[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch DebConf16Hi,

Bản dịch DebConf16[1] đã hoàn tất và commit[2].


[1] <https://www.debian.org/News/2016/20160709>
[2]
<https://alioth.debian.org/scm/viewvc.php/webwml/vietnamese/News/2016/20160709.wml?view=markup&root=webwml>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: