[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2012/{0803-texas-linuxfest,0825-froscon,1013-SfN12}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2012/0803-texas-linuxfest.wml	2014-04-30 13:42:33.000000000 +0600
+++ russian/events/2012/0803-texas-linuxfest.wml	2017-07-18 11:13:52.253560224 +0500
@@ -1,31 +1,31 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>TXLF</define-tag>
 <define-tag year>2012</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Texas Linux Fest</define-tag>
- -<define-tag where>San Antonio, USA</define-tag>
+<define-tag where>Сан-Ð?нÑ?онио, СШÐ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2012-08-03</define-tag>
 <define-tag enddate>2012-08-04</define-tag>
 <define-tag infolink>http://texaslinuxfest.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:eevans@debian.org";>Eric Evans</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:eevans@debian.org";>ЭÑ?ик ЭванÑ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>The <q>Texas Linux Fest</q> is the only state-wide, community-run
- -conference for Linux and open source software users and enthusiasts from
- -around the Lone Star State. Whether you use free software and Linux at home,
- -in your place of business, in your school or non profit, or you are simply
- -curious, Texas Linux Fest offers something for you.</p>
+<p><q>Texas Linux Fest</q> &mdash; единÑ?Ñ?веннаÑ? оÑ?ганизÑ?емаÑ? Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?вом конÑ?еÑ?енÑ?иÑ?
+в маÑ?Ñ?Ñ?абаÑ? вÑ?его Ñ?Ñ?аÑ?а длÑ? полÑ?зоваÑ?елей и Ñ?нÑ?Ñ?зиаÑ?Ñ?ов Linux и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м
+кодом Ñ?о вÑ?его ТеÑ?аÑ?а. Ð?Ñ?ли вÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?е Ñ?вободное Ð?Ð? и Linux дома,
+в бизнеÑ?е, в Ñ?коле или длÑ? некоммеÑ?Ñ?еÑ?кой деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?и, либо вам пÑ?оÑ?Ñ?о
+лÑ?бопÑ?Ñ?но, Ñ?о конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? Texas Linux Fest можеÑ? кое-Ñ?Ñ?о длÑ? ваÑ? пÑ?едложиÑ?Ñ?.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>The Debian project will demonstrate their operating system in a
- -booth.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian пÑ?одемонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? на Ñ?Ñ?енде Ñ?воÑ? опеÑ?аÑ?ионнÑ?Ñ?
+Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?.</p>
 
 </define-tag>
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- -  <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents/us/2012/TexasLinuxFest";>organisation wiki page</a></li>
+  <li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents/us/2012/TexasLinuxFest";>оÑ?ганизаÑ?ионнаÑ? вики-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а</a></li>
 </ul>
- -
- --- english/events/2012/0825-froscon.wml	2014-04-30 13:42:33.000000000 +0600
+++ russian/events/2012/0825-froscon.wml	2017-07-18 11:18:15.425216454 +0500
@@ -1,27 +1,28 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>FrOSCon2012</define-tag>
 <define-tag year>2012</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Free and Open Source Software Conference</define-tag>
- -<define-tag where>Sankt Augustin, Germany</define-tag>
+<define-tag where>СанкÑ?-Ð?вгÑ?Ñ?Ñ?ин, Ð?еÑ?маниÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2011-08-25</define-tag>
 <define-tag enddate>2011-08-26</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.froscon.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:cristoph@debian.org";>Cristoph Egger</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:cristoph@debian.org";>Ð?Ñ?иÑ?Ñ?оÑ? ЭггеÑ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
- -<p>FrOSCon is a two day conference on Free Software and Open Source and
- -revolves around talks and highlighting current topics. This is a renowned
- -get-together for German Free Software developers and users.</p>
+<p>FrOSCon &mdash; двÑ?Ñ?дневнаÑ? конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? о Свободном Ð?Ð? и Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м
+кодом, коÑ?оÑ?аÑ? поÑ?вÑ?Ñ?ена в пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ? докладам и Ñ?екÑ?Ñ?им Ñ?емам обÑ?Ñ?ждений.  ЭÑ?о
+обновлÑ?нное Ñ?обÑ?Ñ?ие, пÑ?изванное Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е немеÑ?киÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков и полÑ?зоваÑ?елей Свободного Ð?Ð?.</p>
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
- -<p>The Debian project will be present with a booth presenting its
- -distribution Debian 6.0 (codenamed <q>Squeeze</q>).
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен Ñ?Ñ?ендом, на коÑ?оÑ?ом бÑ?деÑ? демонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?
+диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ив Debian 6.0 (кодовое имÑ? <q>Squeeze</q>).
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- -<li><a href="http://www.froscon.org/";>official FrOSCon webpage</a></li>
- -<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents/de/2012/FrOSCon";>coordination
- -wikipage for the Debian booth</a></li>
+<li><a href="http://www.froscon.org/";>оÑ?иÑ?иалÑ?наÑ? веб-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а FrOSCon</a></li>
+<li><a href="https://wiki.debian.org/DebianEvents/de/2012/FrOSCon";>кооÑ?динаÑ?ионнаÑ?
+вики-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а, поÑ?вÑ?Ñ?Ñ?ннаÑ? Ñ?Ñ?ендÑ? Debian</a></li>
 </ul>
- --- english/events/2012/1013-SfN12.wml	2012-10-27 07:08:20.000000000 +0600
+++ russian/events/2012/1013-SfN12.wml	2017-07-18 11:23:40.021930747 +0500
@@ -1,32 +1,33 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.2" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>SfN2012</define-tag>
 <define-tag year>2012</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Neuroscience 2012</define-tag>
- -<define-tag where>New Orleans, USA</define-tag>
+<define-tag where>Ð?овÑ?й Ð?Ñ?леан, СШÐ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2012-10-13</define-tag>
 <define-tag enddate>2012-10-17</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.sfn.org/am2012/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:yoh@debian.org";>Yaroslav Halchenko</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:yoh@debian.org";>ЯÑ?оÑ?лав ХалÑ?енко</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 <p>
- -Society for Neuroscience's annual meeting provides the world's largest forum for
- -neuroscientists to debut research and network with colleagues from around
- -the world.
- -Through lectures, symposia, workshops, and events, attendees experience
- -innovative neuroscience research.
+Ð?жегоднаÑ? вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а Ð?бÑ?еÑ?Ñ?ва по изÑ?Ñ?ениÑ? нейÑ?онаÑ?к пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой кÑ?Ñ?пнейÑ?ий в миÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?м,
+на коÑ?оÑ?Ñ?м иÑ?Ñ?ледоваÑ?ели нейÑ?онаÑ?к могÑ?Ñ? пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? Ñ?вои иÑ?Ñ?ледованиÑ? и вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? коллегами Ñ?о вÑ?его
+миÑ?а.
+УÑ?аÑ?Ñ?никам доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? лекÑ?ии, Ñ?импозиÑ?мÑ?, Ñ?еминаÑ?Ñ? и дÑ?Ñ?гие меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?иÑ?, на коÑ?оÑ?Ñ?Ñ?
+можно ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? инноваÑ?ионнÑ?ми иÑ?Ñ?ледованиÑ?ми в облаÑ?Ñ?и нейÑ?онаÑ?к.
 </p>
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 <p>
- -Thanks to the continuous support of Dr. James V. Haxby (Dartmouth
- -College, USA), the Debian project will be present with a booth presenting
- -its stable release and the work of the NeuroDebian Team.
+Ð?лагодаÑ?Ñ? пÑ?одолжаÑ?Ñ?ейÑ?Ñ? поддеÑ?жке докÑ?оÑ?а Ð?жеймÑ?а ХакÑ?би (Ð?аÑ?Ñ?мÑ?Ñ?Ñ?кий
+колледж, СШÐ?) Ð?Ñ?оекÑ? Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на Ñ?обÑ?Ñ?венном Ñ?Ñ?енде, на коÑ?оÑ?ом бÑ?деÑ?
+пÑ?одемонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ован Ñ?Ñ?абилÑ?нÑ?й вÑ?пÑ?Ñ?к опеÑ?аÑ?ионной Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? и Ñ?абоÑ?а командÑ? NeuroDebian.
 </p>
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- -<li><a href="http://neuro.debian.net/";>NeuroDebian Team</a></li>
+<li><a href="http://neuro.debian.net/";>команда NeuroDebian</a></li>
 </ul>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAlltqW8ACgkQXudu4gIW
0qVyzQ//d+pL4ayHu4id7BNuntesBwuS48lOLg1xzdklcJAYzgX1grE7WkG6ecTD
ZG97IbjqSQzCuNjRqQJVczVXanCAOqggIBjAV6TOtu3WrKGH6MKyD5DhXXtncHJl
JXzCBNJ4oblUe2rC6H1ddxxloeVDqHT14A9WDvyjsN/CMB/tkjrFwnJNjNpDjrN4
p7/QT42/WV7DF7gkqaneTSgLv/bK+F9AEyPgKdGrN6C2SMpD+kVw/AMDa0fwNWLC
coNCvntGGfLpEMgm9y3tU69twid2HzJJ2QPaEEjc0tuP90IlOpmWYwZgpSE1V7Gv
5s7JW9XTIeZdvzzfUOoqtXfQm2Q36fKiCHg9+vCISlBB9qL4O3clSMPA7yEuv4Jy
mV6/J25sFsy0x3UDHyy2YtwAG1M/eJb5Fuy9qUrfmJoRkPviQFUVDBto4TaKqtL6
JDkXnR0hGpt/UzAZHa9S+J36qTgWyZySCKH3iR7pQI9mSSFkLqjOBZ+Cv3Aaj476
EAVD+QmhnPAgVq/5OtPundEuwNvxVQzXzH+HkT8ABY+YtSr5CqDMuQuS7GZ22bkl
0ponIL8kEmbjUlHKT0+5j6uMJ9PnnAJLIIlFNYZxl9fFFgjY8B5xkAf8G6QykYXr
r6k2aTp439RASvF6sprJsd5lhsD5Wnaq5HLzHm90CdRqlBpgR5M=
=KrR7
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: