[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch tin phát hành Debian 9Chào các bạn,
Mình đã dịch và commit, các bạn vui lòng đọc và đóng góp ý kiến để bản
dịch được tốt hơn.

[1]
<https://anonscm.debian.org/git/publicity/announcements.git/commit/?id=a280a2fd945481104f00cfa61936d537dcbfcd07>

Cảm ơn!
-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: