[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bản dịch: Một số đóng góp giúp tăng độ tin cậy của cơ sở hạ tầng DebianOn 23/11/2016 10:32, Minh Le wrote:
> Minh gửi bản dịch tin 20161003.wml.
> Nhờ mọi người góp ý giúp ạ.

Anh đã sửa chữa và gửi[1]. Mọi người cùng xem khác biệt[2] và đóng góp ý
kiến.

[1]
<https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/News/2016/20161003.wml?revision=1.1&view=markup>
[2] xem đính kèm

Có lưu ý là cuối dòng không nên để dấu cách vì khi nối dòng thì phần mềm
sẽ tự thêm vào.
Xin cảm ơn bạn Minh

-- 
Trần Ngọc Quân.

Attachment: 20161003.wml.diff.gz
Description: application/gzip


Reply to: