[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fler strängarTill using-d-i.po

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:457
#, no-c-format
msgid ""
"If the installer runs in low memory mode, it is recommended to create a "
"relatively large swap partition (64–128MB). The swap partition will be "
"used as virtual memory and thus increases the amount of memory available to "
"the system. The installer will activate the swap partition as early as "
"possible in the installation process. Note that heavy use of swap will "
"reduce performance of your system and may lead to high disk activity."
msgstr ""
"När installeraren har anpassat sig till ett litet minne så bör du skapa "
"en förhållandevis stor växelpartition (64–128MB). Växelpartitionen "
"används som virtuellt minne och ökar således mängden minne som är tillgängligt "
"för systemet. Installeraren kommer att använda växelpartitionen så snart som "
"möjligt i installationsprocessen. Observera att mycket användning av växelminne "
"kommer att minska ditt systems prestanda och kan leda till mycket användning av "
"systemets disk."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:467
#, no-c-format
msgid ""
"Despite these measures, it is still possible that your system freezes, that "
"unexpected errors occur or that processes are killed by the kernel because "
"the system runs out of memory (which will result in <quote>Out of memory</"
"quote> messages on VT4 and in the syslog)."
msgstr ""
"Trots dessa åtgärder är det ändå möjligt att ditt system låser sig, att "
"oväntade fel uppstår eller att processer avslutas av kärnan för att systemet "
"har slut på minne (vilket resulterar i <quote>Out of memory</"
"quote>-meddelanden på VT4 och i systemloggen."

#. Tag: para
#: using-d-i.xml:474
#, no-c-format
msgid ""
"For example, it has been reported that creating a big ext3 file system fails "
"in low memory mode when there is insufficient swap space. If a larger swap "
"doesn't help, try creating the file system as ext2 (which is an essential "
"component of the installer) instead. It is possible to change an ext2 "
"partition to ext3 after the installation."
msgstr ""
"Det har till exempel rapporterats om misslyckanden med att skapa ett stort "
"filsystem av typen ext3 i lågminnesmod, när det finns för lite växelutrymme. "
"Om ett stort växelutrymme inte hjälper, försök då istället skapa filsystemet "
"som ext2 (vilket är en basfunktion i installeraren). Det är möjligt att ändra "Reply to: