[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bản dịch tiếng Việt trang mục lục của Debian NewsChào,
Dưới đây[1] là bản dịch, mong mọi người đóng góp.

[1]<https://alioth.debian.org/scm/viewvc.php/webwml/vietnamese/News/index.wml?view=markup&root=webwml>

Cảm ơn!

-- 
Trần Ngọc Quân.


Reply to: