[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://cvs# Turkish translation of cvs.
# This file is distributed under the same license as the cvs package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cvs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-26 14:12+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;"

#. Type: note
#. Description
#: ../cvs.templates:3
msgid "/etc/cvs.conf is no longer used."
msgstr "/etc/cvs.conf artık kullanılmıyor."

#. Type: note
#. Description
#: ../cvs.templates:3
msgid ""
"Instead, either use cvs's Debconf interface or edit the files
/etc/cvs-"
"pserver.conf and /etc/cvs-cron.conf"
msgstr ""
"Onun yerine, ya cvs'nin Debconf arayüzünü kullanın veya
/etc/cvs-pserver."
"conf ve /etc/cvs-cron.conf dosyalarını düzenleyin."

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:10
msgid "Where are your repositories?"
msgstr "Havuzlarınız nerede?"

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:10
msgid ""
"List the directories that are the roots of your repositories, separated
by "
"colons."
msgstr ""
"Havuzlarınızın ana dizinlerini aralarında iki nokta üstüste bırakarak "
"listeleyin."

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:10
msgid ""
"These repositories can be exported by the pserver, have their history
files "
"rotated automatically every week, and general repository security
checks "
"will be performed on them."
msgstr ""
"Bu havuzlar pserver tarafından dışarı aktarılabilir, otomatik olarak
her "
"hafta döndürülen geçmiş dosyalarına sahip olabilir ve üzerlerinde genel
"
"havuz güvenlik kontrolleri gerçekleştirilebilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:10
msgid ""
"If you wish to create a new repository, enter the path where you wish
to "
"create it. You will then be given the option of creating it later."
msgstr ""
"Eğer yeni bir havuz yaratmak isterseniz, nerede yaratmak istediğinizi "
"giriniz. Akabinde bunu daha sonra yaratabilmeniz için bir seçenek
sunulacak."

#. Type: select
#. Choices
#: ../cvs.templates:23
msgid "create, ignore, reenter"
msgstr "yarat, boş geç, tekrar gir"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:25
msgid "Do you wish to fix invalid repositories?"
msgstr "Geçersiz havuzları düzeltmek istermisiniz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:25
msgid ""
"The following items you entered are not directories or do not contain a
"
"CVSROOT subdirectory: ${badreps}."
msgstr ""
"Daha önce girmiş olduğunuz belirtilen kayıtlar dizin değiller yada bir
"
"CVSROOT alt dizini içermiyorlar: ${badreps}."

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:25
msgid ""
"If you have not yet created these repositories, you can create them by
"
"selecting 'create' here. You could also select 'ignore' and use the
'cvs-"
"makerepos' command to create them, or create them individually using
'cvs "
"init'."
msgstr ""
"Eğer hanüz bu havuzları yaratmadıysanız, burada 'create' seçeneğini
seçerek "
"yaratabilirsiniz. Ayrıca 'ignore' seçeneğini seçebilir ve bunları
yaratmak "
"için 'cvs-makerepos' komutunu kullanabilir veya 'cvs-init' kullanarak
tek "
"tek yaratabilirsiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:25
msgid ""
"Do you wish to re-enter your repositories list, or ignore the errors
and "
"continue anyway?"
msgstr ""
"Havuz listenizi tekrar girmek istermisiniz yada hatalara aldırmayıp
devam "
"etmek istermisiniz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:41
msgid "Do you want the history files in your repositories rotated
weekly?"
msgstr ""
"Havuzlarındaki geçmiş dosyalarının haftalık olarak döndürülmesini
istermisin?"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:41
msgid ""
"Weekly rotation of history files is primarily useful for servers with a
lot "
"of activity. The script /etc/cron.weekly/cvs will rotate the history
files. "
"Select \"individual\" if you want to control rotation on a
per-repository "
"basis."
msgstr ""
"Geçmiş dosyalarının haftalık dönüşü birincil olarak çok fazla aktivite
"
"içeren sunucular için kullanışlıdır. /etc/cron.weekly/cvs betiği geçmiş
"
"dosyalarını döndürecektir. Eğer her-havuz için ayrı ayrı dönüş
belirlemek "
"istiyorsanız \"tek tek\" seçeneğini seçiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:50
msgid "Rotate the history files of the repository in ${repos}?"
msgstr "${repos}'taki havuzun geçmiş dosyalarının döndürülmesini
istermisin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:50
msgid ""
"Should the history files of the repository in ${repos} be rotated each
week?"
msgstr "${repos} içindeki havuzun geçmiş dosyaları her hafta
döndürülmeli mi?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../cvs.templates:56
msgid "yes, no, individual"
msgstr "evet, hayır, tek tek"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:58
msgid "Select how many previous history files should be kept?"
msgstr "Kaç tane eski geçmiş dosyasının saklanması gerektiğini seçin?"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:58
msgid ""
"When rotating history files in repositories, by default the previous 7
are "
"kept. If you want to change this number globally, select yes, or for "
"individual repositories, select individual. Otherwise, select no."
msgstr ""
"havuzlardaki geçmiş dosyalarını döndürürken, öntanımlı olarak en yeni 7
adet "
"saklanır. Eğer bu sayıyı sistem genelinde değiştirmek istiyorsanız
eveti "
"seçiniz yada tek tek belirlemek için \"tek tek\" seçeneğini seçiniz.
Yoksa "
"hayırı seçiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:66
msgid "How many previous history files should be kept? (global)"
msgstr "Kaç tane eski geçmiş dosyasının saklanması gerekiyor? (genel)"

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:66
msgid ""
"How many previous history files do you want kept when the history files
in "
"your repositories are rotated weekly? The default is 7."
msgstr ""
"Havuzlarındaki geçmiş dosyaları döndürülürken kaç tane eski geçmiş "
"dosyasının saklanmasını istersin? Öntanımlı olarak 7."

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:73
msgid "How many history files should be kept in ${repos}?"
msgstr "${repos} içinde kaç tane geçmiş dosyası saklansın?"

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:73
msgid ""
"How many previous history files do you want kept when the history files
in "
"${repos} are rotated weekly? The default is 7."
msgstr ""
"${repos} içindeki geçmiş dosyaları haftalık döndürülürken kaç tane eski
"
"geçmiş dosyasını saklamak istersiniz? Öntanımlı sayı 7."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:80
msgid "Should the CVS pserver be enabled?"
msgstr "CVS pserver etkin kılınmalı mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:80
msgid ""
"CVS pserver is a client-to-server mechanism which can be used by CVS as
a "
"replacement for the standard \"server\" method, which uses \"rsh\", or
an "
"rsh compatible program, such as ssh. It is more efficient than the
standard "
"server protocol, also supporting its own password files, making it more
"
"secure. However, it may be a security risk, and used to contain a
security "
"problem whereby a remote connection may have been able to read the
passwd or "
"other security-related files on the system."
msgstr ""
"CVS pserver CVS tarafından standart \"sunucu\" metodunun yerine
kullanılan "
"bir istemci-den-sunucuya mekanizmasıdır. Ssh gibi \"rsh\" veya rsh
uyumlu "
"bir program kullanır. Standart sunucudan daha verimlidir, ayrıca daha "
"güvenilir olan kendi parola dosyalarını destekler. Bununla birlikte bu
bir "
"güvenlik riski olabilir ve beraberinde bir güvenlik problemi içeriyor "
"olabilir. Uzak bir bağlantı passwd yada sistemde güvenlikle alakalı "
"dosyaları okuyabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:80
msgid ""
"For this reason, it is recommended that you switch this option OFF,
unless "
"you know that you want it specifically. CVS now only allows access to "
"particular repositories specified on the command line."
msgstr ""
"Bu sebeple özel olarak ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu ayarı kapalı "
"bırakmanız önerilir. CVS bu şekilde sadece komut satırında belirtilen
özel "
"havuzlara ulaşıma izin verecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:80
msgid ""
"If you chose to enable the CVS pserver, it will be installed in inetd,
using "
"tcpd wrappers.\""
msgstr ""
"Eğer CVS pserver'ın etkin kılınmasını seçtiyseniz, tcpd wrapper
kullanılarak "
"inetd'ye kurulum yapılacak.\""

#. Type: select
#. Choices
#: ../cvs.templates:98
msgid "all, some"
msgstr "hepsi, bazıları"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:100
msgid "Do you want all your repositories exported via pserver?"
msgstr ""
"Bütün havuzların pserver kullanılarak dışatı aktarılmasını
istermisiniz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../cvs.templates:100
msgid ""
"If you want to configure pserver to export only some of your
repositories "
"rather than all of them, say 'some' here."
msgstr ""
"Eğer pserver'ı hepsi yerine bazı havuzları dışatı aktaracak şekilde "
"yapılandırmak istiyorsanız burada 'bazıları' şıkkını seçiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:107
msgid "Do you want the repository ${repos} exported via pserver?"
msgstr ""
"${repos} havuzunun pserver kullanılarak dışarı aktarılmasını
istermisiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:107
msgid ""
"If you want the repository in ${repos} exported via pserver, accept
here, "
"otherwise refuse."
msgstr ""
"Eğer ${repos} içindeki havuzun pserver kullanılarak dışarı
aktarılmasını "
"istiyorsanız kabul edin yoksa reddedin."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:114
msgid "Change the maximum pserver processes spawned in one minute?"
msgstr ""
"Bir dakika içinde yaratılacak pserver süreçlerinin azami sayısı "
"değiştirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../cvs.templates:114
msgid ""
"Thus a more sensible default limit for most systems is 400. However, if
you "
"are running an inetd clone which does not support the syntax
\"nowait.[limit]"
"\", you will need to not set a limit using this method."
msgstr ""
"Böylece çoğu sistem için mantıklı öntanımlı limit 400'dür. Bununla
beraber "
"eğer \"nowait.[limit]\" sözdizimini desteklemeyen bir inetd "
"çalıştırıyorsanız limiti sabitlemek için bu metodu kullanmamanız
gerekir."

#. Type: string
#. Default
#: ../cvs.templates:126
msgid "400"
msgstr "400"

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:127
msgid "What should be the inetd spawn limit for CVS pserver?"
msgstr "CVS pserver için inetd çalıştırma limiti kaç tane olmalı?"

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:127
msgid ""
"When running a pserver, inetd's default limit of allowing 40
connections in "
"1 minute can easily be exceeded if a script calls CVS individually on
many "
"files over a pserver connection. This limit is designed to stop system
load "
"from rising too high if the service is continually failing."
msgstr ""
"Bir pserver çalıştırıyorken, eğer bir betik bir pserver bağlantısı
üzerinden "
"ayrı ayrı CVS çağrıları yaparsa 1 dakikada 40 bağlantıya izin veren "
"inetd'nin öntanımlı limiti kolaylıkla aşılabilir. Bu limit eğer servis
"
"sürekli hata alıyorsa sistem yükünün çok yükseğe ulaşmasını engellemek
için "
"dizayn edilmiştir."

#. Type: string
#. Description
#: ../cvs.templates:127
msgid "Thus a more sensible default limit for most systems is 400."
msgstr "Böylece çoğu sistem için mantıklı öntanımlı limit 400'dür."

Attachment: tr.po
Description: application/po


Reply to: