[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch hướng dẫn cài đặt DebianHi,
Bạn nào có thời gian thì tranh thủ giúp cập nhật bản hướng dẫn này[1]!

[1] <https://salsa.debian.org/installer-team/installation-guide>
--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: