[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://samba# Turkish translation of samba.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-30 19:08-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-26 11:50+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../samba-common.templates:3
msgid "Character Set for Unix filesystem"
msgstr "Unix dosya sistemi için karakter seti"

#. Description
#: ../samba-common.templates:3
msgid ""
"You currently have a \"character set\" configured in your smb.conf. In
"
"Samba 3.0, this option is replaced by a new option, \"unix charset\".
Please "
"specify the character set you wish to use for theis new option, which "
"controls how Samba interprets filenames on the file system."
msgstr ""
"halihazırda smb.conf yapılandırma dosyanızda \"character set\"
tanımlanmış. "
"Samba 3.0'da bu seçenek yeni bir tanesiyle \"unix charset\" ile "
"değiştirildi. Lütfen Samba'nın sistemdeki dosya isimlerini çevirmek
için "
"kullandığı bu yeni seçenekle beraber kullanacağınız karakter setini
belirtin."

#. Description
#: ../samba-common.templates:3
msgid "If you leave this option blank, your smb.conf will not be
changed."
msgstr "Bu seçeneği boş bırakırsanız, smb.conf dosyanız
değiştirilmeyecek."

#. Description
#: ../samba-common.templates:13
msgid "Character Set for DOS clients"
msgstr "DOS istemcileri için karakter seti"

#. Description
#: ../samba-common.templates:13
msgid ""
"You currently have a \"client code page\" set in your smb.conf. In
Samba "
"3.0, this option is replaced by the option \"dos charset\". Please
specify "
"the character set you wish to use for this new option. In most cases,
the "
"default chosen for you will be sufficient. Note that this option is
not "
"needed to support Windows clients, it is only for DOS clients. If you
leave "
"this option blank, your smb.conf will not be changed."
msgstr ""
"Halihazırda smb.conf yapılandırma dosyanızda \"client code page\"
seçeneği "
"sabitlenmiş. Samba 3.0'da bu seçenek \"dos charset\" seçeneğiyle "
"değiştirildi. Lütfen bu yeni seçenekle beraber kıllanmak için bir
karakter "
"seti seçiniz. Çoğu durumda öntanımlı olarak seçilmiş bulunan seçenek "
"uygundur. Aklınızda bulunsun bu seçenek Windows istemcilerini
desteklemek "
"için gerekli değildir, sadece DOS istemcileri içindir. Eğer bu
seçeneği boş "
"bırakırsanız smb.conf dosyanız değişmeyecektir."

#. Description
#: ../samba-common.templates:24
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr ""
"WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyasında değişiklik
"
"yapılsın mı?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:24
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the
"
"network, the DHCP server may also provide information about WINS
servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a
change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will
automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Eğer bilgisayarınız IP adresini ağınızdaki bir DHCP sunucusundan
alıyorsa, "
"DHCP sunucusu ayrıca ağınızda bulunan WINS sunucuları (\"NetBIOS
alanadı "
"sunucuları\") hakkında da bilgi verebilir. Bu smb.conf dosyanızda
DHCP-"
"tarafından-sunulan WINS ayarlarının otomatik olarak
/etc/samba/dhcp.conf "
"dosyasından okunmasını sağlayan bir değişikliği gerektirir."

#. Description
#: ../samba-common.templates:24
msgid ""
"You must have the dhcp3-client package installed to take advantage of
this "
"feature."
msgstr ""
"bu özelliğin avantajlarından yararlanabilmek için dhcp3-client
paketinin "
"kurulmuş olması gerekir."

#. Description
#: ../samba-common.templates:37
msgid "Configure smb.conf through debconf?"
msgstr "\"smb.conf\" dosyası debconf ile yapılandırılsın mı?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:37
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect
"
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure
the "
"Samba programs (nmbd and smbd.) Your current smb.conf contains an
'include' "
"line or an option that spans multiple lines, which could confuse
debconf and "
"require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
msgstr ""
"Geri kalan Samba yapılandırması Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) "
"yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki
parametreleri "
"etkileyen sorularla devam eder. Halihazırdaki smb.conf dosyası
debconf'u "
"şaşırtabilecek ve smb.conf dosyanızı elle değiştirmek zorunda bırakan
bir "
"'include' satırı veya birden fazla satır içeren bir seçenek içeriyor."

#. Description
#: ../samba-common.templates:37
msgid ""
"If you don't use debconf to configure smb.conf, you will have to handle
any "
"configuration changes yourself, and will not be able to take advantage
of "
"periodic configuration enhancements. Therefore, use of debconf is "
"recommended if possible."
msgstr ""
"Eğer smb.conf'u yapılandırmak için debconf'u kullanmıyorsanız bütün "
"yapılandırma değişikliklerini kendiniz elle yapmanız gerekir ve
periyodik "
"yapılandırma düzenlemelerinin avantajlarından yararlanamazsınız. Bu
nedenle "
"eğer mümkün ise debconf kullanımı tavsiye edilir."

#. Description
#: ../samba-common.templates:52
msgid "Workgroup/Domain Name?"
msgstr "Çalışma Grubu/Etki Alanı İsmi?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:52
msgid ""
"This controls what workgroup your server will appear to be in when
queried "
"by clients. Note that this parameter also controls the Domain name used
with "
"the security=domain setting."
msgstr ""
"Bu, sunucunuzun istemciler tarafından sorgulandığında hangi
çalışmagrubu "
"içerisinde gözükeceğini kontrol eder. Aklınızda bulunsun bu parametre
ayrıca "
"security=domain seçeneği ile beraber kullanılacak Etki Alanınıda
kontrol "
"eder."

#. Description
#: ../samba-common.templates:60
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Parola şifrelenmesi kullanılsın mı?"

#. Description
#: ../samba-common.templates:60
msgid ""
"Recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to
change a "
"parameter in your Windows registry. It is recommended that you use
encrypted "
"passwords. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd
file "
"and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd "
"command."
msgstr ""
"Yeni Windows istemcileri SBM sunucularıyla şifrelenmiş parolalar
kullanarak "
"iletişim kurarlar. Eğer düz metin parolaları kullanmak istiyorsanız
Windows "
"registry içinde bir parametreyi değiştirmelisiniz. Eğer yaparsanız
geçerli "
"bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduğundan ve buraya smbpasswd komutu
"
"kullanarak bütün kullanıcılar için parola kaydı eklendiğinden emin
olun."

#. Description
#: ../samba.templates:4
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın
mı?"

#. Description
#: ../samba.templates:4
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba
must "
"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords
to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created
"
"automatically, but the passwords must be added manually (by you or the
user) "
"by running smbpasswd, and you must arrange to keep it up-to-date in the
"
"future. If you do not create it, you will have to reconfigure samba
(and "
"probably your client machines) to use plaintext passwords. See
/usr/share/"
"doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html from the samba-doc package for
more "
"details."
msgstr ""
"Windows'un çoğu sürümüyle uyumlu olması için, Samba şifreli parolaları
"
"kullanmak üzere yapılandırılması gerekir. Bu işlem kullanıcı
parolalarının /"
"etc/passwd dosyasından farklı bir yerde saklanmasını gerektirir. Bu
dosya "
"otomatik olarak yaratılabilir fakat parolaların smbpasswd
çalıştırılarak "
"elle girilmesi (sizin veya kullanıcının tarafından).ve gelecektede
güncel "
"tutulması gerekir. Eğer bunu yaratmazsanız düz metin parolalar "
"kullanabilmek için samba'yı (ve belki istemci makineleri) yeniden "
"yapılandırmanız gerekir. Daha detaylı bilgi için samba-doc paketinden
çıkan /"
"usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html'ye gözatın."

#. Description
#: ../samba.templates:17
msgid "Samba's log files have moved."
msgstr "Samba'nın log dosyaları taşındı."

#. Description
#: ../samba.templates:17
msgid ""
"Starting with the first packages of Samba 2.2 for Debian the log files
for "
"both Samba daemons (nmbd and smbd) are now stored in /var/log/samba/.
The "
"names of the files are log.nmbd and log.smbd, for nmbd and smbd
respectively."
msgstr ""
"Samba 2.2'nin ilk paketlerinden intibaren, Samba sunucularının (nmbd ve
"
"smbd) Debian log dosyaları artık /var/log/samba altında saklanıyor. Bu
"
"dosyaların isimleri nmbd ve smbd için sırasıyla log.nmbd ve
log.smbd'dir."

#. Description
#: ../samba.templates:17
msgid ""
"The old log files that were in /var/log/ will be moved to the new
location "
"for you."
msgstr ""
"/var/log/ içinde bulunan eski log dosyaları sizin için yeni bir konuma
"
"taşınacak."

#. Description
#: ../samba.templates:28
msgid "Running nmbd from inetd is no longer supported"
msgstr "Nmbd nin inetd'den çalıştırılması artık desteklenmiyor"

#. Description
#: ../samba.templates:28
msgid ""
"Your system was previously configured to start nmbd and smbd from
inetd. As "
"of version 2.999+3.0.alpha20-4, nmbd will no longer be started from
inetd. "
"If you have modified your /etc/init.d/samba startup script, you may
need to "
"adjust it by hand now so that nmbd will start."
msgstr ""
"Sisteminiz daha önce nmbd ve smbd'nin inetd üzerinden çalıştırılmasına
"
"ayarlanmış. Versiyon 2.999+3.0.alpha20-4'ten sonra artık nmbd
inetd'den "
"çalıştırılmıyor. Eğer /etc/init.d/samba başlangıç betiğini kendiniz "
"düzenlediyseniz nmbd'nin çalışabilmesi için bu dosyayı elle ayarlamak "
"zorunda kalabilirsiniz."

#. Choices
#: ../samba.templates:36
msgid "daemons, inetd"
msgstr "sunucular, inetd"

#. Description
#: ../samba.templates:38
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Samba'nın nasıl çalışmasını istersiniz?"

#. Description
#: ../samba.templates:38
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running
as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Samba sunucusu smbd normal bir sunucu olarak veya inetd'den
çalışabilir. "
"Sunucu olarak çalıştırmak tavsiye edilen bir yaklaşımdır."

#. Description
#: ../samba.templates:45
msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taşınsın mı?"

#. Description
#: ../samba.templates:45
msgid ""
"Samba 3.0 introduces a newer, more complete SAM database interface
which "
"supersedes the /etc/samba/smbpasswd file. Would you like your existing
"
"smbpasswd file to be migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb for you? If
you "
"plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead, you should answer
'no' "
"here."
msgstr ""
"Samba 3.0 /etc/samba/smbpasswd'nin yerini alan yeni ve daha eksiksiz
bir SAM "
"veritabanı arayüzünü ortaya çıkardı. Mevcut smbpasswd doayanızın sizin
için /"
"var/lib/samba/passdb.tbd dosyasına dönüştürülmesini istermisiniz? Eğer
"
"başka bir pdb backend(örn: LDAP) kullanmayı planlıyorsanız burada 'no'
"
"cevabını vermelisiniz."

#. Description
#: ../swat.templates:3
msgid "Your smb.conf will be re-written!"
msgstr "Smb.conf dosyanız tekrasr yazılacak!"

#. Description
#: ../swat.templates:3
msgid ""
"SWAT will rewrite your smb.conf file. It will rearrange the entries and
"
"delete all comments, include= and copy= options. If you have a
carefully "
"crafted smb.conf then back it up or don't use SWAT!"
msgstr ""
"SWAT smb.conf dosyanızın üzerine yazacak. Bu işlem kayıtları
düzenleyecek, "
"bütün yorumları, include= ve copy= seçeneklerini silecek. Eğer özel
olarak "
"tasarladığınız bir smb.conf dosyanız varsa, bunu yedekleyin veya SWAT "
"kullanmayın!"

Attachment: tr.po
Description: application/po


Reply to: