[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

One string missing in deborphan --help[ Please keep me CC if you reply on debian-l10n-vietnamese list ]

Hi Hero and the list of Vietnamese l10n contributors,

Thanks for your translation of the deborphan package, that will be part
of the next release (and hopefully next stable release). I anyway
noticed, when taking care of formatting the --help output, that one
string is not translated :

--force-hold,   -H      Ignore hold flags.

I would be glad to fix this string if you could provide the proper
Vietnamese translation for it.

Regards

David

Cách sử dụng: deborphan [T�Y_CH�N] [G�I]...

Những tùy ch�n sau có th� sử dụng:
--help,      -h      Giúp Ä?ỡ này.
--status-file,  -f TẬP_TIN  Sử dụng TẬP_TIN như tập tin trạng thái.
--version,    -v      Thông tin phiên bản.
--show-deps,   -d      Hi�n th� các phụ thu�c của gói b� phụ thu�c.
--show-priority, -P      Hiá»?n Ä?á»? Æ°u tiên của các gói Ä?ược tìm thấy.
--show-section,  -s      Hi�n các mục có các gói nằm trong.
--no-show-section        Không hi�n th� mục.
--show-size,   -z      Hiá»?n kích thÆ°á»?c Ä?ã cài Ä?ặt của các gói Ä?ược tìm
                thấy.
--all-packages,  -a      So sánh tất cả các gói, không ch� libs.
--exclude,    -e DANH_SÃ?CH Hoạt Ä?á»?ng nếu nhÆ° các gói trong DANH_SÃ?CH
                chÆ°a Ä?ược cài Ä?ặt.
--force-hold,   -H      Ignore hold flags.
--nice-mode,   -n      Tắt kiá»?m tra vá»?i `khuyến cáo' và `Ä?á»? nghá»?'.
--ignore-recommends       Tắt ki�m tra v�i "khuyến cáo".
--ignore-suggests        Tắt kiá»?m tra vá»?i 'Ä?á»? nghá»?'.
--priority,    -p Ä?á»?_ƯU_TIÃ?N Chá»? chá»?n các gói có Ä?á»? Æ°u tiên >= Ä?á»?_ƯU_TIÃ?N.
--find-config          Tìm các tập tin cấu hình "m� côi".
--libdevel           Tìm trong libdevel Ä?á»? thêm vào cho libs và
                oldlibs.
--add-keep,    -A PKGS..   Không bao gi� báo cáo PKGS.
--keep-file,   -k TẬP_TIN  Sá»­ dụng TẬP_TIN Ä?á»? lấy/lÆ°u trữ thông tin vá»?
                các gói Ä?ược giữ lại.
--list-keep,   -L      Liá»?t kê các gói chÆ°a bao giá»? Ä?ược báo cáo.
--del-keep,    -R PKGS..   Xóa b� PKGS kh�i tập tin "keep".
--zero-keep,   -Z      Xóa b� tất cả các gói từ tập tin "keep".
--guess-common         C� gắng báo cáo các gói thông thư�ng.
--guess-data          C� gắng báo cáo các gói dữ li�u.
--guess-debug          C� gắng báo cáo các thư vi�n gỡ l�i.
--guess-dev           C� gắng báo cáo các gói phát tri�n.
--guess-doc           C� gắng báo cáo các gói tài li�u.
--guess-dummy          C� gắng báo cáo các gói giả dạng.
--guess-kernel         Cá»? gắng báo cáo các mô-Ä?un lõi.
--guess-interpreters      C� gắng báo cáo các thư vi�n phiên d�ch.
--guess-mono          C� gắng báo cáo các thư vi�n mono.
--guess-perl          C� gắng báo cáo các thư vi�n perl.
--guess-pike          C� gắng báo cáo các thư vi�n pike.
--guess-python         C� gắng báo cáo các thư vi�n python.
--guess-ruby          C� gắng báo cáo các thư vi�n ruby.
--guess-section         C� gắng báo cáo các thư vi�n � sai mục.
--guess-all           Cá»? gắng tất cả những Ä?iá»?u trên.
--guess-only          Ch� sử dụng các tùy ch�n --guess.

Xem cả: deborphan(1), orphaner(8)
Gá»­i lá»?i tá»?i: Carsten Hey <c.hey@web.de>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: