[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package xorg 1:7.1.0-15Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
xorg. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file to me as a wishlist bug against xorg.

The deadline for receiving the updated translation is Friday, April 20, 2007.

Thanks,

# translation of xorg-tr.po to Turkish
# debconf templates for xorg-x11 package
# Turkish translation
#
# $Id: tr.po 1061 2006-01-11 10:19:43Z ender $
#
# Copyrights:
#
# This file is distributed under the same license as the xorg-x11 package.
# Please see debian/copyright.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Branden Robinson, 2000-2004.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004, 2006.
# Recai Oktaş <roktas@debian.org>, 2004.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xorg-x11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-x@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-06 09:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-21 19:24+0300\n"
"Last-Translator: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid "Video modes to be used by the X server:"
msgstr "X sunucu tarafından kullanılacak video kipleri:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:2001
msgid ""
"Please keep only the resolutions you would like the X server to use. "
"Removing all of them is the same as removing none, since in both cases the X "
"server will attempt to use the highest possible resolution."
msgstr ""
"Bu listede sadece X sunucusu tarafından kullanılmasını istediğiniz "
"çözünürlükler bulunmalı. Hepsini kaldırmanız hiç birini kaldırmamanız "
"demektir ki bu durumda X sunucusu olası en yüksek çözünürlüğü kullanacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
msgstr "Ekran kartının otomatik olarak algılanması denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"You should choose this option if you would like to attempt to autodetect the "
"recommended X server and driver module for your video card. If the "
"autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server and/"
"or driver module. If it succeeds, further configuration questions about "
"your video hardware will be pre-answered."
msgstr ""
"X sunucusunun, ekran kartınız için kullanacağı sürücü ve modülleri otomatik "
"olarak algılanmasını denemek istiyorsanız bu işlemi onaylayın. Otomatik "
"algılamanın başarısız olması durumunda istenen X sunucusu ve/veya sürücü "
"modülleri size sorulacaktır. Eğer otomatik algılama başarılı olursa gelecek "
"adımlardaki ekran kartınızla ilgili sorular önceden cevaplanmış olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:3001
msgid ""
"If you would rather select the X server and driver module yourself, do not "
"choose this option. You will not be asked to select the X server if there "
"is only one available."
msgstr ""
"Eğer X sunucusu ve modüllerini kendiniz seçmek isterseniz bu seçeneği "
"onaylamayın. Eğer sadece bir tane kullanılabilir X sunucusu varsa seçim "
"yapmanıza gerek kalmayacaktır."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid "No X server known for your video hardware"
msgstr "Donanımınıza uygun bir X sunucusu bilinmiyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:4001
msgid ""
"There is either no video hardware installed on this machine (e.g. serial "
"console only), or the \"discover\" program was unable to determine which X "
"server is appropriate for the video hardware. This could be due to "
"incomplete information in discover's hardware database, or because your "
"video hardware is not supported by the available X servers."
msgstr ""
"Makinenizde kurulu bir ekran kartı yok (sadece seri konsol?) veya \"discover"
"\" programı donanımınıza uygun X sunucusunu bulamadı. Bunun nedeni "
"\"discover\"ın donanım veritabanındaki bir eksiklik veya donanımınızın "
"desteklenmemesi olabilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001
msgid "Multiple potential default X servers for your hardware"
msgstr "Donanımınız için birden fazla kullanılabilir X sunucusu mevcut"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001 ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Multiple video cards have been detected, and different X servers are "
"required to support the various devices. It is thus not possible to "
"automatically select a default X server."
msgstr ""
"Çoklu ekran kartı tespit edildi ve bu aygıtları desteklemek için farklı X "
"sunucular gereklidir. Bu yüzden öntanımlı X sunucu seçimi otomatik olarak "
"yapılamayacaktır."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001 ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"Please configure the device that will serve as this computer's \"primary head"
"\"; this is generally the video card and monitor used for display when the "
"computer is booted up."
msgstr ""
"Lütfen bu bilgisayar için kullanılacak monitör ve ekran kartını "
"yapılandırın. Bunlar genelde bilgisayar ilk açıldığında kullanılan "
"aygıtlardır."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:5001 ../xserver-xorg.templates:9001
msgid ""
"The configuration process currently only supports single-headed setups; "
"however, the X server configuration files can be edited later to support a "
"multi-head configuration."
msgstr ""
"Yapılandırma işlemi şu anda sadece tek-çıkışlı veya tek-ekranlı ayarlamaları "
"desteklemektedir. Bununla birlikte çoklu çıkış veya çoklu ekran desteğini "
"etkinleştirmek için X sunucu yapılandırma dosyaları düzenlenebilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid "Desired default X server:"
msgstr "İstenilen öntanımlı X sunucu"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"The X server is the hardware interface of the X Window System. It "
"communicates with the video display and input devices, providing a "
"foundation for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
msgstr ""
"X sunucusu, X Window Sistemi'nin donanım arayüzüdür. Ekran görüntüsü ve "
"giriş aygıtları arasındaki iletişimi kurar ve Grafik Kullanıcı Arayüzlerinin "
"(GUI) kullanılmasını sağlamaktadır."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:6001
msgid ""
"Several X servers may be available; the default is selected via the /etc/X11/"
"X symbolic link. Some X servers may not work with some particular graphics "
"hardware."
msgstr ""
"Birden fazla X sunucusu mevcut olabilir. Öntanımlı sunucu /etc/X11/X "
"sembolik bağı tarafından belirlenir. Bazı X sunucuları, grafik "
"donanımınızla çalışmayabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid "Write default Files section to configuration file?"
msgstr "Öntanımlı \"Files\" bölümü yapılandırma dosyasına yazılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"The Files section of the X server configuration file tells the X server "
"where to find server modules, the RGB color database, and font files. This "
"option is recommended to experienced users only. In most cases, it should "
"be enabled."
msgstr ""
"X sunucu yapılandırmasında \"Files\" (dosyalar) bölümü; X sunucusuna sunucu "
"modüllerinin, RGB renk veritabanının ve yazıtipi dosyalarının nerede "
"olduğunu belirtir. Bu seçenek ileri seviye kullanıcılar içindir. Çoğu "
"durumda bunu etkinleştirmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:7001
msgid ""
"Disable this option if you want to maintain a custom Files section into the "
"X.Org server configuration file. This may be needed to remove the reference "
"to the local font server, add a reference to a different font server, or "
"rearrange the default set of local font paths."
msgstr ""
"Eğer X.Org sunucu yapılandırma dosyasına \"Files\" bölümünü kendiniz yazmak "
"istiyorsanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız. Eğer yerel yazıtipi "
"sunucusunu kullanmak istemiyorsanız veya başka bir yazıtipi sunucusuna "
"yönlendirme yapmak istiyorsanız veya yerel yazıtipi yollarını yeniden "
"düzenlemek istiyorsanız böyle yapmayı tercih edebilirsiniz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid "X.Org server modules that should be loaded by default:"
msgstr "Öntanımlı olarak yüklenecek X.Org sunucu modüllerini:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"This option is recommended to experienced users only. In most cases, all of "
"these modules should be enabled."
msgstr ""
"Bu seçenek sadece uzman kullanıcılar içindir. Çoğu durumda, bu modüllerin "
"tümü etkinleştirilmelidir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
#, fuzzy
msgid ""
" - glx  : support for OpenGL rendering;\n"
" - dri  : support in the X server for DRI (Direct Rendering "
"Infrastructure);\n"
" - vbe  : support for VESA BIOS Extensions. Allows to query\n"
"      the monitor capabilities via the video card;\n"
" - ddc  : support for Data Display Channel. Allows to query\n"
"      the monitor capabilities via the video card;\n"
" - int10 : real-mode x86 emulator used to softboot secondary VGA cards.\n"
"      Should be enabled if vbe is enabled;\n"
" - dbe  : enables the double-buffering extension in the server.\n"
"      Useful for animation and video operations;\n"
" - extmod: enables many traditional and commonly used extensions, such as\n"
"      shaped windows, shared memory, video mode switching, DGA, and "
"Xv;\n"
" - record: implements the RECORD extension, often used in server testing;\n"
" - bitmap: font rasterizer (so are freetype, and type1 modules)."
msgstr ""
" - glx  : OpenGL çizim desteği için;\n"
" - dri  : DRI (Direct Rendering Infrastructure) için X sunucu desteği;\n"
" - vbe  : VESA BIOS Eklentileri desteği için. Ekran kartından\n"
"      monitör özelliklerinin sorgulanmasına izin verir;\n"
" - ddc  : Veri Görünüm Kanalı (Data Display Channel) desteği için. Ekran "
"kartından\n"
"      monitör özelliklerinin sorgulanmasına izin verir;\n"
" - int10 : ikincil VGA kartlarını kullanabilmek için x86 emülatörü.\n"
"      vbe etkin iken bu devre dışı olmalıdır;\n"
" - dbe  : Sunucudaki çift tamponlama desteğini etkinleştirir.\n"
"      Canlandırma ve video işlemleri için kullanışlıdır;\n"
" - extmod: geleneksel ve en çok kullanılan eklentileri etkinleştirir. "
"Örneğin\n"
"      şekillendirilmiş pencereler, paylaşımlı hafıza, video modu "
"değişimi DGA ve Xv desteği;\n"
" - record: RECORD eklentisini yukler, genelde sunucu testlerinde "
"kullanılır;\n"
" - bitmap: yazı tipi yığın desteği ( freetype ve type1 modülleri de)."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:8001
msgid ""
"For further information about these modules, please consult the X.Org "
"documentation."
msgstr ""
"Bu modüller hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen X.Org belgelerini "
"inceleyin."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:9001
msgid "Multiple potential default X.Org server drivers for the hardware"
msgstr "Donanımınıza uygun olası çoklu X.Org sunucu sürücüleri"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid "Identifier for your video card:"
msgstr "Ekran kartınız için bir tanımlayıcı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:10001
msgid ""
"The X server configuration file associates your video card with a name that "
"you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the "
"model name, e.g., \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or \"NVIDIA GeForce "
"6600\"."
msgstr ""
"X sunucu yapılandırma dosyası, ekran kartınızı sizin belirleyeceğiniz bir "
"isme göre tanımlar. Bu genelde, üretici firma veya marka adını takip eden "
"model adıdır. Örneğin; \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or \"NVIDIA "
"GeForce 6600\"."

#. Type: text
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:11001
msgid "Generic Video Card"
msgstr "Genel Ekran Kartı"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid "X server driver:"
msgstr "X sunucu sürücüsü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, it is "
"necessary to select a video card driver for the X server."
msgstr ""
"X Window Sisteminin, grafik kullanıcı arayüzlerini doğru işlemesi için, X "
"sunucusu için bir ekran kartı sürücüsü seçmelisiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:12001
msgid ""
"Drivers are typically named for the video card or chipset manufacturer, or "
"for a specific model or family of chipsets."
msgstr ""
"Sürücüler genelde, ekran kartı adı, yonga seti, özel bir model veya bir "
"yonga ailesiyle adlandırılır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid "Use kernel framebuffer device interface?"
msgstr "Çekirdek kare tamponu arayüzü kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid ""
"Rather than communicating directly with the video hardware, the X server may "
"be configured to perform some operations, such as video mode switching, via "
"the kernel's framebuffer driver."
msgstr ""
"X sunucusu, ekran donanımına doğrudan ulaşmak yerine, çekirdek kare tamponu "
"(framebuffer) kullanarak ekran kipi değiştirme gibi işlemleri yapmak için de "
"yapılandırılabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:13001
msgid ""
"In theory, either approach should work, but in practice, sometimes one does "
"and the other does not. Enabling this option is the safe bet, but feel free "
"to turn it off if it appears to cause problems."
msgstr ""
"Teorik olarak her ikisi de çalışmalıdır. Ancak pratikte bazen biri veya "
"diğeri çalışmaz. Bu seçeneği etkinleştirmekte bir sakınca yoktur, fakat "
"sorunlara yol açtığı görülüyorsa iptal etmekten çekinmeyin."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid "Video card's bus identifier:"
msgstr "Ekran kartının veriyolu tanımlayıcısı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
"devices, should specify the BusID of the video card in an accepted bus-"
"specific format."
msgstr ""
"PowerPC kullanıcıları ve çoklu ekran aygıtı kullanan kullanıcılar, ekran "
"kartı için veriyolu kimliğini (BusID) kullanılan veriyoluna özgü bir biçemde "
"belirtmelidirler."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid "Examples:"
msgstr "Örnekler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"For users of multi-head setups, this option will configure only one of the "
"heads. Further configuration will have to be done manually in the X server "
"configuration file, /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Çok çıkışlı ekran kartı kullanan kullanıcılar için, bu seçenek sadece "
"çıkışlardan bir tanesini yapılandıracaktır. Diğer ayarlar /etc/X11/xorg."
"conf X sunucu yapılandırma dosyasında elle yapılmalıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"You may wish to use the \"lspci\" command to determine the bus location of "
"your PCI, AGP, or PCI-Express video card."
msgstr ""
"PCI, AGP veya PCI Express kartınızın veriyolunu tespit etmek için \"lspci\" "
"komutunu kullanabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:14001
msgid ""
"When possible, this question has been pre-answered for you and you should "
"accept the default unless you know it doesn't work."
msgstr ""
"Eğer bu mümkünse, bu soru sizin için önceden cevaplanmış olacaktır. "
"Çalışmayacağına emin olmadığınız sürece öntanımlı değerleri kabul "
"etmelisiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:15001
msgid "Incorrect format for the bus identifier"
msgstr "Geçersiz veriyolu tanımlayıcı biçimi"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:16001
msgid "Amount of memory (kB) to be used by the video card:"
msgstr "Ekran kartınız tarafından kullanılacak belleği (kB olarak):"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:16001
msgid ""
"Typically, the amount of dedicated memory used by the video card is "
"autodetected by the X server, but some integrated video chips (such as the "
"Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead borrow "
"main system memory for their needs."
msgstr ""
"Normalde, ekran kartınıza ayrılan bellek miktarı X sunucusu tarafından "
"otomatik olarak tespit edilecektir, ancak bazı tümleşik ekran kartı "
"yongaları (İntel i810 gibi) üzerlerinde çok az ekran belleği taşır veya hiç "
"bellek taşımazlar, ve bunun yerine gerektiğinde ana sistem belleğini "
"kullanırlar."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:16001
msgid ""
"This parameter should usually be left blank and specified only if the video "
"card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the RAM size."
msgstr ""
"Bu seçenek genelde boş bırakılmalıdır ancak ekran kartınızın belleği "
"yetersizse veya X sunucusu ekran bellek miktarını otomatik olarak tanımakta "
"sorun çıkarıyorsa buraya değer girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid "XKB rule set to use:"
msgstr "Kullanılacak XKB kural kümesi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, an XKB rule set must be "
"chosen."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için, bir XKB kural seti seçilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid ""
"Users of most keyboards should enter \"xorg\". Users of Sun Type 4 and Type "
"5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
msgstr ""
"Çoğu kullanıcı bu alana \"xorg\" girmelidir. Sun Tip 4 ve Tip 5 klavye "
"kullanıcıları ise \"sun\" girmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid ""
"Experienced users can use any defined XKB rule set. If the xkb-data package "
"has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules directory for available "
"rule sets."
msgstr ""
"Uzman kullanıcılar, mevcut herhangi bir XKB kural kümesini kullanabilir. "
"Eğer xkb-data paketi kurulmuşsa, mevcut kural kümelerini /usr/share/X11/xkb/"
"rules dizininde görebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:17001
msgid "When in doubt, this value should be set to \"xorg\"."
msgstr "Emin değilseniz \"xorg\" olarak ayarlayın"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Klavye tipi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard model must be "
"entered. Available models depend on which XKB rule set is in use."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için, bir klavye tipi girilmeli. "
"Mevcut tipler, kullanılan XKB kural kümesine bağlıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
" With the \"xorg\" rule set:\n"
" - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
"     the United States. Has no \"logo\" or \"menu\" keys;\n"
" - pc104: similar to pc101 model, with additional keys, usually engraved\n"
"     with a \"logo\" symbol and a \"menu\" symbol;\n"
" - pc102: similar to pc101 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - pc105: similar to pc104 and often found in Europe. Includes a \"< >\" "
"key;\n"
" - macintosh: Macintosh keyboards using the new input layer with Linux\n"
"       keycodes;\n"
" - macintosh_old: Macintosh keyboards not using the new input layer.\n"
" With the \"sun\" rule set:\n"
" - type4: Sun Type4 keyboards;\n"
" - type5: Sun Type5 keyboards."
msgstr ""
" \"xorg\" kural kümesi:\n"
" - pc101: 101 tuşlu geleneksel IBM PC/AT stili klavye (Birleşik\n"
"     Devletlerde çok yaygın. \"logo\" veya \"menu\" tuşları yoktur;\n"
" - pc104: pc101'e benzeyen ve ek bazı tuşlar içeren model; bu tuşların\n"
"     üzerinde genellikle bir \"logo\" ve \"menu\" sembolü vardır;\n"
" - pc102: pc101'e benzeyen ve çoğunlukla Avrupa'da bulunan bir model. Bir "
"\"< >\" tuşu içerir;\n"
" - pc105: pc104'e benzeyen ve çoğunlukla Avrupa'da bulunan bir model. Bir "
"\"< >\" tuşu içerir;\n"
" - macintosh: Linux tuş kodlarını kullanan yeni giriş katmanına sahip \n"
"       Macintosh klavyeleri;\n"
" - macintosh_old: Yeni giriş katmanı içermeyen eski Macintosh klaveyeleri.\n"
" \"sun\" kural kümesi:\n"
" - type4: Sun Type4 klavyeleri;\n"
" - type5: Sun Type5 klavyeleri."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"Laptop keyboards often do not have as many keys as standalone models; laptop "
"users should select the keyboard model most closely approximated by the "
"above."
msgstr ""
"Dizüstü bilgisayar klavyelerinde, normal klavyelerdeki çoğu tuş yoktur. "
"Dizüstü bilgisayar kullanıcıları klavye modellerini yukarıdakilerden en "
"yakın olana ayarlamalıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"Experienced users can use any model defined by the selected XKB rule set. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/rules "
"directory for available rule sets."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar seçili XKB kural setinde tanımlanan herhangi bir "
"modeli seçebilir. Eğer xkb-data paketi kurulu ise mevcut kural kümelerini, /"
"usr/share/X11/xkb/rules dizininde bulabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:18001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally enter \"pc104\". Users of "
"most other keyboards should generally enter \"pc105\"."
msgstr ""
"İngilizce klavye kullanıcıları genel olarak \"pc104\" girmelidir. Diğer bir "
"çok klavye için \"pc105\" girilebilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Klavye düzeni:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard correctly, a keyboard layout must be "
"entered. Available layouts depend on which XKB rule set and keyboard model "
"were previously selected."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için bir klavye düzeni girilmelidir. "
"Mevcut düzenler, önceki adımlarda seçilen XKB kural seti ve klavye modeline "
"bağlıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid ""
"Experienced users can use any layout supported by the selected XKB rule "
"set. If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"rules directory for available rule sets."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar seçili XKB kural setine göre tanımlı herhangi bir "
"modeli seçebilir. Eğer xkb-data paketi kurulu ise mevcut kural kümelerini, /"
"usr/share/X11/xkb/rules dizininde bulabilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:19001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should enter \"us\". Users of keyboards "
"localized for other countries should generally enter their ISO 3166 country "
"code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
msgstr ""
"ABD İngilizce klavye kullanıcıları \"us\" girebilirler. Diğer ülkelere özel "
"yerelleştirilmiş klavye kullananlar, ülkelerine ait ISO 3166 kodunu "
"girmelidirler. Örnek: Türk kullanıcılar için \"tr\", Alman kullanıcılar "
"için \"de\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr "Klavye alt türü (varyant)"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, a keyboard variant may "
"be entered. Available variants depend on which XKB rule set, model, and "
"layout were previously selected."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyenizi isteğinize uygun şekilde kullanması için bir klavye "
"alt türü (varyant) girilebilir. Mevcut alt türler, önceki adımlarda seçilen "
"XKB kural setine, modele ve düzene bağlıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"Many keyboard layouts support an option to treat \"dead\" keys such as non-"
"spacing accent marks and diaereses as normal spacing keys, and if this is "
"the preferred behavior, enter \"nodeadkeys\"."
msgstr ""
"Çoğu klavye düzeni \"ölü\" tuşların aksan ve telaffuz imleri (diaeresis) "
"gibi davranmasını destekler. Eğer bu tercih edilen bir davranış ise bu "
"alana \"nodeadkeys\" girin."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"Experienced users can use any variant supported by the selected XKB layout. "
"If the xkb-data package has been unpacked, see the /usr/share/X11/xkb/"
"symbols directory for the file corresponding to your selected layout for "
"available variants."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar XKB kural setince desteklenen herhangi bir alt türü "
"seçebilir. Eğer xkb-data paketi kurulu ise, seçili düzen için mevcut alt "
"türleri /usr/share/X11/xkb/symbols dizininde görebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:20001
msgid ""
"Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
msgstr ""
"İngilizce klavye kullanıcıları genelde burayı boş bırakmalıdır. Türkçe F "
"klavye kullanıcıları bu alana \"f\" değerini girmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid "Keyboard options:"
msgstr "Klavye seçenekleri:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"For the X server to handle the keyboard as desired, keyboard options may be "
"entered. Available options depend on which XKB rule set was previously "
"selected. Not all options will work with every keyboard model and layout."
msgstr ""
"X sunucusunun klavyeyi isteğinize uygun şekilde kullanması için klavye "
"seçenekleri girilebilir. Mevcut seçenekler önceki adımlarda seçilen XKB "
"kural setine bağlıdır. Her seçenek her klavye modeli veya düzeninde "
"çalışmayabilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"For example, if you wish the Caps Lock key to behave as an additional "
"Control key, you may enter \"ctrl:nocaps\"; if you would like to switch the "
"Caps Lock and left Control keys, you may enter \"ctrl:swapcaps\"."
msgstr ""
"Örneğin; Caps Lock tuşunu ek bir Control tuşu olarak kullanmak isterseniz "
"\"ctrl:nocaps\", Caps Lock ve sol Control tuşlarını değiştirmek isterseniz "
"\"ctrl:swapcaps\" girebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"As another example, some people prefer having the Meta keys available on "
"their keyboard's Alt keys (this is the default), while other people prefer "
"having the Meta keys on the Windows or \"logo\" keys instead. If you prefer "
"to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"altwin:"
"meta_win\"."
msgstr ""
"Başka bir örnek: bazı kullanıcılar Alt tuşlarını Meta tuşları olarak "
"kullanmayı tercih eder (öntanımlı ayar böyledir). Diğer bazıları ise "
"Windows veya \"logo\" tuşlarını Meta tuşları olarak kullanmayı tercih eder. "
"Windows veya logo tuşlarını Meta tuşları olarak kullanmak isterseniz, "
"\"altwin:meta_win\" girebilirsiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"You can combine options by separating them with a comma, for instance \"ctrl:"
"nocaps,altwin:meta_win\"."
msgstr ""
"Seçenekleri virgül ile birleştirebilirsiniz. Örneğin \"ctrl:nocaps,altwin:"
"meta_win\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid ""
"Experienced users can use any options compatible with the selected XKB "
"model, layout and variant."
msgstr ""
"Deneyimli kullanıcılar seçilen XKB modeli, düzeni ve alt türüyle uyumlu "
"herhangi bir seçenek girebilirler."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:21001
msgid "When in doubt, this value should be left blank."
msgstr "Emin değilseniz boş bırakın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid "Attempt mouse device autodetection?"
msgstr "Farenin otomatik olarak algılanması denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid ""
"If a mouse is attached to the computer, autodetection can be attempted; it "
"may help to move the mouse while detection is attempted (the gpm program "
"should be stopped if it is used). Plugging a PS/2 or bus/inport mouse now "
"requires rebooting."
msgstr ""
"Bilgisayarınıza bir fare bağlıysa otomatik algılama yapılabilir. Bu işlem "
"sırasında farenin hareket ettirilmesi algılamanın başarısını arttırabilir. "
"Şayet kullanılıyorsa gpm programı da durdurulmalıdır. Şu an bir PS/2 veya "
"seri bağlantılı fare takılmışsa bilgisayarın yeniden başlatılması gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid "Do not choose this option if you wish to select a mouse type manually."
msgstr "Eğer fare tipini elinizle seçmek isterseniz bu seçeneği işaretlemeyin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:22001
msgid ""
"If you choose it and autodetection fails, you will be asked this question "
"again. Autodetection can be attempted as many times as desired. If it "
"succeeds, further configuration questions about the mouse will be pre-"
"answered."
msgstr ""
"Eğer bu seçeneği onaylarsanız ve otomatik algılama başarısız olursa bu soru "
"size tekrar sorulacaktır. Otomatik algılamayı isteğinize göre defalarca "
"tekrarlayabilirsiniz. Eğer otomatik algılama başarılı olursa gelecek "
"adımlarda fare hakkında sorulacak sorular önceden cevaplanmış olacaktır."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:23001
msgid "Mouse port:"
msgstr "Fare bağlantı noktası:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:23001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
"certain characteristics of the mouse (or other pointing device, such as a "
"trackball) must be known."
msgstr ""
"X Window Sistemi grafik kullanıcı arayüzünün doğru çalışması için, farenin "
"(veya iztopu gibi başka bir işaretçinin) özellikleri bilinmelidir."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:23001
msgid ""
"It is necessary to determine which port (connection type) is used by the "
"mouse. Serial ports use D-shaped connectors with 9 or 25 pins (a.k.a. DB-9 "
"or DB-25); the mouse connector is female (has holes) and the computer "
"connector is male (has pins). PS/2 ports are small round connectors (DIN) "
"with 6 pins; the mouse connector is male and the computer side female. You "
"may alternatively use a USB mouse, a bus/inport (very old) mouse, or be "
"using the gpm program as a repeater. If you need to attach or remove PS/2 "
"or bus/inport devices from your computer, please do so with the computer's "
"power off."
msgstr ""
"Farenin hangi girişi (bağlantı tipini) kullandığı belirlenmeli. Seri "
"portlar 9 veya 25 (DB-9 veya DB-25) iğneli, D-şekilli bağlayıcılar kullanır; "
"bağlayıcının fare tarafı dişi (delikleri vardır), bilgisayar tarafı erkektir "
"(iğneleri vardır). PS/2 portlar 6 iğneli küçük yuvarlak bağlayıcılardır "
"(DIN); fare tarafındaki bağlayıcı erkek, bilgisayar tarafındaki ise "
"dişidir. Alternatif olarak USB fare, seri bağlantılı fare (çok eski bir "
"tip) veya tekrarlayıcı olarak gpm programını kullanıyor olabilirsiniz. Eğer "
"bir PS/2 veya seri bağlantılı fare takmak veya çıkarmak isterseniz lütfen bu "
"işlemi bilgisayar kapalıyken yapın."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:24001
msgid "Mouse protocol:"
msgstr "Fare iletişim kuralı:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid "Emulate 3 button mouse?"
msgstr "3 tuş öykünümü (emulasyon) kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid ""
"Most programs in the X Window System expect the mouse to have 3 buttons "
"(left, right, and middle). Mice with only 2 buttons can emulate the "
"presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of the "
"left and right buttons as middle button events."
msgstr ""
"X Window Sistemindeki çoğu program farenizin 3 tuşlu (sağ, sol ve orta) "
"olmasını bekler. 2 tuşlu fare, iki tuşa aynı anda basarak veya, sağ ve sol "
"tuşun sürüklenmesi ile orta tuş görevini görür."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid ""
"This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
"button will continue to work normally."
msgstr ""
"Bu seçenek 3 tuşlu farelerde de kullanılabilir, orta tuş normal işlevini "
"devam ettirecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:25001
msgid ""
"Note that mouse buttons in excess of five (counting a scroll wheel as two "
"buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel \"clicks"
"\") are not yet supported with this configuration tool."
msgstr ""
"5 tuşun üzeri farelerin (tekerleği; yukarı kaydırma, aşağı kaydırma ve "
"tıklama şeklinde 3 tuş olarak sayarsak) bu yapılandırma aracı tarafından "
"desteklenmediğini unutmayın."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:26001
msgid "Attempt monitor autodetection?"
msgstr "Monitörün otomatik olarak algılanması denensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:26001
msgid ""
"Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
"protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
"communicated back to the computer. If the monitor and video card support "
"this protocol, further configuration questions about the monitor will be pre-"
"answered."
msgstr ""
"Çoğu monitör (LCD monitörler dahil) ve ekran kartı, monitörün teknik "
"özelliklerinin bilgisayara iletilmesi için bir haberleşme protokolü sunar. "
"Eğer monitör ve ekran kartınız böyle bir protokol ile konuşuyorsa monitör "
"hakkında gelecek adımlarda sorulan sorular önceden cevaplanmış olacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:26001
msgid ""
"If autodetection fails, you will be asked for information about the monitor."
msgstr ""
"Eğer otomatik algılama başarısız olursa monitör hakkında bilgi toplamak için "
"size bir dizi soru sorulacaktır."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid "Method for selecting the monitor characteristics:"
msgstr ""
"Lütfen monitörünüze ait özelliklerin belirlenmesinde kullanılacak yöntemi "
"seçin."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
"certain characteristics of the monitor must be known."
msgstr ""
"X Window Sisteminin grafik kullanıcı arayüzünün doğru çalışması için, "
"monitörünüzün özellikleri bilinmelidir."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"The \"simple\" option will prompt about the monitor's physical size; this "
"will set some configuration values appropriate for a typical CRT of the "
"corresponding size, but may be suboptimal for high-quality CRT's."
msgstr ""
"\"simple\" seçeneği için sadece monitörün fiziksel boyutunu bilmeniz "
"yeterlidir. Bu seçenek, tipik CRT monitörlere göre yapılandırma değerlerini "
"belirleyecektir, fakat yüksek kalitede CRT'ler için bu değerler en iyileri "
"olmayabilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"The \"medium\" option will present you with a list of resolutions and "
"refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best mode "
"you wish to use (and that you know the monitor is capable of)."
msgstr ""
"\"medium\" seçeneğiyle \"800x600 @ 85Hz\" gibi çözünürlük ve tazeleme "
"oranlarından oluşan bir liste görüntülenecektir. Bu listede sizin için en "
"iyi olan ve monitörünüz tarafından da desteklenen seçeneği seçmelisiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:27001
msgid ""
"The \"advanced\" option will let you specify the monitor's horizontal sync "
"and vertical refresh tolerances directly."
msgstr ""
"\"advanced\" seçeneği monitörün yatay tarama aralığı ve dikey tazeleme "
"oranlarını doğrudan belirtmenizi sağlayacaktır."

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "Up to 14 inches (355 mm)"
msgstr "14 inç'e kadar (355 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "15 inches (380 mm)"
msgstr "15 inç (380 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "17 inches (430 mm)"
msgstr "17 inç (430 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "19-20 inches (480-510 mm)"
msgstr "19-20 inç (480-510 mm)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../xserver-xorg.templates:28001
msgid "21 inches (530 mm) or more"
msgstr "21 inç (530 mm) veya daha üstü"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:28002
msgid "Approximate monitor size:"
msgstr "Tahmini monitör boyutu:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:28002
msgid "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
msgstr ""
"Yüksek kalite CRT'ler bir sonraki yüksek boyut kategorisini kullanabilir."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:29001
msgid "Monitor's best video mode:"
msgstr "Monitörünüz için en iyi video kipi:"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:29001
msgid ""
"Choose the \"best\" resolution and refresh rate the monitor is capable of. "
"Larger resolutions and refresh rates are better. With a CRT monitor, it is "
"perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode than the monitor's "
"best if you wish. Users of LCD displays may also be able to do this, but "
"only if both the video chipset and the driver support it; if in doubt, use "
"the video mode recommended by the manufacturer of your LCD."
msgstr ""
"Monitörünüz için \"en iyi\" çözünürlük ve tazeleme oranını seçin. Yüksek "
"çözünürlük ve tazeleme oranları daha iyidir. Eğer bir CRT monitör "
"kullanıyorsanız monitörünüz için en iyi olan yerine \"daha kötü\" bir ekran "
"kipi de seçebilirsiniz. LCD monitör kullanıcıları da böyle yapabilir; ancak "
"ekran yonga seti ve sürücüsü bunu desteklemelidir. Emin değilseniz LCD "
"monitörünüzün üreticisi tarafından önerilen ekran kipini seçin."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:30001
msgid "Identifier for the monitor:"
msgstr "Monitörünüz için tanımlayıcı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:30001
msgid ""
"The X server configuration file associates the monitor with a name that you "
"may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the model "
"name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
msgstr ""
"X sunucu yapılandırma dosyası monitörünüzü bir isimle ilişkilendirir. Bu, "
"genelde üretici adını takip eden model numarasıdır; \"Sony E200\" veya "
"\"Dell E770s\" gibi."

#. Type: text
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:31001
msgid "Generic Monitor"
msgstr "Genel Monitör"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:32001
msgid "Write monitor sync ranges to the configuration file?"
msgstr "Monitör tazeleme oranları yapılandırma dosyasına yazılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:32001
msgid ""
"The monitor synchronization ranges should be autodetected by the X server in "
"most cases, but sometimes it needs hinting. This option is for experienced "
"users, and should be left at its default."
msgstr ""
"Genelde monitör tazeleme oranları X sunucusu tarafından otomatik olarak "
"tespit edilir; ancak bazen ufak bir ayar gerekebilir. Bu seçenek deneyimli "
"kullanıcılar içindir ve öntanımlı olarak bırakılması önerilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:33001
msgid "Monitor's horizontal sync range:"
msgstr "Monitörünüzün yatay tarama aralığı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:33001
msgid ""
"Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
"frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
"CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
"Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
msgstr ""
"Lütfen ayrık frekans değerlerini (sabit frekanslı ekranlar için) virgülle "
"ayrılmış şekilde veya (tüm modern CRT'ler için) değer çiftlerini tire ile "
"ayrılmış şekilde girin. Bu bilgi monitörünüzün kitapçığında bulunmalıdır. "
"30'un altı ve 130'un üstü değerler çok nadiren kullanılır."

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:34001
msgid "Monitor's vertical refresh range:"
msgstr "Monitörünüzün dikey tazeleme aralığı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:34001
msgid ""
"Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
"frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
"CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
"Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
msgstr ""
"Lütfen ayrık frekans değerlerini (sabit frekanslı ekranlar için) virgülle "
"ayrılmış şekilde veya (tüm modern CRT'ler için) değer çiftlerini tire ile "
"ayrılmış şekilde girin. Bu bilgi monitörünüzün kitapçığında bulunmalıdır. "
"50'nin altı ve 160'ın üstü değerler çok nadiren kullanılır."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:35001
msgid "Incorrect values entered"
msgstr "Yanlış değerler girildi"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:35001
msgid ""
"The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair of "
"values separated by a dash."
msgstr ""
"Geçerli girdi virgül ile ayrılmış bir ayrık değerler listesi veya tire ile "
"ayrılmış bir değer çiftidir."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:36001
msgid "Desired default color depth in bits:"
msgstr "İstenilen öntanımlı renk derinliği (bit olarak):"

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:36001
msgid ""
"Usually 24-bit color is desirable, but on graphics cards with limited "
"amounts of framebuffer memory, higher resolutions may be achieved at the "
"expense of higher color depth. Also, some cards support hardware 3D "
"acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
"more information."
msgstr ""
"Genellikle 24 bit renk kullanılır, ancak sınırlı kare tamponu (frame buffer) "
"belleğine sahip kartlarda daha yüksek renk derinliğinde daha yüksek "
"çözünürlükler elde edilebilir. Ayrıca bazı kartlar donanımsal 3B "
"hızlandırma desteğini ancak belli renk derinliklerinde sağlamaktadır. Daha "
"fazla bilgi için ekran kartınızın kitapçığına başvurun."

#. Type: select
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:36001
msgid ""
"So-called \"32-bit color\" is actually 24 bits of color information plus 8 "
"bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can handle "
"both. If you want either, select 24 bits."
msgstr ""
"(\"32-bit renk\" denilen aslında 24 bit renk ve buna ek olarak 8 bitlik alfa "
"kanalı veya basitçe sıfırlardan oluşmaktadır. X Window System her ikisini "
"de idare edebilir. İkisini de kullanmak isterseniz, 24 bit'i seçin.)"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:37001
msgid "Empty value"
msgstr "Boş değer"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:37001
msgid "A null entry is not permitted for this value."
msgstr "Bu değer için boş giriş yapılamaz."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:38001
msgid "Invalid double-quote characters"
msgstr "Geçersiz çift tırnak karakteri"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:38001
msgid "Double-quote (\") characters are not permitted in the entry value."
msgstr "Tırnak işareti karakteri (\") girdi bölümünde kullanılamaz."

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:39001
msgid "Numerical value needed"
msgstr "Rakam değeri girmelisiniz"

#. Type: note
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:39001
msgid "Characters other than digits are not allowed in the entry."
msgstr "Girdilerde, rakamlardan başka karakter kullanılamaz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:40001
msgid "Autodetect keyboard layout?"
msgstr "Klavye düzeni otomatik denetlensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:40001
msgid ""
"The default keyboard layout selection for the Xorg server will be based on a "
"combination of the language and the keyboard layout selected in the "
"installer."
msgstr ""
"Xorg sunucusu için öntanımlı klavye düzeni seçimi kurulum programında "
"seçilen dil ve klavye düzenine bağlı olarak belirlenecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../xserver-xorg.templates:40001
msgid ""
"Choose this option if you want the keyboard layout to be redetected. Do not "
"choose it if you want to keep your current layout."
msgstr ""
"Klavye düzeninin tekrar belirlenmesini istiyorsanız bu seçeneği seçin. "
"Mevcut düzenin korunmasını istiyorsanız burada herhangi bir şey seçmeyin."

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Root Only"
msgstr "Sadece Root"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Console Users Only"
msgstr "Sadece Konsol Kullanıcıları"

#. Type: select
#. Choices
#: ../x11-common.templates:2001
msgid "Anybody"
msgstr "Herhangi Birisi"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid "Users allowed to start the X server:"
msgstr "X sunucuyu çalıştırabilecek kullanıcılar:"

#. Type: select
#. Description
#: ../x11-common.templates:2002
msgid ""
"Because the X server runs with superuser privileges, it may be unwise to "
"permit any user to start it, for security reasons. On the other hand, it is "
"even more unwise to run general-purpose X client programs as root, which is "
"what may happen if only root is permitted to start the X server. A good "
"compromise is to permit the X server to be started only by users logged in "
"to one of the virtual consoles."
msgstr ""
"X sunucusu süper-kullanıcı haklarıyla çalıştırıldığından herhangi bir "
"kullanıcının sunucuyu başlatmasına izin vermek güvenlik gerekçeleriyle "
"tavsiye edilmez. Öte yandan X uygulamalarını root olarak çalıştırmak daha "
"da yanlış olacaktır. Makul bir seçim, X sunucusunu sadece sanal konsollara "
"giriş yapmış kullanıcılar tarafından kullanılacak şekilde ayarlamaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid "Nice value for the X server:"
msgstr "X sunucusu için öncelik değeri (nice):"

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"When using operating system kernels with a particular scheduling strategy, "
"it has been widely noted that the X server's performance improves when it is "
"run at a higher process priority than the default; a process's priority is "
"known as its \"nice\" value. These values range from -20 (extremely high "
"priority, or \"not nice\" to other processes) to 19 (extremely low "
"priority). The default nice value for ordinary processes is 0, and this is "
"also the recommend value for the X server."
msgstr ""
"Belirli bir zamanlama (scheduling) stratejisi kullanan işletim sistemi "
"çekirdeklerinde X sunucusunun öntanımlı değerden daha yüksek bir öncelikte "
"(bu öncelik \"nice\" değeri olarak da bilinir) çalışması halinde başarımın "
"arttığı gözlenmiştir. \"nice\" değeri -20 (en yüksek öncelik veya diğer "
"işlemlere göre \"not nice\") ile 19 değerleri (en düşük öncelik) arasında "
"olabilir. Sıradan süreçler için öntanımlı 'nice' değeri 0'dır ve X sunucu "
"için de bu değer önerilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../x11-common.templates:4001
msgid ""
"Values outside the range of -10 to 0 are not recommended; too negative, and "
"the X server will interfere with important system tasks. Too positive, and "
"the X server will be sluggish and unresponsive."
msgstr ""
"-10'dan 0'a kadar olan aralığın dışına çıkmak tavsiye edilmez; çok negatif "
"bir değer verirseniz X sunucusu önemli sistem görevleriyle karışabilir, çok "
"pozitif bir değer ise X sunucusunu yavaşlatacak ve tepkisiz hale "
"getirecektir."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Incorrect nice value"
msgstr "Geçersiz öncelik değeri"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:5001
msgid "Please enter an integer between -20 and 19."
msgstr "Lütfen -20 ve 19 arasında bir tam sayı girin."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid "Major possible upgrade issues"
msgstr "Önde gelen muhtemel yükseltme sorunları"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:6001
msgid ""
"Some users have reported that upon upgrade to the current package set, their "
"xserver package was no longer installed. Because there is no easy way around "
"this problem, you should be sure to check that the xserver-xorg package is "
"installed after upgrade. If it is not installed and you require it, it is "
"recommended that you install the xorg package to make sure you have a fully "
"functional X setup."
msgstr ""
"Bazı kullanıcılar yeni paketlere yükseltme sonrasında xserver paketinin "
"artık kurulmadığını bildirmişlerdir. Bu sorunun kolay bir çözümü "
"olmadığından yükseltme sonrasında xserver-xorg paketinin kurulduğuna emin "
"olun. Eğer siz belirttiğiniz halde bu paket kurulmamışsa sorunsuz bir X "
"yapılandırmasına sahip olmak için xorg paketini kurmanız önerilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid "Cannot remove /usr/X11R6/bin directory"
msgstr "/usr/X11R6/bin dizini silinemiyor"

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This upgrade requires that the /usr/X11R6/bin directory be removed and "
"replaced with a symlink. An attempt was made to do so, but it failed, most "
"likely because the directory is not yet empty. You must move the files that "
"are currently in the directory out of the way so that the installation can "
"complete. If you like, you may move them back after the symlink is in place."
msgstr ""
"Bu yükseltme işlemi, /usr/X11R6/bin dizininin silinerek bir sembolik bağla "
"değiştirilmesini gerektirmektedir. Bu şartı sağlamak için bir girişimde "
"bulunulmuş fakat büyük olasılıkla bu dizin boş olmadığından girişim "
"başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kurulumun tamamlanabilmesi için dizindeki "
"bütün dosyaları başka bir yere taşımalısınız. Sembolik bağ oluşturulduktan "
"sonra dilerseniz bu dosyaları tekrar eski yerine taşıyabilirsiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../x11-common.templates:7001
msgid ""
"This package installation will now fail and exit so that you can do this. "
"Please re-run your upgrade procedure after you have cleaned out the "
"directory."
msgstr ""
"Bu paketin kurulumu başarısızlıkla sonlanacak ve kurulumdan çıkılacaktır, "
"böylece bunu yapabileceksiniz. Lütfen, dizini sildikten sonra güncelleme "
"işleminizi yeniden başlatın."

Reply to: