[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nhận dịch d-iHi,
Gói này[1] đã do bạn Nam dịch, nhưng có lẽ do bận nên không thấy cập nhật thường xuyên, Buster[2] sắp phát hành rồi nên mình sẽ nhận cập nhật.

[1] <https://salsa.debian.org/installer-team/d-i>
[2] <https://release.debian.org/buster/freeze_policy.html>

--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: