[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dbconfig-common 1.8.41: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
dbconfig-common. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Friday, February 20, 2009.

Thanks,

# Swedish translation for dbconfig-common debconf.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the dbconfig-common package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common 1.8.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 07:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-22 21:23+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Kommer den här servern att användas för att komma åt fjärrdatabaser?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"För databastypen som har stöd för det inkluderar dbconfig-common stöd för "
"att konfigurera databaser på fjärrsystem. När ett pakets databas "
"installeras via dbconfig-common ställs frågorna relaterade till "
"fjärrkonfiguration med en prioritet så att de hoppas över för de flesta "
"system."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you select this option, the default behaviour will be to prompt you "
#| "with questions related to remote database configuration when you install "
#| "new packages."
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Om du väljer det här alternativet kommer standardbeteendet att vara att "
"fråga dig nya frågor relaterade till konfiguration av fjärrdatabaser när du "
"installerar nya paket."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Om du är osäker ska du inte välja det här alternativet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Keep \"administrative\" database passwords in debconf?"
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Behålla administrativa databaslösenord i debconf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#| "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#| "dbconfig-common. These passwords will not be stored in debconf for any "
#| "longer than they are needed."
msgid ""
"By default, you will be prompted for all administrator-level database "
"passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-"
"common. These passwords will not be stored in the configuration database "
"(debconf) for any longer than they are needed."
msgstr ""
"Som standard kommer du bli frågad efter alla databaslösenord på "
"administratörsnivå när du konfigurerar, uppgraderar eller tar bort program "
"med dbconfig-common. Dessa lösenord kommer inte att lagras i debconf längre "
"än de behövs."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the debconf password database. The debconf password database is "
#| "protected by unix file permissions, though this is less secure and thus "
#| "not the default setting."
msgid ""
"This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
"the database. That database is protected by Unix file permissions, though "
"this is less secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Detta beteende kan stängas av och lösenorden kommer att vara kvar i "
"lösenordsdatabasen för debconf. Lösenordsdatabasen för debconf är skyddad "
"av filrättigheterna i unix vilket är mindre säkert och därför inte är "
"standardinställningen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Om du hellre inte vill bli störd av frågor om administrativa lösenord varje "
"gång du uppdaterar ett databasprogram med dbconfig-common bör du välja detta "
"alternativ. Annars kan du neka detta alternativ."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Konfigurera databas för ${pkg} med dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${pkg} must have a database installed and configured before it can be "
#| "used. If you like, this can be handled with dbconfig-common."
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"${pkg} måste ha en databas installerad och konfigurerad innan den kan "
"användas. Om du vill kan detta hanteras med dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Om du är en erfaren databasadministratör och vet att du vill genomföra denna "
"konfiguration manuellt eller om din databas redan har blivit installerad och "
"konfigurerad bör du vägra detta alternativ. Detaljer om vad som behövs att "
"göras bör antagligen finns i /usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Annars bör du antagligen välja detta alternativ."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Re-install database for ${pkg}?"
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Installera om databasen för ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"Eftersom du konfigurerar om ${pkg} kanske du även vill installera om "
"databasen som den använder."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you wish to re-install the database for ${pkg}, you should select this "
#| "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the "
#| "package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Om du inte längre har behov av datat som lagrats av ${pkg} bör du välja "
"detta alternativ. Om du vill behålla datat till en annan gång eller om du "
"hellre vill hantera denna process manuellt, bör du inte välja det här "
"alternativet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Genomför uppgradering av databasen för ${pkg} med dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
#| "need to be formed on ${pkg}. Typically this is due to changes in how a "
#| "new upstream version of the package needs to store its data."
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Enligt ansvarige för detta paket behöver databasuppgraderingar göras på "
"${pkg}. Vanligtvis är detta för att ändringar i hur en ny uppströmsversion "
"av paketet behöver lagra sitt data."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you want to handle this process manually, you should refuse this "
#| "option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade a "
#| "backup of your database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
#| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Om du vill hantera denna process manuellt bör du vägra detta alternativ. Om "
"inte, bör du välja detta alternativ. Under uppgraderingen kommer din databas "
"att säkerhetskopieras till /var/cache/dbconfig-common/backups från vilken "
"databasen kan återställas om problem uppstår."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Avkonfigurera databasen för ${pkg} med dbconfig-common?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database."
msgstr ""
"Eftersom du tar bort ${pkg} är det möjligt att du inte längre vill ha kvar "
"den underliggande databasen som är konfigurerad att användas av den."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Om du vill kan borttagningen av databasen hanteras med dbconfig-common."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you know that you do want to keep this database, or if you want to handle "
"the removal of this database manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Om du vet att du vill behålla denna databas eller om du vill hantera "
"borttagningen av databasen manuellt, bör du vägra detta alternativ."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "Databastyp att använda för ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${pkg} can be configured to use one of many database types. Below, you "
#| "will be presented with the available choices."
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"${pkg} kan konfigureras att använda en av flera databastyper. De "
"tillgängliga typerna listas här nedan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgstr "Vill du avinstallera databasen för ${pkg}?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg}, this is your chance to "
#| "remove them."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg}, you can choose to remove it "
"now."
msgstr ""
"Om du inte längre behöver databasen för ${pkg} har du nu chansen att ta bort "
"den."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to hold this data for another time, or "
#| "if you would rather handle this process manually, you should refuse this "
#| "option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"Om du inte längre har behov av det data som lagrats av ${pkg} bör du välja "
"detta alternativ. Om du vill behålla data till en annan gång eller om du "
"hellre vill hantera denna process manuellt, bör du vägra alternativet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid "Do you want to backup the database for ${pkg} before upgrading?"
msgid "Do you want to back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Vill du säkerhetskopiera databasen för ${pkg} innan uppgradering?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
#| "installation progress. Just in case, the database can be backed up "
#| "before this is done, so that if something goes wrong, you can revert to "
#| "the previous package version and repopulate your database."
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Den underliggande databasen för ${pkg} behöver uppgraderas som en del av "
"installationsprocessen. I fall att kan databasen säkerhetskopieras före "
"detta görs så att om något går fel kan du återställa den tidigare "
"paketversionen och återbefolka din databas."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Bekräftelse av lösenord:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "Password mismatch"
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid "Passwords do not match."
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "avbryt"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "försök igen"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "försök igen (hoppa över frågor)"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Ett fel verkar ha inträffat under borttagning av databasen."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Fortunately, there should be a backup of the database made just before "
#| "the upgrade in ${dbfile}."
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before the "
"upgrade."
msgstr ""
"Som tur är bör det finnas en säkerhetskopia av databasen som gjorde strax "
"före uppgraderingen i ${dbfile}."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002 ../dbconfig-common.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it."
msgstr ""
"Just nu har du möjlighet att försöka igen eller avbryta operationen. Om du "
"väljer \"retry\" kommer du bli frågad med alla konfigurationsfrågorna en "
"gång till och ett försök kommer att göras att genomföra operationen. "
"\"försök igen (hoppa över frågor)\" kommer omedelbart att försöka "
"operationen igen och hoppa över frågorna. Om du väljer \"abort\" kommer "
"operationen att misslyckas och du kommer att behöva nedgradera, installera "
"om, konfigurera om paketet eller annars manuellt ingripa för att fortsätta "
"använda det."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:15001
msgid "ignore"
msgstr "ignorera"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Namnet på din databasadministratörs användare:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Ett fel verkar ha inträffat under borttagning av databasen."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "At this point, you have the option to retry or abort the operation. If "
#| "you choose \"retry\", you will be prompted with all the configuration "
#| "questions once more and another attempt will be made at performing the "
#| "operation. \"retry (skip questions)\" will immediately attempt the "
#| "operation again, skipping all questions. If you choose \"abort\", the "
#| "operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
#| "reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue "
#| "using it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, "
#| "ignoring further errors from dbconfig-common."
msgid ""
"If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
"configuration questions once more and another attempt will be made at "
"performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
"attempt the operation again, skipping all questions. If you choose \"abort"
"\", the operation will fail and you will need to downgrade, reinstall, "
"reconfigure this package, or otherwise manually intervene to continue using "
"it. If you choose \"ignore\", the operation will continue, ignoring further "
"errors from dbconfig-common."
msgstr ""
"Just nu har du möjlighet att försöka igen eller avbryta operationen. Om du "
"väljer \"försök igen\" kommer du bli frågad alla konfigurationsfrågorna en "
"gång till och ett försök kommer att göras att genomföra operationen. "
"\"försök igen (hoppa över frågor)\" kommer omedelbart att försöka "
"operationen igen och hoppa över frågorna. Om du väljer \"avbryt\" kommer "
"operationen att misslyckas och du kommer att behöva nedgradera, installera "
"om, konfigurera om paketet eller annars manuellt ingripa för att fortsätta "
"använda det. Om du väljer \"ignorera\" kommer operationen fortsätta och "
"ignorera ytterligare fel från dbconfig-common."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid "An error seems to have occurred while removing the database."
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Ett fel verkar ha inträffat under borttagning av databasen."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#| "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#| "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#| "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#| "you will have to remove the database manually). If it's of any help, "
#| "this was the error encountered:"
msgid ""
"For some reason it was not possible to perform some of the actions necessary "
"to remove the database for ${pkg}. At this point you have two options: you "
"can find out what has caused this error and fix it, or you can refuse the "
"offer for help removing the database (the latter implies you will have to "
"remove the database manually)."
msgstr ""
"Av någon anledning var det inte möjligt att genomföra några av åtgärder som "
"behövdes för att ta bort databasen för ${pkg}. Just nu har du två "
"valmöjligheter: du kan ta reda på vad det var som orsakade felet och rätta "
"till det eller så kan du vägra att få hjälp att ta bort databasen (det "
"senare betyder att du får ta bort databasen manuellt). Om det är till någon "
"hjälp var detta felet som skedde:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
"continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry\", "
"you will be allowed to choose different answers (in case you chose the wrong "
"database type by mistake). If you choose \"ignore\", then installation will "
"continue as normal."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "Värdnamn för ${dbvendor}-databasservern för ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Välj fjärrvärdnamnet att använda eller välj \"new host\" för att ange en ny "
"värd."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "Portnummer för ${dbvendor}-tjänsten:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If the ${dbvendor} database on the remote host is running on a non-"
#| "standard port, this is your opportunity to specify what it is. To use "
#| "the default port, leave this field blank."
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Om ${dbvendor}-databasen på fjärrservern körs på en icke-standardport är "
"detta din möjlighet att ange den. För att använda standardporten, lämna "
"fältet tomt."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "Värd som kör ${dbvendor}-servern för ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Ange värdnamnet för en fjärrserver med ${dbvendor}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Note: you must have already arranged for the administrative account to be "
#| "able to remotely create databases and grant privileges."
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"Observera: du måste redan ha ställt in så att det administrativa kontot har "
"möjlighet att från ett fjärrsystem kunna skapa databaser och dela ut "
"rättigheter."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-databasnamn för ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Ange ett namn för ${dbvendor}-databasen som ska användas av ${pkg}."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-användarnamn för ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Ange ett ${dbvendor}-användarnamn för ${pkg} att registrera mot "
"databasservern. En ${dbvendor}-användare än inte nödvändigtvis samma som ett "
"inloggningsnamn i systemet, speciellt om databasen är på en fjärrserver."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables and other objects to be "
"created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change or delete data in the database."
msgstr ""
"Detta är användaren som kommer att äga databasen, tabellerna och andra "
"objekt som skapas av denna installation. Denna användare kommer att ha total "
"frihet att lägga till, ändra och ta bort data i databasen."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${dbvendor}-lagringskatalog för ${pkg}:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Tillhandahåll en sökväg där ${dbvendor}-databasfilen för ${pkg} ska "
"installeras till."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Rättigheterna för den här katalogen kommer att ställas in för att matcha "
"rättigheterna för den genererade databasfilen."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "unix socket"
msgstr "unix-uttag"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip"
msgstr "tcp/ip"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "Anslutningsmetod för MySQL-databasen för ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"unix socket (this provides the best performance). However, if you would like "
"to connect with a different method, or to a different server entirely, "
"select an option from the choices below."
msgstr ""
"Som standard kommer ${pkg} att konfigureras till att använda en MySQL-server "
"genom ett lokalt unix-uttag (detta ger bäst prestanda). Dock om du vill "
"ansluta med en annan metod eller till en helt annan server, välj ett "
"alternativ från valmöjligheterna nedan."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "MySQL-programlösenord för ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Please provide a password for ${pkg} to register with the database "
#| "server. If left blank, a random password will be generated for you."
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Ange ett lösenord för ${pkg} att registrera mot databasservern. Om den "
"lämnas tom kommer ett slumpmässigt lösenord att genereras."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid "Name of your database's administrative user:"
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Namnet på din databasadministratörs användare:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the name of the account with which this package should perform "
#| "administrative actions? This user is the one which is able to create new "
#| "database users."
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one which is able to "
"create new database users."
msgstr ""
"Vad är namnet på kontot för vilket detta paket ska genomföra administrativa "
"åtgärder med? Denna användare är den som har möjligheten att skapa nya "
"databasanvändare."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the "
#| "same as the UNIX login 'root'."
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the same "
"as the UNIX login \"root\"."
msgstr ""
"För MySQL är detta nästan alltid \"root\". Observera att det är INTE samma "
"som UNIX-kontot \"root\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid "Password of your database's administrative user:"
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Lösenordet för din databasadministratör:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account with which this "
"package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Vad är lösenordet för det administrativa kontot för vilket detta paket bör "
"skapa sin MySQL-databas och användare?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "tcp/ip + ssl"
msgstr "tcp/ip + ssl"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "Anslutningsmetod för PostgreSQL-databasen för ${pkg}:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a "
"local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
"would like to connect with a different method, or to a different server "
"entirely, select an option from the choices below."
msgstr ""
"Som standard kommer ${pkg} konfigureras till att använda en PostgreSQL-"
"server genom ett lokalt unix-uttag (detta ger bäst prestanda). Dock om du "
"vill ansluta med en annan metod eller till en helt annan server, välj ett "
"alternativ från valmöjligheterna nedan."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "PostgreSQL-programlösenord för ${pkg}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid ""
"If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password will "
"not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to "
"be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"Om du använder \"ident\"-baserad autentisering kommer det angivna lösenordet "
"inte att användas och kan lämnas tomt. Om inte kan PostgreSQL-åtkomst "
"behöva att konfigureras om för att tillåta åtkomst via lösenord."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Lösenordet för din databasadministratör:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the administrative account with which this "
#| "package should create its MySQL database and user?"
msgid ""
"Please provide the password for the account with which this package should "
"perform administrative actions."
msgstr ""
"Vad är lösenordet för det administrativa kontot för vilket detta paket bör "
"skapa sin MySQL-databas och användare?"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "What is the password for the account with which this package should "
#| "perform administrative actions? (For a normal Debian PostgreSQL "
#| "installation, a database password is not required, since authentication "
#| "is done at the system level.)"
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation, a database password is not "
"required, since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Vad är lösenordet för kontot med vilket detta paket ska genomföra "
"administrativa åtgärder? (För en normal PostgreSQL-installation i Debian "
"krävs inte ett databaslösenord eftersom autentisering sker på systemnivå.)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "lösenord"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#, fuzzy
#| msgid "Method for authenticating PostgreSQL administrator:"
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "Metod för att autentisera PostgreSQL-administratören:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servrar erbjuder ett flertal olika mekanismer för att autentisera "
"anslutningar. Välj den metod som den administrativa användaren bör använda "
"när anslutningar etableras mot servern."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgstr ""
"Med \"ident\"-autentisering på den lokala maskinen kommer servern att "
"kontrollera att ägaren av unix-uttaget tillåts att ansluta."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is used "
"(note this can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Med \"ident\"-autentisering mot fjärrvärdar används RFC 1413-baserad ident "
"(observera att detta kan vara en tänkbar säkerhetsrisk)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
#| "for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). "
#| "Note that the password is still passed in the clear across network-based "
#| "connections if your connection is not configured to use SSL."
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"Med \"lösenord\"-autentisering kommer ett lösenord att skickas till servern "
"för användning av någon autentiseringsmekanism (såsom \"md5\" eller \"pam"
"\"). Observera att lösenordet skickas i klartext över nätverksbaserade "
"anslutningar om din anslutning inte är konfigurerad till att använda SSL."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "For a default Debian PostgreSQL installation running on the same host, "
#| "you probably want \"ident\"."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL package installation running on the same host, "
"\"ident\" is recommended."
msgstr ""
"För en standardinställd PostgreSQL-installation på Debian som kör på samma "
"värd vill du antagligen använda \"ident\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "Metod för att autentisera PostgreSQL-användare:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL-servrar erbjuder ett flertal olika mekanismer för att autentisera "
"anslutningar. Välj den metod som databasanvändaren bör använda när "
"anslutningar etableras mot servern."

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
#, fuzzy
#| msgid "Choose a different PostgreSQL connection method?"
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "Välj en annan anslutningsmetod för PostgreSQL?"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Tyvärr verkar det som om metoden för databasanslutningen du har valt för "
"${pkg} inte kommer att fungera för att den kräver att en lokal användare "
"finns, vilket det inte gör."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Ändra konfigurationen av PostgreSQL automatiskt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not "
#| "be automatically accomplished without making changes to your PostgreSQL "
#| "server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-"
#| "common when your package is installed. If you would prefer that this be "
#| "done manually (or not at all), please add the following line to your "
#| "pg_hba.conf:"
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} can not be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer it done manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Det har fastställts att databasinstallationen för ${pkg} inte automatiskt "
"kan göras utan att göra ändringar i åtkomstkontrollen för din PostgreSQL-"
"server. Det rekommenderas att detta görs av dbconfig-common när ditt paket "
"är installerat. Om du föredrar att detta görs manuellt (eller inte alls), "
"lägg till följande rad till din pg_hba.conf:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "Återställ PostgreSQL-konfigurationen automatiskt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
#| "access control entry in your PostgreSQL server's configuration. While "
#| "keeping such an entry will not break any software on your system, it may "
#| "be seen as a potential security concern. It is suggested that this be "
#| "done by dbconfig-common when your package is removed. If you would "
#| "prefer that this be done manually (or not at all), please remove the "
#| "following line from your pg_hba.conf:"
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer it done "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Eftersom ${pkg} nu håller på att tas bort kommer det inte längre att vara "
"nödvändigt att ha en post för åtkomstkontroll i din serverkonfiguration för "
"PostgreSQL. Att behålla en sådan post kommer inte att göra någon av din "
"programvara på systemet trasig men kan ses som ett potentiellt "
"säkerhetsproblem. Det rekommenderas att detta görs av dbconfig-common när "
"ditt paket tas bort. Om du föredrar att detta görs manuellt (eller inte "
"alls), ta bort följande rad från din pg_hba.conf:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#, fuzzy
#| msgid "Please change /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Ändra /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
#| "configuration of your PostgreSQL server. You may be able to find help in "
#| "the file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"För att få databasen för paketet ${pkg} startklart måste du redigera "
"konfigurationen för din PostgreSQL-server. Du kan hitta hjälp om detta i "
"filen /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr ""

#~ msgid "Otherwise, you should choose this option."
#~ msgstr "Om inte, bör du välja detta alternativ."

#~ msgid "The passwords you supplied do not match. Please try again."
#~ msgstr "Lösenorden du angav stämde inte överens. Försök igen."

#~ msgid "Error upgrading database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Fel vid uppgradering av databas för ${pkg}. Försök igen?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while upgrading the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel verkar ha inträffat under uppgradering att databasen. Om det är "
#~ "till någon hjälp var detta felet som skedde:"

#~ msgid "${error}"
#~ msgstr "${error}"

#~ msgid "Error installing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Fel vid installation av databas för ${pkg}. Försök igen?"

#~ msgid ""
#~ "An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
#~ "any help, this was the error encountered:"
#~ msgstr ""
#~ "Ett fel verkar ha inträffat under installation av databasen. Om det är "
#~ "till någon hjälp var detta felet som skedde:"

#~ msgid "Error removing database for ${pkg}. Retry?"
#~ msgstr "Fel vid borttagning av databasen för ${pkg}. Försök igen?"

#~ msgid ""
#~ "If you would like to reconfigure your application to use a different "
#~ "method, you should choose this option. If you know for certain that this "
#~ "method will work and you want to continue without changing your choice, "
#~ "you should refuse this option."
#~ msgstr ""
#~ "Om du vill konfigurera om ditt program till att använda en annan metod "
#~ "bör du välja detta alternativ. Om du vet säkert att denna metod kommer "
#~ "att fungera och du vill fortsätta utan att ändra ditt val bör du vägra "
#~ "detta alternativ."

#~ msgid "${pghbaline}"
#~ msgstr "${pghbaline}"

#~ msgid "PostgreSQL does not support empty passwords."
#~ msgstr "PostgreSQL har inte stöd för tomma lösenord."

#~ msgid "dbconfig-common will attempt to load existing settings"
#~ msgstr ""
#~ "dbconfig-common kommer att försöka att läsa in existerande inställningar"

#~ msgid ""
#~ "dbconfig-common will now attempt to load the pre-existing settings of "
#~ "${pkg}. Later, these settings will be validated, and if there is any "
#~ "problem with loading or using them you will be given the option to enter "
#~ "them again later."
#~ msgstr ""
#~ "dbconfig-common kommer nu att försöka läsa in redan existerande "
#~ "inställningar för ${pkg}. Senare kommer dessa inställningar att "
#~ "valideras och om det är några problem med inläsning eller användning av "
#~ "dom, kommer du få möjligheten att ange dom igen senare."

Reply to: