[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

courier 1.0.5-2: Please update debconf PO translation for the package courierHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
courier. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against courier.

The deadline for receiving the updated translation is
2018-02-03. I apologize for the short notice.

Thanks in advance,

# Turkish translation of courier.
# This file is distributed under the same license as the courier package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: courier\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: courier@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-23 20:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-05 13:35+0200\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid "Create directories for web-based administration?"
msgstr "Web-tabanlı yönetim için gereken dizinler yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"Courier uses several configuration files in /etc/courier. Some of these "
"files can be replaced by a subdirectory whose contents are concatenated and "
"treated as a single, consolidated, configuration file."
msgstr ""
"Courier, /etc/courier içinde bulunan birden fazla yapılandırma dosyası "
"kullanır. Bazı dosyalar içerikleri bütünleştirilmiş ve tek bir düzenlenmiş "
"yapılandırma dosyası haline getirilmiş alt dizin ile değiştirilebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-base.templates:2001
msgid ""
"The web-based administration provided by the courier-webadmin package relies "
"on configuration directories instead of configuration files.  If you agree, "
"any directories needed for the web-based administration tool will be created "
"unless there is already a plain file in place."
msgstr ""
"courier-webadmin paketi tarafından sağlanan web-tabanlı yönetim sistemi, "
"yapılandırma dosyaları yerine yapılandırma dizinleri kullanır. Eğer bunu "
"onaylarsanız, web-tabanlı yönetim aracı için gerekli olan dizinler "
"(halihazırda bunların yerinde bir dosya yok ise) yaratılacak."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid "Path to Maildir directory:"
msgstr "Maildir dizinini tanımlayan dosya yolu (path):"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-base.templates:3001
msgid ""
"Please give the relative path name from each user's home directory to the "
"Maildir directory where the Courier servers store and access the user's "
"email. Please refer to the maildir.courier(5) manual page if you are "
"unfamiliar with the mail storage format used by Courier."
msgstr ""
"Lütfen Courier sunucularının, kullanıcının e-postasına ulaşacağı ve "
"saklayacağı Maildir dizinine her kullanıcının ev dizininden ulaşılan "
"göreceli bir dosya yolu verin. Eğer Courier'ın kullandığı posta saklama "
"düzenine alışık değilseniz lütfen maildir(5) kılavuz sayfasına başvurun."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid "Obsolete setting of MAILDIR"
msgstr "MAILDIR eski ayarı"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:4001
msgid ""
"The name of the Maildir directory is now recognized through the variable "
"MAILDIRPATH in Courier configuration files. The MAILDIR setting in /etc/"
"default/courier is therefore obsolete and will be not recognized."
msgstr ""
"Maildir dizininin adı artık Courier yapılandırma dosyalarındaki MAILDIRPATH "
"değişkeni ile tanımlanmaktadır. /etc/default/courier dosyasındaki MAILDIR bu "
"nedenle artık dikkate alınmayacaktır."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid "SSL certificate required"
msgstr "SSL sertifikası gerekli"

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During "
"the installation of courier-pop or courier-imap, a self-signed X.509 "
"certificate will be generated if necessary."
msgstr ""
"POP ve SSL üzerinden IMAP, geçerli ve imzalanmış bir X.509 sertifikası "
"gerektirir. Courier-pop yada courier-imap kurulumu sırasında eğer gerekliyse "
"bir self-signed X.509 sertifikası üretilecektir."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:5001
msgid ""
"For production use, the X.509 certificate must be signed by a recognized "
"certificate authority, in order for mail clients to accept the certificate. "
"The default location for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem or /etc/"
"courier/imapd.pem."
msgstr ""
"Gerçek ortam kullanımı için X.509 sertifikası (e-posta istemcileri "
"tarafından kabul edilebilmesi için) tanınmış bir sertifika otoritesi "
"tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu sertifika için öntanımlı dizin /etc/"
"courier/pop3d.pem ve /etc/courier/imapd.pem dizinleridir."

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid "Courier MTA under courier user"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The Courier MTA packaging has been extensively rewritten and major changes "
"had been done to the default setup of Courier MTA."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
"The default user and group for Courier MTA has been changed to courier:"
"courier.  The package tries hard to make all files belong to correct user:"
"group and the permissions on those files are correct, but if you have a non-"
"default setup, you will have to make sure that:"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:6001
msgid ""
" + All file owners and file in /etc/courier and /var/lib/courier\n"
"   are correctly set.\n"
" + MAILUSER and MAILGROUP settings in /etc/courier/esmtpd is set to\n"
"   correct user and group, both has to be set to `courier'."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid "Encoding for Maildirs changed to Unicode"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Since Courier MTA version 1.0, Courier-IMAP 5.0, and SqWebmail 6.0, Courier "
"uses UTF-8 to encode folder names in Maildirs.  This will require a manual "
"conversion of existing directories"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Updating from pre-unicode versions involves:\n"
" + Renaming the actual maildir folders into unicode names (using UTF8).\n"
" + Updating the $HOME/Maildir/courierimapsubscribed file, which is a\n"
"   list of subscribed IMAP folders, if it exists.\n"
" + Updating any maildrop mail filtering recipes, $HOME/.mailfilter,\n"
"   if it exists, to reference the unicode maildir folders; or\n"
"   updating any custom site mail filtering engine that delivers to\n"
"   maildir folders, to reference the correct subdirectory names."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../courier-base.templates:7001
msgid ""
"Please consult the manpage of maildirmake for more details on converting pre-"
"unicode format maildirs."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid "Default domain:"
msgstr "Öntanımlı etki alanı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:2001
msgid ""
"Please specify a valid email domain. Most header rewriting functions will "
"append this domain to all email addresses which do not specify a domain, "
"such as local accounts."
msgstr ""
"Lütfen geçerli bir e-posta etki alanı belirtin. Etki alanı belirtilmemiş "
"bütün e-posta adresleri (ör. yerel hesaplar) bu etki alanı ile "
"kullanılacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid "\"From\" header for delivery notifications:"
msgstr "Teslimat uyarıları için \"Kimden\" başlığı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../courier-mta.templates:3001
msgid ""
"Please specify a valid value for the \"From\" header for mail delivery "
"notifications. These notifications cannot be sent without that setting."
msgstr ""
"Lütfen teslimat uyarıları için geçerli bir \"Kimden\" Başlığı değeri "
"belirtin. Bu ayar olmadan uyarılar gönderilemez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid "Activate CGI program?"
msgstr "CGI Uygulaması etkin kılınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"To allow courier-webadmin to work out of the box, the CGI program /usr/lib/"
"courier/courier/webmail/webadmin needs to be installed as /usr/lib/cgi-bin/"
"courierwebadmin with the SUID bit set."
msgstr ""
"Courier-webadmin'in dışarıdan çalışabilmesi için /usr/lib/courier/courier/"
"webmail/webadmin CGI uygulamasının /usr/lib/cgi-bin/courierwebadmin dizinine "
"kurulması ve SUID bitinin etkinleştirilmesi gerekmektedir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"This may have serious security implications, because courierwebadmin runs as "
"root. Moreover, that solution is not guaranteed to work, depending on the "
"web server software and its configuration."
msgstr ""
"Bu ciddi güvenlik problemleri yaratabilir, çünkü courierwebadmin root "
"kullanıcı hakları ile çalışır. Bundan başka, bu çözümün işe yarayacağı "
"garanti değildir, web sunucusu yazılımı ve yapılandırmasına göre farklı "
"durumlar söz konusu olabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:2001
msgid ""
"If you choose this option and the web server setup is policy-compliant, you "
"can access the administration frontend through http://localhost/cgi-bin/";
"courierwebadmin."
msgstr ""
"Eğer bu seçeneği seçtiyseniz ve web sunucusu yapılandırması politika-uyumlu "
"ise, yönetim arayüzüne http://localhost/cgi-bin/courierwebadmin üzerinden "
"ulaşabilirsiniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid "Password for Courier administration:"
msgstr "Courier yönetimi için parola:"

#. Type: password
#. Description
#: ../courier-webadmin.templates:3001
msgid ""
"A password is needed to protect access to the Courier administration web "
"interface. Please choose one now."
msgstr ""
"Courier yönetimi web arayüzünü korumak için bir parola gerekiyor. Lütfen şu "
"an bir tane seçin."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "local"
msgstr "yerel"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "net"
msgstr "ağ"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:2001
msgid "disabled"
msgstr "etkisiz"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid "Calendaring mode:"
msgstr "Takvim modu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Please specify if you would like to enable calendaring in 'local' mode, "
"enable groupware or 'net' mode or disable it. The courier-pcp package is "
"required to use the groupware mode."
msgstr ""
"Lütfen takvimlendirmeyi etkinleştirmek için 'yerel kip' modu, grup kipi "
"(yada 'ağ' modu) veya etkisiz seçeneklerinden birini seçin. Grup kipini "
"kullanmak için courier-pcp paketini kurmanız gerekir."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"Local mode adds very little overhead over a disabled calendaring mode. On "
"the other hand, groupware mode is less resources-friendly and requires a "
"separate daemon process to be run."
msgstr ""
"Yerel kip takvimlendirmeye göre çok az iş gerektirir, fakat grup kipi biraz "
"daha fazla ek sunucu kaynağı gerektirir. Eğer grup kipini seçerseniz, ayrı "
"bir sunucu süreci çalıştırılacaktır."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:2002
msgid ""
"For more information, please refer to /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html."
msgstr ""
"Daha fazla bilgi için, lütfen /usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html'ye bakın."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid "Ispell dictionary:"
msgstr "Ispell sözlüğü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:3001
msgid ""
"SqWebMail allows you to spellcheck your emails. Please select an appropriate "
"dictionary for ispell."
msgstr ""
"SqWebMail e-postalarınıza yazım denetimi yapmanızı sağlar. Lütfen ispell "
"için uygun bir sözlük seçin."

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "symlink"
msgstr "sembolik bağla"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "copy"
msgstr "kopyala"

#. Type: select
#. Choices
#: ../sqwebmail.templates:4001
msgid "custom"
msgstr "özel"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid "Installation method for HTML documents and images:"
msgstr "HTML dokümanları ve resimler için kurulum metodu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The HTML documents and images in /usr/share/sqwebmail can be made accessible "
"at /var/www/sqwebmail via a symbolic link; or by being copied directly into "
"a directory there; or not at all."
msgstr ""
"/usr/share/sqwebmail içindeki HTML dokümanları ve resimler bir sembolik bağ "
"ile /var/www/sqwebmail içinde de erişilebilir hale getirilebilir; yada "
"sadece bu dizine kopyalanabilir; herhangi birşey yapılmadan da bırakılabilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"The 'copy' option is recommended for security reasons. However, if "
"'FollowSymLinks' or 'SymLinksIfOwnerMatch' are already enabled in Apache "
"configuration, the first option can be considered. The last option needs "
"manual actions to configure the web server."
msgstr ""
"Güvenlik sebebi ile 'kopyala' (copy) seçeneği tavsiye edilir. Bunun yanında, "
"eğer 'FollowSymLinks' yada 'SymLinksIfOwnerMatch' Apache yapılandırılmasında "
"halihazırda etkin kılınmış ise, ilk seçenek dikkate elınabilir. Son seçenek "
"web sunucusunun yapılandırılmasında elle yapılması gereken işler çıkarabilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../sqwebmail.templates:4002
msgid ""
"Please note that /var/www/sqwebmail will be removed if this package is "
"purged unless the 'custom' option is chosen."
msgstr ""
"Kurulumda 'özel'i seçmiş olmanız durumu hariç, bu paket kaldırılırken /var/"
"www/sqwebmail'in silineceğini unutmayın."

#~ msgid "symlink, copy, custom"
#~ msgstr "sembolik bağla, kopyala, özel"

Reply to: