[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2012/0{204-fosdem,707-debconf}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2012/0204-fosdem.wml	2014-04-29 21:28:05.000000000 +0600
+++ russian/events/2012/0204-fosdem.wml	2017-07-21 18:56:18.598825004 +0500
@@ -1,31 +1,32 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>FOSDEM12</define-tag>
 <define-tag year>2012</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Free and Open Source Developers' European Meeting (FOSDEM)</define-tag>
- -<define-tag where>Brussels, Belgium</define-tag>
+<define-tag where>Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?елÑ?, Ð?елÑ?гиÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2012-02-04</define-tag>
 <define-tag enddate>2012-02-05</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.fosdem.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:wouter@debian.org";>Wouter Verhelst</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:wouter@debian.org";>Ð?Ñ?Ñ?еÑ? Ð?еÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting) is a free
- -and non-commercial event for the community and organized by the community.
- -Its goal is to provide Free and Open Source developers and communities a
- -place to meet to:</p>
+<p>FOSDEM (Free and Open Source Developers European Meeting) &mdash; беÑ?плаÑ?ное
+и некоммеÑ?Ñ?еÑ?кое меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие длÑ? Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?ва, оÑ?ганизÑ?емое Ñ?амим Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?вом.
+Ð?го Ñ?елÑ?Ñ? Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авление Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?вам и Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?икам Свободного Ð?Ð? и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м
+иÑ?Ñ?однÑ?ми кодом меÑ?Ñ?а длÑ?</p>
 
 <ul>
 
- -<li>get in touch with other developers and projects,</li>
+<li>вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?и Ñ? дÑ?Ñ?гими Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иками и пÑ?оекÑ?ами,</li>
 
- -<li>get informed about the latest developments in the Free and Open Source world,</li>
+<li>полÑ?Ñ?ениÑ? инÑ?оÑ?маÑ?ии о поÑ?ледниÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?каÑ? в миÑ?е Свободного Ð?Ð? и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м кодом,</li>
 
- -<li>attend interesting talks and presentations held in large conference
- -rooms by Free and Open Source project leaders and committers on various
- -topics,</li>
+<li>поÑ?еÑ?ениÑ? инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?Ñ? докладов и пÑ?езенÑ?аÑ?ий на Ñ?азлиÑ?нÑ?е Ñ?емÑ?, пÑ?оводимÑ?Ñ? в болÑ?Ñ?иÑ?
+аÑ?диÑ?оÑ?иÑ?Ñ? лидеÑ?ами пÑ?оекÑ?ов Свободного Ð?Ð? и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м кодом, и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?никами
+Ñ?Ñ?иÑ? пÑ?оекÑ?ов,</li>
 
- -<li>and to promote the development and the benefits of Free and Open Source
- -solutions.</li>
+<li>а Ñ?акже длÑ? Ñ?одейÑ?Ñ?виÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?ке и пÑ?одвижениÑ? Ñ?еÑ?ений на оÑ?нове Свободного Ð?Ð?
+и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м кодом.</li>
 
 </ul>
 
@@ -35,9 +36,9 @@
 
 <p>A booth will be requested.</p>
 
- -<p>Since 2010, Debian has not received a Developers' room (nor has any other
- -Linux distribution, for that matter); instead, a multi-distribution
- -<q>miniconference</q> will be held that we'll participate in.</p>
+<p>С 2010 года Debian не вÑ?делÑ?лаÑ?Ñ? комнаÑ?а Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков (Ñ?акие комнаÑ?Ñ? не
+вÑ?делÑ?лиÑ?Ñ? и дÑ?Ñ?гим диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ивам Linux); вмеÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?ого пÑ?оводиÑ?Ñ?Ñ?
+<q>миниконÑ?еÑ?енÑ?иÑ?</q> длÑ? множеÑ?Ñ?ва диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ивов, на коÑ?оÑ?ой мÑ? пÑ?имем Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ие.</p>
 
 </define-tag>
 
@@ -45,7 +46,7 @@
 # $Id: 0204-fosdem.wml,v 1.5 2014/04/29 15:28:05 pabs Exp $
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href='http://www.fosdem.org'>the FOSDEM official site</a></li>
- - <li><a href="https://lists.debian.org/debian-events-eu/";>Debian-events-eu
- - mailing list</a></li>
+ <li><a href='http://www.fosdem.org'>оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? FOSDEM</a></li>
+ <li><a href="https://lists.debian.org/debian-events-eu/";>Ñ?пиÑ?ок Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки
+ Debian-events-eu</a></li>
 </ul>
- --- english/events/2012/0707-debconf.wml	2012-07-25 00:19:37.000000000 +0600
+++ russian/events/2012/0707-debconf.wml	2017-07-21 19:05:36.832358496 +0500
@@ -1,39 +1,40 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>DebConf12</define-tag>
 <define-tag year>2012</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Debian Conference</define-tag>
- -<define-tag where>Managua, Nicaragua</define-tag>
+<define-tag where>Ð?анагÑ?а, Ð?икаÑ?агÑ?а</define-tag>
 <define-tag startdate>2012-07-07</define-tag>
 <define-tag enddate>2012-07-14</define-tag>
 <define-tag infolink>http://debconf12.debconf.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:debconf-team@lists.debconf.org";>DebConf Orga Team</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:debconf-team@lists.debconf.org";>команда оÑ?ганизаÑ?оÑ?ов DebConf</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>DebConf is a conference with, by and for Debian Developers,
- -Maintainers and Contributors. 
- -Non-developers are quite welcome to attend as well, but are not the
- -conference's primary audience.</p>
- -
- -<p>A work camp will be organised in the week before the conference.
- -This is a chance for developers to work together face to face in
- -groups and teams.</p>
+<p>DebConf &mdash; конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? длÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков, Ñ?опÑ?овождаÑ?Ñ?иÑ? и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ников Debian,
+оÑ?ганизÑ?емаÑ? ими Ñ?амими же.
+Те, кÑ?о не Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иками, Ñ?оже пÑ?иглаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? к Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?, но они не
+Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?новной аÑ?диÑ?оÑ?ией данной конÑ?еÑ?енÑ?ии.</p>
+
+<p>Ð?а неделÑ? до конÑ?еÑ?енÑ?ии бÑ?деÑ? оÑ?ганизован Ñ?абоÑ?ий лагеÑ?Ñ?.
+ЭÑ?о Ñ?анÑ? длÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков поÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е лиÑ?ом к лиÑ?Ñ? в
+гÑ?Ñ?ппаÑ? и командаÑ?.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>Presentations about Debian technologies and the Debian project
- -itself are welcome as well as upcoming and interesting items like the
- -survival of dropped architectures.</p>
- -
- -<p>The organization team kindly asks all interested people to register as soon
- -as possible as attendees, so they can estimate costs and needs early
- -enough.  However, please note that the call for papers and registration will
- -open in early 2012.</p>
- -
- -<p>On the 7th of July there will be a special DebConf Open Day for decision makers and for
- -ordinary people who want to learn more about Debian and about Free Software.
- -It will be filled with presentations on topics of general interest.
+<p>Ð?Ñ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?езенÑ?аÑ?ии о Ñ?еÑ?нологиÑ?Ñ? Debian и Ñ?амом Ð?Ñ?оекÑ?е
+Debian, а Ñ?акже о гоÑ?овÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? и инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?Ñ? моменÑ?аÑ?, Ñ?акиÑ? как
+вÑ?живание аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?азÑ?абоÑ?ка коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? бÑ?ла оÑ?иÑ?иалÑ?но пÑ?екÑ?аÑ?ена.</p>
+
+<p>Ð?оманда оÑ?ганизаÑ?оÑ?ов пÑ?оÑ?иÑ? вÑ?еÑ? заинÑ?еÑ?еÑ?ованнÑ?Ñ? лÑ?дей заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?
+в каÑ?еÑ?Ñ?ве поÑ?еÑ?иÑ?елей как можно Ñ?анÑ?Ñ?е, Ñ?ак можно бÑ?деÑ? доволÑ?но Ñ?ано оÑ?ениÑ?Ñ?
+Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? конÑ?еÑ?енÑ?ии и Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ебованиÑ?. Тем не менее, замеÑ?Ñ?Ñ?е, Ñ?Ñ?о пÑ?иÑ?м докладов
+и инÑ?оÑ?маÑ?ии о Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии оÑ?кÑ?оеÑ?Ñ?Ñ? в наÑ?але 2012 года.</p>
+
+<p>7 иÑ?лÑ? пÑ?ойдÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?й Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й Ð?енÑ? Debian, пÑ?едназнаÑ?еннÑ?й длÑ? Ñ?еÑ?, кÑ?о пÑ?инимаеÑ?
+Ñ?еÑ?ениÑ?, а Ñ?акже длÑ? обÑ?Ñ?нÑ?Ñ? лÑ?дей, коÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?знаÑ?Ñ? болÑ?Ñ?е о Debian и о Свободном Ð?Ð?.
+Ð?н бÑ?деÑ? заполнен пÑ?езенÑ?аÑ?иÑ?ми по Ñ?емам, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?дÑ?Ñ? инÑ?еÑ?еÑ?нÑ? вÑ?ем.
 </p>
 
 </define-tag>
@@ -41,6 +42,6 @@
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://debconf12.debconf.org/";>General DebConf website</a></li>
- - <li><a href="$(HOME)/News/2011/20111102">DebConf12 Nicaragua dates confirmed</a></li>
+ <li><a href="http://debconf12.debconf.org/";>обÑ?ий веб-Ñ?айÑ? DebConf</a></li>
+ <li><a href="$(HOME)/News/2011/20111102">подÑ?веÑ?ждение даÑ? пÑ?оведениÑ? DebConf12 в Ð?икаÑ?агÑ?а</a></li>
 </ul>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAllyCjYACgkQXudu4gIW
0qXATQ/+II/sJsRTf8uCfzr1erUWHMk3OmAweQEagWni3bIRYjsx3JtmBhnAWjPa
pAewyPJVlXQoH31387NztnQoShk6TFi1LLuziyApXPsXyclpVOSen3DegZSxPBT/
0XJE+Sq0jMTSi+pmsKsnvSi+nFdmn6UATTzYESAZ6q41hdgsCKFAg7J6xLo60lfO
0OXzG4AcPeRyAwhs18vCsFTeTQLFRv07CkkINlkuz3ekGpZRje+8vDrGFm7rWABV
bDk7aXT6txXlc5Yykv8MiA3t4WiK3WGBZoKvIQfr80a1H9pM5AVCxo3BYOshUXn8
jMHKGg2KpCf6yDh+eLyd0rIjkZnz9qfykCalj0hVpeZm8bV9vOXdJTYYXcGjP8Mm
8qmONsWDgPuODhbX1H2ZvQNL3OglLNQJk3AmYJmWULKnoZlwVuCqHxzh+LY3FvmZ
+Xa37M01GJ3QrCumfvyvY+j5lXUeGBI0zVuzCzdYdHPBmhubkTd2LYLdEOB/dHEI
+8/qBILzlkRpgMvx//6zYYUOTEobuuxAo3dPAEqJwo9HoguCEUikrNA293z/IWeH
/7GiEdHiI+uZAEVUcPb/tI/94PLMFC3rYoHp79fmcR3qW4xXDB1hO6i+l7Ag9sOs
531RMFCmpDNQIvJvZnIQ6Xs44zA0U9eerOMbJ+pqmvvtjEcXIoQ=
=wciF
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: