[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://openldap/tr.po--- openldap_rfr    2012-02-21 09:21:19.040170927 +0200
+++ openldap.po    2012-02-21 09:44:39.945723877 +0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: openldap\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-07-15 22:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-20 09:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-21 09:44+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -56,7 +56,7 @@
 #. Description
 #: ../slapd.templates:2002
msgid "Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP Data Interchange Format." -msgstr "Yeni bir OpenLDAP sürümüne yükseltmeden önce, LDAP dizinlerindeki verilerinizin dökümü LDAP Veri Değişimi Biçimi'nde (LDIF) metin dosyalarına kaydedilebilir." +msgstr "Makineniz yeni OpenLDAP sunucu sürümüne yükseltilmeden önce, LDAP dizinlerindeki verileriniz LDAP Veri Değişimi Biçimi'nde (LDIF) metin dosyalarına yedeklenebilir."

 #. Type: select
 #. Description
@@ -74,7 +74,7 @@
 #. Description
 #: ../slapd.templates:3001
msgid "Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In this directory, several LDIF files will be created which correspond to the search bases located on the server. Make sure you have enough free space on the partition where the directory is located. The first occurrence of the string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading from." -msgstr "LDAP veritabanlarının dışa aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine sunucuda varolan arama tabanlarına karşılık gelen bir çok LDIF dosyası kaydedilecektir. İlgili dizinin bulunduğu disk bölümünde yeterince boş alan olduğundan emin olunuz. \"VERSION\" dizgesi ilk görüldüğü yerde yükseltmeden önceki sunucu sürümünüzle değiştirilecektir." +msgstr "LDAP veritabanlarının dışa aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine sunucuda varolan arama tabanlarına karşılık gelen bir çok LDIF dosyası kaydedilecektir. İlgili dizinin bulunduğu disk bölümünde yeterince boş alan olduğundan emin olunuz. \"VERSION\" dizgesi ilk görüldüğü yerde yükseltme işleminden önceki sunucu sürümünüzle değiştirilecektir."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -98,7 +98,7 @@
 #. Description
 #: ../slapd.templates:5001
msgid "The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry later." -msgstr "Girdiğiniz yapılandırma ayarları gecersiz. DNS alan adının sözdizimsel olarak geçerli olduğundan, örgüt adı için ayrılmış alanın boş olmadığından ve yönetici parolalarının uyumlu olduğundan emin olunuz. Yapılandırmayı yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu yapılandırması yapılmayacaktır. Daha sonra 'dpk-reconfigure slapd' komutunu çalıştırarak yeniden yapılandırabilirsiniz." +msgstr "Girdiğiniz yapılandırma ayarları gecersiz. DNS alan adının sözdizimsel olarak geçerli olduğundan, örgüt adı için ayrılmış alanın boş olmadığından ve yönetici parolalarının uyumlu olduğundan emin olunuz. Yapılandırmayı yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu yapılandırması yapılmayacaktır. Daha sonra 'dpkg-reconfigure slapd' komutunu çalıştırarak yeniden yapılandırabilirsiniz."

 #. Type: string
 #. Description
@@ -110,7 +110,7 @@
 #. Description
 #: ../slapd.templates:6001
msgid "The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, dc=example, dc=org' as base DN." -msgstr "DNS alan adı LDAP dizinin temel DN yapılandırması için kullanılmıştır. Örneğin, 'gecici.example.org' alan adı 'dc=gecici, dc=example, dc=com' temel DN oluşumuna neden olacaktır." +msgstr "DNS alan adı LDAP dizinin temel DN yapılandırması için kullanılmıştır. Örneğin, 'gecici.example.org' alan adı 'dc=gecici, dc=example, dc=org' temel DN'ye sahip dizini yaratacaktır."

 #. Type: string
 #. Description
@@ -176,7 +176,7 @@
 #. Description
 #: ../slapd.templates:14001
msgid "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and users should upgrade to LDAPv3. If you have old programs which can't use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to your slapd.conf file." -msgstr "Eskimiş LDAPv2 iletişim kuralı slapd yapılandırmasında öntanımlı olarak devre dışı bırakılmıştır. Programlar ve kullanıcılar LDAPv3 iletişim kuralına geçmelidirler. LDAPv3 iletişim kuralına geçemeyecek eski programlarınız varsa slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' ekleyecek olan bu seçeneği seçmelisiniz." +msgstr "Eskimiş LDAPv2 iletişim kuralı slapd yapılandırmasında öntanımlı olarak devre dışı bırakılmıştır. Programlar ve kullanıcılar LDAPv3 iletişim kuralına geçmelidirler. LDAPv3 iletişim kuralına geçemeyecek eski programlarınız varsa slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' satırını ekleyecek olan bu seçeneği seçmelisiniz."

 #. Type: error
 #. Description
@@ -210,7 +210,7 @@
 #. will be replaced by a directory name at execution
 #: ../slapd.templates:15001
msgid "Then move the database files back to a backup area and then try running slapadd from ${location}." -msgstr "Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taşıyın ve ${location} konumundan 'slapadd' çalıştırın." +msgstr "Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taşıyın ve ${location} konumundan 'slapadd' komutunu çalıştırın."

 #. Type: select
 #. Description
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-15 22:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-21 09:44+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "OpenLDAP sunucu yapılandırması atlansın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "If you enable this option, no initial configuration or database will be created for you."
msgstr "Bu seçeneÄ?i seçmeniz durumunda sizin için ne bir ön yapılandırma yapılacak ne de bir veritabanı yaratılacak. "

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "her zaman"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "gerektiÄ?inde"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "hiçbir zaman"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Yükseltme sırasında veritabanlarının dökümü yapılsın mı?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP Data Interchange Format."
msgstr "Makineniz yeni OpenLDAP sunucu sürümüne yükseltilmeden önce, LDAP dizinlerindeki verileriniz LDAP Veri DeÄ?iÅ?imi Biçimi'nde (LDIF) metin dosyalarına yedeklenebilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if the new version is incompatible with the old database format and it needs to be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr "\"her zaman\" seçimi veritabanlarının yükseltme öncesinde kayıtsız Å?artsız bir dökümünü saÄ?layacaktır. \"gerektiÄ?inde\" seçimi yeni ile eski sürüm arasında veritabanı biçim farklılıÄ?ı varsa ve bu nedenle yeni veritabanına eski verilerin sonradan alınması gerekirse döküm yapacaktır. \"hiçbir zaman\" seçeneÄ?ini seçerseniz döküm yapılmayacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Veritabanı dökümü için kullanılacak dizin:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In this directory, several LDIF files will be created which correspond to the search bases located on the server. Make sure you have enough free space on the partition where the directory is located. The first occurrence of the string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading from."
msgstr "LDAP veritabanlarının dıÅ?a aktarımı için bir dizin belirtiniz. Bu dizine sunucuda varolan arama tabanlarına karÅ?ılık gelen bir çok LDIF dosyası kaydedilecektir. Ä°lgili dizinin bulunduÄ?u disk bölümünde yeterince boÅ? alan olduÄ?undan emin olunuz. \"VERSION\" dizgesi ilk görüldüÄ?ü yerde yükseltme iÅ?leminden önceki sunucu sürümünüzle deÄ?iÅ?tirilecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Eski veritabanı taÅ?ınsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts will move the old database files out of the way before creating a new database."
msgstr "/var/lib/ldap dizininde yapılandırma sürecini bozabilecek bazı dosyalar bulunmaktadır. Bu seçeneÄ?i seçerseniz, bakımcı betikleri yeni bir veritabanı yaratmadan önce bu eski veritabanı dosyalarını baÅ?ka bir yere taÅ?ıyacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Yapılandırma yeniden denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry later."
msgstr "GirdiÄ?iniz yapılandırma ayarları gecersiz. DNS alan adının sözdizimsel olarak geçerli olduÄ?undan, örgüt adı için ayrılmıÅ? alanın boÅ? olmadıÄ?ından ve yönetici parolalarının uyumlu olduÄ?undan emin olunuz. Yapılandırmayı yeniden denemeyi seçmezseniz LDAP sunucu yapılandırması yapılmayacaktır. Daha sonra 'dpkg-reconfigure slapd' komutunu çalıÅ?tırarak yeniden yapılandırabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS alan adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr "DNS alan adı LDAP dizinin temel DN yapılandırması için kullanılmıÅ?tır. Ã?rneÄ?in, 'gecici.example.org' alan adı 'dc=gecici, dc=example, dc=org' temel DN'ye sahip dizini yaratacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "�rgüt adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP directory."
msgstr "LDAP dizininizin temel DN'si olarak kullanılacak örgüt adını giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Yönetici parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yönetici girdisi için parola giriniz."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Parolayı doÄ?rulayınız:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that you have typed it correctly."
msgstr "LDAP dizini yönetici parolasını tekrar giriniz ve doÄ?ru yazdıÄ?ınızdan emin olunuz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Parola uyumsuzluÄ?u"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "GirdiÄ?iniz iki parola aynı deÄ?il, lütfen tekrar deneyiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "slapd paketi tamamen kaldırıldıÄ?ında veritabanının da kaldırılmasını ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "LDAPv2 iletiÅ?im kuralına izin verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to your slapd.conf file."
msgstr "EskimiÅ? LDAPv2 iletiÅ?im kuralı slapd yapılandırmasında öntanımlı olarak devre dıÅ?ı bırakılmıÅ?tır. Programlar ve kullanıcılar LDAPv3 iletiÅ?im kuralına geçmelidirler. LDAPv3 iletiÅ?im kuralına geçemeyecek eski programlarınız varsa slapd.conf dosyasına 'allow bind_v2' satırını ekleyecek olan bu seçeneÄ?i seçmelisiniz."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Yükseltme sırasında 'slapcat' hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "LDAP dizini yükseltilirken bir hata oluÅ?tu."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing 'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr "'slapcat' programı LDAP dizinini dıÅ?a aktarırken baÅ?arısız oldu. Buna hatalı bir yapılandırma dosyası neden olmuÅ? olabilir (örneÄ?in, arka uç veritabanlarını desteklemek için gerekli 'moduleload' satırlarının eksik olması gibi)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:15001
msgid "This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, you should move the old database files back into place, fix whatever caused slapcat to fail, and run:"
msgstr "Bu hata 'slapadd' programının da hata vermesine neden olacaktır. Eski veritabanı dosyaları /var/backups dizinine taÅ?ınacaktır. EÄ?er bu yükseltmeyi yeniden denemek isterseniz, eski veritabanı dosyalarını yerlerine geri almalı, 'slapcat' programının hatasına neden olan her ne ise düzeltmeli ve aÅ?aÄ?ıdaki komutu çalıÅ?tırmalısınız:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Then move the database files back to a backup area and then try running slapadd from ${location}."
msgstr "Daha sonra veritabanı dosyalarını bir yedekleme alanına geri taÅ?ıyın ve ${location} konumundan 'slapadd' komutunu çalıÅ?tırın."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Kullanılacak veritabanı arka ucu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration options."
msgstr "HDB arka ucu önerilir. HDB ve BDB benzer saklama biçimleri kullanırlar, fakat HDB alt aÄ?aç yeniden adlandırmalarına olanak tanır. Her ikisi de aynı yapılandırma seçeneklerini desteklerler."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "In either case, you should review the resulting database configuration for your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr "Her iki durumda da sonuçlanan veritabanı yapılandırmasının gereksinimlerinize uyduÄ?undan emin olmalısınız. Daha fazla bilgi için /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz dosyasını okuyunuz."


Reply to: