[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch tin tức dự án tháng giêng năm 2016Xin chào,

Có bạn nào nhận dịch tin dự án này [1] không?
Thời điểm xuất bản là Thursday, February 18, around 19:45 UTC

[1]
<http://anonscm.debian.org/cgit/publicity/dpn.git/tree/en/2016/01/index.wml>

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: