[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-installer Level 1: Vietnamese translationĐính chính với bác Quân luôn, là các gói D-I mình không chính thức phụ trách ;) Nhưng do mình biết sẽ dịch cái sublevel 6 đó, mà không dịch ngay (thời hạn đến 10 ngày lận :P), nên mới gửi mail thông báo "dành chỗ", mục đích cũng chỉ là để tránh xảy ra cái việc bác Hưng vừa làm thôi.

Ngoài ra, mình  có đề xuất thế này. Mỗi gói có người phụ trách, thường là người đó sẽ dịch. Nếu người khác muốn dịch, thì trước khi làm nên gửi mail thông báo. CC MOST cho cái đề xuất này (thực ra, trước giờ ở MOST vẫn làm kiểu này, nên cũng không có gì mới).

--
Hai-Nam Nguyen (aka jcisio)
http://jcisio.com


2012/9/20 jcisio <jcisio@gmail.com>
Mình có trả lời mail đó (vào debian-l10n-vietnamese) rồi là mình sẽ đảm nhận gói đó (hạn chót là 26 hay 27 gì đó).

Bác Hưng kiểm tra lại nhé.

--
Hai-Nam Nguyen (aka jcisio)
http://jcisio.com


2012/9/20 Nguyen Vu Hung (vuhung) <vuhung16plus@gmail.com>

Ngày 2012/09/20 13:33, Trần Ngọc Quân viết:

Hình như Nam<hainam@gmail.com>,<hainam@jcisio.com>  đang phụ trách thì phải.
Trần Ngọc Quân.
Mình chưa thấy Mr. Nam reply email đó nên dịch và gửi cho David.

Nếu Mr. dịch rồi thì thôi.

Mr. X phụ trách nhưng bận chưa dịch được thì người khác dịch cho nhanh :)

Không nhất thiết phải để một người phụ trách 1 module.
Nhỡ bị ốm thì ai thay? :)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-vietnamese-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 505ABB1F.3010504@gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 505ABB1F.3010504@gmail.com
Reply to: