[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://x-window-systemUzun ve zor bir ceviriymis. Ellerine saglik Osman.

* Osman Yüksel [2004-05-02 22:27:27+0300]
[...]
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xdm.templates:4
> msgid "Select the desired default display manager."
> msgstr "Kullanmak istediğiniz görüntü yöneticisini seçin"

[Hmm, ben bunu ekran yoneticisi diye ceviriyordum. Fakat bu karsilik 
daha dogru, benim cevirileri degistireyim o halde.]

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xdm.templates:4
> msgid ""
> "A display manager is a program that provides graphical login capabilities 
> "
> "for the X Window System."
> msgstr "Görüntü yönetcisi, X Pencere Sistemi'ne grafik arabirimi ile giriş 
> yapmayı sağlar"

s/yonetcisi/yoneticisi/
s/saglar/saglar./

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xdm.templates:4
> msgid ""
> "Only one display manager can manage a given X server, but multiple 
> display "
> "manager packages are installed. Please select which display manager 
> should "
> "run by default."
> msgstr "Sadece bir görüntü yöneticisi verilen X sunucusunu yönetebilir, 
> ancak birden fazla görüntü yönetcisi kurulu. Lütfen, öntanımlı olarak 
> çalıştırmak istediğiniz görüntü yöneticisini seçin."

s/yonetcisi/yoneticisi/

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xdm.templates:4
> msgid ""
> "(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured 
> to "
> "manage different servers; to achieve this, configure the display managers 
> "
> "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable 
> the "
> "check for a default display manager.)"
> msgstr "(Eğer farklı sunucuları çalıştırmak için ayarlanırsa birden fazla 
> görüntü yönetici kullanılabilir. Bunun için /etc/init.d içindeki ilgili 
> betikleri değiştirin ve öntanımlı görüntü yöneticiyi kontor eden işlevleri 
> devre dışı bırakın .)"

s/yonetici/yoneticisi/
s/kontor eden/denetleyen/

[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xdm.templates:26
> msgid ""
> "The X display manager (xdm) daemon is typically stopped on package 
> upgrade "
> "and removal, but it appears to be managing at least one running X 
> session. "
> "If xdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
> "Otherwise you may leave xdm running, and the new version will take effect 
> "
> "the next time the daemon is restarted."
> msgstr "X görüntü yönetici(xdm) servisi, paket güncelleme ve kaldırma 
> sırasında durdurulu, ancak çalışan (en az) bir sunucuyu yönetiyor gibi 
> görünüyor. Eğer xdm şimdi durdurulursa, yönetilen X sunucu da 
> sonlandırılacaktır. Veya xdm'i çalışır vaziyette bırakabilir ve yeni 
> sürümü, servisi bir sonraki çalıştırışınızda deneyebilirsiniz."

s/sunucu da/sunucusu da/

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xfree86-common.templates:3
> msgid "experimental version of XFree86 packages"
> msgstr "XFree86 paketleri deneme(experimental) sürümü"

s/deneme/deneme /

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xfree86-common.templates:3
> msgid ""
> "You are using an experimental version of XFree86 packages for Debian. "
> "Please do not file bugs with the Debian Bug Tracking System against this "
> "version of the packages, since they have not been released to the Debian "
> "distribution yet."
> msgstr "Debian için XFree86 paketlerinin deneme sürümünü kullanıyorsunuz. 
> Lütfen bu paketler Debian dağıtımında yayınlanana dek, Debian Hata 
> Bildirim Sistemine bu paket hakkında hata bildirimleri göndermeyin."

s/bu paket hakkinda/bu paket surumleri hakkinda/

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xfree86-common.templates:3
> msgid ""
> "If you experience problems with these packages or would like to submit "
> "patches, please send mail to the Debian X mailing list. You can read 
> more "
> "about this mailing list on the World Wide Web:\n"
> " http://lists.debian.org/debian-x/";
> msgstr "Eğer bu paketlerde bir problemle karşılaştıysanız veya bir yama 
> göndermek isterseniz Debian X mail listesine bir mail gönderin. 
> http://lists.debian.org/debian-x/ adresinden bu liste hakkında daha fazla 
> bilgi alabilirsiniz."
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xfree86-common.templates:3
> msgid ""
> "If you do not want to be running experimental X packages, you need to do 
> two "
> "things:\n"
> " 1) Ensure that you do not have experimental package repositiories in\n"
> "   your /etc/apt/sources.list file;\n"
> " 2) Instruct apt to downgrade XFree86 to an appropriate released 
> version;\n"
> "   you can do this by appending a package suite name to the package 
> name\n"
> "   with \"apt-get\" -- for example:\n"
> "    apt-get install xfree86-common/unstable\n"
> "  or\n"
> "    apt-get install xfree86-common/stable\n"
> "  You may need to specify downgrades for several packages."
> msgstr ""
> "Eğer deneme sürümü(experimental) paketlerini kullanmak istemiyorsanız 
> yapmanız gereken iki şey var : \n"
> "	1) /etc/apt/sources.list dosyasında deneme sürümü paket\n "
> "	   depolarının olmadığından emin olun.\n"
> "	2) apt'ye XFree86 paketlerini, eski sürümler ile değiştirmesi için\n 
> "
> "	   görevler vermelisiniz, örneğin :\n"
> "	  apt-get install xfree86-common/unstable\n"
> " veya \n"
> "	 apt-get install xfree86-common/stable\n"
> "   Bir çok paket için bu sürüm değiştirme işlemi yapmanız gerekebilir."

s/surumu(/surumu (/
s/var : \n/var:\n/
s/\t/ /
s/ornegin :/ornegin:/

[downgrade :-(]
... Bir cok paket icin surum alcaltma yapmaniz gerekebilir.

> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../xserver-common.templates:3
> msgid "Root Only, Console Users Only, Anybody"
> msgstr "Sadece root, sadece konsol kullanıcıları, herhangi birisi"

s/sadece/Sadece
s/herhangi/Herhangi/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-common.templates:5
> msgid "Select what type of user has permission to start the X server."
> msgstr "X sunucusunu çalıştırmaya yetkili kullanıcıları seçin"
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-common.templates:5
> msgid ""
> "Because the X server runs with superuser privileges, it may be unwise to "
> "permit any user to start it, for security reasons. On the other hand, it 
> is "
> "even more unwise to run general-purpose X client programs as root, which 
> is "
> "what may happen if only root is permitted to start the X server. A good "
> "compromise is to permit the X server to be started only by users logged 
> in "
> "to one of the virtual consoles."
> msgstr ""
> "Çünkü X sunucusu güvenlik nedenlerinden dolayı sadece yetkili kullanıcı 
> tarafından "
> "çalıştırılmak üzere ayarlanmıştır. Diğer yandan root olarak X 
> uygulamalarını çalıştırmak da pek doğru bir düşünce değildir. En doğru 
> seçim, X sunucusunu sadece sanal konsollara giriş yapmış kullanıcılar 
> tarafından kullanılacak şekilde ayarlamaktır."

s/En dogru/En uygun/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-common.templates:20
> msgid "Enter the desired nice value for the X server to use."
> msgstr "X sunucusunu çalıştırmak istediğiniz önceliği(nice) girin"

s/onceligi(nice) girin/onceligi (nice) girin./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-common.templates:20
> msgid ""
> "When using operating system kernels with a particular scheduling 
> strategy, "
> "it has been widely noted that the X server's performance improves when it 
> is "
> "run at a higher process priority than the default; a process's priority 
> is "
> "known as its \"nice\" value. They range from -20 (extremely high 
> priority, "
> "or \"not nice\" to other processes) to 19 (extremely low priority). The "
> "default nice value for ordinary processes is 0. -10 is a good default 
> for a "
> "single-user workstation; 0 is a good default for a machine that has 
> duties "
> "other than interacting with the console user (such as a web server)."
> msgstr "Belirli bir zamanlama(scheduling) stratejisi kullanan işletim 
> sistemlerinin çekirdeklerinde X sunucusunun öntanımlı değerden daha yüksek 
> bir öncelikte(bu öncelik \"nice\" değeri olarak da bilinir) çalıştığı 
> takdirde performansının arttığı gözlenmiştir. \"nice\" değeri -20 (en 
> yüksek öncelik veya diğer işlemlere göre \"not nice\") ile 19 değerleri 
> arasında olabilir. Bir işlem için öntanımlı 'nice' değeri 0'dır. -10 ise, 
> bir tek-kullanıcılı iş istasyonu için uygun bir değerdir.0 ise diğer 
> konsol kullanıcılar tarafından pek kullanılmayan bir makine için(örn:web 
> sunucu) uygun bir değerdir. "

s/zamanlama(/zamanlama (/
s/oncelikte(/oncelikte (/
s/.0/. 0/
s/icin(orn:web/icin (or. web/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-common.templates:20
> msgid ""
> "The above is not true of Linux kernel version 2.6 (nor of the 2.5 series "
> "after the \"O(1) scheduler\" was included); on such systems, the nice 
> value "
> "of the X server should be set to 0."
> msgstr "Yukardakiler Linux kernel 2.6 (veya \"O(1) zamanlayıcı\" içeren 
> 2.5 kernel) için uygun değildir, bu sistemlerde X sunucusunun nice değeri 
> 0 olarak ayarlanmıştır."

s/Yukardakiler/Yukaridakiler/
s/, bu/. Bu/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-common.templates:20
> msgid ""
> "Values outside the range of -10 to 0 are not recommended; too negative, 
> and "
> "the X server will interfere with important system tasks. Too positive, 
> and "
> "the X server will be sluggish and unresponsive."
> msgstr ""
> "-10 ve 0 değerlerinin dışına çıkmak tavsiye edilmez; çok negatif bir 
> değer verirseniz "
> "X sunucusu diğer işlemlere karışabilir, çok pozitif bir değerde ise X 
> sunucusu çok yavaşlayıp sorgulara cevap vermemesine sebep olabilir."

... cok pozitif bir deger ise X sunucusunu yavaslatir ve sorgulara ...

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-common.templates:41
> msgid "Please enter an integer between -20 and 19."
> msgstr "Lütfen -20 ve 19 arasında bir tamsayı değeri girin."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:4
> msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
> msgstr "Ekran kartı otomatik algılama denensin mi ?"

s/ ?/?/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:4
> msgid ""
> "Accept this option if you would like to attempt to autodetect the "
> "recommended X server and driver module for your video card. If "
> "autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server 
> and/"
> "or driver module. If autodetection succeeds, further debconf questions "
> "about your video hardware will be pre-answered."
> msgstr "Eğer X sunucusunun kullanacağı sürücü ve modüllerin otomatik 
> algılamasını denemek isterseniz bunu onaylayın. Eğer otomatik algılama 
> başarısız olursa X sürücüsünü ve modüllerini seçebilirsiniz. Eğer otomatik 
> algılama başarlılı olursa ilerki debconf soruları önceden cevaplanacaktır."

X sunucusunun kullanacagi surucu ve modullerin otomatik algilanmasini 
denemek istiyorsaniz bu islemi onaylayin. Otomatik algilamanin 
basarisiz olmasi durumunda istenen X sunucu ve/veya surucu modulleri 
size sorulacaktir. Eger otomatik algilama basarili olursa ileriki 
debconf sorulari onceden cevaplanacaktir.

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:4
> msgid ""
> "If you would rather select the X server and driver module yourself, 
> decline "
> "this option. You will not be asked to select the X server if there is 
> only "
> "one available."
> msgstr ""
> "Eğer X sunucu ve modüllerini kendiniz seçmek isterseniz bu satırı 
> atlayabilirsiniz. "
> "Eğer sadece bir uygun X sunucu varsa, burda bir seçme yapamayacaksınız. "

s/satiri/secenegi/
... Eger uygun durumda olan sadece bir X sunucu varsa, secim yapmaya 
gerek olmayacaktir.

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:17
> msgid "No X server known for your video hardware."
> msgstr "Donanımınıza uygun bir X sunucu bilinmiyor."

s/sunucu/sunucusu/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:17
> msgid ""
> "Either you have no video hardware installed on this machine (serial 
> console "
> "only?), or the \"discover\" program was unable to determine which X 
> server "
> "is appropriate for your video hardware. This could be due to incomplete "
> "information in discover's hardware database, or it could be that your 
> video "
> "hardware is simply not supported by any available X servers."
> msgstr "Makinenizde kurulu bir ekran kartı yok(sadece seri konsol?) veya 
> \"discover\" programı donanımınıza uygun X sunucusunu bulamadı. Bu 
> discover'ın donanım veri tabanındaki eksik bir veri veya donanımınızın 
> desteklenmemesinden olabilir."

s/yok(/yok (/
... Bunun nedeni, discover'in donanim veritabanindaki bir eksiklik veya 
donaniminizin desteklenmemesi olabilir.

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:26
> msgid "Multiple potential default X servers for your hardware."
> msgstr "Donanımınız için birden fazla kullanılabilir X sunucu mevcut. "

s/sunucu/sunucusu/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:26
> msgid ""
> "Multiple video cards have been detected, and different X servers are "
> "required to support the various devices. It is thus not possible to "
> "automatically select a default X server. Please configure the device 
> that "
> "will serve as your computer's \"primary head\"; this is generally the 
> video "
> "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
> msgstr "Çoklu ekran kartı tespit edildi, ve aygıtlar farklı X sunucuları 
> tarafından destekleniyor.Bu X sunucusunun otomatik seçimini engelliyor. 
> Lütfen bilgisayarınız için birincil ekran kartını seçin; bu genelde makine 
> ilk açıldığında bilgisayar tarafından gösterilen ekran kartı ve 
> monitördür."

s/, ve aygitlar/. Aygitlar/
s/.Bu/. Bu, /

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:40
> msgid "Select the desired default X server."
> msgstr "Kullanmak istediğiniz öntanımlı X sunucuyu seçin"

s/sunucuyu/sunucusunu/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:40
> msgid ""
> "The X server is the hardware interface of the X Window System. Its job 
> is "
> "to communicate with video display and input devices, providing a 
> foundation "
> "for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
> msgstr "X sunucusu, X pencere sistemi için donanım arayüzüdür. Görevi, 
> video görüntüsü ve girdi(input) aygıtların arasındaki iletişimi sağlamak, 
> ve GUI'lerin(Grafiksel Kullanıcı Arabirimi) kullanımını sağlamaktır."

s/girdi(input)/girdi/
s/GUI'lerin(Grafiksel Kullanici Arabirimi)/Grafiksel Kullanici 
Arayuzlerinin (GUI)/ 

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:40
> msgid ""
> "Several X servers may be available; the default is selected via the 
> /etc/X11/"
> "X symbolic link. Some X servers may not work with your particular 
> graphics "
> "hardware."
> msgstr "Birden fazla X sunucu mevcut olabilir, öntanımlı olan /etc/X11/X 
> sembolik bağı tarafından belirlenir. Bazı X sunucular, grafik donanımızla 
> çalışmayabilir."

s/olabilir, /olabilir./
s/ontanimli olan/Ontanimli sunucu/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:52
> msgid "Write default Files section to configuration file?"
> msgstr "Öntanımlı Files(dosyalar) bölümü yapılandırma dosyasına yazılsın 
> mı ?"

s/Files(dosyalar)/Files/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:52
> msgid ""
> "The Files section of the X server configuration file tells the X server "
> "where to find server modules, the RGB color database, and font files.  
> This "
> "option is for advanced users. In most cases, you should enable it."
> msgstr "X sunucu yapılandırmasında Dosyalar(Files) bölümü; X sunucuya, 
> sunucu modüllerinin, RGB renk veritabanın ve yazı tipi dosyalarının nerede 
> olduğunu belirtir. Bu seçenek gelişmiş kullanıcılar içindir. Çoğu durumda, 
> bunu aktifleştirmelisiniz."

s/Dosyalar(Files)/Files/
s/gelismis/ileri seviye/
s/aktifleştirmelisiniz/etkinlestirmelisiniz/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:52
> msgid ""
> "Disable this option if you want to write your own \"Files\" section into 
> the "
> "XFree86 server configuration file. You may wish to do this if you need 
> to "
> "remove the reference to the local font server, add a reference to a "
> "different font server, or rearrange the default set of local font paths."
> msgstr "Eğer XFree86 sunucu yapılandırma dosyasına \"Dosyalar(Files)\" 
> bölümünü kendiniz yazmak istiyorsanız bu seçeneği pasifleştirebilirsiniz. 
> Eğer yerel yazı tipi sunucuyu kullanmak istemiyorsanız, başka bir yazı 
> tipi sunucuya yönlendirmek istiyorsanız veya yerel yazı tipi yollarını 
> yeniden düzenlemek isterseniz bunu yapabilirsiniz."

s/\"Dosyalar(Files)\"/\"Files\"/
s/pasifleştirebilirsiniz/etkisiz hale getirebilirsiniz/

Eger yerel yazi tip sunucusunu kullaniyor, baska bir yazi tipi sunucusu 
kullaniyor veya yerel yazi tipi yollarini yeniden duzenlemek 
istiyorsaniz boyle yapabilirsiniz.

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid "Select the XFree86 server modules that should be loaded by default."
> msgstr "Öntanımlı yüklenecek XFree86 sunucu modüllerini seçin"

s/Öntanımlı yüklenecek/Ontanimli olarak yuklenecek/
s/secin/secin./

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "It is possible to customize (or completely omit) the list of modules that 
> "
> "the X server loads by default. This option is for advanced users. In 
> most "
> "cases, all of these modules should be enabled."
> msgstr "X sunucunun öntanımlı yükledği modül listesini yapılandırmak(veya 
> tamamen çıkarmak) mümkündür. Bu seçenek, gelişmiş kullanıcılar içindir. 
> Çoğu durumda, bu modüllerin tümü aktif olmalıdır."

s/öntanımlı yükledği/ontanimli olarak yukledigi/
s/(veya/ (veya/
s/aktif/etkin/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "The GLCore and glx modules enable software OpenGL rendering. The dri 
> module "
> "enables support in the X server for Direct Rendering Infrastructure 
> (DRI). "
> "Note that support for DRI must also exist in the kernel, the video card, 
> and "
> "the installed version of the Mesa libraries for hardware-accelerated 3D "
> "operations using DRI to work. Otherwise, the server falls back to 
> software "
> "rendering."
> msgstr "GLCore ve glx modülleri OpenGL yazılım modelleme(render) içindir. 
> dri modülü X sunucuya Doğrudan Modelleme Alt yapısı(DRI) desteği 
> kazandırır. DRI desteğinin çekirdek, ekran kartı ve DRI'nin donanım 
> hızlandırmalı 3b işlemleri yapmasını sağlayan Mesa kütüphanelerinin kurulu 
> sürümleri tarafından da desteklenmesi gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde 
> sunucu yazılım modellemeye geri dönecektir."

s/3b/3D/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "The vbe and ddc modules enable support for VESA BIOS Extensions and Data "
> "Display Channel, respectively. These modules are used to query monitor "
> "capabilties via the video card. The int10 module is a real-mode x86 "
> "emulator that is used to softboot secondary VGA cards. Note that the vbe 
> "
> "module depends on the int10 module, so if wish to enable vbe, enable 
> int10 "
> "as well."
> msgstr "vbe ve ddc modülleri sırasıyla,VESA BIOS Uzantıları ve Veri 
> Görüntüleme Kanalı için desteği etkinleştirir. Bu modüller ekran kartı ile 
> monitör özelliklerini sorgular. int10 modülü , ikincil VGA kartlarını 
> etkinleştiren bir gerçek-kip x86 emülatörüdür.vbe modülünün int10 modülüne 
> bağımlı olduğunu,vbe modülünü etkinleştirmek isterseniz int10 modülünü de 
> etkinleştirmeniz gerektiğini unutmayın."

s/,VESA/, VESA/
s/int10 modülü ,/int10 modulu, /
s/.vbe/. vbe/
s/,vbe/, vbe/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "The dbe module enables the double-buffering extension in the server, and 
> is "
> "useful for animation and video operations."
> msgstr "dbe modülü, sunucudaki ikili(double) tampon uzantısını 
> aktifleştirir, animasyon ve video işlemleri için yararlıdır."

s/ikili(double)/cift/
s/aktifleştirir, animasyon/etkinleştirir. Animasyon/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "The extmod module enables many traditional and commonly used extensions, "
> "such as shaped windows, shared memory, video mode switching, DGA, and 
> Xv. "
> "The record module implements the RECORD extension, commonly used in 
> server "
> "testing."
> msgstr "extmod modülü, biçimli pencereler, paylaşılmış hafıza,video modu 
> değiştirme, DGA ve Xv gibi geleneksel ve sık kullanılan uzantıları 
> etkinleştirir. Record modülü ise genellikle sunucu testlerinde kullanılan 
> RECORD(kayıt) uzantısını akfitleştirir."

s/extmod modulu/extmod modulu;/
s/,video modu/, video kipi/
s/(kayit)//
s/akfitleştirir/etkinlestirir/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "The bitmap, freetype, speedo, type1, and xtt modules are all font "
> "rasterizers."
> msgstr "bitmap, freetype, speedo, type1 ve xtt modülleri yazı tipi 
> işlemcileridir."
> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "For further information about these modules, please consult the XFree86 "
> "documentation."
> msgstr "Bu modüller hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen XFree86 
> dökümanlarını inceleyin."

s/dokumanlarini/belgelerini/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:66
> msgid ""
> "If you unsure what to do, leave all of the modules enabled. Advanced 
> users "
> "may wish to disable all modules -- in which case no Modules section will 
> be "
> "written to the X server configuration file -- and add their own Modules "
> "section to the file manually."
> msgstr "Eğer ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, tüm modülleri aktif 
> olarak bırakın. Gelişmiş kullanıcılar kendi modüllerini elle X 
> yapılandırma dosyasının Modules bölümüne eklemek için tüm modülleri 
> pasifleştirebilirler."

s/gerektigini bilmiyorsaniz/gerektiginden emin degilseniz/
s/aktif olarak/etkinlestirilmis halde/
s/Gelismis/Ileri seviye/
a/pasifleştirebilirler/etkisizlestirebilirler/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:105
> msgid "Multiple potential default XFree86 server drivers for your 
> hardware."
> msgstr "Donanımınıza uygun, çoklu, muhtemel XFree86 sunucu sürücüleri"

Donaniminiza uygun olasi XFree86 sunucu suruculeri.

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:105
> msgid ""
> "Multiple video cards have been detected, and different drivers are 
> required "
> "to support the various devices. It is thus not possible to automatically 
> "
> "select a default XFree86 server driver. Please configure the device that 
> "
> "will serve as your computer's \"primary head\"; this is generally the 
> video "
> "card and monitor to which the computer displays when it first boots."
> msgstr "Birden fazla ekran kartı tespit edildi ve değişik aygıtların 
> desteklenmesi için değişik sürücüler kullanılmalı. Bu yüzden öntanımlı 
> XFree86 sürücüsünüü otomatik seçmek mümkün değil. Lütfen bilgisayarınız 
> için birincil öncelikteki aygıtı yapılandırın, bu genelde bilgisayar ilk 
> açıldığında görünen ekran kartı ve monitördür."

s/sürücüsünüü/surucusunu/
s/, bu genelde/. Bu genelde/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:105
> msgid ""
> "At the present time, only a single-headed setup is supported by debconf; "
> "however, the X server configuration files can be edited to support a 
> multi-"
> "head configuration."
> msgstr "Şu anda debconf tarafından, sadece tek-cikisli veya tek-ekranli 
> ayarlamalar desteklenmektedir, ancak çoklu çıkış veya çoklu ekran 
> desteğini etkinleştirmek için X sunucu yapılandırma dosyasını 
> düzenleyebilirsiniz."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:118
> msgid "Enter an identifier for your video card."
> msgstr "Ekran kartınız için bir tanımlayıcı girin."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:118
> msgid ""
> "The X server configuration file associates your video card with a name 
> that "
> "you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by 
> the "
> "model name, e.g., \"3Dfx Voodoo3\" or \"ATI Rage Fury Maxx\"."
> msgstr "X sunucu yapılandırma dosyası, ekran kartınızı sizin 
> belirleyeceğiniz bir isme göre tanımlar. Bu genelde, üretici firma veya 
> marka adını takib eden model adıdır., örneğin, \"3Dfx Voodoo3\" or \"ATI 
> Rage Fury Maxx\"."

s/takib/takip/
s/., ornegin, /. or. /
s/or/veya/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:126
> msgid "Select the desired X server driver."
> msgstr "Kullanmak istediğiniz X sunucu sürücüsünü seçin."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:126
> msgid ""
> "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, it 
> is "
> "necessary to select a video card driver for the X server."
> msgstr "X Pencere Sisteminin, grafiksel kullanıcı arabirimlerini(gui) 
> doğru işlemesi için, X sunucu için bir ekran kartı sürücüsü seçmelisiniz."

s/arabirimlerini(gui)/arayuzlerini/
s/islemesi icin/islemesi amaciyla/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:126
> msgid ""
> "Drivers are typically named for the video card or chipset manufacturer, 
> or "
> "for a specific model or family of chipsets."
> msgstr "Sürücüle genelde, ekran kartı adı, yonga seti, özel bir model veya 
> bir yonga ailesi olarak adlandırılır."

s/Sürücüle/Suruculer/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:135
> msgid "Use kernel framebuffer device interface?"
> msgstr "Çekirdek çerçeve tamponu(framebuffer) arayüzü kullanılsın mı ?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:135
> msgid ""
> "Rather than communicating directly with the video hardware, the X server 
> may "
> "be configured to perform some operations, such as video mode switching, 
> via "
> "the kernel's framebuffer driver."
> msgstr "X sunucu, video donanımına doğrudan ulaşmak yerine, çekirdek 
> çerçeve tamponu (framebuffer) kullanarak mod değiştirme gibi işlemleri 
> yapmak için de ayarlanabilir."

s/mod/kip/
s/ayarlanabilir/yapilandirilabilir/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:135
> msgid ""
> "In theory, either approach should work, but in practice, sometimes one 
> does "
> "and the other does not. Enabling this option is the safe bet, but feel 
> free "
> "to turn it off if it appears to cause problems."
> msgstr "Teoride çalışmalı, ancak pratikte bazen biri veya diğeri çalışmaz. 
> Bu seçeneği aktifleştirmekte bir sakınca yoktur, eğer problem çıkarıyorsa 
> iptal etmekten çekinmeyin."

Teorik olarak her ikisi de calismalidir. Ancak pratikte bazen biri veya 
digeri calismaz. Bu secenegi etkinlestirmekte bir sakinca yoktur, 
fakat sorunlara yol actigi gorunuyorsa iptal etmekten cekinmeyin.

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid "Please enter the video card's bus identifier."
> msgstr "Ekran kartının yol tanımlayıcısını girin"

s/girin/girin./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid ""
> "Users of PowerPC machines, and users of any computer with multiple video "
> "devices, should specify the BusID of the video card in the format:"
> msgstr "PowerPC kullanıcıları ve çoklu video aygıtı kullanan kullanıcılar, 
> bu biçimde, ekran kartı için veri yolu kimliği (BusID) belirtmelidirler:"

... ekran karti icin veri yolu kimligini (BusID) su bicemde 
belirtmelidirler:

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid "PCI:nn:nn:nn"
> msgstr "PCI:nn:nn:nn"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid ""
> "(where each nn is a decimal number referring to the card's bus, device, 
> and "
> "function number, respectively)."
> msgstr "(nn'ler,sırasıyla; kartın yolunu,aygıtı ve fonksiyon numarasını 
> belirten birer ondalık sayıdır.)"

s/yolunu,/yolunu, /

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid ""
> "For users of multi-head setups, this option will configure only one of 
> the "
> "heads. Further configuration will have to be done manually in the X 
> server "
> "configuration file, /etc/X11/XF86Config-4."
> msgstr "Çoklu çıkış veya çoklu ekran kullanan kullanıcılar, bu seçenek 
> sadece çıkışlardan bir tanesini yapılandıracaktır. Diğer ayarlar 
> /etc/X11/XF86Config-4'de bulunan X sunucu yapılandırma dosyasından elle 
> yapılmalıdır."

/kullanicilar/kullanicilar icin/
s/dosyasindan/dosyasinda/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid ""
> "You may wish to use the \"lspci\" command to determine the bus location 
> of "
> "your PCI or AGP video card. Keep in mind that lspci reports the bus, "
> "device, and function numbers in hexadecimal, not decimal."
> msgstr "PCI veya AGP kartınızın yolunu tespit etmek için \"lspci\" 
> komutunu kullanabilirsiniz. lspci'ın; veri yolunu,aygıtı ve fonkisyon 
> numarasını ondalık sayılar yerine on altılık biçimde raporladığını 
> unutmayın."

s/yolunu,/yolunu, /
s/fonkisyon/fonksiyon/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid ""
> "When possible, this question has been pre-answered for you and you should 
> "
> "accept the default unless you know it doesn't work."
> msgstr "Mümkünse, bu soru sizin için önceden cevaplanmış 
> olacak.Çalışmayacağına emin oldmadığınız sürece, öntanımlı değerleri kabul 
> etmelisiniz."

Eger bu mumkunse, bu soru sizin icin onceden cevaplanmis olacaktir. 
Calismayacagina emin olmadiginiz surce ontanimli degerleri kabul 
etmelisiniz.

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:146
> msgid ""
> "Users of non-PowerPC machines with only one video card should leave this "
> "entry blank."
> msgstr "PowerPC kullanmayan ve tek ekran kartı kullananlar kullanıcılar, 
> burayı boş bırakın."

s/burayi bos birakin/bu alani bos birakmalidir/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:171
> msgid "Please enter a bus identifier in the proper format."
> msgstr "Lütfen, yol tanımlayıcıyı doğru biçimde girin."

s/dogru bicimde/uygun bicemde/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:171
> msgid "The BusID should be a string in the following format:"
> msgstr "Yol kimliği (BusID), şu formatta bir dizgi(string) olmalıdır:"

s/formatta/bicemde/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:171
> msgid "bustype:bus:device:function"
> msgstr "yoltipi:yol:aygıt:fonksiyon"
> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:171
> msgid ""
> "Where \"bustype\" is \"PCI\" for PCI and AGP video cards, and each of 
> \"bus"
> "\", \"device\", and \"function\" is a decimal (not hexadecimal) value.  
> For "
> "example, \"PCI:0:16:0\" is valid input (without the double-quotes)."
> msgstr "\"yoltipi\", PCI ve AGP kartlar için \"PCI\"dır, \"yol\", 
> \"aygıt\" ve \"fonksiyon\" da birer ondalık(on altılık değil) değerdir. 
> Örneğin; \"PCI:0:16:0\" geçerli bir girdidir( tırnak işaretleri 
> kullanılmadan)"
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:182
> msgid "Enter the amount of memory (in kB) to be used by your video card."
> msgstr "Ekran kartınız tarafından kullanılacak hafızayı(kB olarak) girin."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:182
> msgid ""
> "Typically, the amount of dedicated memory your video card has is "
> "autodetected by the X server, but some integrated video chips (such as 
> the "
> "Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead 
> borrow "
> "main system memory for their needs."
> msgstr "Normalde, ekran kartınıza ayrılan hafıza miktarı, X sunucusu 
> tarafından otomatik olarak tespit edilecektir, ancak bazı entegre video 
> yongaları(chip) (Intel i810 gibi ) üzerlerinde çok küçük video hafızası  
> taşılar veya hiç hafıza taşımazlar, bunun yerine ihtiyaçlarını ana sistem 
> hafızasından karşılarlar."

s/entegre/tumlesik/
s/tasilar/tasir/
s/, bunun yerine/; bunun yerine/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:182
> msgid ""
> "It is perfectly acceptable to leave this parameter blank; only if your 
> video "
> "card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the amount, 
> is "
> "it necessary to specify the amount of video RAM."
> msgstr "Eğer ekran kartınızın RAM'i yetersiz veya X sunucu, video hafıza 
> miktarını otomatik tanımakta sorun çıkarıyorsa, bu parametreyi boş 
> bırakın."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:199
> msgid "Please select the XKB rule set to use."
> msgstr "Lütfen kullanılacak XKB kural setini seçin"

s/secin/secin./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:199
> msgid ""
> "For the X server to handle your keyboard correctly, an XKB rule set must 
> be "
> "chosen."
> msgstr "X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için, bir XKB kural seti 
> seçilmeli."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:199
> msgid ""
> "Users of most keyboards should enter \"xfree86\". Users of Sun Type 4 
> and "
> "Type 5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
> msgstr "Çoğu genel klavye kullanıcısı \"xfree86\" seçebilir. Sun Type 4 ve 
> Type 5 klavye kullanıcıları ise \"sun\" seçebilir."

Cogu kullanici bu alana "\xfree86\" girmelidir. ...

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:199
> msgid ""
> "Advanced users can use any defined XKB rule set. If the xlibs package 
> has "
> "been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory for available rule 
> sets."
> msgstr "Gelişmiş kullanıcılar, tanımlı herhangi bir XKB kural setini 
> kullanabilir. Eğer xlibs paketi kurulmuşsa, mevcut kural setlerini 
> /etc/X11/xkb/rules klasöründe görebilirsiniz."

s/Gelismis/Ileri seviye/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:199
> msgid "If you don't know what rule set to use, enter \"xfree86\"."
> msgstr "Eğer hangi kural setini kullanacağınızı bilmiyorsanız \"xfree86\" 
> girin."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid "Please select your keyboard model."
> msgstr "Klavye tipinizi seçin"

s/secin/secin./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "For the X server to handle your keyboard correctly, a keyboard model must 
> be "
> "entered. Available models depend on which XKB rule set is in use."
> msgstr "X sunucunun klavyeyi doğru tanıması için, bir klavye tipi 
> girilmeli. Mevcut tipler, kullanılan XKB kural setine bağlıdır."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "The \"pc101\" keyboard is a traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 
> "
> "keys, historically common in the United States. It does not have the 
> \"logo"
> "\" or \"menu\" keys."
> msgstr "\"pc101\" klavye, genelde Birleşik Devletler'de kullanılan, 
> geleneksel 101 tuşlu IBM PC/AT stili klavyedir. \"logo\" veya \"menu\" 
> tuşları yoktur."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "The \"pc104\" keyboard is like the pc101 model, with additional keys.  
> These "
> "keys are usually engraved with a \"logo\" symbol (there is typically a 
> pair "
> "of these, between each set of control and alt keys), and a \"menu\" key."
> msgstr "\"pc104\" klavye, pc101 klavye tipine benzeyen, ek tuşların 
> bulunduğu klavye tipidir. Bu tuşlar genelde bir \"logo\" sembolü ( bunlar 
> control ve alt tuşları arasında bir çift tuştur) ve \"menu\" tuşudur."

Bu ek tuslar genellikle, uzerinde bir \"logo\" sembolunun oldugu tus
(control ve alt tuslari arasinda bunlardan birer cift vardir) ve 
\"menu\" tusundan olusur.

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "The \"pc102\" and \"pc105\" models are versions of the pc101 and pc104 "
> "keyboards, respectively, often found in Europe."
> msgstr "\"pc102\" ve \"pc105\" modelleri, sırasıyla pc101 ve pc104 tipi 
> klavyelerin genelde Avrupa'da kullanılan türleridir."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "The \"macintosh\" model is for Macintosh keyboards where the kernel and "
> "console tools use the new input layer which uses Linux keycodes; "
> "\"macintosh_old\" is for Macintosh keyboard users who are not using the 
> new "
> "input layer."
> msgstr "\"macintosh\" modeli, çekirdek ve konsol araçlarının, Linux tuş 
> kodlarını (keycodes) kullan yeni girdi katmanı(layer) olan Macintosh 
> klavyeleri, \"macintosh_old\" ise yeni girdi katmanı(layer) kullanmayan 
> eski Macintosh klavyeler içindir."

\"macintosh\" modeli, Linux tus kodlarini kullanan yeni giris katmanina 
dayali cekirdek ve konsol araclari icin gecerli Macintosh klavyesidir. 
...

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid "All of the above models use the \"xfree86\" rule set."
> msgstr "Üstteki tüm modeller \"xfree86\" kural setini kullanır."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "The \"type4\" and \"type5\" models are for Sun Type4 and Type5 keyboards, 
> "
> "respectively. These models can only be used if the \"sun\" XKB rule set 
> is "
> "in use."
> msgstr "\"type4\" ve \"type5\" modelleri sırasıyla, Sun Type4 ve Type5 
> klavyeler içindir. Bu modeller \"sun\" XKB kural setini kullanır."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "Laptop keyboards often do not have as many keys as standalone models; 
> laptop "
> "users should select the keyboard model most closely approximated by the "
> "above."
> msgstr "Laptop klavyelerde, normal klavyelerdeki çoğu tuş yoktur,laptop 
> kullanıcıları, klavye modellerini yukarıdakilerden en yakın olana göre 
> seçmelidir."

s/cogu tus yoktur,laptop/cogu tus yoktur. Laptop/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid ""
> "Advanced users can use any model defined by the selected XKB rule set.  
> If "
> "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules directory 
> "
> "for available rule sets."
> msgstr "Gelişmiş kullanıcılar, seçili XKB kural setine göre tanımlı her 
> hangi bir modeli seçebilir. Eğer xlibs paketi kurulu ise mevcut kural 
> setlerini , /etc/X11/xkb/rules klasöründe bulabilirsiniz."

s/Gelismis/Ileri seviye/
s/ ,/,/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:213
> msgid "Users of U.S. English keyboards should generally enter \"pc104\"."
> msgstr "U.S Ingilizce klavye kullancıları genel olarak \"pc104\" 
> girmelidir."

s/kullancıları/kullanicilari/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:250
> msgid "Please select your keyboard layout."
> msgstr "Klavye düzeninizi seçin"

s/secin/secin./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:250
> msgid ""
> "For the X server to handle your keyboard correctly, a keyboard layout 
> must "
> "be entered. Available layouts depend on which XKB rule set and keyboard "
> "model were previously selected."
> msgstr "X sunucusunun klavyeyi doğru tanıması için bir klavye düzeni 
> girilmelidir. Mevcut düzenler, seçili XKB kural seti ve klavye 
> modeline bağlıdır."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:250
> msgid ""
> "Advanced users can use any layout supported by the selected XKB rule 
> set. "
> "If the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/rules 
> directory "
> "for available rule sets, and the /etc/X11/xkb/symbols directory for "
> "available layouts."
> msgstr "Gelişmiş kullanıcılar seçili XKB kural setince desteklenen her 
> hangi bir düzeni seçebilir. Eğer xlibs paketi kurulu ise, mevcut kural 
> setleri için /etc/X11/xkb/rules klasörüne, mevcut düzenler için de 
> /etc/X11/xkb/symbols klasörüne bakabilirsiniz. "

s/Gelismis/Ileri seviye/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:250
> msgid ""
> "Users of U.S. English keyboards should enter \"us\". Users of keyboards "
> "localized for other countries should generally enter their ISO 3166 
> country "
> "code. E.g., France uses \"fr\", and Germany uses \"de\"."
> msgstr "U.S Ingilizce klavye kullanıcıları \"us\" girebilirler. Diğer 
> yerel klavye kullanıcıları, ülkelerinin ISO 3166 kodunu girebilirler. Örn: 
> Türk kullanıclar \"tr\", Alman kullanıcılar \"de\"."

... Diger ulkeler icin yerellestirilmis klavye kullananlar ulkelerine 
ait ISO 3166 kodunu girmelidirler. Örnek: ...

[Bravo Osman ornek mukemmel olmus :-)]

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:266
> msgid "Please select your keyboard variant."
> msgstr "Klavyenin alt türünü(varyant) seçin."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:266
> msgid ""
> "For the X server to handle your keyboard as you desire, a keyboard 
> variant "
> "may be entered. Available variants depend on which XKB rule set, model, 
> and "
> "layout were previously selected."
> msgstr "X sunucunun klavyenizi istediğiniz gibi kullanması için bir klavye 
> alt türü(varyant) girilebilir. Mevcut alt türler, seçili XKB kural setine 
> modele ve düzene bağlıdır."

s/istediginiz gibi/isteginize uygun sekilde/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:266
> msgid ""
> "Many keyboard layouts support an option to treat \"dead\" keys such as 
> non-"
> "spacing accent marks and diaereses as normal spacing keys, and if this is 
> "
> "the preferred behavior, enter \"nodeadkeys\"."
> msgstr "Çoğu klavye düzeni \"ölü\" tuşların, aksan imleri ve telaffuz 
> imleri (diaeresis) gibi davranmasını destekler. Eğer bu tercih edilen 
> davranış ise \"nodeadkeys\" girin."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:266
> msgid ""
> "Advanced users can use any variant supported by the selected XKB layout.  
> If "
> "the xlibs package has been unpacked, see the /etc/X11/xkb/symbols 
> directory "
> "for the file corresponding to your selected layout for available 
> variants."
> msgstr "Gelişmiş kullanıcılar XKB kural setince desteklenen her hangi bir 
> alt türü(varyant) seçebilir. Eğer xlibs paketi kurulu ise, seçili düzen 
> için mevcut alt türleri /etc/X11/xkb/symbols klasöründe görebilirsiniz."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:266
> msgid "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry 
> blank."
> msgstr "U.S Ingilizce klavye kullanıcıları genelde burayı boş 
> bırakmalıdır."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:283
> msgid "Please select your keyboard options."
> msgstr "Lütfen klavye seçenekleri seçin"

[TODO buna daha iyi bir karsilik bulmaliyiz]
s/secin/secin./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:283
> msgid ""
> "For the X server to handle your keyboard as you desire, keyboard options 
> may "
> "be entered. Available options depend on which XKB rule set was 
> previously "
> "selected. Not all options will work with every keyboard model and 
> layout."
> msgstr "X sunucusunun klavyeyi, istediğiniz gibi tanıması için klavye 
> seçenekleri girilebilir. Mevcut seçenekler, seçili XKB kural setine 
> bağlıdır. Her seçenek her klavye modeli veya düzeninde çalışmayabilir."

s/istediginiz gibi/isteginize uygun sekilde/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:283
> msgid ""
> "For example, if you wish the Caps Lock key to behave as an additional "
> "Control key, you may enter \"ctrl:nocaps\"; if you would like to switch 
> the "
> "Caps Lock and left Control keys, you may enter \"ctrl:swapcaps\"."
> msgstr "Örneğin, eğer Caps Lock tuşunu ek bir Control tuşu olarak 
> kullanmak isterseniz \"ctrl:nocaps\"; eğer Caps Lock ve sol Control 
> tuşlarını değiştirmek isterseniz \"ctrl:swapcaps\" girebilirsiniz."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:283
> msgid ""
> "As another example, some people prefer having the Meta keys available on "
> "their keyboard's Alt keys (this is the default), while other people 
> prefer "
> "having the Meta keys on the Windows or \"logo\" keys instead. If you 
> prefer "
> "to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"altwin:"
> "meta_win\"."
> msgstr "Başka bir örnek, bazı kullanıcılar diğer kullanıcıların aksine 
> Meta tuşlarını Windows veya \"logo\" tuşu yerine Alt tuşunda(öntanımlı) 
> kullanmak ister. Eğer Windows veya \"logo\" tuşunu Meta tuş olarak 
> kullanmak isterseniz \"altwin:meta_win\" girin."

Baska bir ornek: bazi kullanicilar digerlerinin aksine, Windows veya 
\"logo\" tuslari yerine Alt tuslarini Meta tuslari olarak kullanmayi 
tercih eder. ...

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:283
> msgid ""
> "You can combine options by separating them with a comma; for example, if 
> you "
> "wish the Caps Lock key to behave as an additional Control key and you 
> would "
> "like to use your Windows or logo keys as Meta keys, you may enter \"ctrl:"
> "nocaps,altwin:meta_win\"."
> msgstr "Seçenekleri araya virgül koyarak birleştirebilirsiniz; örneğin, 
> eğer Caps Lock tuşunu Contor tuşu gibi davranmasını istiyor ve Windows 
> veya logo tuşunuzu Meta tuş olarak kullanmak istiyorsanız 
> \"ctrl:nocaps,altwin:meta_win\" girin."

s/Caps Lock tusunu/Caps Lock tusunun/
s/Contor/Control/
s/tusunuzu/tuslarini/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:283
> msgid ""
> "Advanced users can use any options compatible with the selected XKB 
> model, "
> "layout and variant. If the xlibs package has been unpacked, see the 
> /etc/"
> "X11/xkb/symbols directory available options files, which define only 
> partial "
> "keyboard translations. (For example, /etc/X11/xkb/symbols/ctrl.)"
> msgstr "Gelişmiş kullanıcılar seçili XKB modeli, düzeni ve alt 
> türüne(varyant) göre istediği seçeneği seçebilir. Eğer xlibs paketi kurulu 
> ise /etc/X11/xkb/symbols klasöründe, sadece kısmi klavye çevirilerinin 
> bulunduğu mevcut seçenek dosyalarını 
> görebilirsiniz.(/etc/X11/xkb/symbols/ctrl gibi)"

Ileri seviye kullanicilar, secili XKB modeli, duzeni ve alt duzeniyle 
uyumlu olan herhangi bir secenegi kullanabilirler. ...

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:283
> msgid "If you don't know what options to use, leave this entry blank."
> msgstr "Eğer hangi seçenekleri kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız, 
> burayı boş bırakın."

s/burayi/bu alani/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:313
> msgid "Attempt mouse device autodetection?"
> msgstr "Fare otomatik algılama denensin mi ?"

Farenin otomatik olarak algilanmasi denensin mi?

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:313
> msgid ""
> "If you have a mouse attached to the computer, an attempt to detect it can 
> be "
> "made; it may help to move the mouse while detection is attempted (also, 
> the "
> "gpm program should not be running). If you would like to attach a PS/2 
> or "
> "bus/inport mouse to your computer, you should shut down the system, turn 
> off "
> "the computer's power, connect the mouse, turn the computer back on, and "
> "reboot. If you wish to select a mouse type manually, decline this 
> option."
> msgstr "Eğer bilgisayarınıza takılı bir fare var ise, bu otomatik 
> algılanabilir. Algılama denemesinde fareyi hareket ettirmeniz yardım 
> edebilir(deneme sırasında gpm de kapalı olmalıdır). Eğer bilgisayarınıza 
> bir PS/2 veya seri bağlantılı fare takmak isterseniz, bilgisayarınız 
> kapatın, fareyi takın ve bilgisayarınızı yeniden açın. Eğer fare tipi 
> seçimini elle yapmak isterseniz bu seçeneği yok sayın."

s/isterseniz, bilgisayariniz/isterseniz; bilgisayarinizi/
s/yok sayin/goz ardi edin/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:313
> msgid ""
> "If you accept this option and autodetection fails, you will be asked this 
> "
> "question again. You may attempt autodetection as many times as desired.  
> If "
> "autodetection succeeds, further debconf questions about your mouse will 
> be "
> "pre-answered."
> msgstr "Eğer bu seçeneği seçerseniz ve otomatik algılama başarısız olursa, 
> bu soru size tekrar sorulacaktır. Otomatik algılamayı isteğinize göre 
> defalarca tekrarlayabilirsiniz. Eğer otomatik algılama başarılı olursa 
> ilerki debconf soruları önceden cevaplanacaktır."

s/ilerki/ileriki/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:329
> msgid "Please choose your mouse port."
> msgstr "Lütfen fare girişini(port) seçin."

Lutfen farenin bagli oldugu port'u secin.

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:329
> msgid ""
> "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
> "certain characteristics of your mouse (or other pointing device, such as 
> a "
> "trackball) must be known."
> msgstr "X Pencere Sistemi grafiksel kullanıcı arayüzünün doğru çalışması 
> için, farenin(veya trackball(iztopu) gibi başka bir işaretçinin) 
> özellikleri bilinmelidir."

[bosluklar]

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:329
> msgid ""
> "It is necessary to determine which port (connection type) your mouse 
> uses. "
> "Serial ports use D-shaped connectors with 9 or 25 pins (a.k.a. DB-9 or 
> DB-"
> "25); the mouse connector is female (has holes) and the computer connector 
> is "
> "male (has pins). PS/2 ports are small round connectors (DIN) with 6 
> pins; "
> "the mouse connector is male and the computer side female. You may "
> "alternatively have a USB mouse, a bus/inport (very old) mouse, or be 
> using "
> "the gpm program as a repeater. If you need to attach or remove PS/2 or 
> bus/"
> "inport devices from your computer, please do so with the computer's power 
> "
> "off."
> msgstr "Farenin hangi girişi(port) kullandığı belirlenmeli.Seri portlar 9 
> veya 25 (DB-9 veya DB-25) iğneli(pin), D-şekilli bağlayıcılar kullanır; 
> fare bağlayıcı(connector) dişidir(delikleri vardır) ve bilgisayar 
> bağlayıcıları erkektir(iğneleri vardır). PS/2 portlar 6 iğneli küçük 
> yuvarlar bağlayıcılardır(DIN); fare bağlacılar erkek ve bilgisayar 
> bağlayıcılar ise dişidir. Alternatif olarak USB fare, seri bağlantılı fare 
> (çok eski) veya tekrarlayıcı olarak gpm programını kullanıyor 
> olabilirsiniz. Eğer bir PS/2 veya seri bağlantılı fare takmak veya 
> çıkarmak isterseniz, lütfen bu işlemi bilgisayar kapalıyken yapın."

[bosluklar]
... fare tarafindaki baglayici erkek, bilgisayar tarafindaki ise 
disidir.

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:347
> msgid "Please choose the entry that best describes your mouse."
> msgstr "Lütfen farenizi tanımlamak için en iyi girdiyi seçin."

Lutfen farenizi tanimlayan en iyi girdiyi secin.

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:352
> msgid "Emulate 3 button mouse?"
> msgstr "3 tuş emülasyonu kullanılsın mı ?"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:352
> msgid ""
> "Most programs in the X Window System expect your mouse to have 3 buttons "
> "(left, right, and middle). Mice with only 2 buttons can emulate the "
> "presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of 
> the "
> "left and right buttons as middle button events."
> msgstr "X Pencere Sistemindeki çoğu program farenizin 3 tuşlu(sağ,sol ve 
> orta) olmasını bekler. 2 tuşlu fare, iki tuşa aynı anda basarak veya sağ 
> ve sol tuşun sürüklenmesi ile orta tuş görevini görür."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:352
> msgid ""
> "This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
> "button will continue to work normally."
> msgstr "Bu seçenek 3 tuşlu farelerde de kullanılabilir, orta tuş normal 
> işlevini devam ettirecektir."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:368
> msgid "Enable scroll events from mouse wheel?"
> msgstr "Fare tekerleği kullanılsın mı ?"

s/ ?/?/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:368
> msgid ""
> "Events from a wheeled mouse's wheel can be treated as clicks of 
> additional "
> "buttons (buttons 4 and 5). Some X applications treat buttons 4 and 5 as "
> "scroll-up and scroll-down events, making the mouse wheel work as 
> expected. "
> "This is application-level behavior however, and may not always work.  
> Also, "
> "exotic mice with more than 3 buttons in addition to a wheel may behave in 
> an "
> "unexpected fashion if this option is set."
> msgstr "Tekerlekli farelerin tekerlerk hareketleri ek tuş(4. ve 5. tuş) 
> görebini görür. Bazı X uygulamaları 4. ve 5. tuşu yukarı ve aşağı kaydırma 
> (scroll-up, scroll-down) işlemleri olarak kullanır. Bu uygulamaya bağlıdır 
> ve her zaman çalışmayabilir. Ayrıca eğer bu özelliği ayarlarsanız, 3'den 
> fazla tuşlu ve tekerlekli farelerin bu tuşları beklenmedik şekilde 
> davranabilir."

s/tekerlerk/tekerlek/
s/gorebini/gorevini/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:368
> msgid "Enabling this option is harmless if your mouse has no scroll wheel."
> msgstr "Eğer tekerlekli bir fareniz yoksa bu seçeneği aktifleştirmenizde 
> bir sorun yoktur."

... etkinlestirmenizde bir sakinca yoktur.

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:368
> msgid ""
> "Note that mouse buttons in excess of five (counting a scroll wheel as two 
> "
> "buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel 
> \"clicks"
> "\") are not yet supported with this configuration tool."
> msgstr "5 tuşun üzeri farelerin( tekerleği, yukarı kaydırma, aşağı 
> kaydırma ve tıklama olarak 3 tuş olarak sayarsak) bu yapılandırma aracı 
> tarafından desteklenmediğini unutmayın,"
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:385
> msgid "Attempt monitor autodetection?"
> msgstr "Monitör otomatik algılanma denensin mi ?"

Monitorun otomatik olarak algilanmasi denensin mi?

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:385
> msgid ""
> "Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
> "protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
> "communicated back to the computer. If your monitor and video card speak 
> the "
> "same dialect of this protocol, further debconf questions about your 
> monitor "
> "will be pre-answered."
> msgstr "Çoğu monitör(LCD monitörler dahil) ve ekran kartı, monitörün 
> teknik özelliklerinin bilgisayarla haberleşebilmesi için bir protokol 
> sunar. Eğer monitörünüz ve ekran kartınız bu protokol ile konuşuyorsa, 
> gelecek debconf soruları önceden cevaplanacaktır."

... bilgisayara iletilmesi icin bir haberlesme protokolu sunar.
s/bu protokol/boyle bir protokol/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:385
> msgid ""
> "If you have an NVidia video card, you may want to decline this option, as 
> "
> "these cards' support for the DDC protocol is often so poor that attempts 
> to "
> "use it can result in system lockups."
> msgstr "Eğer bir NVidia kartınız var ise bu seçeneği iptal edebilirsiniz. 
> Bu kartların DDC desteği çok düşüktür ve sistemin çakılmasına sebep 
> olabilir."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:385
> msgid "If autodetection fails, you will be asked for information about 
> your monitor."
> msgstr "Eğer otomatik algılama başarısız olursa, size monitörünüzün 
> bilgileri için sorular sorulacaktır."

... monitorunuz hakkindaki bilgiler icin size bir dizi soru 
sorulacaktir.

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:401
> msgid "Is your monitor an LCD device?"
> msgstr "Mönitörünüz bir LCD aygıtı mı ?"

s/? /?/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:401
> msgid ""
> "If your monitor is a liquid-crystal display (which is the case with 
> almost "
> "all laptops), you should set this option."
> msgstr "Eğer monitörünüz bir sıvı kristal görüntü birimi(LCD, çoğu diz 
> üstü bilgisayarda kullanılır) ise bu seçeneği seçmelisiniz."
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:401
> msgid ""
> "Users of traditional cathode-ray tube (CRT) monitors should not set this "
> "option."
> msgstr "Geleneksel katot ışınlı tüp(CRT) monitör kullanıcıları bu seçenği 
> seçmelidir."

s/secmelidir/secmemelidir./

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:411
> msgid "Please choose a method for selecting your monitor characteristics."
> msgstr "Lütfen monitör özelliklerinizi seçmek için bir metod seçin."

Lutfen monitorunuze ait ozellikleri belirtmekte kullanilacak bir yontem 
secin.

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:411
> msgid ""
> "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
> "certain characteristics of your monitor must be known."
> msgstr "X Pencere Sisteminin grafiksel kullanıcı arabiriminin doğru 
> çalışması için, monitörünüzün özellikleri bilinmelidir."

s/arabiriminin/arayuzunun/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:411
> msgid ""
> "For the \"simple\" option, you need only know the monitor's physical 
> size; "
> "this will set some configuration values appropriate for a typical CRT of 
> the "
> "corresponding size, but may be suboptimal for high-quality CRT's. (This "
> "option is disabled for LCD panel users, since such displays are 
> configured "
> "for a particular resolution.)"
> msgstr "\"simple\" seçeneği için sadece monitörün fiziksel boyutunu 
> bilmeniz yeterlidir. Bu tipik CRT monitörlere göre yapılandırma 
> değerlerini belirleyecektir.(Bu seçenek LCD panel kullanıcılar için, bu 
> aygıtlar belli bir çözünürlüğe göre yapılandırılıncaya kadar 
> kaldırılmıştır.)"

s/simple/basit/
s/Bu/Bu,/
s/Bu secenek/Bu secenek,/
s/kullanicilar/kullanicilari/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:411
> msgid ""
> "The \"medium\" option will present you with a list of resolutions and "
> "refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best 
> mode "
> "you wish to use (and that you know your monitor is capable of)."
> msgstr "\"medium\" seçeneği size \"800x600 @85Hz\" gibi bir dizi 
> çözünürlük değeri verecektir. Buradan sizin için en iyi olan ve 
> monitörünüz tarafından desteklenen seçeneği seçin."

s/medium/orta/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:411
> msgid ""
> "The \"advanced\" option will let you specify your monitor's horizontal 
> sync "
> "and vertical refresh tolerances directly."
> msgstr "\"advanced\" seçeneği size monitörün yatay tarama aralığı ve 
> dikey tazeleme oranlarını belirmenizi sağlayacaktır."

s/advanced/ileri/
s/size//

> 
> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../xserver-xfree86.templates:430
> msgid ""
> "Up to 14 inches (355 mm), 15 inches (380 mm), 17 inches (430 mm), 19-20 "
> "inches (480-510 mm), 21 inches (530 mm) or more"
> msgstr "14 inç(355 mm), 15 inç(380mm), 17 inç(430mm),19-20 inç(480-510 
> mm), 21 inç(530mm) veya fazlası"

[bosluklar]

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:432
> msgid "Please choose your approximate monitor size."
> msgstr "Lütfen monitörünüzün yaklaşık boyutunu girin."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:432
> msgid "High-quality CRT's may be able to use the next highest size 
> category."
> msgstr "Yüksek kalite CRT'ler sonraki yüksek boyut kategorisini 
> kullanabilir."

s/sonraki/bir sonraki/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:439
> msgid "Please select your monitor's best video mode."
> msgstr "Lütfen monitörünüzün en iyi video modunu seçin."

Lutfen monitorunuze ait en iyi ekran kipini secin.

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:439
> msgid ""
> "Choose the \"best\" resolution and refresh rate you believe your monitor "
> "capable of. Larger resolutions and refresh rates are better. If you use 
> a "
> "CRT monitor, it is perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode "
> "than your monitor's best if you wish. Users of LCD displays may also be "
> "able to do this, but only if both the video chipset and the driver 
> support "
> "it; if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of 
> your "
> "LCD."
> msgstr "Monitörünüz için \"en iyi\" çözünürlük ve tazeleme oranını seçin. 
> Daha yüksek çözünürlük ve tazeleme oranı daha iyidir. Eğer bir CRT monitör 
> kullanıyorsanız, monitörünüz için en iyi olandan \"daha kötü\" bir 
> seçenek seçin. LCD monitör kullanıcıları da bunu yapabilir, ancak video 
> yonga seti ve sürücüsü bunu desteklemelidir. Şüpheniz varsa LCD 
> monitörünüzün üreticisi tarafından önerilen video modunu seçin."

... Eger bir CRT monitor kullaniyorsaniz, monitorunuz icin en iyi olan 
yerine \"daha kotu\" bir ekran kipi secme hakkina da sahipsiniz. LCD 
monitör kullanicilari da boyle yapabilir ... 

s/Supheniz varsa/Emin degilseniz/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:449
> msgid "Enter an identifier for your monitor."
> msgstr "Monitörünüz için bir tanımlayıcı girin"

s/girin/girin./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:449
> msgid ""
> "The X server configuration file associates your monitor with a name that 
> you "
> "may provide. This is usually the vendor or brand name followed by the 
> model "
> "name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
> msgstr "X sunucu yapılandırma dosyası monitörünüzü bir isimle 
> ilişkilendirir. Bu genelde üretici adını takip eden model numarasıdır. e.g 
> \"Sony E200\" veya \"Dell E770s\"."

s/e.g./or./

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:456
> msgid "Enter your monitor's horizontal sync range."
> msgstr "Monitörünüzün yatay tarama aralığını girin."
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:456
> msgid ""
> "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
> "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
> "CRT's). This information should be available in your monitor's manual. "
> "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
> msgstr "Ayrık değerleri virgülle ayrılmış olarak girin(sabit frekans 
> gösterimi için), veya çift değerleri tre ile ayrılmış (tüm modern CRT'ler) 
> olarak girin. Bu seçenek monitörünüzün kitapçığında bulunur. 30'un altı ve 
> 130'un üstü değerler çok nadiren kullanılır."

s/tre/tire/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:464
> msgid "Enter your monitor's vertical refresh range."
> msgstr "Mönitörünüzün yatay tazeleme menzilini girin."

s/menzil/aralik/

> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:464
> msgid ""
> "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
> "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
> "CRT's). This information should be available in your monitor's manual. "
> "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
> msgstr "Ayrık değerleri virgülle ayrılmış olarak girin(sabit frekans 
> gösterimi için), veya çift değerleri tre ile ayrılmış (tüm modern CRT'ler) 
> olarak girin. Bu seçenek monitörünüzün kitapçığında bulunur. 50'nin altı 
> ve 160'ın üstü değerler çok nadiren kullanılır."

s/tre/tire/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:472
> msgid "Please enter a comma-separated list of ranges or values."
> msgstr "Lütfen virgül ile ayrılmış menzil veya değerleri girin."

s/menzil/aralik/

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:472
> msgid ""
> "The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair 
> of "
> "values separated by a dash."
> msgstr "Geçerli girdi virgül ile ayrılmış tek değer veya tre ile ayrılmış 
> çift değerlerdir."

s/tre/tire/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:480
> msgid "Select the video modes you would like the X server to use."
> msgstr "X sunucu tarafından kullanılacak video modlarını seçin."

s/modlarini/kiplerini/

> 
> #. Type: multiselect
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:480
> msgid ""
> "If there are some resolutions you would not like the X server to use even 
> if "
> "your hardware is capable of them, remove them from the list below.  
> Removing "
> "all of them is effectively the same as removing none, since in both cases 
> "
> "the X server will attempt to use the highest possible resolution."
> msgstr "Eğer X sunucu tarafından kullanılmamasını istediğiniz çözünürlük 
> var ise bunları aşağıdaki listeden kaldırın. Hepsini kaldırmanız hiç 
> birini kaldırmamanız demektir, bu durumda X sunucu en yüksek olası 
> çözünürlüğü kullanacaktır."

s/en yuksek olasi/olasi en yuksek/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:490
> msgid "Please select your desired default color depth in bits."
> msgstr "Kullanmak istediğiniz öntanımlı renk derinliğini bit olarak girin."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:490
> msgid ""
> "Usually 24-bit color is desirable, but on graphics cards with limited "
> "amounts of framebuffer memory, higher resolutions may be achieved at the "
> "expense of higher color depth. Also, some cards support hardware 3D "
> "acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for 
> "
> "more information."
> msgstr "Genellikle 24 bit renk kullanılır, ancak sınırlı çerçeve 
> tamponu(frame buffer) hafızası olan kartlarda daha yüksek renk 
> derinliğinde daha yüksek çözünürlük elde edilebilir. Ayrıca bazı kartlar 
> 3b hızlandırıcı desteğini belli renk derinliklerinde sağlamaktadır. Daha 
> fazla bilgi için ekran kartınızın kitapçığına göz atın."

s/3b/3D/

> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:490
> msgid ""
> "Note that on some old ATI hardware, such as the Mach8 (VGA Wonder), 
> Mach32, "
> "and early Mach64 (\"GX\") chipsets, depths higher than 8 are unsupported."
> msgstr "Mach8 (VGA Wonder), Mach32, ve eski Mach64 (\"GX\") yonga seti 
> gibi eski ATI donanımlarında 8'den yüksek renk derinliğinin 
> desteklenmediğini unutmayın."
> 
> #. Type: select
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:490
> msgid ""
> "(So-called \"32-bit color\" is actually 24 bits of color information plus 
> 8 "
> "bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can 
> handle "
> "both. If you want either, select 24 bits.)"
> msgstr "(\"32-bit renk\" aslında 24 bitlik renk bilgisi artı 8 bitlik 
> alfa(alpha) kanalı veya sıfır boşluktur(padding); X Pencere Sistemi her 
> ikisini de idare edebilir. İkisini de kullanmak isterseniz, 24 bit'i 
> seçin.)"

\"32-bit renk\" denilen sey aslinda 24 bit renk ve buna ek olarak 8 
bitlik alfa kanali veya basitce sifirlardan olusmaktadir. ...

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:506
> msgid "Write default DRI section to configuration file?"
> msgstr "Yapılandırma dosyasına öntanımlı DRI bölümü yazılsın mı? "
> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:506
> msgid ""
> "The DRI section of the X server configuration file determines the "
> "permissions of the DRI device. This option is for advanced users. In 
> most "
> "cases, you should enable it."
> msgstr "X sunucu yapılandırma dosyasının DRI bölümü, DRI aygıt izinlerini 
> belirler. Bu seçenek gelişmiş kullanıcılar içindir. Çoğu durumda, bunu 
> aktifleştirmelisiniz."

s/gelismis/ileri seviye/
s/aktiflestirmelisiniz/etkinlestirmelisiniz/

> 
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:506
> msgid ""
> "Disable this option if you want to write your own \"DRI\" section into 
> the "
> "XFree86 server configuration file. You may wish to do this if you want 
> to "
> "change the access privileges to the DRI port."
> msgstr "Eğer \"DRI\" bölümünü XFree86 sunucu yapılandırma dosyasına 
> kendiniz yazmak istiyorsanız bunu iptal edin. Eğer DRI portunun özel 
> erişim haklarını değiştirmek isterseniz bunu yapabilirsiniz."

... DRI portunun erisim haklarini degistirmek icin bunu yapmak 
isteyebilirsiniz.

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:517
> msgid "Please enter a value for the entry."
> msgstr "Lütfen girdi için bir değer girin"

Lutfen bir deger girin.

> 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../xserver-xfree86.templates:517
> msgid "A null entry is not permitted."
> msgstr "Boş girişe izin verilmez"

s/verilmez/verilmez./

-- 
roktasReply to: