[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openvpn 2.1~rc4-3: Please update debconf PO translation for the package openvpnДля проверки
# Translation of OpenVPN debconf PO-file to Russian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Yuriy Talakan' <yt@drsk.ru>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openvpn_2.1~rc4-3_ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openvpn@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-26 17:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-03 23:19+0300\n"
"Last-Translator: Sergey Alyoshin <alyoshin.s@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:2001
msgid "Would you like to start openvpn sooner?"
msgstr "Ð?апÑ?Ñ?каÑ?Ñ? OpenVPN Ñ?анÑ?Ñ?е?"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:2001
msgid ""
"Previous versions of openvpn started at the same time as most of other "
"services. This means that most of these services couldn't use openvpn since "
"it may have been unavailable when they started. Newer versions of the "
"openvpn package will start earlier. (i.e. a S16openvpn link in rc[235].d "
"instead of a S20openvpn)"
msgstr ""
"Ð?Ñ?едÑ?дÑ?Ñ?ие веÑ?Ñ?ии OpenVPN запÑ?Ñ?калиÑ?Ñ? в Ñ?о же вÑ?емÑ?, Ñ?Ñ?о и болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во "
"оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?Ñ? Ñ?еÑ?виÑ?ов. ЭÑ?о ознаÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во из Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?еÑ?виÑ?ов не могÑ?Ñ? "
"иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? OpenVPN, поÑ?колÑ?кÑ? он мог бÑ?Ñ?Ñ? недоÑ?Ñ?Ñ?пен, когда они "
"запÑ?Ñ?Ñ?илиÑ?Ñ?. Ð?овÑ?е веÑ?Ñ?ии пакеÑ?а OpenVPN запÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?анÑ?Ñ?е. (Ñ?.е. Ñ?Ñ?Ñ?лка "
"S16openvpn в rc[235].d вмеÑ?Ñ?о S20openvpn)"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:2001 ../templates:6001
msgid ""
"If you accept here, the package upgrade will make this change for you. If "
"you refuse, nothing will change, and openvpn will be working just like it "
"did before."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли Ñ?оглаÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ñ?о обновление пакеÑ?а Ñ?делаеÑ? длÑ? ваÑ? Ñ?Ñ?о изменение. Ð?Ñ?ли "
"оÑ?клониÑ?Ñ?, Ñ?о ниÑ?его не измениÑ?Ñ?Ñ?, и OpenVPN бÑ?деÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? по-пÑ?ежнемÑ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Create the TUN/TAP device?"
msgstr "СоздаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во TUN/TAP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, the /dev/net/tun device needed by OpenVPN will be "
"created."
msgstr ""
"Ð?Ñ?и вÑ?боÑ?е Ñ?Ñ?ой опÑ?ии, бÑ?деÑ? Ñ?оздано Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во /dev/net/tun, необÑ?одимое "
"длÑ? OpenVPN."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "You should not choose this option if you're using devfs."
msgstr "Ð?ам не Ñ?ледÑ?еÑ? вÑ?биÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? опÑ?иÑ? пÑ?и иÑ?полÑ?зовании devfs."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Stop OpenVPN when upgraded?"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? OpenVPN пÑ?и обновлении?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The upgrade process stops the running daemon before  installing the new "
"version. If you are installing or upgrading the system remotely, that could "
"break the upgrade process."
msgstr ""
"Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? обновлениÑ? оÑ?Ñ?ановиÑ? вÑ?полнÑ?Ñ?Ñ?ийÑ?Ñ? Ñ?еÑ?виÑ?-демон пеÑ?ед Ñ?Ñ?Ñ?ановкой "
"новой веÑ?Ñ?ии. Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?Ñ?Ñ?анавливаеÑ?е или обновлÑ?еÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Ñ?далÑ?нно, Ñ?Ñ?о "
"можеÑ? наÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? обновлениÑ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#| msgid ""
#| "Unless you do your upgrades locally, it is advised NOT to stop openvpn "
#| "before it gets upgraded. The installation process will restart it once "
#| "it's done."
msgid ""
"Unless upgrades are performed locally, you should choose to not stop OpenVPN "
"before it is upgraded. The installation process will restart it once the "
"upgrade is completed."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? не вÑ?полнÑ?еÑ?е обновление локалÑ?но, Ñ?о не Ñ?ледÑ?еÑ? оÑ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? OpenVPN до "
"завеÑ?Ñ?ениÑ? обновлениÑ?. Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки пеÑ?езапÑ?Ñ?Ñ?иÑ? его по завеÑ?Ñ?ениÑ? обновлениÑ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
#| msgid "This option will take effect in your next upgrade."
msgid "This option will take effect for the next upgrade."
msgstr "ЭÑ?а опÑ?иÑ? наÑ?нÑ?Ñ? дейÑ?Ñ?воваÑ?Ñ? пÑ?и Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?ем обновлении."

#. Type: note
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:5001
msgid "Default port has changed"
msgstr "Ð?оÑ?Ñ? по Ñ?молÑ?аниÑ? изменилÑ?Ñ?"

#. Type: note
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:5001
msgid ""
"OpenVPN's default port has changed from 5000 to 1194 (IANA assigned). If you "
"don't specify the port to be used on your VPNs, this upgrade may break them."
msgstr ""
"Ð?оÑ?Ñ? по Ñ?молÑ?аниÑ? длÑ? OpenVPN изменилÑ?Ñ? Ñ? 5000 на 1194 (назнаÑ?ено IANA). "
"Ð?Ñ?ли Ð?Ñ? не Ñ?казали иÑ?полÑ?зÑ?емÑ?й поÑ?Ñ? в ваÑ?иÑ? VPN-аÑ?, Ñ?о Ñ?Ñ?о обновление можеÑ? "
"Ñ?ломаÑ?Ñ? иÑ?."

#. Type: note
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:5001
msgid ""
"Use the option 'port 5000' if you want to keep the old port configuration, "
"or take a look at your firewall rules to allow the new default port "
"configuration to work."
msgstr ""
"Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е опÑ?иÑ? 'port 5000', еÑ?ли Ñ?оÑ?иÑ?е оÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойкÑ? поÑ?Ñ?а, "
"или пеÑ?еÑ?моÑ?Ñ?иÑ?е ваÑ?и пÑ?авила межÑ?еÑ?евого Ñ?кÑ?ана Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?азÑ?еÑ?иÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? "
"новой наÑ?Ñ?Ñ?ойки поÑ?Ñ?а по Ñ?молÑ?аниÑ?."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:6001
msgid "Would you like to stop openvpn later?"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? OpenVPN позже?"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOT REVIEWED, obsolete
#: ../templates:6001
msgid ""
"Previous versions of openvpn stopped at the same time as most of other "
"services. This meant that some of services stopping later couldn't use  "
"openvpn since it may have been stopped before them. Newer versions of the "
"openvpn package will stop the service later. (i.e. a K80openvpn link in  rc"
"[06].d instead of a K20openvpn)"
msgstr ""
"Ð?Ñ?едÑ?дÑ?Ñ?ие веÑ?Ñ?ии OpenVPN оÑ?Ñ?анавливалиÑ?Ñ? в Ñ?о же вÑ?емÑ?, Ñ?Ñ?о и болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во "
"оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?Ñ? Ñ?еÑ?виÑ?ов. ЭÑ?о знаÑ?иÑ?, Ñ?Ñ?о некоÑ?оÑ?Ñ?е из оÑ?Ñ?анавливаемÑ?Ñ? позже "
"Ñ?еÑ?виÑ?ов не могÑ?Ñ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? OpenVPN, поÑ?колÑ?кÑ? он мог бÑ?Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?ановлен "
"пеÑ?ед ними. Ð?овÑ?е веÑ?Ñ?ии пакеÑ?а OpenVPN оÑ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? Ñ?еÑ?виÑ? позже. (Ñ?.е. "
"Ñ?Ñ?Ñ?лка K80openvpn в rc[06].d вмеÑ?Ñ?о K20openvpn)"

#~ msgid "Would you like a TUN/TAP device to be created?"
#~ msgstr "СоздаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во TUN/TAP?"

#~ msgid ""
#~ "If you accept here, the package will make a special device called /dev/"
#~ "net/tun for openvpn's use. If you refuse, the device won't be made now. "
#~ "Read README.Debian for details on how to make it. If you are using devfs "
#~ "refuse here."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?Ñ?ли Ð?Ñ? Ñ?оглаÑ?иÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?о пакеÑ? Ñ?оздаÑ?Ñ? длÑ? нÑ?жд openvpn Ñ?пеÑ?иалÑ?ное "
#~ "Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во по имени /dev/net/tun. Ð?Ñ?ли Ð?Ñ? оÑ?кажеÑ?еÑ?Ñ?, Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во не "
#~ "бÑ?деÑ? Ñ?ейÑ?аÑ? Ñ?оздано. Ð?Ñ?оÑ?иÑ?айÑ?е деÑ?али его Ñ?озданиÑ? в README.Debian. "
#~ "Ð?Ñ?ли Ð?Ñ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?е devfs, оÑ?кажиÑ?еÑ?Ñ? здеÑ?Ñ?."

#~ msgid "Would you like to stop openvpn before it gets upgraded?"
#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? openvpn пеÑ?ед обновлением?"

#~ msgid ""
#~ "In some cases you may be upgrading openvpn in a remote server using a VPN "
#~ "to do so. The upgrade process stops the running daemon before  installing "
#~ "the new version, in that case you may lose your connection, the upgrade "
#~ "may be interrupted, and you may not be able to reconnect to the remote "
#~ "host."
#~ msgstr ""
#~ "Ð? некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ð?Ñ? можеÑ?е обновлÑ?Ñ?Ñ? openvpn на Ñ?даленном Ñ?еÑ?веÑ?е, "
#~ "иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? длÑ? Ñ?Ñ?ого VPN. Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? обновлениÑ? оÑ?Ñ?ановиÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?ий демон "
#~ "пеÑ?ед Ñ?Ñ?Ñ?ановкой новой веÑ?Ñ?ии, в Ñ?Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае Ð?Ñ? можеÑ?е поÑ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?аÑ?е "
#~ "подклÑ?Ñ?ение, обновление можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? пÑ?еÑ?вано, и Ð?Ñ? не Ñ?можеÑ?е подклÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? "
#~ "заново к Ñ?даленной маÑ?ине."

Reply to: