[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

po4a 0.43-1: Please update debconf PO translation for the package po4aHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
po4a. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against po4a.

The deadline for receiving the updated translation is
Mon, 15 Oct 2012 19:33:55 -0400.

Thanks in advance,

# Vietnamese translation for PO4A.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2009-2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: po4a 0.40.1-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: po4a@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-01 01:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-22 22:06+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:26
msgid "Need to provide a module name"
msgstr "Cần cung cấp một tên mô-đun"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:47
#, perl-format
msgid "Unknown format type: %s."
msgstr "Không nhận ra kiểu định dạng: %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:49
#, perl-format
msgid "Module loading error: %s"
msgstr "Lỗi nạp mô-đun: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:58
msgid "List of valid formats:"
msgstr "Danh sách các định dạng hợp lệ:"

#. ."\n - ".gettext("bibtex: BibTex bibliography format.")
#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:60
msgid "dia: uncompressed Dia diagrams."
msgstr "dia: sơ đồ Dia không nén."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:61
msgid "docbook: DocBook XML."
msgstr "docbook: mã XML kiểu DocBook."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:62
msgid "guide: Gentoo Linux's XML documentation format."
msgstr "guide: định dạng tài liệu hướng dẫn XML của Gentoo Linux."

#. ."\n - ".gettext("html: HTML documents (EXPERIMENTAL).")
#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:64
msgid "ini: INI format."
msgstr "ini: định dạng INI."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:65
msgid "kernelhelp: Help messages of each kernel compilation option."
msgstr "kernelhelp: thông điệp trợ giúp về mỗi tuỳ chọn biên dịch hạt nhân."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:66
msgid "latex: LaTeX format."
msgstr "latex: định dạng LaTeX."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:67
msgid "man: Good old manual page format."
msgstr "man: định dạng trang hướng dẫn « man » truyền thống."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:68
msgid "pod: Perl Online Documentation format."
msgstr "pod: định dạng Tài liệu Perl Trực tuyến."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:69
msgid "sgml: either DebianDoc or DocBook DTD."
msgstr "sgml: mã hoặc DebianDoc hoặc DocBook DTD."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:70
msgid "texinfo: The info page format."
msgstr "texinfo: định dạng trang thông tin « info »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:71
msgid "tex: generic TeX documents (see also latex)."
msgstr "tex: tài liệu TeX giống loài (xem thêm latex)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:72
msgid "text: simple text document."
msgstr "text: tài liệu nhập thô."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:73
msgid "wml: WML documents."
msgstr "wml: tài liệu mã WML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:74
msgid "xhtml: XHTML documents."
msgstr "xhtml: tài liệu mã XHTML."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Chooser.pm:75
msgid "xml: generic XML documents (see also docbook)."
msgstr "xml: tài liệu mã XML giống loài (xem thêm docbook)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Common.pm:108
#, perl-format
msgid ""
"%s version %s.\n"
"written by Martin Quinson and Denis Barbier.\n"
"\n"
"Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.\n"
"This is free software; see source code for copying\n"
"conditions. There is NO warranty; not even for\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr ""
"%s phiên bản %s.\n"
"viết bởi Martin Quinson và Denis Barbier.\n"
"\n"
"Tác quyền © năm 2002, 2003, 2004 của Phần mềm Lợi ích Công cộng (SPI).\n"
"Chương trình này là phần mềm tự do; xem mã nguồn để tìm điều kiện sao chép.\n"
"KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý\n"
"KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Debconf.pm:173
#, perl-format
msgid "Translated field in master document: %s"
msgstr "Trường được dịch trong tài liệu chủ : %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/KernelHelp.pm:103
msgid "Syntax error"
msgstr "Lỗi cú pháp"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:491 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:188
#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:250 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1637
#: ../../lib/Locale/Po4a/Text.pm:176 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:524
#, perl-format
msgid "Unknown option: %s"
msgstr "Không rõ tuỳ chọn: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:508
msgid ""
"Invalid 'groff_code' value. Must be one of 'fail', 'verbatim', 'translate'."
msgstr ""
"Sai đặt giá trị « groff_code », chỉ nhận ra:\n"
" • fail\t\t\tthất bại\n"
" • verbatim\tđúng nguyên văn\n"
" • translate\tdịch"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:555
msgid ""
"The no_wrap parameters must be a set of comma-separated begin:end couples.\n"
msgstr ""
"Tham số « no_wrap » (không cuộn dòng) phải là một tập hợp các cặp « đầu:cuối "
"» (begin:end) định giới bằng dấu phẩy.\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:601
msgid "Invalid 'unknown_macros' value. Must be one of:\n"
msgstr "Sai đặt giá trị « unknown_macros » (vĩ lệnh không rõ), chỉ nhận ra:\n"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:655
msgid ""
"This file was generated with Pod::Man. Translate the POD file with the pod "
"module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này được tạo bằng hàm chuyển đổi Pod::Man. Hãy dịch tập tin POD dùng "
"mô-đun pod của phần mềm po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:658
msgid ""
"This file was generated with help2man. Translate the source file with the "
"regular gettext."
msgstr ""
"Tập tin này được tạo bằng hàm chuyển đổi help2man. Hãy dịch tập tin nguồn "
"dùng gettext tiêu chuẩn."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:660
msgid ""
"This file was generated with docbook-to-man. Translate the source file with "
"the sgml module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này được tạo bằng hàm chuyển đổi docbook-to-man. Hãy dịch tập tin "
"nguồn dùng mô-đun sgml của phần mềm po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:663
msgid ""
"This file was generated with docbook2man. Translate the source file with the "
"sgml module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này được tạo bằng hàm chuyển đổi docbook2man. Hãy dịch tập tin nguồn "
"dùng mô-đun sgml của phần mềm po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:667 ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:675
#, perl-format
msgid ""
"This file was generated with %s. You should translate the source file, but "
"continuing anyway."
msgstr ""
"Tập tin này được tạo bằng %s. Bạn nên dịch tập tin nguồn; vẫn đang tiếp tục."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:671
msgid ""
"This file was generated with db2man.xsl. Translate the source file with the "
"xml module of po4a."
msgstr ""
"Tập tin này được tạo bằng hàm chuyển đổi db2man.xsl. Hãy dịch tập tin nguồn "
"dùng mô-đun xml của phần mềm po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:681
#, perl-format
msgid ""
"This file contains the line '%s'. You should translate the source file, but "
"continuing anyway."
msgstr ""
"Tập tin này chứa dòng « %s ». Bạn nên dịch tập tin nguồn; vẫn đang tiếp tục."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:743
#, perl-format
msgid ""
"Font modifiers followed by a command may disturb po4a. You should either "
"remove the font modifier '%s', or integrate a \\f font modifier in the "
"following command ('%s'), but continuing anyway."
msgstr ""
"Cờ sửa đổi phông chữ với câu lệnh theo sau cũng có thể phá rối chức năng của "
"po4a. Bạn nên hoặc gỡ bỏ cờ sửa đổi phông chử « %s », hoặc hợp nhất một cờ "
"sửa đổi phông chữ « \\f » trong câu lệnh theo sau (« %s »); vẫn đang tiếp "
"tục."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:848
msgid ""
"The unshiftline is not supported for the man module. Please send a bug "
"report with the groff page that generated this error."
msgstr ""
"unshiftline không được hỗ trợ đối với mô-đun man. Hãy gửi báo cáo lỗi chứa "
"trang groff đã gây ra lỗi này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:891
#, perl-format
msgid ""
"macro %s called without arguments. Even if placing the macro arguments on "
"the next line is authorized by man(7), handling this would make the po4a "
"parser too complicate. Please simply put the macro args on the same line."
msgstr ""
"vĩ lệnh %s được gọi mà không có đối số. Thậm chí nếu man(7) cho phép để đối "
"số vĩ lệnh trên dòng kế tiếp, quá phức tạp để phân tích cú pháp trong po4a. "
"Hãy đơn giản để các đối số vĩ lệnh trên cùng một dòng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:919
msgid "Escape sequence \\c encountered. This is not completely handled yet."
msgstr "Gặp dãy thoát « \\c ». Chưa xử lý hoàn toàn trường hợp này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1085
#, perl-format
msgid "Unbalanced '<' and '>' in font modifier. Faulty message: %s"
msgstr ""
"Gặp <ngoặc nhọn> không tương ứng trong cờ sửa đổi phông chữ. Thông điệp sai: "
"%s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1123
#, perl-format
msgid "Unknown '<' or '>' sequence. Faulty message: %s"
msgstr "Không nhận ra dãy chứa <ngoặc nhọn>. Thông điệp sai: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1275
#, perl-format
msgid "Unparsable line: %s"
msgstr "Không thể phân tích cú pháp của dòng: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1348
#, perl-format
msgid ""
"Unknown macro '%s'. Remove it from the document, or refer to the Locale::"
"Po4a::Man manpage to see how po4a can handle new macros."
msgstr ""
"Không nhận ra vĩ lệnh « %s ». Hãy gỡ bỏ nó khỏi tài liệu, hoặc tham chiếu "
"đến trang hướng dẫn Locale::Po4a::Man để thấy po4a quản lý vĩ lệnh mới như "
"thế nào."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1543
#, perl-format
msgid "Cannot parse command arguments: %s"
msgstr "Không thể phân tích cú pháp của đối số dòng lệnh: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:1667
#, perl-format
msgid "Unsupported font in: '%s'."
msgstr "Gặp phông chữ không được hỗ trợ trong: « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2026
msgid ""
"This page defines a new macro with '.de'. Since po4a is not a real groff "
"parser, this is not supported."
msgstr ""
"Trang này xác định một vĩ lệnh mới dùng « .de ». Vì po4a không phải một công "
"cụ hoàn toàn để phân tích cú pháp của groff, trường hợp này không được hỗ "
"trợ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2092
msgid "The .ie macro must be followed by a .el macro."
msgstr "Vĩ lệnh « -ie » phải có một vĩ lệnh « .el » theo sau."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2118
#, perl-format
msgid ""
"This page uses conditionals with '%s'. Since po4a is not a real groff "
"parser, this is not supported."
msgstr ""
"Trang này dùng cờ toán tử điều khiển với « %s ». Vì po4a không phải một công "
"cụ hoàn toàn để phân tích cú pháp của groff, trường hợp này không được hỗ "
"trợ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2159
#, perl-format
msgid ""
"This page includes another file with '%s'. Do not forget to translate this "
"file ('%s')."
msgstr ""
"Trang này bao gồm một tập tin khác dùng « %s ». Đừng quên dịch tập tin này "
"( « %s »)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2275
#, perl-format
msgid ""
"This page uses the '%s' request with the number of lines in argument. This "
"is not supported yet."
msgstr ""
"Trang này sử dụng yêu cầu « %s » với số các dòng trong đối số. Tổ hợp này "
"chưa được hỗ trợ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Man.pm:2290
#, perl-format
msgid ""
"This page uses the '%s' request. This request is only supported when no "
"argument is provided."
msgstr ""
"Trang này sử dụng yêu cầu « %s ». Yêu cầu này chỉ được hỗ trợ khi không đưa "
"ra đối số."

#: ../../lib/Locale/Po4a/NewsDebian.pm:89
msgid "Begin of a new entry before the end of previous one"
msgstr "Bắt đầu một mục mới đằng trước kết thúc mục cũ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:196
#, fuzzy, perl-format
#| msgid ""
#| "Invalid value for option 'porefs' ('%s' is not one of 'full', 'noline' or "
#| "'none')"
msgid ""
"Invalid value for option 'porefs' ('%s' is not one of 'full', 'counter', "
"'noline' or 'none')"
msgstr ""
"Đặt sai giá trị (« %s ») cho tuỳ chọn « porefs ». Chỉ nhận ra:\n"
" • full\t\tđầy đủ\n"
" • noline\tkhông có dòng\n"
" • none\tkhông có"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:253
msgid "Please provide a non-null filename"
msgstr "Hãy cung cấp một tên tập tin không trống."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:265 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:930
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:414
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:547
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:132 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:113
#, perl-format
msgid "Can't read from %s: %s"
msgstr "Không thể đọc từ %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:340
msgid "Messages with more than 2 plural forms are not supported."
msgstr "Không hỗ trợ thông điệp chứa nhiều hơn 2 cách ở số nhiều."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:349
#, perl-format
msgid "Strange line: -->%s<--"
msgstr "Dòng lạ: -->%s<--"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:408 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:571
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:449
msgid "Can't write to a file without filename"
msgstr "Không thể ghi vào tập tin mà không có tên tập tin"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:425 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:464
#, perl-format
msgid "Can't write to %s: %s"
msgstr "Không thể ghi vào %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:504
msgid "Can't write PO files with more than two plural forms."
msgstr "Không thể ghi tập tin PO chứa nhiều hơn hai cách ở số nhiều."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:551
#, perl-format
msgid "Can't unlink %s: %s."
msgstr "Không thể bỏ liên kết %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:558 ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:563
#: ../../po4a:1381
#, perl-format
msgid "Can't move %s to %s: %s."
msgstr "Không thể di chuyển %s sang %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:603
msgid ""
"\n"
"The gettextization failed (once again). Don't give up, gettextizing is a "
"subtle art, but this is only needed once to convert a project to the "
"gorgeous luxus offered by po4a to translators.\n"
"Please refer to the po4a(7) documentation, the section \"HOWTO convert a pre-"
"existing translation to po4a?\" contains several hints to help you in your "
"task"
msgstr ""
"\n"
"Tiến trình gettext hoá bị lỗi (một lần nữa). Đừng chịu thua, tiến trình "
"gettext hoá (gettextize) hơi tế nhị, nhưng mà chỉ cần làm nó một lần để "
"chuyển đổi một dự án sang po4a đầy đủ khả năng chuyển đổi và thao tác rất "
"nhiều dạng tập tin, bộ công cụ của người dịch.\n"
"Xem tài liệu hướng dẫn po4a(7): phần « Chuyển đổi một bản dịch đã tồn tại "
"sang po4a như thế nào? » (HOWTO convert a pre-existing translation to po4a?) "
"sẽ giúp bạn làm công việc này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:616
#, perl-format
msgid ""
"Original has more strings than the translation (%d>%d). Please fix it by "
"editing the translated version to add some dummy entry."
msgstr ""
"Bản gốc chứa nhiều chuỗi hơn bản dịch (%d>%d). Hãy giải quyết bằng cách thêm "
"vào bản dịch một mục giả."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:624
#, perl-format
msgid ""
"Original has less strings than the translation (%d<%d). Please fix it by "
"removing the extra entry from the translated file. You may need an addendum "
"(cf po4a(7)) to reput the chunk in place after gettextization. A possible "
"cause is that a text duplicated in the original is not translated the same "
"way each time. Remove one of the translations, and you're fine."
msgstr ""
"Bản gốc chứa ít chuỗi hơn bản dịch (%d>%d). Hãy giải quyết bằng cách gỡ bỏ "
"mục thừa khỏi bản dịch. Cũng có thể cần một phần thêm vào (addendum, xem po4a"
"(7)) để thay thế đoạn này sau khi gettext hoá. Một nguyên nhân có thể xảy ra "
"là hai chuỗi gốc trùng đã được dịch khác nhau. Chỉ cần gỡ bỏ một của hai "
"chuỗi dịch này, và không còn có sao."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:692
#, perl-format
msgid ""
"po4a gettextization: Structure disparity between original and translated "
"files:\n"
"msgid (at %s) is of type '%s' while\n"
"msgstr (at %s) is of type '%s'.\n"
"Original text: %s\n"
"Translated text: %s\n"
"(result so far dumped to gettextization.failed.po)"
msgstr ""
"po4a gettext hoá: tập tin gốc và tập tin dịch có cấu trúc khác nhau :\n"
"msgid (ở %s) có kiểu « %s » còn\n"
"msgstr (ở %s) có kiểu « %s ».\n"
"Chuỗi gốc: %s\n"
"Chuỗi dịch: %s\n"
"(kết quả đến điểm này được đổ vào tập tin « gettextization.failed.po »)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:926
#, perl-format
msgid "Eval failure: %s"
msgstr "Lỗi ước lượng: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1050
#, perl-format
msgid ""
"'%s' is the singular form of a message, po4a will use the msgstr[0] "
"translation (%s)."
msgstr ""
"« %s » là cách ở số ít của một thông điệp: po4a sẽ sử dụng chuỗi dịch msgstr"
"[0] (%s)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1055
#, perl-format
msgid ""
"'%s' is the plural form of a message, po4a will use the msgstr[1] "
"translation (%s)."
msgstr ""
"« %s » là cách ở số nhiều của một thông điệp: po4a sẽ sử dụng chuỗi dịch "
"msgstr[1] (%s)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1281
#, perl-format
msgid "msgid defined twice: %s"
msgstr "msgid xác định hai lần: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Po.pm:1313
#, perl-format
msgid ""
"Translations don't match for:\n"
"%s\n"
"-->First translation:\n"
"%s\n"
" Second translation:\n"
"%s\n"
" Old translation discarded."
msgstr ""
"Hai chuỗi dịch không tương ứng:\n"
"%s\n"
"-->Chuỗi dịch trước:\n"
"%s\n"
" Chuỗi dịch sau :\n"
"%s\n"
" Chuỗi dịch cũ bị huỷ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:216
msgid ""
"The needed module SGMLS.pm was not found and needs to be installed. It can "
"be found on the CPAN, in package libsgmls-perl on debian, etc."
msgstr ""
"Không tìm thấy mô-đun yêu cầu « SGMLS.pm » mà cần phải được cài đặt. Có thể "
"tìm nó trong kho lưu Perl CPAN, trong gói libsgmls-perl trên Debian, v.v."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:284
msgid "msgid skipped to help translators (contains only an entity)"
msgstr "msgid bị bỏ qua để giúp người dịch (chỉ chứa một thực thể)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:291
msgid "msgid skipped to help translators (contains only tags)"
msgstr "msgid bị bỏ qua để giúp người dịch (chỉ chứa thẻ)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:299
msgid ""
"msgid skipped to help translators (contains only opening or closing tags of "
"marked sections)"
msgstr ""
"msgid bị bỏ qua để giúp người dịch (chỉ chứa thẻ mở hay thẻ đóng của phần "
"đánh dấu)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:383 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:806
#, perl-format
msgid "Can't close tempfile: %s"
msgstr "Không thể đóng tập tin tạm thời: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:387
msgid ""
"Error while running nsgmls -p. Please check if nsgmls and the DTD are "
"installed."
msgstr ""
"Gặp lỗi trong khi chạy « nsgmls -p ». Hãy kiểm tra nếu nsgmls và DTD đã được "
"cài đặt chưa."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:396
msgid ""
"Trying to handle a XML document as a SGML one. Feel lucky if it works, help "
"us implementing a proper XML backend if it does not."
msgstr ""
"Đang thử xử lý một tài liệu XML như một tài liệu SGML. Xử lý được thì vận "
"đỏ, không thì mời bạn giúp thực hiện một hậu phương XML đúng trong po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:409
msgid ""
"This file is not a master SGML document (no DOCTYPE). It may be a file to be "
"included by another one, in which case it should not be passed to po4a "
"directly. Text from included files is extracted/translated when handling the "
"master file including them."
msgstr ""
"Tập tin này không phải là một tài liệu SGML chủ (không có dạng tài liệu "
"DOCTYPE). Nó có thể là một tập tin cần được tập tin khác bao gồm, trong "
"trường hợp đó nó không nên được gửi cho po4a một cách trực tiếp. Văn bản từ "
"các tập tin được bao gồm cũng được tách ra / dịch khi xử lý tập tin chủ có "
"bao gồm."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:530
msgid "DTD of this file is unknown, but proceeding as requested."
msgstr "Không rõ DTD của tập tin này, nhưng mà vẫn tiếp tục như yêu cầu."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:534
msgid ""
"DTD of this file is unknown. (supported: DebianDoc, DocBook). The prolog "
"follows:"
msgstr ""
"Không rõ DTD của tập tin này (chỉ hỗ trợ DebianDoc và DocBook). Đoạn mở đầu "
"có theo đây:"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:628 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:710
#, perl-format
msgid "Can't open %s (content of entity %s%s;): %s"
msgstr "Không thể mở %s (nội dung của thực thể %s%s): %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:681
#, perl-format
msgid "unrecognized prolog inclusion entity: %%%s;"
msgstr "không nhận ra thực thể bao gồm đoạn mở đầu : %%%s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:812
#, perl-format
msgid "Can't run nsgmls: %s"
msgstr "Không thể chạy nsgmls: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:927
#, perl-format
msgid "Unknown tag %s"
msgstr "Không rõ thẻ %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:961
#, perl-format
msgid "bad translation '%s' for '%s' in '%s'"
msgstr "bản dịch sai « %s » cho « %s » trong « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1016 ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1094
#, perl-format
msgid "Closing tag for a translation container missing before %s"
msgstr "Thẻ đóng cho một bộ bao bọc bản dịch còn thiếu đằng trước %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1177
#, perl-format
msgid "Unknown SGML event type: %s"
msgstr "Không rõ kiểu sự kiện SGML: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Sgml.pm:1186
msgid ""
"Warning: nsgmls produced some errors. This is usually caused by po4a, which "
"modifies the input and restores it afterwards, causing the input of nsgmls "
"to be invalid. This is usually safe, but you may wish to verify the "
"generated document with nsgmls -wno-valid. Continuing..."
msgstr ""
"Cảnh báo : nsgmls đưa ra một số lỗi. Các lỗi này thường do po4a, mà sửa đổi "
"đầu vào và phục hồi lại về sau, thì gây ra đầu vào của nsgmls không còn hợp "
"lệ. Trường hợp này thường an toàn, nhưng bạn có thể muốn thẩm tra tài liệu "
"được tạo dùng câu lệnh « nsgmls -wno-valid ». Đang tiếp tục..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:503 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:583
#, perl-format
msgid "un-balanced %s in '%s'"
msgstr "%s thừa hay thiếu trong « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:517 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:601
#, perl-format
msgid "Error while checking the number of arguments of the '%s' command: %s"
msgstr "Gặp lỗi trong khi kiểm tra số các đối số trong câu lệnh « %s »: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:777 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:878
#, perl-format
msgid "Unknown command: '%s'"
msgstr "Không rõ câu lệnh: « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:924 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:410
msgid "Can't read from file without having a filename"
msgstr "Không thể đọc từ tập tin mà không có tên tập tin"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:965
#, perl-format
msgid "Can't find %s with kpsewhich"
msgstr "Không tìm thấy %s dùng kpsewhich"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:997 ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:436
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xhtml.pm:141 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:122
#, perl-format
msgid "Can't close %s after reading: %s"
msgstr "Không thể đóng %s sau khi đọc: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1023
#, perl-format
msgid "kpsewhich cannot find %s"
msgstr "kpsewhich không tìm thấy %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1033 ../../po4a:807 ../../po4a:998
#: ../../po4a-translate:264
#, perl-format
msgid "Can't open %s: %s"
msgstr "Không thể mở %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1071
#, perl-format
msgid "Cannot use an alias to the unknown command '%s'"
msgstr "Không thể sử dụng một bí danh tới câu lệnh không rõ « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1077
#, perl-format
msgid ""
"You are using the old definitions format (%s). Please update this "
"definition line."
msgstr ""
"Bạn đang sử dụng định dạng định nghĩa cũ (%s). Hãy cập nhật dòng định nghĩa "
"này."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1281 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1543
#, perl-format
msgid "unknown environment: '%s'"
msgstr "không nhận ra môi trường: « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1304
#, perl-format
msgid "unmatched end of environment '%s'"
msgstr "kết thúc môi trường không tương ứng « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1352 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1467
#, perl-format
msgid "Wrong number of arguments for the '%s' command."
msgstr "Sai đặt số các đối số cho câu lệnh « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1365 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1480
#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1570
msgid "An optional argument was provided, but a mandatory one is expected."
msgstr ""
"Đưa ra một đối số vẫn tuỳ chọn, còn mong đợi một đối số bắt buộc phải sử "
"dụng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1369 ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1484
#, perl-format
msgid "Command '%s': %s"
msgstr "Câu lệnh « %s »: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1425
#, perl-format
msgid "register_generic_command: unsupported format: '%s'."
msgstr "register_generic_command: không hỗ trợ định dạng: « %s »"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TeX.pm:1537
msgid "The first argument of \\begin is mandatory."
msgstr "Bắt buộc phải cung cấp đối số đầu tiên của « \\begin »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Text.pm:391
#, perl-format
msgid ""
"Detection of two line titles failed at %s\n"
"Install the Unicode::GCString module!"
msgstr ""

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:471
#, perl-format
msgid "Can't close %s after writing: %s"
msgstr "Không thể đóng %s sau khi ghi: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:552
#, perl-format
msgid "Can't read po4a header from %s."
msgstr "Không thể đọc phần đầu po4a từ %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:557
#, perl-format
msgid "First line of %s does not look like a po4a header."
msgstr "Dòng đầu tiên của %s không hình như một dòng đầu po4a."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:562
#, perl-format
msgid "Syntax error in po4a header of %s, near \"%s\""
msgstr "Gặp lỗi cú pháp trong phần đầu po4a của %s, ở gần « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:576
#, perl-format
msgid "Invalid argument in the po4a header of %s: %s"
msgstr "Gặp đối số sai trong phần đầu po4a của %s: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:582
#, perl-format
msgid "The po4a header of %s does not define the mode."
msgstr "Phần đầu po4a của %s không xác định chế độ."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:586
#, perl-format
msgid ""
"Mode invalid in the po4a header of %s: should be 'before' or 'after' not %s."
msgstr ""
"Gặp chế độ sai trong phần đầu po4a của %s: nên là « before » (đằng trước) "
"hay « after » (đằng sau), không phải %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:591
#, perl-format
msgid "The po4a header of %s does not define the position."
msgstr "Phần đầu po4a của %s không xác định vị trí."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:595
msgid "No ending boundary given in the po4a header, but mode=after."
msgstr ""
"Phần đầu po4a không đựa ra biên giới kết thúc, còn « mode=after » (chế độ = "
"đằng sau)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:621
msgid "Can't apply addendum when not given the filename"
msgstr "Không thể áp dụng phần thêm vào (addendum) khi không nhận tên tập tin"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:624
#, perl-format
msgid "Addendum %s does not exist."
msgstr "Phần thêm vào (addendum) %s không tồn tại."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:645
#, perl-format
msgid "No candidate position for the addendum %s."
msgstr "Không có vị trí ứng cử cho phần thêm vào (addendum) %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:650
#, perl-format
msgid "More than one candidate position found for the addendum %s."
msgstr "Tìm thấy nhiều vị trí ứng cử cho phần thêm vào (addendum) %s."

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:656
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:679
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied before this line: %s"
msgstr "Phần thêm vào (addendum) « %s » được áp dụng đằng trước dòng này: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:686
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied after the line: %s."
msgstr "Phần thêm vào (addendum) « %s » được áp dụng đằng trước sau này: %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:693
#, perl-format
msgid "Addendum '%s' applied at the end of the file."
msgstr "Phần thêm vào (addendum) « %s » được áp dụng ở kết thúc tập tin."

#. FYI, the document charset have to be determined *before* we see the first
#. string to recode.
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:856
#: ../../lib/Locale/Po4a/TransTractor.pm:1043
#, perl-format
msgid ""
"Couldn't determine the input document's charset. Please specify it on the "
"command line. (non-ASCII char at %s)"
msgstr ""
"Không thể quyết định bộ ký tự của tài liệu nhập vào. Hãy ghi rõ nó trên dòng "
"lệnh. (Gặp ký tự khác ASCII ở %s.)"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Wml.pm:89
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary XML file: %s"
msgstr "Không thể tạo một tập tin XML tạm thời: %s"

#. TODO: It will be hard to identify the location.
#. => find a way to retrieve the reference.
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:211
#, perl-format
msgid ""
"'po4a-id=%d' in the translation does not exist in the original string (or "
"'po4a-id=%d' used twice in the translation)."
msgstr ""
"« po4a-id=%d » trong chuỗi dịch mà không tồn tại trong chuỗi gốc (hoặc « "
"po4a-id=%d » dùng hai lần trong chuỗi dịch)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:655
#, perl-format
msgid "Internal error: unknown type identifier '%s'."
msgstr "Lỗi nội bộ : không nhận ra cờ nhận diện « %s »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:822
#, perl-format
msgid ""
"Bad document type. '%s' expected. You can fix this warning with a -o doctype "
"option, or ignore this check with -o doctype=\"\"."
msgstr ""
"Sai đặt kiểu tài liệu, mong đợi « %s ». Bạn có thể giải quyết cảnh báo này "
"dùng một tuỳ chọn « -o doctype », hoặc bỏ qua sự kiểm tra này dùng « -o "
"doctype=\"\" »."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:900 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1489
#, perl-format
msgid ""
"Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong. "
"Continuing..."
msgstr ""
"Gặp thẻ đóng bất thường </%s>. Tài liệu chủ có thể không đúng. Đang tiếp "
"tục..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:902 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1491
#, perl-format
msgid "Unexpected closing tag </%s> found. The main document may be wrong."
msgstr "Gặp thẻ đóng bất thường </%s>. Tài liệu chủ có thể không đúng."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1240
#, perl-format
msgid "Content of attribute %s excluded: %s"
msgstr "Nội dung của thuộc tính %s bị loại trừ : %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1252
msgid "Bad attribute syntax. Continuing..."
msgstr "Gặp cú pháp thuộc tính sai. Đang tiếp tục..."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1254
msgid "Bad attribute syntax"
msgstr "Gặp cú pháp thuộc tính sai"

#. Inform that this tag isn't translated in debug mode
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1659
#, perl-format
msgid "Content of tag %s excluded: %s"
msgstr "Nội dung của thẻ %s bị loại trừ : %s"

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1756 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1766
#, perl-format
msgid ""
"The '%s' option is deprecated. Please use the translated/untranslated and/or "
"break/inline/placeholder categories."
msgstr ""
"Tuỳ chọn « %s » bị phản đối. Hãy sử dụng phân loại dịch/chưa dịch "
"(translated/untranslated) và/hay ngắt/trực tiếp/giữ chỗ (break/inline/"
"placeholder)."

#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1872 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1879
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1883 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1887
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1893 ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1897
#: ../../lib/Locale/Po4a/Xml.pm:1903
#, perl-format
msgid "Tag '%s' both in the %s and %s categories."
msgstr "Thẻ « %s » nằm trong cả hai phân loại %s và %s."

#: ../../po4a:703 ../../po4a:707
#, perl-format
msgid "Invalid %s. Directory %s does not exist."
msgstr "%s không hợp lệ. Thư mục %s không tồn tại."

#: ../../po4a:740 ../../po4a:980
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s' (%s)."
msgstr "Gặp đối số không thể phân tích « %s » (%s)."

#: ../../po4a:774
#, perl-format
msgid "failed to execute '%s': %s."
msgstr "lỗi thực hiện « %s »: %s."

#: ../../po4a:778
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, with coredump."
msgstr "« %s » đã chết với tín hiệu %d, cũng đổ lõi."

#: ../../po4a:782
#, perl-format
msgid "'%s' died with signal %d, without coredump."
msgstr "« %s » đã chết với tín hiệu %d, không đổ lõi."

#: ../../po4a:787
#, perl-format
msgid "'%s' exited with value %d."
msgstr "« %s » đã thoát với giá trị %d."

#: ../../po4a:791
#, perl-format
msgid "Error: %s"
msgstr "Lỗi: %s"

#. Check file existence
#: ../../po4a:797 ../../po4a-gettextize:229 ../../po4a-normalize:155
#: ../../po4a-translate:208 ../../po4a-translate:209 ../../po4a-updatepo:246
#: ../../scripts/msguntypot:164 ../../scripts/msguntypot:166
#, perl-format
msgid "File %s does not exist."
msgstr "Tập tin %s không tồn tại."

#: ../../po4a:820 ../../po4a:1009
#, perl-format
msgid "Unknown variable: %s"
msgstr "Không nhận ra biến: %s"

#: ../../po4a:830
#, perl-format
msgid "Syntax error: %s"
msgstr "Lỗi cú pháp: %s"

#: ../../po4a:858 ../../po4a:870
#, perl-format
msgid "'%s' redeclared"
msgstr "« %s » được tuyên bố lại"

#: ../../po4a:863
#, perl-format
msgid "Unparsable argument '%s'."
msgstr "Đối số không thể phân tích « %s »."

#: ../../po4a:876
msgid "The list of languages cannot be set twice."
msgstr "Không thể đặt hai lần danh sách các ngôn ngữ."

#: ../../po4a:879
msgid "The POT file cannot be set twice."
msgstr "Không thể đặt hai lần tập tin mẫu POT."

#: ../../po4a:886
#, perl-format
msgid "'%s' is not a directory"
msgstr "« %s » không phải một thư mục"

#: ../../po4a:890
#, perl-format
msgid "Cannot list the '%s' directory"
msgstr "Không thể liệt kê thư mục « %s »"

#: ../../po4a:901
#, perl-format
msgid "too many POT files: %s %s"
msgstr "quá nhiều tập tin mẫu POT: %s %s"

#: ../../po4a:911
#, perl-format
msgid "no PO files found in %s"
msgstr "không tìm thấy tập tin PO trong %s"

#: ../../po4a:922
#, perl-format
msgid ""
"The '%s' master file was specified earlier in the configuration file. This "
"may cause problems with options."
msgstr ""
"Tập tin chủ « %s » được ghi rõ về trước trong tập tin cấu hình. Trường hợp "
"này có thể gây ra vấn đề với tuỳ chọn."

#: ../../po4a:928
#, perl-format
msgid "The '%s' master file does not exist."
msgstr "Tập tin chủ « %s » không tồn tại."

#: ../../po4a:984
msgid "The translated and master file are the same."
msgstr "Tập tin chủ và tập tin dịch vẫn trùng nhau."

#: ../../po4a:1024
#, perl-format
msgid "Translation of %s in %s redefined"
msgstr "Chuỗi dịch %s trong %s được xác định lại"

#: ../../po4a:1052
#, perl-format
msgid "Unparsable command '%s'."
msgstr "Không thể phân tích cú pháp của câu lệnh « %s »."

#. don't care about error here
#: ../../po4a:1058
msgid "po4a_paths not declared. Dunno where to find the POT and PO files"
msgstr ""
"po4a_paths (các đường dẫn po4a) chưa được tuyên bố. Vì thế không biết nên "
"tìm tập tin POT và PO ở đâu."

#: ../../po4a:1071
#, perl-format
msgid "Cannot parse option line (missing >%s<?): %s"
msgstr "Không thể phân tích cú pháp của dòng tuỳ chọn (thiếu >%s< ?): %s"

#: ../../po4a:1100
msgid "Split mode, creating a temporary POT"
msgstr "Chế độ chia tách, tạo một tập tin mẫu POT tạm thời"

#: ../../po4a:1103
msgid "Disabling --translate-only option, it is not supported in split mode"
msgstr ""
"Đang tắt tuỳ chọn « --translate-only » (chỉ dịch) mà không phải được hỗ trợ "
"trong chế độ chia tách"

#: ../../po4a:1156 ../../po4a:1307 ../../po4a-updatepo:274
#, perl-format
msgid "Updating %s:"
msgstr "Đang cập nhật %s:"

#: ../../po4a:1159 ../../po4a:1316 ../../po4a-updatepo:282
#, perl-format
msgid "Creating %s:"
msgstr "Đang tạo %s:"

#: ../../po4a:1217 ../../po4a:1247 ../../po4a:1345 ../../po4a-updatepo:256
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary POT file: %s"
msgstr "Không thể tạo một tập tin POT tạm thời: %s"

#: ../../po4a:1230
#, perl-format
msgid " (%d entries)"
msgstr " (%d mục)"

#: ../../po4a:1256 ../../po4a:1371
#, perl-format
msgid "Can't create directory '%s': %s"
msgstr "Không thể tạo thư mục « %s »: %s"

#: ../../po4a:1278 ../../scripts/msguntypot:203
#, perl-format
msgid "Can't create a temporary PO file: %s"
msgstr "Không thể tạo một tập tin PO tạm thời: %s"

#: ../../po4a:1435
#, perl-format
msgid "%s doesn't need to be updated."
msgstr "%s không cần cập nhật."

#: ../../po4a:1483
#, perl-format
msgid "Discard %s (%s of %s strings; only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr "Huỷ %s (%s trên %s chuỗi; chỉ %s%% được dịch; cần %s%%)."

#: ../../po4a:1492
#, perl-format
msgid "Timestamp %s created."
msgstr "Nhãn thời gian %s được tạo."

#: ../../po4a:1506
#, perl-format
msgid "Timestamp %s removed."
msgstr "Nhãn thời gian %s bị gỡ bỏ."

#: ../../po4a:1519
#, perl-format
msgid "Addendum %s does NOT apply to %s (translation discarded)."
msgstr "Phầm thêm vào (addendum) %s KHÔNG áp dụng cho %s (bản dịch bị huỷ)."

#: ../../po4a:1534
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s strings)."
msgstr "%s được dịch %s%% (%s chuỗi)."

#: ../../po4a:1537 ../../po4a-translate:240
#, perl-format
msgid "%s is %s%% translated (%s of %s strings)."
msgstr "%s được dịch %s%% (%s trên %s chuỗi)."

#: ../../po4a-translate:246
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (only %s%% translated; need %s%%)."
msgstr "Huỷ bản dịch của %s (chỉ %s%% được dịch; cần %s%%)."

#: ../../po4a-translate:284
#, perl-format
msgid "Discard the translation of %s (addendum %s does not apply)."
msgstr "Huỷ bản dịch của %s (phần thêm vào %s không áp dụng)."

#: ../../po4a-updatepo:247
msgid "po4a-updatepo can't take the input PO from stdin."
msgstr ""
"po4a-updatepo (cập nhật tập tin PO) không thể chấp nhận tập tin PO nhập vào "
"từ đầu vào tiêu chuẩn."

#: ../../po4a-updatepo:259
msgid "Parse input files... "
msgstr "Phân tích cú pháp của các tập tin nhập vào..."

#: ../../po4a-updatepo:269
msgid "done."
msgstr "hoàn tất"

#: ../../po4a-updatepo:278 ../../scripts/msguntypot:212
#, perl-format
msgid "Error while running msgmerge: %s"
msgstr "Gặp lỗi trong khi chạy msgmerge: %s"

#: ../../po4a-updatepo:285
#, perl-format
msgid "Error while copying the PO file: %s"
msgstr "Gặp lỗi trong khi sao chép tập tin PO: %s"

#. Argument checking
#: ../../scripts/msguntypot:163 ../../scripts/msguntypot:165
#, perl-format
msgid "Mandatory argument '%s' missing."
msgstr "Thiếu đối số bắt buộc phải sử dụng « %s »."

#: ../../scripts/msguntypot:174
#, perl-format
msgid ""
"The new and old POT files have different amount of strings (%d != %d). "
"Something's seriously wrong here."
msgstr ""
"Tập tin POT cũ và tập tin POT mới có số các chuỗi khác nhau (%d != %d). Ở "
"đây có gì rất không ổn."

#: ../../scripts/msguntypot:192
#, perl-format
msgid "Found %d modified entries."
msgstr "Tìm thấy %d mục bị sửa đổi."

#: ../../scripts/msguntypot:208
#, perl-format
msgid "Handling %s"
msgstr "Đang quản lý %s"

#: ../../scripts/msguntypot:233
#, perl-format
msgid "Modified %d entries in %d files."
msgstr "Đã sửa đổi %d mục trong %d tập tin."

#. print out help message
#: ../../share/po4a-build:91
#, sh-format
msgid ""
"\n"
"po4a-build - po4a frontend\n"
"\n"
"Syntax: po4a-build\n"
"    po4a-build --pot-only\n"
"\n"
"Commands:\n"
"-?|-h|--help|--version:   print this help message and exit\n"
"--pot-only:         only create the POT file\n"
"\n"
"Options:\n"
"-f|--file FILE:       po4a-build.conf config file path\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"po4a-build — giao diện của po4a\n"
"\n"
"Cú pháp:\n"
"    po4a-build\n"
"    po4a-build --pot-only\n"
"\n"
"Lệnh:\n"
"-?|-h|--help|--version:   hiển thị trợ giúp này, sau đó thoát\n"
"--pot-only:         chỉ tạo tập tin POT thôi\n"
"\n"
"Tuỳ chọn:\n"
"-f|--file TỆP:       đường dẫn đến tập tin cấu hình « po4a-build.conf "
"»\n"
"\n"

#: ../../share/po4a-build:124
#, sh-format
msgid "Unrecognised command: $com"
msgstr ""

#. without config, there's nothing to do.
#: ../../share/po4a-build:132
#, sh-format
msgid "Cannot find config file! '$FILE'"
msgstr ""

#. test
#: ../../share/po4a-build:197 ../../share/po4a-build:247
#, sh-format
msgid "Internal po4a from $OURS being used instead of /usr/bin/"
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $X contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:258
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $X (1). . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $X3 contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:265
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $X3 (3). . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:277
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (1) . . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $name contains the Perl module name
#: ../../share/po4a-build:285
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $name (3) . . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:293
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (5) . . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:307
#, sh-format
msgid "Processing untranslated files for $file (7) . . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $X contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:328
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $X (1). . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $X3 contains the name of the manual page
#: ../../share/po4a-build:337
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $X3 (3). . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:351
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (1). . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $name contains the Perl module name
#: ../../share/po4a-build:362
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $name (3). . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:372
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (5). . ."
msgstr ""

#. TRANSLATORS: $l contains language code, $file contains the basename of the POD file
#: ../../share/po4a-build:388
#, sh-format
msgid "Processing $l translations for $file (7). . ."
msgstr ""

#~ msgid "Can't copy %s to %s: %s."
#~ msgstr "Không thể sao chép %s sang %s: %s"

Reply to: