[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: po4a 0.43-1: Please update debconf PO translation for the package po4aNgày 2012/10/06 6:42, David Prévot viết:

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 15 Oct 2012 19:33:55 -0400.

100% translated, see the attachment.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

# Vietnamese translation for PO4A.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>, 2012.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2009-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po4a 0.40.1-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: po4a@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-01 01:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-10-08 11:12+0700\n"
"Last-Translator: Nguyen Vu Hung <vuhung16plus@gmail.com>\n"
"Language-Team: Du An MOST <du-an-most@lists.hanoilug.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.3\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:26
msgid "Need to provide a module name"
msgstr "Hãy cung cấp má»?t tên mô-Ä?un"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:47
#, perl-format
msgid "Unknown format type: %s."
msgstr "Không hiá»?u kiá»?u Ä?á»?nh dạng: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:49
#, perl-format
msgid "Module loading error: %s"
msgstr "Lá»?i nạp mô-Ä?un: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:58
msgid "List of valid formats:"
msgstr "Danh sách Ä?á»?nh dạng hợp lá»?:"

#. ."\n - ".gettext("bibtex: BibTex bibliography format.")
#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:60
msgid "dia: uncompressed Dia diagrams."
msgstr "dia: sÆ¡ Ä?á»? Dia không nén."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:61
msgid "docbook: DocBook XML."
msgstr "docbook: DocBook XML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:62
msgid "guide: Gentoo Linux's XML documentation format."
msgstr "guide: Ä?á»?nh dạng tài liá»?u hÆ°á»?ng dẫn XML của Gentoo Linux."

#. ."\n - ".gettext("html: HTML documents (EXPERIMENTAL).")
#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:64
msgid "ini: INI format."
msgstr "ini: Ä?á»?nh dạng INI."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:65
msgid "kernelhelp: Help messages of each kernel compilation option."
msgstr "kernelhelp: thông Ä?iá»?p trợ giúp vá»? má»?i tuỳ chá»?n biên dá»?ch hạt nhân."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:66
msgid "latex: LaTeX format."
msgstr "latex: Ä?á»?nh dạng LaTeX."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:67
msgid "man: Good old manual page format."
msgstr "man: Ä?á»?nh dạng trang hÆ°á»?ng dẫn « man » truyá»?n thá»?ng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:68
msgid "pod: Perl Online Documentation format."
msgstr "pod: Ä?á»?nh dạng Tài liá»?u Perl Trá»±c tuyến."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:69
msgid "sgml: either DebianDoc or DocBook DTD."
msgstr "sgml: mã hoặc DebianDoc hoặc DocBook DTD."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:70
msgid "texinfo: The info page format."
msgstr "texinfo: Ä?á»?nh dạng trang info."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:71
msgid "tex: generic TeX documents (see also latex)."
msgstr "tex: tài li�u TeX gi�ng loài (xem thêm latex)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:72
msgid "text: simple text document."
msgstr "text: tài li�u nhập thô."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:73
msgid "wml: WML documents."
msgstr "wml: tài li�u mã WML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:74
msgid "xhtml: XHTML documents."
msgstr "xhtml: tài li�u mã XHTML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:75
msgid "xml: generic XML documents (see also docbook)."
msgstr "xml: tài li�u mã XML gi�ng loài (xem thêm docbook)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Common.pm:108
#, perl-format
msgid ""
"%s version %s.\n"
"written by Martin Quinson and Denis Barbier.\n"
"\n"
"Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.\n"
"This is free software; see source code for copying\n"
"conditions. There is NO warranty; not even for\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr ""
"%s phiên bản %s.\n"
"viết b�i Martin Quinson và Denis Barbier.\n"
"\n"
"Tác quyá»?n © nÄ?m 2002, 2003, 2004 của Phần má»?m Lợi ích Công cá»?ng (SPI).\n"
"ChÆ°Æ¡ng trình này là phần má»?m tá»± do; xem mã nguá»?n Ä?á»? tìm Ä?iá»?u kiá»?n sao chép.\n"
"KHÃ?NG CÃ? BẢO HÃ?NH GÃ? CẢ, THẬM CHÃ? KHÃ?NG CÃ? BẢO Ä?ẢM Ä?ƯỢC NGỤ Ã?\n"
"KHẢ NÄ?NG BÃ?N HAY KHẢ NÄ?NG LÃ?M Ä?ƯỢC VIá»?C DỨT KHOÃ?T."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Debconf.pm:173
#, perl-format
msgid "Translated field in master document: %s"
msgstr "TrÆ°á»?ng Ä?ược dá»?ch trong tài liá»?u chủ : %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/KernelHelp.pm:103
msgid "Syntax error"
msgstr "L�i cú pháp"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:491 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:188
#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:250 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1637
#: ../../lib/Locale/Po4a/Text.pm:176 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:524
#, perl-format
msgid "Unknown option: %s"
msgstr "Không rõ tuỳ ch�n: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:508
msgid ""
"Invalid 'groff_code' value. Must be one of 'fail', 'verbatim', 'translate'."
msgstr ""
"Sai Ä?ặt giá trá»? « groff_code ». Phải là má»?t trong các giá trá»? 'fail', "
"'verbatim', 'translate'."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:555
msgid ""
"The no_wrap parameters must be a set of comma-separated begin:end couples.\n"
msgstr ""
"Tham sá»? « no_wrap » (không cuá»?n dòng) phải là má»?t tập hợp các cặp « Ä?ầu:cuá»?i "
"» (begin:end) Ä?á»?nh giá»?i bằng dấu phẩy.\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:601
msgid "Invalid 'unknown_macros' value. Must be one of:\n"
msgstr "Sai Ä?ặt giá trá»? « unknown_macros » (vÄ© lá»?nh không rõ), chá»? nhận ra:\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:655
msgid ""
"This file was generated with Pod::Man. Translate the POD file with the pod "
"module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này Ä?ược tạo bằng hàm chuyá»?n Ä?á»?i Pod::Man. Hãy dá»?ch tập tin POD dùng "
"mô-Ä?un pod của phần má»?m po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:658
msgid ""
"This file was generated with help2man. Translate the source file with the "
"regular gettext."
msgstr ""
"Tập tin này Ä?ược tạo bằng hàm chuyá»?n Ä?á»?i help2man. Hãy dá»?ch tập tin nguá»?n "
"dùng gettext tiêu chuẩn."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:660
msgid ""
"This file was generated with docbook-to-man. Translate the source file with "
"the sgml module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này Ä?ược tạo bằng hàm chuyá»?n Ä?á»?i docbook-to-man. Hãy dá»?ch tập tin "
"nguá»?n dùng mô-Ä?un sgml của phần má»?m po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:663
msgid ""
"This file was generated with docbook2man. Translate the source file with the "
"sgml module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này Ä?ược tạo bằng hàm chuyá»?n Ä?á»?i docbook2man. Hãy dá»?ch tập tin nguá»?n "
"dùng mô-Ä?un sgml của phần má»?m po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:667 ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:675
#, perl-format
msgid ""
"This file was generated with %s. You should translate the source file, but "
"continuing anyway."
msgstr ""
"Tập tin này Ä?ược tạo bằng %s. Bạn nên dá»?ch tập tin nguá»?n; vẫn Ä?ang tiếp tục."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:671
msgid ""
"This file was generated with db2man.xsl. Translate the source file with the "
"xml module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này Ä?ược tạo bằng hàm chuyá»?n Ä?á»?i db2man.xsl. Hãy dá»?ch tập tin nguá»?n "
"dùng mô-Ä?un xml của phần má»?m po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:681
#, perl-format
msgid ""
"This file contains the line '%s'. You should translate the source file, but "
"continuing anyway."
msgstr ""
"Tập tin này chứa dòng « %s ». Bạn nên dá»?ch tập tin nguá»?n; vẫn Ä?ang tiếp tục."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:743
#, perl-format
msgid ""
"Font modifiers followed by a command may disturb po4a. You should either "
"remove the font modifier '%s', or integrate a \\f font modifier in the "
"following command ('%s'), but continuing anyway."
msgstr ""
"Cá»? sá»­a Ä?á»?i phông chữ vá»?i câu lá»?nh theo sau cÅ©ng có thá»? phá rá»?i chức nÄ?ng của "
"po4a. Bạn nên hoặc gỡ bá»? cá»? sá»­a Ä?á»?i phông chá»­ « %s », hoặc hợp nhất má»?t cá»? "
"sá»­a Ä?á»?i phông chữ « \\f » trong câu lá»?nh theo sau (« %s »); vẫn Ä?ang tiếp "
"tục."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:848
msgid ""
"The unshiftline is not supported for the man module. Please send a bug "
"report with the groff page that generated this error."
msgstr ""
"unshiftline không Ä?ược há»? trợ Ä?á»?i vá»?i mô-Ä?un man. Hãy gá»­i báo cáo lá»?i chứa "
"trang groff Ä?ã gây ra lá»?i này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:891
#, perl-format
msgid ""
"macro %s called without arguments. Even if placing the macro arguments on "
"the next line is authorized by man(7), handling this would make the po4a "
"parser too complicate. Please simply put the macro args on the same line."
msgstr ""
"vÄ© lá»?nh %s Ä?ược gá»?i mà không có Ä?á»?i sá»?. Thậm chí nếu man(7) cho phép Ä?á»? Ä?á»?i "
"sá»? vÄ© lá»?nh trên dòng kế tiếp, quá phức tạp Ä?á»? phân tích cú pháp trong po4a. "
"Hãy Ä?Æ¡n giản Ä?á»? các Ä?á»?i sá»? vÄ© lá»?nh trên cùng má»?t dòng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:919
msgid "Escape sequence \\c encountered. This is not completely handled yet."
msgstr "Gặp dãy thoát « \\c ». Chưa xử lý hoàn toàn trư�ng hợp này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1085
#, perl-format
msgid "Unbalanced '<' and '>' in font modifier. Faulty message: %s"
msgstr ""
"Gặp <ngoặc nhá»?n> không tÆ°Æ¡ng ứng trong cá»? sá»­a Ä?á»?i phông chữ. Thông Ä?iá»?p sai: "
"%s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1123
#, perl-format
msgid "Unknown '<' or '>' sequence. Faulty message: %s"
msgstr "Không nhận ra dãy chứa <ngoặc nhá»?n>. Thông Ä?iá»?p sai: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1275
#, perl-format
msgid "Unparsable line: %s"
msgstr "Không th� phân tích cú pháp của dòng: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1348
#, perl-format
msgid ""
"Unknown macro '%s'. Remove it from the document, or refer to the Locale::"
"Po4a::Man manpage to see how po4a can handle new macros."
msgstr ""
"Không nhận ra vĩ l�nh « %s ». Hãy gỡ b� nó kh�i tài li�u, hoặc tham chiếu "
"Ä?ến trang hÆ°á»?ng dẫn Locale::Po4a::Man Ä?á»? thấy po4a quản lý vÄ© lá»?nh má»?i nhÆ° "
"thế nào."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1543
#, perl-format
msgid "Cannot parse command arguments: %s"
msgstr "Không thá»? phân tích cú pháp của Ä?á»?i sá»? dòng lá»?nh: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1667
#, perl-format
msgid "Unsupported font in: '%s'."
msgstr "Gặp phông chữ không Ä?ược há»? trợ trong: « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2026
msgid ""
"This page defines a new macro with '.de'. Since po4a is not a real groff "
"parser, this is not supported."
msgstr ""
"Trang này xác Ä?á»?nh má»?t vÄ© lá»?nh má»?i dùng « .de ». Vì po4a không phải má»?t công "
"cụ hoàn toàn Ä?á»? phân tích cú pháp của groff, trÆ°á»?ng hợp này không Ä?ược há»? "
"trợ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2092
msgid "The .ie macro must be followed by a .el macro."
msgstr "Vĩ l�nh « -ie » phải có m�t vĩ l�nh « .el » theo sau."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2118
#, perl-format
msgid ""
"This page uses conditionals with '%s'. Since po4a is not a real groff "
"parser, this is not supported."
msgstr ""
"Trang này dùng cá»? toán tá»­ Ä?iá»?u khiá»?n vá»?i « %s ». Vì po4a không phải má»?t công "
"cụ hoàn toàn Ä?á»? phân tích cú pháp của groff, trÆ°á»?ng hợp này không Ä?ược há»? "
"trợ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2159
#, perl-format
msgid ""
"This page includes another file with '%s'. Do not forget to translate this "
"file ('%s')."
msgstr ""
"Trang này bao gá»?m má»?t tập tin khác dùng « %s ». Ä?ừng quên dá»?ch tập tin này "
"( « %s »)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2275
#, perl-format
msgid ""
"This page uses the '%s' request with the number of lines in argument. This "
"is not supported yet."
msgstr ""
"Trang này sá»­ dụng yêu cầu « %s » vá»?i sá»? các dòng trong Ä?á»?i sá»?. Tá»? hợp này "
"chÆ°a Ä?ược há»? trợ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2290
#, perl-format
msgid ""
"This page uses the '%s' request. This request is only supported when no "
"argument is provided."
msgstr ""
"Trang này sá»­ dụng yêu cầu « %s ». Yêu cầu này chá»? Ä?ược há»? trợ khi không Ä?Æ°a "
"ra Ä?á»?i sá»?."

#: ../../lib/Locale/Po4a/NewsDebian.pm:89
msgid "Begin of a new entry before the end of previous one"
msgstr "Bắt Ä?ầu má»?t mục má»?i Ä?ằng trÆ°á»?c kết thúc mục cÅ©."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:196
#, perl-format
#| msgid ""
#| "Invalid value for option 'porefs' ('%s' is not one of 'full', 'noline' or "
#| "'none')"
msgid ""
"Invalid value for option 'porefs' ('%s' is not one of 'full', 'counter', "
"'noline' or 'none')"
msgstr ""
"Giá trá»? cho tùy chá»?n 'porefs' không Ä?úng ('%s' phải là má»?t trong các giá trá»? "
"'full', 'counter', 'noline' hoặc 'none')"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:253
msgid "Please provide a non-null filename"
msgstr "Hãy cung cấp m�t tên tập tin không tr�ng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:265 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:930
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:414
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:547
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:132 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:113
#, perl-format
msgid "Can't read from %s: %s"
msgstr "Không thá»? Ä?á»?c từ %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:340
msgid "Messages with more than 2 plural forms are not supported."
msgstr "Không há»? trợ thông Ä?iá»?p chứa nhiá»?u hÆ¡n 2 cách á»? sá»? nhiá»?u."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:349
#, perl-format
msgid "Strange line: -->%s<--"
msgstr "Dòng lạ: -->%s<--"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:408 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:571
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:449
msgid "Can't write to a file without filename"
msgstr "Không th� ghi vào tập tin mà không có tên tập tin"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:425 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:464
#, perl-format
msgid "Can't write to %s: %s"
msgstr "Không th� ghi vào %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:504
msgid "Can't write PO files with more than two plural forms."
msgstr "Không th� ghi tập tin PO chứa nhi�u hơn hai cách � s� nhi�u."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:551
#, perl-format
msgid "Can't unlink %s: %s."
msgstr "Không th� b� liên kết %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:558 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:563
#: ../../po4a:1381
#, perl-format
msgid "Can't move %s to %s: %s."
msgstr "Không th� di chuy�n %s sang %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:603
msgid ""
"\n"
"The gettextization failed (once again). Don't give up, gettextizing is a "
"subtle art, but this is only needed once to convert a project to the "
"gorgeous luxus offered by po4a to translators.\n"
"Please refer to the po4a(7) documentation, the section \"HOWTO convert a pre-"
"existing translation to po4a?\" contains several hints to help you in your "
"task"
msgstr ""
"\n"
"Tiến trình gettext hoá bá»? lá»?i (má»?t lần nữa). Ä?ừng chá»?u thua, tiến trình "
"gettext hoá (gettextize) hÆ¡i tế nhá»?, nhÆ°ng mà chá»? cần làm nó má»?t lần Ä?á»? "
"chuyá»?n Ä?á»?i má»?t dá»± án sang po4a Ä?ầy Ä?ủ khả nÄ?ng chuyá»?n Ä?á»?i và thao tác rất "
"nhi�u dạng tập tin, b� công cụ của ngư�i d�ch.\n"
"Xem tài liá»?u hÆ°á»?ng dẫn po4a(7): phần « Chuyá»?n Ä?á»?i má»?t bản dá»?ch Ä?ã tá»?n tại "
"sang po4a như thế nào? » (HOWTO convert a pre-existing translation to po4a?) "
"sẽ giúp bạn làm công vi�c này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:616
#, perl-format
msgid ""
"Original has more strings than the translation (%d>%d). Please fix it by "
"editing the translated version to add some dummy entry."
msgstr ""
"Bản g�c chứa nhi�u chu�i hơn bản d�ch (%d>%d). Hãy giải quyết bằng cách thêm "
"vào bản d�ch m�t mục giả."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:624
#, perl-format
msgid ""
"Original has less strings than the translation (%d<%d). Please fix it by "
"removing the extra entry from the translated file. You may need an addendum "
"(cf po4a(7)) to reput the chunk in place after gettextization. A possible "
"cause is that a text duplicated in the original is not translated the same "
"way each time. Remove one of the translations, and you're fine."
msgstr ""
"Bản g�c chứa ít chu�i hơn bản d�ch (%d>%d). Hãy giải quyết bằng cách gỡ b� "
"mục thừa kh�i bản d�ch. Cũng có th� cần m�t phần thêm vào (addendum, xem po4a"
"(7)) Ä?á»? thay thế Ä?oạn này sau khi gettext hoá. Má»?t nguyên nhân có thá»? xảy ra "
"là hai chuá»?i gá»?c trùng Ä?ã Ä?ược dá»?ch khác nhau. Chá»? cần gỡ bá»? má»?t của hai "
"chu�i d�ch này, và không còn có sao."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:692
#, perl-format
msgid ""
"po4a gettextization: Structure disparity between original and translated "
"files:\n"
"msgid (at %s) is of type '%s' while\n"
"msgstr (at %s) is of type '%s'.\n"
"Original text: %s\n"
"Translated text: %s\n"
"(result so far dumped to gettextization.failed.po)"
msgstr ""
"po4a gettext hoá: tập tin g�c và tập tin d�ch có cấu trúc khác nhau :\n"
"msgid (� %s) có ki�u « %s » còn\n"
"msgstr (� %s) có ki�u « %s ».\n"
"Chuá»?i gá»?c: %s\n"
"Chuá»?i dá»?ch: %s\n"
"(kết quả Ä?ến Ä?iá»?m này Ä?ược Ä?á»? vào tập tin « gettextization.failed.po »)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:926
#, perl-format
msgid "Eval failure: %s"
msgstr "L�i ư�c lượng: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1050
#, perl-format
msgid ""
"'%s' is the singular form of a message, po4a will use the msgstr[0] "
"translation (%s)."
msgstr ""
"« %s » là cách á»? sá»? ít của má»?t thông Ä?iá»?p: po4a sẽ sá»­ dụng chuá»?i dá»?ch msgstr"
"[0] (%s)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1055
#, perl-format
msgid ""
"'%s' is the plural form of a message, po4a will use the msgstr[1] "
"translation (%s)."
msgstr ""
"« %s » là cách á»? sá»? nhiá»?u của má»?t thông Ä?iá»?p: po4a sẽ sá»­ dụng chuá»?i dá»?ch "
"msgstr[1] (%s)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1281
#, perl-format
msgid "msgid defined twice: %s"
msgstr "msgid xác Ä?á»?nh hai lần: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1313
#, perl-format
msgid ""
"Translations don't match for:\n"
"%s\n"
"-->First translation:\n"
"%s\n"
" Second translation:\n"
"%s\n"
" Old translation discarded."
msgstr ""
"Hai chu�i d�ch không tương ứng:\n"
"%s\n"
"-->Chuá»?i dá»?ch trÆ°á»?c:\n"
"%s\n"
" Chuá»?i dá»?ch sau :\n"
"%s\n"
" Chu�i d�ch cũ b� huỷ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:216
msgid ""
"The needed module SGMLS.pm was not found and needs to be installed. It can "
"be found on the CPAN, in package libsgmls-perl on debian, etc."
msgstr ""
"Không tìm thấy mô-Ä?un yêu cầu « SGMLS.pm » mà cần phải Ä?ược cài Ä?ặt. Có thá»? "
"tìm nó trong kho lưu Perl CPAN, trong gói libsgmls-perl trên Debian, v.v."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:284
msgid "msgid skipped to help translators (contains only an entity)"
msgstr "msgid bá»? bá»? qua Ä?á»? giúp ngÆ°á»?i dá»?ch (chá»? chứa má»?t thá»±c thá»?)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:291
msgid "msgid skipped to help translators (contains only tags)"
msgstr "msgid bá»? bá»? qua Ä?á»? giúp ngÆ°á»?i dá»?ch (chá»? chứa thẻ)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:299
msgid ""
"msgid skipped to help translators (contains only opening or closing tags of "
"marked sections)"
msgstr ""
"msgid bá»? bá»? qua Ä?á»? giúp ngÆ°á»?i dá»?ch (chá»? chứa thẻ má»? hay thẻ Ä?óng của phần "
"Ä?ánh dấu)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:383 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:806
#, perl-format
msgid "Can't close tempfile: %s"
msgstr "Không thá»? Ä?óng tập tin tạm thá»?i: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:387
msgid ""
"Error while running nsgmls -p. Please check if nsgmls and the DTD are "
"installed."
msgstr ""
"Gặp lá»?i trong khi chạy « nsgmls -p ». Hãy kiá»?m tra nếu nsgmls và DTD Ä?ã Ä?ược "
"cài Ä?ặt chÆ°a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:396
msgid ""
"Trying to handle a XML document as a SGML one. Feel lucky if it works, help "
"us implementing a proper XML backend if it does not."
msgstr ""
"Ä?ang thá»­ xá»­ lý má»?t tài liá»?u XML nhÆ° má»?t tài liá»?u SGML. Xá»­ lý Ä?ược thì vận "
"Ä?á»?, không thì má»?i bạn giúp thá»±c hiá»?n má»?t hậu phÆ°Æ¡ng XML Ä?úng trong po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:409
msgid ""
"This file is not a master SGML document (no DOCTYPE). It may be a file to be "
"included by another one, in which case it should not be passed to po4a "
"directly. Text from included files is extracted/translated when handling the "
"master file including them."
msgstr ""
"Tập tin này không phải là m�t tài li�u SGML chủ (không có dạng tài li�u "
"DOCTYPE). Nó có thá»? là má»?t tập tin cần Ä?ược tập tin khác bao gá»?m, trong "
"trÆ°á»?ng hợp Ä?ó nó không nên Ä?ược gá»­i cho po4a má»?t cách trá»±c tiếp. VÄ?n bản từ "
"các tập tin Ä?ược bao gá»?m cÅ©ng Ä?ược tách ra / dá»?ch khi xá»­ lý tập tin chủ có "
"bao gá»?m."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:530
msgid "DTD of this file is unknown, but proceeding as requested."
msgstr "Không rõ DTD của tập tin này, nhưng mà vẫn tiếp tục như yêu cầu."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:534
msgid ""
"DTD of this file is unknown. (supported: DebianDoc, DocBook). The prolog "
"follows:"
msgstr ""
"Không rõ DTD của tập tin này (chá»? há»? trợ DebianDoc và DocBook). Ä?oạn má»? Ä?ầu "
"có theo Ä?ây:"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:628 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:710
#, perl-format
msgid "Can't open %s (content of entity %s%s;): %s"
msgstr "Không th� m� %s (n�i dung của thực th� %s%s): %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:681
#, perl-format
msgid "unrecognized prolog inclusion entity: %%%s;"
msgstr "không nhận ra thá»±c thá»? bao gá»?m Ä?oạn má»? Ä?ầu : %%%s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:812
#, perl-format
msgid "Can't run nsgmls: %s"
msgstr "Không th� chạy nsgmls: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:927
#, perl-format
msgid "Unknown tag %s"
msgstr "Không rõ thẻ %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:961
#, perl-format
msgid "bad translation '%s' for '%s' in '%s'"
msgstr "bản d�ch sai « %s » cho « %s » trong « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1016 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1094
#, perl-format
msgid "Closing tag for a translation container missing before %s"
msgstr "Thẻ Ä?óng cho má»?t bá»? bao bá»?c bản dá»?ch còn thiếu Ä?ằng trÆ°á»?c %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1177
#, perl-format
msgid "Unknown SGML event type: %s"
msgstr "Không rõ ki�u sự ki�n SGML: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1186
msgid ""
"Warning: nsgmls produced some errors. This is usually caused by po4a, which "
"modifies the input and restores it afterwards, causing the input of nsgmls "
"to be invalid. This is usually safe, but you may wish to verify the "
"generated document with nsgmls -wno-valid. Continuing..."
msgstr ""
"Cảnh báo : nsgmls Ä?Æ°a ra má»?t sá»? lá»?i. Các lá»?i này thÆ°á»?ng do po4a, mà sá»­a Ä?á»?i "
"Ä?ầu vào và phục há»?i lại vá»? sau, thì gây ra Ä?ầu vào của nsgmls không còn hợp "
"l�. Trư�ng hợp này thư�ng an toàn, nhưng bạn có th� mu�n thẩm tra tài li�u "
"Ä?ược tạo dùng câu lá»?nh « nsgmls -wno-valid ». Ä?ang tiếp tục..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:503 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:583
#, perl-format
msgid "un-balanced %s in '%s'"
msgstr "%s thừa hay thiếu trong « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:517 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:601
#, perl-format
msgid "Error while checking the number of arguments of the '%s' command: %s"
msgstr "Gặp lá»?i trong khi kiá»?m tra sá»? các Ä?á»?i sá»? trong câu lá»?nh « %s »: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:777 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:878
#, perl-format
msgid "Unknown command: '%s'"
msgstr "Không rõ câu l�nh: « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:924 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:410
msgid "Can't read from file without having a filename"
msgstr "Không thá»? Ä?á»?c từ tập tin mà không có tên tập tin"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:965
#, perl-format
msgid "Can't find %s with kpsewhich"
msgstr "Không tìm thấy %s dùng kpsewhich"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:997 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:436
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:141 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:122
#, perl-format
msgid "Can't close %s after reading: %s"
msgstr "Không thá»? Ä?óng %s sau khi Ä?á»?c: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1023
#, perl-format
msgid "kpsewhich cannot find %s"
msgstr "kpsewhich không tìm thấy %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1033 ../../po4a:807 ../../po4a:998
#: ../../po4a-translate:264
#, perl-format
msgid "Can't open %s: %s"
msgstr "Không th� m� %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1071
#, perl-format
msgid "Cannot use an alias to the unknown command '%s'"
msgstr "Không th� sử dụng m�t bí danh t�i câu l�nh không rõ « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1077
#, perl-format
msgid ""
"You are using the old definitions format (%s). Please update this "
"definition line."
msgstr ""
"Bạn Ä?ang sá»­ dụng Ä?á»?nh dạng Ä?á»?nh nghÄ©a cÅ© (%s). Hãy cập nhật dòng Ä?á»?nh nghÄ©a "
"này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1281 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1543
#, perl-format
msgid "unknown environment: '%s'"
msgstr "không nhận ra môi trư�ng: « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1304
#, perl-format
msgid "unmatched end of environment '%s'"
msgstr "kết thúc môi trư�ng không tương ứng « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1352 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1467
#, perl-format
msgid "Wrong number of arguments for the '%s' command."
msgstr "Sai Ä?ặt sá»? các Ä?á»?i sá»? cho câu lá»?nh « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1365 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1480
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1570
msgid "An optional argument was provided, but a mandatory one is expected."
msgstr ""
"Ä?Æ°a ra má»?t Ä?á»?i sá»? vẫn tuỳ chá»?n, còn mong Ä?ợi má»?t Ä?á»?i sá»? bắt buá»?c phải sá»­ "
"dụng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1369 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1484
#, perl-format
msgid "Command '%s': %s"
msgstr "Câu l�nh « %s »: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1425
#, perl-format
msgid "register_generic_command: unsupported format: '%s'."
msgstr "register_generic_command: không há»? trợ Ä?á»?nh dạng: « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1537
msgid "The first argument of \\begin is mandatory."
msgstr "Bắt buá»?c phải cung cấp Ä?á»?i sá»? Ä?ầu tiên của « \\begin »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Text.pm:391
#, perl-format
msgid ""
"Detection of two line titles failed at %s\n"
"Install the Unicode::GCString module!"
msgstr ""
"Không tìm Ä?ược hai dòng tiêu Ä?á»? tại %s\n"
"Hãy cài mô-Ä?un Unicode::GCString!"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:471
#, perl-format
msgid "Can't close %s after writing: %s"
msgstr "Không thá»? Ä?óng %s sau khi ghi: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:552
#, perl-format
msgid "Can't read po4a header from %s."
msgstr "Không thá»? Ä?á»?c phần Ä?ầu po4a từ %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:557
#, perl-format
msgid "First line of %s does not look like a po4a header."
msgstr "Dòng Ä?ầu tiên của %s không hình nhÆ° má»?t dòng Ä?ầu po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:562
#, perl-format
msgid "Syntax error in po4a header of %s, near \"%s\""
msgstr "Gặp lá»?i cú pháp trong phần Ä?ầu po4a của %s, á»? gần « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:576
#, perl-format
msgid "Invalid argument in the po4a header of %s: %s"
msgstr "Gặp Ä?á»?i sá»? sai trong phần Ä?ầu po4a của %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:582
#, perl-format
msgid "The po4a header of %s does not define the mode."
msgstr "Phần Ä?ầu po4a của %s không xác Ä?á»?nh chế Ä?á»?."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:586
#, perl-format
msgid ""
"Mode invalid in the po4a header of %s: should be 'before' or 'after' not %s."
msgstr ""
"Gặp chế Ä?á»? sai trong phần Ä?ầu po4a của %s: nên là « before » (Ä?ằng trÆ°á»?c) "
"hay « after » (Ä?ằng sau), không phải %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:591
#, perl-format
msgid "The po4a header of %s does not define the position."
msgstr "Phần Ä?ầu po4a của %s không xác Ä?á»?nh vá»? trí."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:595
msgid "No ending boundary given in the po4a header, but mode=after."
msgstr ""
"Phần Ä?ầu po4a không Ä?á»±a ra biên giá»?i kết thúc, còn « mode=after » (chế Ä?á»? = "
"Ä?ằng sau)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:621
msgid "Can't apply addendum when not given the filename"
msgstr "Không th� áp dụng phần thêm vào (addendum) khi không nhận tên tập tin"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:624
#, perl-format
msgid "Addendum %s does not exist."
msgstr "Phần thêm vào (addendum) %s không t�n tại."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:645
#, perl-format
msgid "No candidate position for the addendum %s."
msgstr "Không có v� trí ứng cử cho phần thêm vào (addendum) %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:650
#, perl-format
msgid "More than one candidate position found for the addendum %s."
msgstr "Tìm thấy nhi�u v� trí ứng cử cho phần thêm vào (addendum) %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:656
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:679
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied before this line: %s"
msgstr "Phần thêm vào (addendum) « %s » Ä?ược áp dụng Ä?ằng trÆ°á»?c dòng này: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:686
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied after the line: %s."
msgstr "Phần thêm vào (addendum) « %s » Ä?ược áp dụng Ä?ằng trÆ°á»?c sau này: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:693
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied at the end of the file."
msgstr "Phần thêm vào (addendum) « %s » Ä?ược áp dụng á»? kết thúc tập tin."

#. FYI, the document charset have to be determined *before* we see the first
#. string to recode.
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:856
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:1043
#, perl-format
msgid ""
"Couldn't determine the input document's charset. Please specify it on the "
"command line. (non-ASCII char at %s)"
msgstr ""
"Không thá»? quyết Ä?á»?nh bá»? ký tá»± của tài liá»?u nhập vào. Hãy ghi rõ nó trên dòng "
"l�nh. (Gặp ký tự khác ASCII � %s.)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Wml.pm:89
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary XML file: %s"
msgstr "Không th� tạo m�t tập tin XML tạm th�i: %s"

#. TODO: It will be hard to identify the location.
#. => find a way to retrieve the reference.
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:211
#, perl-format
msgid ""
"'po4a-id=%d' in the translation does not exist in the original string (or "
"'po4a-id=%d' used twice in the translation)."
msgstr ""
"« po4a-id=%d » trong chu�i d�ch mà không t�n tại trong chu�i g�c (hoặc « "
"po4a-id=%d » dùng hai lần trong chu�i d�ch)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:655
#, perl-format
msgid "Internal error: unknown type identifier '%s'."
msgstr "L�i n�i b� : không nhận ra c� nhận di�n « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:822
#, perl-format
msgid ""
"Bad document type. '%s' expected. You can fix this warning with a -o doctype "
"option, or ignore this check with -o doctype=\"\"."
msgstr ""
"Sai Ä?ặt kiá»?u tài liá»?u, mong Ä?ợi « %s ». Bạn có thá»? giải quyết cảnh báo này "
"dùng m�t tuỳ ch�n « -o doctype », hoặc b� qua sự ki�m tra này dùng « -o "
"doctype=\"\" »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:900 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1489
#, perl-format
msgid ""
"Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong. "
"Continuing..."
msgstr ""
"Gặp thẻ Ä?óng bất thÆ°á»?ng </%s>. Tài liá»?u chủ có thá»? không Ä?úng. Ä?ang tiếp "
"tục..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:902 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1491
#, perl-format
msgid "Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong."
msgstr "Gặp thẻ Ä?óng bất thÆ°á»?ng </%s>. Tài liá»?u chủ có thá»? không Ä?úng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1240
#, perl-format
msgid "Content of attribute %s excluded: %s"
msgstr "N�i dung của thu�c tính %s b� loại trừ : %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1252
msgid "Bad attribute syntax. Continuing..."
msgstr "Gặp cú pháp thuá»?c tính sai. Ä?ang tiếp tục..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1254
msgid "Bad attribute syntax"
msgstr "Gặp cú pháp thu�c tính sai"

#. Inform that this tag isn't translated in debug mode
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1659
#, perl-format
msgid "Content of tag %s excluded: %s"
msgstr "N�i dung của thẻ %s b� loại trừ : %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1756 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1766
#, perl-format
msgid ""
"The '%s' option is deprecated. Please use the translated/untranslated and/or "
"break/inline/placeholder categories."
msgstr ""
"Tuỳ chá»?n « %s » bá»? phản Ä?á»?i. Hãy sá»­ dụng phân loại dá»?ch/chÆ°a dá»?ch "
"(translated/untranslated) và/hay ngắt/trực tiếp/giữ ch� (break/inline/"
"placeholder)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1872 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1879
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1883 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1887
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1893 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1897
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1903
#, perl-format
msgid "Tag '%s' both in the %s and %s categories."
msgstr "Thẻ « %s » nằm trong cả hai phân loại %s và %s."

#: ../../po4a:703 ../../po4a:707
#, perl-format
msgid "Invalid %s. Directory %s does not exist."
msgstr "%s không hợp l�. Thư mục %s không t�n tại."

#: ../../po4a:740 ../../po4a:980
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s' (%s)."
msgstr "Gặp Ä?á»?i sá»? không thá»? phân tích « %s » (%s)."

#: ../../po4a:774
#, perl-format
msgid "failed to execute '%s': %s."
msgstr "l�i thực hi�n « %s »: %s."

#: ../../po4a:778
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, with coredump."
msgstr "« %s » Ä?ã chết vá»?i tín hiá»?u %d, cÅ©ng Ä?á»? lõi."

#: ../../po4a:782
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, without coredump."
msgstr "« %s » Ä?ã chết vá»?i tín hiá»?u %d, không Ä?á»? lõi."

#: ../../po4a:787
#, perl-format
msgid "'%s' exited with value %d."
msgstr "« %s » Ä?ã thoát vá»?i giá trá»? %d."

#: ../../po4a:791
#, perl-format
msgid "Error: %s"
msgstr "Lá»?i: %s"

#. Check file existence
#: ../../po4a:797 ../../po4a-gettextize:229 ../../po4a-normalize:155
#: ../../po4a-translate:208 ../../po4a-translate:209 ../../po4a-updatepo:246
#: ../../scripts/msguntypot:164 ../../scripts/msguntypot:166
#, perl-format
msgid "File %s does not exist."
msgstr "Tập tin %s không t�n tại."

#: ../../po4a:820 ../../po4a:1009
#, perl-format
msgid "Unknown variable: %s"
msgstr "Không nhận ra biến: %s"

#: ../../po4a:830
#, perl-format
msgid "Syntax error: %s"
msgstr "L�i cú pháp: %s"

#: ../../po4a:858 ../../po4a:870
#, perl-format
msgid "'%s' redeclared"
msgstr "« %s » Ä?ược tuyên bá»? lại"

#: ../../po4a:863
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s'."
msgstr "Ä?á»?i sá»? không thá»? phân tích « %s »."

#: ../../po4a:876
msgid "The list of languages cannot be set twice."
msgstr "Không thá»? Ä?ặt hai lần danh sách các ngôn ngữ."

#: ../../po4a:879
msgid "The POT file cannot be set twice."
msgstr "Không thá»? Ä?ặt hai lần tập tin mẫu POT."

#: ../../po4a:886
#, perl-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "« %s » không phải m�t thư mục"

#: ../../po4a:890
#, perl-format
msgid "Cannot list the '%s' directory"
msgstr "Không th� li�t kê thư mục « %s »"

#: ../../po4a:901
#, perl-format
msgid "too many POT files: %s %s"
msgstr "quá nhi�u tập tin mẫu POT: %s %s"

#: ../../po4a:911
#, perl-format
msgid "no PO files found in %s"
msgstr "không tìm thấy tập tin PO trong %s"

#: ../../po4a:922
#, perl-format
msgid ""
"The '%s' master file was specified earlier in the configuration file. This "
"may cause problems with options."
msgstr ""
"Tập tin chủ « %s » Ä?ược ghi rõ vá»? trÆ°á»?c trong tập tin cấu hình. TrÆ°á»?ng hợp "
"này có thá»? gây ra vấn Ä?á»? vá»?i tuỳ chá»?n."

#: ../../po4a:928
#, perl-format
msgid "The '%s' master file does not exist."
msgstr "Tập tin chủ « %s » không t�n tại."

#: ../../po4a:984
msgid "The translated and master file are the same."
msgstr "Tập tin chủ và tập tin d�ch vẫn trùng nhau."

#: ../../po4a:1024
#, perl-format
msgid "Translation of %s in %s redefined"
msgstr "Chuá»?i dá»?ch %s trong %s Ä?ược xác Ä?á»?nh lại"

#: ../../po4a:1052
#, perl-format
msgid "Unparsable command '%s'."
msgstr "Không th� phân tích cú pháp của câu l�nh « %s »."

#. don't care about error here
#: ../../po4a:1058
msgid "po4a_paths not declared. Dunno where to find the POT and PO files"
msgstr ""
"po4a_paths (các Ä?Æ°á»?ng dẫn po4a) chÆ°a Ä?ược tuyên bá»?. Vì thế không biết nên "
"tìm tập tin POT và PO á»? Ä?âu."

#: ../../po4a:1071
#, perl-format
msgid "Cannot parse option line (missing >%s<?): %s"
msgstr "Không th� phân tích cú pháp của dòng tuỳ ch�n (thiếu >%s< ?): %s"

#: ../../po4a:1100
msgid "Split mode, creating a temporary POT"
msgstr "Chế Ä?á»? chia tách, tạo má»?t tập tin mẫu POT tạm thá»?i"

#: ../../po4a:1103
msgid "Disabling --translate-only option, it is not supported in split mode"
msgstr ""
"Ä?ang tắt tuỳ chá»?n « --translate-only » (chá»? dá»?ch) mà không phải Ä?ược há»? trợ "
"trong chế Ä?á»? chia tách"

#: ../../po4a:1156 ../../po4a:1307 ../../po4a-updatepo:274
#, perl-format
msgid "Updating %s:"
msgstr "Ä?ang cập nhật %s:"

#: ../../po4a:1159 ../../po4a:1316 ../../po4a-updatepo:282
#, perl-format
msgid "Creating %s:"
msgstr "Ä?ang tạo %s:"

#: ../../po4a:1217 ../../po4a:1247 ../../po4a:1345 ../../po4a-updatepo:256
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary POT file: %s"
msgstr "Không th� tạo m�t tập tin POT tạm th�i: %s"

#: ../../po4a:1230
#, perl-format
msgid " (%d entries)"
msgstr " (%d mục)"

#: ../../po4a:1256 ../../po4a:1371
#, perl-format
msgid "Can't create directory '%s': %s"
msgstr "Không th� tạo thư mục « %s »: %s"

#: ../../po4a:1278 ../../scripts/msguntypot:203
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary PO file: %s"
msgstr "Không th� tạo m�t tập tin PO tạm th�i: %s"

#: ../../po4a:1435
#, perl-format
msgid "%s doesn't need to be updated."
msgstr "%s không cần cập nhật."

#: ../../po4a:1483
#, perl-format
msgid "Discard %s (%s of %s strings; only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr "Huá»· %s (%s trên %s chuá»?i; chá»? %s%% Ä?ược dá»?ch; cần %s%%)."

#: ../../po4a:1492
#, perl-format
msgid "Timestamp %s created."
msgstr "Nhãn thá»?i gian %s Ä?ược tạo."

#: ../../po4a:1506
#, perl-format
msgid "Timestamp %s removed."
msgstr "Nhãn th�i gian %s b� gỡ b�."

#: ../../po4a:1519
#, perl-format
msgid "Addendum %s does NOT apply to %s (translation discarded)."
msgstr "Phầm thêm vào (addendum) %s KH�NG áp dụng cho %s (bản d�ch b� huỷ)."

#: ../../po4a:1534
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s strings)."
msgstr "%s Ä?ược dá»?ch %s%% (%s chuá»?i)."

#: ../../po4a:1537 ../../po4a-translate:240
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s of %s strings)."
msgstr "%s Ä?ược dá»?ch %s%% (%s trên %s chuá»?i)."

#: ../../po4a-translate:246
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr "Huá»· bản dá»?ch của %s (chá»? %s%% Ä?ược dá»?ch; cần %s%%)."

#: ../../po4a-translate:284
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (addendum %s does not apply)."
msgstr "Huỷ bản d�ch của %s (phần thêm vào %s không áp dụng)."

#: ../../po4a-updatepo:247
msgid "po4a-updatepo can't take the input PO from stdin."
msgstr ""
"po4a-updatepo (cập nhật tập tin PO) không th� chấp nhận tập tin PO nhập vào "
"từ Ä?ầu vào tiêu chuẩn."

#: ../../po4a-updatepo:259
msgid "Parse input files... "
msgstr "Phân tích cú pháp của các tập tin nhập vào..."

#: ../../po4a-updatepo:269
msgid "done."
msgstr "hoàn tất"

#: ../../po4a-updatepo:278 ../../scripts/msguntypot:212
#, perl-format
msgid "Error while running msgmerge: %s"
msgstr "Gặp l�i trong khi chạy msgmerge: %s"

#: ../../po4a-updatepo:285
#, perl-format
msgid "Error while copying the PO file: %s"
msgstr "Gặp l�i trong khi sao chép tập tin PO: %s"

#. Argument checking
#: ../../scripts/msguntypot:163 ../../scripts/msguntypot:165
#, perl-format
msgid "Mandatory argument '%s' missing."
msgstr "Thiếu Ä?á»?i sá»? bắt buá»?c phải sá»­ dụng « %s »."

#: ../../scripts/msguntypot:174
#, perl-format
msgid ""
"The new and old POT files have different amount of strings (%d != %d). "
"Something's seriously wrong here."
msgstr ""
"Tập tin POT cũ và tập tin POT m�i có s� các chu�i khác nhau (%d != %d). � "
"Ä?ây có gì rất không á»?n."

#: ../../scripts/msguntypot:192
#, perl-format
msgid "Found %d modified entries."
msgstr "Tìm thấy %d mục bá»? sá»­a Ä?á»?i."

#: ../../scripts/msguntypot:208
#, perl-format
msgid "Handling %s"
msgstr "Ä?ang quản lý %s"

#: ../../scripts/msguntypot:233
#, perl-format
msgid "Modified %d entries in %d files."
msgstr "Ä?ã sá»­a Ä?á»?i %d mục trong %d tập tin."

#. print out help message
#: ../../share/po4a-build:91
#, sh-format
msgid ""
"\n"
"po4a-build - po4a frontend\n"
"\n"
"Syntax: po4a-build\n"
"    po4a-build --pot-only\n"
"\n"
"Commands:\n"
"-?|-h|--help|--version:   print this help message and exit\n"
"--pot-only:         only create the POT file\n"
"\n"
"Options:\n"
"-f|--file FILE:       po4a-build.conf config file path\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"po4a-build â?? giao diá»?n của po4a\n"
"\n"
"Cú pháp:\n"
"    po4a-build\n"
"    po4a-build --pot-only\n"
"\n"
"Lá»?nh:\n"
"-?|-h|--help|--version:   hiá»?n thá»? trợ giúp này, sau Ä?ó thoát\n"
"--pot-only:         ch� tạo tập tin POT thôi\n"
"\n"
"Tuỳ ch�n:\n"
"-f|--file Tá»?P:       Ä?Æ°á»?ng dẫn Ä?ến tập tin cấu hình « po4a-build.conf "
"»\n"
"\n"

#: ../../share/po4a-build:124
#, sh-format
msgid "Unrecognised command: $com"
msgstr "Lá»?nh sai: $com"

#. without config, there's nothing to do.
#: ../../share/po4a-build:132
#, sh-format
msgid "Cannot find config file! '$FILE'"
msgstr "Không tìm thấy t�p cấu hình! '$FILE'"

#. test
#: ../../share/po4a-build:197 ../../share/po4a-build:247
#, sh-format
msgid "Internal po4a from $OURS being used instead of /usr/bin/"
msgstr "po4a ná»?i bá»? á»? $OURS Ä?ang bá»? /usr/bin/ dùng"

#. TRANSLATORS: $X contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:258
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $X (1). . ."
msgstr "Xử lý t�p chưa d�ch cho $X(1)..."

#. TRANSLATORS: $X3 contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:265
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $X3 (3). . ."
msgstr "Xử lý t�p chưa d�ch cho $X3 (3)..."

#. TRANSLATORS: $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:277
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (1) . . ."
msgstr "Xử lý t�p chưa d�ch cho $file (1)..."

#. TRANSLATORS: $name contains the Perl module name
#: ../../share/po4a-build:285
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $name (3) . . ."
msgstr "Xử lý t�p chưa d�ch cho $name (3)..."

#. TRANSLATORS: $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:293
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (5) . . ."
msgstr "Xử lý t�p chưa d�ch cho $file (5)..."

#. TRANSLATORS: $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:307
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (7) . . ."
msgstr "xử lý t�p chưa d�ch cho $file (7)..."

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $X contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:328
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $X (1). . ."
msgstr "Xử lý d�ch $l cho $X (1)..."

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $X3 contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:337
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $X3 (3). . ."
msgstr "Xử lý d�ch $l cho $X3 (3)..."

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:351
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (1). . ."
msgstr "Xử lý d�ch $l cho $file (1)..."

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $name contains the Perl module name
#: ../../share/po4a-build:362
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $name (3). . ."
msgstr "Xử lý d�ch $l cho $name (3)..."

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:372
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (5). . ."
msgstr "Xử lý d�ch $l cho $file (5)..."

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:388
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (7). . ."
msgstr "Xử lý d�ch $l cho $file (7)..."

#~ msgid "Can't copy %s to %s: %s."
#~ msgstr "Không th� sao chép %s sang %s: %s"

Reply to: