[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ltsp 5.0.40~bzr20080121-2: Please update PO translation for the package ltsp42c42
< msgstr ""
---
> msgstr "Копирование пакетов"
47c47
< msgstr ""
---
> msgstr "готово."
138c138
< msgstr ""
---
> msgstr "копировать файлы apt-пакетов с сервера"
# translation of ru.po to Russian
# ltsp gettext messages for LANGUAGE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the ltsp package.
#
# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 5.0.40~bzr20080121-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-29 07:11-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-03 20:26+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/001-set-components:3
#, sh-format
msgid "Set the components to be used in mirror"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка иÑ?полÑ?зÑ?емÑ?Ñ? компоненÑ? зеÑ?кала"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-distribution-specific:5
#, sh-format
msgid "NOTE: disabling security APT source for sid. It does not exist."
msgstr ""
"Ð?Ð?Ð?Ð?ЧÐ?Ð?Ð?Ð?: вÑ?клÑ?Ñ?ение иÑ?Ñ?оÑ?ников APT обновлений безопаÑ?ноÑ?Ñ?и длÑ? sid. Ð?Ñ? не "
"Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/040-copy-package-cache:3
#, sh-format
msgid "cache downloaded packages"
msgstr "кÑ?Ñ? Ñ?каÑ?аннÑ?Ñ? Ñ?айлов пакеÑ?ов"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/040-copy-package-cache:13
#, sh-format
msgid "Copying packages"
msgstr "Ð?опиÑ?ование пакеÑ?ов"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/040-copy-package-cache:18
#, sh-format
msgid "done."
msgstr "гоÑ?ово."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/035-kiosk:7
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/030-kiosk:7
#, sh-format
msgid "a simple webkiosk mode."
msgstr "пÑ?оÑ?Ñ?ой Ñ?ежим веб-киоÑ?ка."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/030-late-packages:3
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/030-late-packages:3
#, sh-format
msgid "list of packages to install as part of the final installation."
msgstr "задаÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок пакеÑ?ов длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки в конÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?ановки."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/001-set-arch:3
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-arch:3
#, sh-format
msgid "set the target architecture"
msgstr "задаÑ?Ñ? аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? клиенÑ?а (target)"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/030-early-packages:3
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/030-early-packages:3
#, sh-format
msgid "set the list of packages to install after base-install is completed."
msgstr "задаÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок пакеÑ?ов длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки поÑ?ле завеÑ?Ñ?ениÑ? base-install."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-manage-mirror:3
#, sh-format
msgid "Set the mirror location"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка Ñ?аÑ?положениÑ? зеÑ?кала"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-manage-mirror:4
#, sh-format
msgid "add a mirror, which takes priority over the default mirror"
msgstr "добавиÑ?Ñ? зеÑ?кало Ñ? пÑ?иоÑ?иÑ?еÑ?ом вÑ?Ñ?е, Ñ?ем Ñ? зеÑ?кала по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-manage-mirror:5
#, sh-format
msgid "add a mirror, with lower priority than the default mirror"
msgstr "добавиÑ?Ñ? зеÑ?кало Ñ? пÑ?иоÑ?иÑ?еÑ?ом ниже, Ñ?ем Ñ? зеÑ?кала по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-manage-mirror:6
#, sh-format
msgid "add a security mirror"
msgstr "добавиÑ?Ñ? зеÑ?кало безопаÑ?ноÑ?Ñ?и"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/001-apt-keys:3
#, sh-format
msgid "include the listed keys in the apt keyring"
msgstr "вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?казаннÑ?е клÑ?Ñ?и в Ñ?вÑ?зкÑ? apt"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-security-mirror:8
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/010-security-mirror:8
#, sh-format
msgid "NOTE: adding default dist and components to security mirror:"
msgstr ""
"Ð?Ð?Ð?Ð?ЧÐ?Ð?Ð?Ð?: добавлÑ?еÑ?Ñ?Ñ? диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ив и компоненÑ?Ñ? Ñ? зеÑ?кала безопаÑ?ноÑ?Ñ?и:"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/020-kernel-selection:3
#, sh-format
msgid "set the list of kernel packages to install."
msgstr "задаÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?ок пакеÑ?ов Ñ?деÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-enable-popcon:3
#, sh-format
msgid "enable popularity-contest in the chroot"
msgstr "вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? popularity-contest в chroot"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-enable-popcon:12
#, sh-format
msgid "Enabling popularity contest..."
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ение Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ? в подÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е попÑ?лÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и пакеÑ?ов..."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-serial-console:3
#, sh-format
msgid "enable serial console"
msgstr "вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? конÑ?олÑ? на поÑ?ледоваÑ?елÑ?ном поÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-serial-console:12
#, sh-format
msgid "Enabling serial console..."
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ение конÑ?оли на поÑ?ледоваÑ?елÑ?ном поÑ?Ñ?Ñ?..."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/010-debconf-seeds:3
#, sh-format
msgid "load debconf seeding in the chroot after install"
msgstr "загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? оÑ?веÑ?Ñ? debconf в chroot поÑ?ле Ñ?Ñ?Ñ?ановки"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/040-copy-package-lists:3
#, sh-format
msgid "copy apt Packages files from server"
msgstr "копиÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? apt-пакеÑ?ов Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?а"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/025-locales:3
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/025-locales:3
#, sh-format
msgid "Set the default locale"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка локали по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/090-clean-package-cache:3
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/090-clean-package-cache:3
#, sh-format
msgid "keep cache of downloaded package files"
msgstr "Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? кÑ?Ñ? Ñ?каÑ?аннÑ?Ñ? Ñ?айлов пакеÑ?ов"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Debian/001-set-accept-unsigned-packages:3
#, sh-format
msgid "allow unsigned packages during install."
msgstr "Ñ?азÑ?еÑ?иÑ?Ñ? неподпиÑ?аннÑ?е пакеÑ?Ñ? во вÑ?емÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/095-update-image:3
#, sh-format
msgid "force to skip the squashfs build (for debian-installer)."
msgstr "пÑ?инÑ?диÑ?елÑ?но пÑ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? поÑ?Ñ?Ñ?оение squashfs (длÑ? debian-installer)."

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/Ubuntu/015-sources-list:3
#, sh-format
msgid "use the servers sources.list instead of generating one"
msgstr "иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? sources.list Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?а вмеÑ?Ñ?о генеÑ?аÑ?ии"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-load-configuration-file:3
#, sh-format
msgid "Load a user specific configuration file"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? заданнÑ?й полÑ?зоваÑ?елÑ?Ñ?кий Ñ?айл конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ии"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-arch:20
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-arch:31
#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-arch:42
#, sh-format
msgid "ERROR: --arch %s called on unsupported arch: %s"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: --arch %s вÑ?звана на неподдеÑ?живаемой аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?е: %s"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-arch:49
#, sh-format
msgid "ERROR: unsupported architecture. Check your --arch argument: %s"
msgstr ""
"Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: неподдеÑ?живаемаÑ? аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?а. Ð?Ñ?овеÑ?Ñ?Ñ?е аÑ?гÑ?менÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?а --arch: %s"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-arch:50
#, sh-format
msgid "    supported values are: %s"
msgstr "    поддеÑ?живаемÑ?е знаÑ?ениÑ?: %s"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/095-rootpass:3
#, sh-format
msgid "prompt to set the root password, defaults to disabled"
msgstr "пÑ?едлагаÑ?Ñ? задаÑ?Ñ? паÑ?олÑ? root, по Ñ?молÑ?аниÑ? вÑ?клÑ?Ñ?ен"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/010-set-base:3
#, sh-format
msgid "Set the default base install directory"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка базового каÑ?алога Ñ?Ñ?Ñ?ановки по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-dist:3
#, sh-format
msgid "Set the distribution to be used for install"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ива, иÑ?полÑ?зÑ?емого длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/000-enable-debug:3
#, sh-format
msgid "Enable debug support"
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? поддеÑ?жкÑ? оÑ?ладки"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/001-set-exclude:3
#, sh-format
msgid "exclude packages from the initial chroot"
msgstr "иÑ?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пакеÑ?Ñ? из наÑ?алÑ?ного chroot"

#: ../server/plugins/ltsp-build-client/common/010-set-chroot:3
#, sh-format
msgid "Set the name of the chroot."
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка имени chroot."

#: ../server/ltsp-build-client:49
#, sh-format
msgid "API ERROR: you need to provide true or false."
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð? API: вам нÑ?жно Ñ?казаÑ?Ñ? знаÑ?ение true или false."

#: ../server/ltsp-build-client:101
#, sh-format
msgid "Display this help message"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пÑ?авкÑ?"

#: ../server/ltsp-build-client:102
#, sh-format
msgid "Display help for all available commandline options"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? Ñ?пÑ?авкÑ? по вÑ?ем доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?м паÑ?амеÑ?Ñ?ам командной Ñ?Ñ?Ñ?оки"

#: ../server/ltsp-build-client:106
#, sh-format
msgid "LTSP Build Client usage:"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зование LTSP Build Client:"

#: ../server/ltsp-build-client:110
#, sh-format
msgid " Regular options:"
msgstr " Ð?бÑ?Ñ?нÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?:"

#: ../server/ltsp-build-client:114
#, sh-format
msgid " Advanced options:"
msgstr " Ð?ополниÑ?елÑ?нÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?:"

#: ../server/ltsp-build-client:126
#, sh-format
msgid "info: LTSP client installation completed successfully"
msgstr "инÑ?о: Ñ?Ñ?Ñ?ановка клиенÑ?а LTSP Ñ?Ñ?пеÑ?но завеÑ?Ñ?ена"

#: ../server/ltsp-build-client:128
#, sh-format
msgid "error: LTSP client installation ended abnormally"
msgstr "оÑ?ибка: Ñ?Ñ?Ñ?ановка клиенÑ?а LTSP завеÑ?Ñ?илаÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но"

Reply to: