[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch giới thiệu về bó thư ở DebianChào các bạn,
Mình nhận dịch nó[1] đã khá lâu rồi nhưng giờ mới hoàn thành[2]. Các bạn
vui lòng xem và đóng góp để bản dịch được tốt hơn.

[1] <https://www.debian.org/MailingLists/index.vi.html>
[2]
<https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/MailingLists/index.wml?revision=1.1&view=markup>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: