[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch tin tức mới về phát hành Debian Edu 8Chào nhóm dịch,

Tôi vừa dịch tin tức mới về phát hành Debian Edu 8, đã commit [1]. Các bạn vui lòng đóng góp ý kiến.

[1] <https://alioth.debian.org/scm/viewvc.php/webwml/vietnamese/News/2016/20160702.wml?view=markup&root=webwml>

Đọc bản gốc bằng tiếng Anh (hoặc bản tiếng Việt nếu nó được cập nhật) tại <https://www.debian.org/News/2016/20160702>

Chúc vui.
-- 
Trần Ngọc Quân.

Reply to: