[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

lilo 1:23.1-2: Please update debconf PO translation for LILO (2. wave)Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for LILO.
The English template has been changed, and now some messages are marked 
"fuzzy" in your translation or are missing.

Excuse me, that the "fuzzy" marks in the email of the first wave (last 
week) were deleted. This version of po file is reconstructed.

I would be grateful if you could take the time and update it. Please send
the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against LILO.

The new deadline for receiving the updated translation is Friday, 
18 March 2011.

Thanks in advance,
Joachim (Germany)

# Vietnamese Translation for lilo.
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lilo 1:22.8-6.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: lilo@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-10 21:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-28 20:43+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO configuration"
msgstr "Cấu hình LILO"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It seems to be your first LILO installation. It is absolutely necessary "
#| "to run liloconfig(8) when you complete this process and execute /sbin/"
#| "lilo  after this."
msgid ""
"It seems to be your first LILO installation. It is absolutely necessary to "
"run liloconfig(8) when you complete this process and execute /sbin/lilo "
"after this."
msgstr ""
"Hình như bạn đăng cài đặt LILO lần đầu tiên. Một khi cài đặt xong, cũng phải "
"chạy liloconfig(8) và sau đó thực hiện « /sbin/lilo »."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo.templates:1001
msgid "LILO won't work if you don't do this."
msgstr "Nếu bạn không theo thủ tục này, LILO sẽ không hoạt động."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid "Do you want to add the large-memory option?"
msgstr "Bạn có muốn thêm tùy chọn bộ nhớ lớn (large-memory) không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"Usually LILO loads the initrd file into the first 15MB of memory to avoid a "
"BIOS limitation with older systems (earlier than 2001 and few systems until "
"2004)."
msgstr ""
"Mặc định là LILO nạp tập tin initrd vào 15 MB bộ nhớ đầu tiên để tránh một "
"sự hạn chế BIOS trong một số hệ thống cũ nào đó (cũ hơn 2001)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"With newer kernels the combination of kernel and initrd may not fit into the "
"first 15MB of memory. LILO compute the needed size of memory and will "
"automatically use the memory above 15MB, too, if there is enough physical "
"memory."
msgstr ""
"Tuy nhiên, dùng hạt nhân mới hơn thì tổ hợp hạt nhân và initrd có thể không "
"vừa trong 15 MB bộ nhớ đầu tiên nên không khởi động được hệ thống. Có vẻ là "
"vấn đề khởi động sẽ xuất hiện khi tổ hợp hạt_nhăn+initrd lớn hơn 8 MB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:2001
msgid ""
"If this machine has a recent BIOS without a 15MB limitation and you want to "
"use memory above 15MB for all kernels, set the 'large-memory' option."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
msgid "Do you want to run /sbin/lilo now?"
msgstr "Bạn có muốn chạy « /sbin/lilo » ngay bây giờ không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It was detected that it's necessary to run /sbin/lilo in order to update "
#| "the new LILO configuration."
msgid ""
"It was detected that it's necessary to run /sbin/lilo in order to activate "
"the new LILO configuration."
msgstr ""
"Đã phát hiện cần phải chạy « /sbin/lilo » để cập nhật cấu hình mới LILO."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "WARNING: This procedure will write data in your MBR and may overwrite "
#| "some things in that place. If you skip this step, you must run /sbin/lilo "
#| "before reboot your computer or your system may not boot again."
msgid ""
"WARNING: This procedure will write data in your MBR and may overwrite some "
"data there. If you skip this step, you must run /sbin/lilo before rebooting "
"your computer, or your system may not boot again."
msgstr ""
"CẢNH BÁO : thủ tục này sẽ ghi dữ liệu vào MBR của bạn, và có thể ghi đè lên "
"một số đồ ở đó. Nếu bạn bỏ qua bước này thì phải chạy « /sbin/lilo » trước "
"khi khởi động lại máy tính. Không thì hệ thống có lẽ sẽ không thể khởi động "
"lại."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid "Do you want to convert boot and root options?"
msgstr "Bạn có muốn thêm tùy chọn bộ nhớ lớn (large-memory) không?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo.templates:4001
msgid ""
"Until kernel using the newer disk interface 'libata' you need the newer "
"DiskID and/or UUID in your /etc/lilo.conf the for boot and root options. For "
"the most modern systems you should use this conversion and then run '/sbin/"
"lilo'."
msgstr ""

#~ msgid "Deprecated parameters in LILO configuration"
#~ msgstr "Gặp tham số bị phản đối trong cấu hình LILO"

#~ msgid ""
#~ "Deprecated files have been found on your system. You must update the "
#~ "'install=' parameter in your LILO configuration file (/etc/lilo.conf) in "
#~ "order to properly upgrade the package."
#~ msgstr ""
#~ "Tìm thấy một số tập tin bị phản đối trong hệ thống của bạn. Vì thế bạn "
#~ "cần phải cập nhật tham số « install= » trong tập tin cấu hình LILO (/etc/"
#~ "lilo.conf) để nâng cấp đúng gói này."

#~ msgid "The new 'install=' options are:"
#~ msgstr "Những tùy chọn « install= » mới:"

#~ msgid ""
#~ " new: install=bmp\n"
#~ " old: install=/boot/boot-bmp.b"
#~ msgstr ""
#~ " mới: install=bmp\n"
#~ " cũ : install=/boot/boot-bmp.b"

#~ msgid ""
#~ " new: install=text\n"
#~ " old: install=/boot/boot-text.b"
#~ msgstr ""
#~ " mới: install=text\n"
#~ " cũ : install=/boot/boot-text.b"

#~ msgid ""
#~ " new: install=menu\n"
#~ " old: install=/boot/boot-menu.b or boot.b"
#~ msgstr ""
#~ " mới: install=menu\n"
#~ " cũ : install=/boot/boot-menu.b or boot.b"

#~ msgid "LILO configuration."
#~ msgstr "Cấu hình LILO."

#~ msgid ""
#~ "LILO, the LInux LOader, sets up your system to boot Linux directly from "
#~ "your hard disk, without the need for a boot floppy."
#~ msgstr ""
#~ "LILO, trình nạp Linux, thiết lập hệ thống của bạn để khởi động Linux một "
#~ "cách trực tiếp từ đĩa cứng, không cần dùng đĩa mềm khởi động."

#~ msgid ""
#~ "Hmm. I think you're configuring the base filesystem, and I'm therefore "
#~ "simply going to exit successfully without trying to actually configure "
#~ "LILO properly. If you're not doing that, this is an important bug against "
#~ "Debian's lilo package, and should be reported as such..."
#~ msgstr ""
#~ "Hình như bạn đang cấu hình hệ thống tập tin cơ bản. Do đó, chương trình "
#~ "này sẽ thoát thành công mà không thật thử cấu hình đúng LILO. Nếu bạn "
#~ "không đang làm như thế, đây là một lỗi quan trọng trong gói lilo của "
#~ "Debian: hãy thông báo."

#~ msgid ""
#~ "You already have a LILO configuration in the file ${liloconf}. If you "
#~ "want to use the new LILO boot menu, please take a look to /usr/share/doc/"
#~ "lilo/examples/conf.sample and choose one of the bitmaps located on /boot."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn đã có một cấu hình LILO trong tập tin ${liloconf}. Nếu bạn muốn sử "
#~ "dụng trình đơn khởi động LILO mới, hãy xem tập tin « /usr/share/doc/lilo/"
#~ "examples/conf.sample » và chọn một của những ảnh mảng nằm trên « /boot »."

#~ msgid "WARNING!"
#~ msgstr "CẢNH BÁO !"

#~ msgid ""
#~ "You have an old incompatible lilo configuration file! Read the file /usr/"
#~ "share/doc/lilo/INCOMPAT.gz and rerun /sbin/lilo to write the changes to "
#~ "your boot sectors"
#~ msgstr ""
#~ "Bạn có một tập tin cấu hình lilo cũ không tương thích. Hãy đọc tập tin « /"
#~ "usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz » và chạy lại « /sbin/lilo » để ghi các "
#~ "thay đổi vào các rãnh ghi khởi động."

#~ msgid "Install a boot block using your current LILO configuration?"
#~ msgstr "Cài đặt một khối khởi động dùng cấu hình LILO hiện thời không?"

#~ msgid ""
#~ "Even if lilo runs successfully, see /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz for "
#~ "changes in the usage of the ${liloconf} file.  If needed: edit "
#~ "${liloconf} and rerun '/sbin/lilo -v'"
#~ msgstr ""
#~ "Thậm chí nếu LILO chạy thành công, xem « /usr/share/doc/lilo/INCOMPAT.gz "
#~ "» để tìm thay đổi trong cách sử dụng tập tin ${liloconf}. Nếu cần: chỉnh "
#~ "sửa ${liloconf} và chạy lại câu lệnh « /sbin/lilo -v »."

#~ msgid "The following is the list of the available bitmaps"
#~ msgstr "Theo đây có danh sách các ảnh mảng sẵn sàng"

#~ msgid "ERROR!"
#~ msgstr "LỖI !"

#~ msgid "Correct ${liloconf} manually and rerun /sbin/lilo."
#~ msgstr "Bạn hãy tự sửa chữa ${liloconf} và chạy lại « /sbin/lilo »."

#~ msgid "Wipe out your old LILO configuration and make a new one?"
#~ msgstr "Xoá cấu hình LILO cũ và tạo một cấu hình mới không?"

#~ msgid "No changes made."
#~ msgstr "Chưa thay đổi gì."

#~ msgid ""
#~ "Either your ${fstab} configuration file is missing, or it doesn't contain "
#~ "a valid entry for the root filesystem! This generally means that your "
#~ "system is very badly broken. Configuration of LILO will be aborted; you "
#~ "should try to repair the situation and then run /usr/sbin/liloconfig "
#~ "again to retry the configuration process."
#~ msgstr ""
#~ "Hoặc tập tin cấu hình ${fstab} bị thiếu, hoặc nó không chứa một mục nhập "
#~ "hợp lệ cho hệ thống tập tin gốc. Thường có nghĩa là hệ thống của bạn rất "
#~ "bị hỏng. Tiến trình cấu hình LILO sẽ bị hủy bỏ : bạn nên thử sửa chữa "
#~ "trường hợp này, sau đó chạy « /usr/sbin/liloconfig » lần nữa đổ thử lại "
#~ "tiến trình cấu hình."

#~ msgid ""
#~ "Your ${fstab} configuration file gives device ${device} as the root "
#~ "filesystem device. This doesn't look to me like an \"ordinary\" block "
#~ "device. Either your fstab is broken and you should fix it, or you are "
#~ "using hardware (such as a RAID array) which this simple configuration "
#~ "program does not handle."
#~ msgstr ""
#~ "Tập tin cấu hình ${fstab} đặt thiết bị ${device} là thiết bị hệ thống tập "
#~ "tin gốc. Không hình như một thiết bị khối « thông thường ». Hoặc fstab bị "
#~ "hỏng và bạn nên sửa chữa, hoặc bạn đang sử dụng phần cứng (v.d. một mảng "
#~ "RAID) mà chương trình cấu hình đơn giản này không thể quản lý."

#~ msgid ""
#~ "You should either repair the situation or hand-roll your own ${liloconf} "
#~ "configuration file; you can then run /usr/sbin/liloconfig again to retry "
#~ "the configuration process. Documentation for LILO can be found in /usr/"
#~ "share/doc/lilo/."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn nên hoặc sửa chữa trường hợp này, hoặc tạo một tập tin cấu hình "
#~ "${liloconf} riêng: sau đó bạn có thể chạy « /usr/sbin/liloconfig » lần "
#~ "nữa để thử lại tiến trình cấu hình. Tài liệu hướng dẫn về LILO nằm trong "
#~ "thư mục « /usr/share/doc/lilo/ »."

#~ msgid "Booting from hard disk."
#~ msgstr "Khởi động từ đĩa cứng."

#~ msgid ""
#~ "You must do three things to make the Linux system boot from the hard "
#~ "disk. Install a partition boot record, install a master boot record, and "
#~ "set the partition active. You'll be asked to perform each of these tasks. "
#~ "You may skip any or all of them, and perform them manually later on."
#~ msgstr ""
#~ "Bạn cần phải làm ba việc để làm cho hệ thống Linux khởi động từ đĩa "
#~ "cứng:\n"
#~ " 1. cài đặt một mục ghi khởi động phân vùng\n"
#~ " 2. cài đặt một mục ghi khởi động chủ (MBR)\n"
#~ " 3. đặt phân vùng là hoạt động.\n"
#~ "Bạn sẽ được nhắc làm mỗi công việc trong danh sách này. Cũng có thể bỏ "
#~ "qua bất cứ bước nào để tự làm về sau."

#~ msgid ""
#~ "This will result in Linux being booted by default from the hard disk.  If "
#~ "your setup is complicated or unusual you should consider writing your own "
#~ "customised ${liloconf}. To do this you should exit this configuration "
#~ "program and refer to the comprehensive lilo documentation, which can be "
#~ "found in /usr/share/doc/lilo/."
#~ msgstr ""
#~ "Kết quả là Linux được khởi động theo mặc định từ đĩa cứng. Nếu bạn có một "
#~ "thiết lập phức tạp hay không thường, khuyên bạn tạo một ${liloconf} "
#~ "riêng. Để làm như thế, bạn nên thoát khỏi chương trình cấu hình này, và "
#~ "đọc tài liệu hướng dẫn lilo chi tiết mà nằm trong thư mục « /usr/share/"
#~ "doc/lilo/ »."

#~ msgid "Install a partition boot record to boot Linux from ${device}?"
#~ msgstr ""
#~ "Cài đặt một mục ghi khởi động phiên bản để khởi động Linux từ thiết bị "
#~ "${device} không?"

#~ msgid "Use LBA32 for addressing big disks using new BIOS features?"
#~ msgstr ""
#~ "Dùng LBA32 để đặt địa chỉ của đĩa lớn, dùng các tính năng BIOS mới không?"

#~ msgid "Install a master boot record on ${disk}?"
#~ msgstr "Cài đặt một mục ghi khởi động chủ vào đĩa ${disk} không?"

#~ msgid ""
#~ "A master boot record is required to run the partition boot record. If you "
#~ "are already using a boot manager, and want to keep it, answer \"no\" to "
#~ "the following question. If you don't know what a boot manager is or "
#~ "whether you have one, answer \"yes\"."
#~ msgstr ""
#~ "Một mục ghi khởi động chủ (MBR) đòi hỏi để chạy mục ghi khởi động phân "
#~ "vùng. Nếu bạn đã có chạy một chương trình quản lý khởi động, và muốn giữ "
#~ "nó, hãy đáp ứng « không » ở câu hỏi theo đây. Không quen với chương trình "
#~ "quản lý khởi động thì đáp ứng « có »."

#~ msgid "install-mbr failed! Your system may not be bootable."
#~ msgstr "install-mbr không thành công. Có lẽ hệ thống không khởi động được."

#~ msgid "Make ${device} the active partition"
#~ msgstr "Làm cho thiết bị ${device} là phân vùng hoạt động"

#~ msgid ""
#~ "The master boot record will boot the active partition. If you want your "
#~ "system to boot another operating system, such as DOS or Windows, by "
#~ "default, answer \"no\" to the following question. You may still use your "
#~ "boot manager or the master boot record to boot Linux. If you want the "
#~ "system to boot Linux by default, answer \"yes\". In this case you could "
#~ "still boot some other OS if you know what partition it is on."
#~ msgstr ""
#~ "Mục ghi khởi động chủ sẽ khởi động phân vùng hoạt động. Nếu bạn muốn hệ "
#~ "thống khởi động một hệ điều hành khác (v.d. DOS hay Windows) theo mặc "
#~ "định, hãy đáp ứng « không » ở câu hỏi theo đây. Muốn hệ thống khởi động "
#~ "Linux theo mặc định thì đáp ứng « có ». Trong trường hợp này, bạn vẫn còn "
#~ "có thể khởi động hệ điều hành khác, nếu bạn biết nó nằm trên phân vùng "
#~ "nào."

#~ msgid "activate failed! Your system may not be bootable."
#~ msgstr "activate không thành công. Có lẽ hệ thống không khởi động được."

Reply to: