[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian-installer Level 1: Vietnamese translationMình có trả lời mail đó (vào debian-l10n-vietnamese) rồi là mình sẽ đảm nhận gói đó (hạn chót là 26 hay 27 gì đó).

Bác Hưng kiểm tra lại nhé.

--
Hai-Nam Nguyen (aka jcisio)
http://jcisio.com


2012/9/20 Nguyen Vu Hung (vuhung) <vuhung16plus@gmail.com>
Ngày 2012/09/20 13:33, Trần Ngọc Quân viết:

Hình như Nam<hainam@gmail.com>,<hainam@jcisio.com>  đang phụ trách thì phải.
Trần Ngọc Quân.
Mình chưa thấy Mr. Nam reply email đó nên dịch và gửi cho David.

Nếu Mr. dịch rồi thì thôi.

Mr. X phụ trách nhưng bận chưa dịch được thì người khác dịch cho nhanh :)

Không nhất thiết phải để một người phụ trách 1 module.
Nhỡ bị ốm thì ai thay? :)


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-vietnamese-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 505ABB1F.3010504@gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 505ABB1F.3010504@gmail.comReply to: