[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://win32-loader/l10n/po/ru.poHello.

Срок отправки сообщения об ошибке -- 5 апреля.

-- 
Best Regards,
Yuri Kozlov

# translation of ru.po to Russian
# This file is distributed under the same license as the win32-loader package.
#
# Evgeny Burzak <moongod@yandex.ru>, 2006.
# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2007, 2008.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: win32-loader 0.6.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-03 22:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-22 09:12+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. translate:
#. This must be a valid string recognised by Nsis. If your
#. language is not yet supported by Nsis, please translate the
#. missing Nsis part first.
#.
#: win32-loader.sh:36 win32-loader.c:39
msgid "LANG_ENGLISH"
msgstr "LANG_RUSSIAN"

#. translate:
#. This must be the string used by GNU iconv to represent the charset used
#. by Windows for your language. If you don't know, check
#. [wine]/tools/wmc/lang.c, or http://www.microsoft.com/globaldev/reference/WinCP.mspx
#.
#. IMPORTANT: In the rest of this file, only the subset of UTF-8 that can be
#. converted to this charset should be used.
#: win32-loader.sh:52
msgid "windows-1252"
msgstr "windows-1251"

#. translate:
#. Charset used by NTLDR in your localised version of Windows XP. If you
#. don't know, maybe http://en.wikipedia.org/wiki/Code_page helps.
#: win32-loader.sh:57
msgid "cp437"
msgstr "cp866"

#. translate:
#. The name of your language _in English_ (must be restricted to ascii)
#: win32-loader.sh:67
msgid "English"
msgstr "Russian"

#. translate:
#. IMPORTANT: only the subset of UTF-8 that can be converted to NTLDR charset
#. (e.g. cp437) should be used in this string. If you don't know which charset
#. applies, limit yourself to ascii.
#: win32-loader.sh:81
msgid "Debian Installer"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амма Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian"

#. translate:
#. The nlf file for your language should be found in
#. /usr/share/nsis/Contrib/Language files/
#.
#: win32-loader.c:68
msgid "English.nlf"
msgstr "Russian.nlf"

#: win32-loader.c:71
msgid "Debian-Installer Loader"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зÑ?ик пÑ?огÑ?аммÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian"

#: win32-loader.c:72
msgid "Cannot find win32-loader.ini."
msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? найÑ?и win32-loader.ini."

#: win32-loader.c:73
msgid "win32-loader.ini is incomplete. Contact the provider of this medium."
msgstr "Ð? win32-loader.ini не Ñ?ваÑ?аеÑ? даннÑ?Ñ?. Ð?бÑ?аÑ?иÑ?еÑ?Ñ? к поÑ?Ñ?авÑ?икÑ? Ñ?Ñ?ого ноÑ?иÑ?елÑ?."

#: win32-loader.c:74
msgid ""
"This program has detected that your keyboard type is \"$0\". Is this "
"correct?"
msgstr "Ð?бнаÑ?Ñ?жено, Ñ?Ñ?о Ñ?ип ваÑ?ей клавиаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? \"$0\". ЭÑ?о веÑ?но?"

#: win32-loader.c:75
msgid ""
"Please send a bug report with the following information:\n"
"\n"
" - Version of Windows.\n"
" - Country settings.\n"
" - Real keyboard type.\n"
" - Detected keyboard type.\n"
"\n"
"Thank you."
msgstr ""
"Ð?Ñ?пÑ?авÑ?Ñ?е оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? об оÑ?ибке Ñ?о Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ей инÑ?оÑ?маÑ?ией:\n"
"\n"
" - веÑ?Ñ?иÑ? Windows\n"
" - Ñ?егионалÑ?нÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки\n"
" - наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ий Ñ?ип клавиаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?\n"
" - опÑ?еделивÑ?ийÑ?Ñ? Ñ?ип клавиаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?\n"
"\n"
"СпаÑ?ибо."

#: win32-loader.c:76
msgid ""
"There doesn't seem to be enough free disk space in drive $c. For a complete "
"desktop install, it is recommended to have at least 3 GB. If there is "
"already a separate disk or partition to install Debian, or if you plan to "
"replace Windows completely, you can safely ignore this warning."
msgstr ""
"Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но Ñ?вободного меÑ?Ñ?а на диÑ?ке $c. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки полноÑ?енного "
"Ñ?абоÑ?его Ñ?Ñ?ола Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? оÑ?вободиÑ?Ñ? на диÑ?ке как минимÑ?м 3 Ð?б. Ð?Ñ?ли в "
"ваÑ?ей Ñ?иÑ?Ñ?еме Ñ?же еÑ?Ñ?Ñ? оÑ?делÑ?нÑ?й жÑ?Ñ?Ñ?кий диÑ?к или Ñ?аздел длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки "
"Debian, или еÑ?ли вÑ? планиÑ?Ñ?еÑ?е полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?казаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ? Windows, Ñ?о пÑ?оÑ?Ñ?о "
"пÑ?оигноÑ?иÑ?Ñ?йÑ?е Ñ?Ñ?о пÑ?едÑ?пÑ?еждение."

#: win32-loader.c:77
msgid "Error: not enough free disk space. Aborting install."
msgstr "Ð?Ñ?ибка: недоÑ?Ñ?аÑ?оÑ?но Ñ?вободного меÑ?Ñ?а на жÑ?Ñ?Ñ?ком диÑ?ке. Ð?Ñ?мена Ñ?Ñ?Ñ?ановки."

#: win32-loader.c:78
msgid "This program doesn't support Windows $windows_version yet."
msgstr "ЭÑ?а пÑ?огÑ?амма пока не поддеÑ?живаеÑ? Windows $windows_version."

#: win32-loader.c:79
msgid ""
"The version of Debian you're trying to install is designed to run on modern, "
"64-bit computers. However, your computer is incapable of running 64-bit "
"programs.\n"
"\n"
"Use the 32-bit (\"i386\") version of Debian, or the Multi-arch version which "
"is able to install either of them.\n"
"\n"
"This installer will abort now."
msgstr ""
"Ð?еÑ?Ñ?иÑ? Debian, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ? пÑ?Ñ?аеÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?, Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?валаÑ?Ñ? под "
"Ñ?овÑ?еменнÑ?е 64-биÑ?нÑ?е компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?. Ð?днако, ваÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ? не можеÑ? запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? "
"64-биÑ?нÑ?е пÑ?огÑ?аммÑ?.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е 32-биÑ?нÑ?Ñ? (\"i386\") веÑ?Ñ?иÑ? Debian, или многоаÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? "
"веÑ?Ñ?иÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? можно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? на лÑ?бой из ниÑ?.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?огÑ?амма Ñ?Ñ?Ñ?ановки пÑ?екÑ?аÑ?аеÑ? Ñ?абоÑ?Ñ?."

#: win32-loader.c:80
msgid ""
"Your computer is capable of running modern, 64-bit operating systems. "
"However, the version of Debian you're trying to install is designed to run "
"on older, 32-bit hardware.\n"
"\n"
"You may still proceed with this install, but in order to take the most "
"advantage of your computer, we recommend that you use the 64-bit (\"amd64\") "
"version of Debian instead, or the Multi-arch version which is able to "
"install either of them.\n"
"\n"
"Would you like to abort now?"
msgstr ""
"Ð?аÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ? можеÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? под Ñ?овÑ?еменнÑ?ми 64-биÑ?нÑ?ми опеÑ?аÑ?ионнÑ?ми "
"Ñ?иÑ?Ñ?емами. Ð?днако, веÑ?Ñ?иÑ? Debian, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ? пÑ?Ñ?аеÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ?, "
"Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?валаÑ?Ñ? длÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? 32-биÑ?нÑ?Ñ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ов.\n"
"\n"
"Ð?Ñ? можеÑ?е пÑ?одолжиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановкÑ?, но Ñ?Ñ?обÑ? воÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?еми "
"пÑ?еимÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вами Ñ?воего компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а, мÑ? Ñ?екомендÑ?ем иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? 64-биÑ?нÑ?Ñ? "
"веÑ?Ñ?иÑ? Debian, или многоаÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? можно Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? на "
"лÑ?бой из ниÑ?.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?екÑ?аÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановкÑ??"

#. translate:
#. "system partition" and "boot partition" are defined by Microsoft to mean the opposite of what a
#. normal person would expect they mean, so please keep the quotes, and translate them as literally
#. as possible. Also, I suggest you use the same term used in http://support.microsoft.com/kb/314470
#. if that is available for your language.
#.
#: win32-loader.c:88
msgid ""
"Unable to find \"system partition\", assuming it is the same as the \"boot "
"partition\" ($c)."
msgstr ""
"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? найÑ?и \"Ñ?иÑ?Ñ?емнÑ?й Ñ?аздел\", Ñ?Ñ?иÑ?аем, Ñ?Ñ?о он Ñ?овпадаеÑ? "
"Ñ? \"загÑ?Ñ?зоÑ?нÑ?м Ñ?азделом\" ($c)."

#: win32-loader.c:89 win32-loader.c:95
msgid "Select install mode:"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Ñ?ежим Ñ?Ñ?Ñ?ановки:"

#: win32-loader.c:90
msgid "Normal mode. Recommended for most users."
msgstr "Ð?бÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?ежим. Рекомендован длÑ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?ва полÑ?зоваÑ?елей."

#: win32-loader.c:91
msgid ""
"Expert mode. Recommended for expert users who want full control of the "
"install process."
msgstr ""
"Режим Ñ?кÑ?пеÑ?Ñ?а. Рекомендован длÑ? опÑ?Ñ?нÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елей, коÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? "
"полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? конÑ?Ñ?олиÑ?оваÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки."

#: win32-loader.c:92
msgid "Select action:"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е дейÑ?Ñ?вие:"

#: win32-loader.c:93
msgid "Install Debian GNU/Linux on this computer."
msgstr "УÑ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Debian GNU/Linux на Ñ?Ñ?оÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?."

#: win32-loader.c:94
msgid "Repair an existing Debian system (rescue mode)."
msgstr "Ð?оÑ?иниÑ?Ñ? имеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Debian (Ñ?ежим воÑ?Ñ?Ñ?ановлениÑ?)."

#: win32-loader.c:96
msgid "Graphical install"
msgstr "УÑ?Ñ?ановка в гÑ?аÑ?иÑ?еÑ?ком Ñ?ежиме"

#: win32-loader.c:97
msgid "Text install"
msgstr "УÑ?Ñ?ановка в Ñ?екÑ?Ñ?овом Ñ?ежиме"

#: win32-loader.c:98
#, c-format
msgid "Downloading %s"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зка %s"

#: win32-loader.c:99
msgid "Connecting ..."
msgstr "Ð?одклÑ?Ñ?ение ..."

#: win32-loader.c:100
msgid "second"
msgstr "Ñ?"

#: win32-loader.c:101
msgid "minute"
msgstr "м"

#: win32-loader.c:102
msgid "hour"
msgstr "Ñ?"

#. translate:
#. This string is appended to "second", "minute" or "hour" to make plurals.
#. I know it's quite unfortunate. An alternate method for translating NSISdl
#. has been proposed [1] but in the meantime we'll have to cope with this.
#. [1] http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1656076&group_id=22049&atid=373087
#.
#: win32-loader.c:110
msgid "s"
msgstr " "

#: win32-loader.c:111
#, c-format
msgid "%dkB (%d%%) of %dkB at %d.%01dkB/s"
msgstr "%dÐ?б (%d%%) из %dÐ?б на %d.%01dÐ?б/Ñ?"

#: win32-loader.c:112
#, c-format
msgid " (%d %s%s remaining)"
msgstr " (%d %s%s оÑ?Ñ?алоÑ?Ñ?)"

#: win32-loader.c:113
msgid "Select which version of Debian-Installer to use:"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е веÑ?Ñ?иÑ? пÑ?огÑ?аммÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian:"

#: win32-loader.c:114
msgid "Stable release. This will install Debian \"stable\"."
msgstr "СÑ?абилÑ?наÑ? веÑ?Ñ?иÑ?. Ð?на Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ? Ñ?Ñ?абилÑ?нÑ?Ñ? \"stable\" веÑ?Ñ?иÑ? Debian."

#: win32-loader.c:115
msgid ""
"Daily build. This is the development version of Debian-Installer. It will "
"install Debian \"testing\" by default, and may be capable of installing "
"\"stable\" or \"unstable\" as well."
msgstr ""
"Ð?жедневнаÑ? веÑ?Ñ?иÑ?. ЭÑ?о Ñ?азÑ?абаÑ?Ñ?ваемаÑ? веÑ?Ñ?иÑ? пÑ?огÑ?аммÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian. Ð?о "
"Ñ?молÑ?аниÑ?, она Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?Ñ? \"testing\" веÑ?Ñ?иÑ? Debian, но Ñ?акже "
"можеÑ? Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? \"Ñ?Ñ?абилÑ?нÑ?Ñ?\" или \"неÑ?Ñ?абилÑ?нÑ?Ñ?\" веÑ?Ñ?ии."

#. translate:
#. You might want to mention that so-called "known issues" page is only available in English.
#.
#: win32-loader.c:120
msgid ""
"It is recommended that you check for known issues before using a daily "
"build. Would you like to do that now?"
msgstr ""
"РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок извеÑ?Ñ?нÑ?Ñ? пÑ?облем, пеÑ?ед Ñ?ем как "
"иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? ежедневнÑ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ?. ХоÑ?иÑ?е Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о пÑ?Ñ?мо Ñ?ейÑ?аÑ??"

#: win32-loader.c:121
msgid "Desktop environment:"
msgstr "Ð?кÑ?Ñ?жение Ñ?абоÑ?его Ñ?Ñ?ола:"

#: win32-loader.c:122
msgid "None"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ?"

#: win32-loader.c:123
msgid ""
"Debian-Installer Loader will be setup with the following parameters. Do NOT "
"change any of these unless you know what you're doing."
msgstr ""
"Ð?агÑ?Ñ?зÑ?ик пÑ?огÑ?аммÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian бÑ?деÑ? запÑ?Ñ?ен Ñ?о Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ими "
"паÑ?амеÑ?Ñ?ами. Ð?Ð? изменÑ?йÑ?е иÑ?, пока вÑ? не знаеÑ?е, длÑ? Ñ?его они пÑ?едназнаÑ?енÑ?."

#: win32-loader.c:124
msgid "Proxy settings (host:port):"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки пÑ?окÑ?и-Ñ?еÑ?веÑ?а (Ñ?оÑ?Ñ?:поÑ?Ñ?):"

#: win32-loader.c:125
msgid "Location of boot.ini:"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ? к boot.ini:"

#: win32-loader.c:126
msgid "Base URL for netboot images (linux and initrd.gz):"
msgstr "Ð?азовÑ?й URL длÑ? обÑ?азов Ñ?еÑ?евой Ñ?Ñ?Ñ?ановки (linux и initrd.gz):"

#: win32-loader.c:127
msgid "Error"
msgstr "Ð?Ñ?ибка"

#: win32-loader.c:128
msgid "Error: failed to copy $0 to $1."
msgstr "Ð?Ñ?ибка: не Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?копиÑ?оваÑ?Ñ? $0 в $1."

#: win32-loader.c:129
msgid "Generating $0"
msgstr "Ð?енеÑ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? $0"

#: win32-loader.c:130
msgid "Appending preseeding information to $0"
msgstr "Ð?обавлÑ?еÑ?Ñ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? авÑ?оÑ?Ñ?Ñ?ановки в $0"

#: win32-loader.c:131
msgid "Error: unable to run $0."
msgstr "Ð?Ñ?ибка: не Ñ?далоÑ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? $0."

#: win32-loader.c:132
msgid "Disabling NTFS compression in bootstrap files"
msgstr "Ð?Ñ?клÑ?Ñ?ение Ñ?жаÑ?иÑ? NTFS длÑ? Ñ?айлов наÑ?алÑ?ной загÑ?Ñ?зки"

#: win32-loader.c:133
msgid "Registering Debian-Installer in NTLDR"
msgstr "РегиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? Debian-Installer в NTLDR"

#: win32-loader.c:134
msgid "Registering Debian-Installer in BootMgr"
msgstr "РегиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? Debian-Installer в BootMgr"

#: win32-loader.c:135
msgid "Error: failed to parse bcdedit.exe output."
msgstr "Ð?Ñ?ибка: не Ñ?далоÑ?Ñ? понÑ?Ñ?Ñ? Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ? оÑ? bcdedit.exe."

#: win32-loader.c:136
msgid "Error: $0 not found. Is this really Windows $windows_version?"
msgstr "Ð?Ñ?ибка: $0 не найден. У ваÑ? дейÑ?Ñ?виÑ?елÑ?но Windows $windows_version?"

#: win32-loader.c:137
msgid "VERY IMPORTANT NOTICE:\\n\\n"
msgstr "Ð?ЧÐ?Ð?Ь Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?ЧÐ?Ð?Ð?Ð?:\\n\\n"

#. translate:
#. The following two strings are mutualy exclusive. win32-loader
#. will display one or the other depending on version of Windows.
#. Take into account that either option has to make sense in our
#. current context (i.e. be careful when using pronouns, etc).
#.
#: win32-loader.c:145
msgid ""
"The second stage of this install process will now be started. After your "
"confirmation, this program will restart Windows in DOS mode, and "
"automaticaly load Debian Installer.\\n\\n"
msgstr ""
"СейÑ?аÑ? наÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?оÑ?ой Ñ?Ñ?ап пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?ановки. Ð?оÑ?ле ваÑ?его Ñ?оглаÑ?иÑ?, Ñ?Ñ?а "
"пÑ?огÑ?амма пеÑ?езапÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Windows в Ñ?ежим DOS и авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? "
"пÑ?огÑ?аммÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian.\\n\\n"

#: win32-loader.c:146
msgid ""
"You need to reboot in order to proceed with your Debian install. During "
"your next boot, you will be asked whether you want to start Windows or "
"Debian Installer. Choose Debian Installer to continue with the install "
"process.\\n\\n"
msgstr ""
"Ð?ам необÑ?одимо пеÑ?езагÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ? длÑ? пÑ?одолжениÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian. "
"Ð?оÑ?ле пеÑ?езагÑ?Ñ?зки, вÑ? Ñ?можеÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? междÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановкой Debian и обÑ?Ñ?ной "
"загÑ?Ñ?зкой Windows. Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Debian Installer длÑ? пÑ?одолжениÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?а "
"Ñ?Ñ?Ñ?ановки.\\n\\n"

#: win32-loader.c:147
msgid ""
"During the install process, you will be offered the possibility of either "
"reducing your Windows partition to install Debian or completely replacing "
"it. In both cases, it is STRONGLY RECOMMENDED that you have previously made "
"a backup of your data. Nor the authors of this loader neither the Debian "
"project will take ANY RESPONSIBILITY in the event of data loss.\\n\\nOnce "
"your Debian install is complete (and if you have chosen to keep Windows in "
"your disk), you can uninstall the Debian-Installer Loader through the "
"Windows Add/Remove Programs dialog in Control Panel."
msgstr ""
"Ð? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?ановки вам бÑ?деÑ? пÑ?едложена возможноÑ?Ñ?Ñ?, либо Ñ?менÑ?Ñ?иÑ?Ñ? ваÑ? "
"Ñ?аздел Windows, либо полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? его замениÑ?Ñ?. Ð? лÑ?бом Ñ?лÑ?Ñ?ае Ð?Ð?СТÐ?ЯТÐ?Ð?ЬÐ?Ð? "
"РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?УÐ?ТСЯ Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?езеÑ?внÑ?Ñ? копиÑ? ваÑ?иÑ? даннÑ?Ñ?. Ð?и авÑ?оÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ого "
"загÑ?Ñ?зÑ?ика, ни пÑ?оекÑ? Debian ни неÑ?Ñ?Ñ? Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?ТÐ?Ð?ТСТÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?СТÐ? в Ñ?лÑ?Ñ?ае "
"поÑ?еÑ?и ваÑ?иÑ? даннÑ?Ñ?.\\n\\nÐ?оÑ?ле Ñ?ого, как пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian бÑ?деÑ? "
"завеÑ?Ñ?Ñ?н (и еÑ?ли вÑ? вÑ?бÑ?али Ñ?оÑ?Ñ?анение Windows на диÑ?ке), вÑ? можеÑ?е Ñ?далиÑ?Ñ? "
"Ð?агÑ?Ñ?зÑ?ик пÑ?огÑ?аммÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки Debian Ñ?еÑ?ез диалог Windows 'УÑ?Ñ?ановка и "
"Ñ?даление пÑ?огÑ?амм' в 'Ð?анели Ñ?пÑ?авлениÑ?'."

#: win32-loader.c:148
msgid "Do you want to reboot now?"
msgstr "Ð?еÑ?езагÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ? Ñ?ейÑ?аÑ??"


Reply to: