[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Announce of upcoming l10n NMU for the lsh-utils packageOn Sat, 15 Jan 2005 08:59:53 +0100
 Christian Perrier <bubulle@debian.org> wrote:

Other translators also have the opportunity of creating a translation
in their language for this package. Please go to
http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/pot and pick up the
relevant templates.pot.gz file. Once completed, please send it
directly to me so that I incorporate it in the package being built.

The deadline for receiving updates and new translations if fixed to
18 jan 2005.

Please, add russian translation.

Regards,
Yuri Kozlov
# translation of debconf.ru.po to Russian
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Yuri Kozlov <yuray@id.ru>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf.ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-23 16:39-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-16 13:46+0400\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@id.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3
msgid "New versions of lsh require random seed file"
msgstr "Ð?овÑ?м веÑ?Ñ?иÑ?м lsh Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айл Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?Ñ? знаÑ?ений"

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3
msgid ""
"In new versions of lsh-server (1.3.6 and above), a random seed file is "
"required for lshd or lsh_proxy to run. This file is generated by running "
"\"lsh-make-seed --server\". lsh-make-seed requires you to enter random "
"keystrokes for its random number generator. You will need to run this "
"command in order for the lsh server to work. This seed only needs to be "
"created once."
msgstr ""
"Ð? новÑ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ?Ñ? lsh-server (1.3.6 и вÑ?Ñ?е) длÑ? запÑ?Ñ?ка lshd или lsh_proxy "
"Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айл Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?Ñ? знаÑ?ений. ЭÑ?оÑ? Ñ?айл можно Ñ?оздаÑ?Ñ?, вÑ?полнив "
"\"lsh-make-seed --server\". Ð?лÑ? генеÑ?аÑ?оÑ?а Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?ел пÑ?огÑ?амме "
"lsh-make-seed нÑ?жно, Ñ?Ñ?обÑ? вÑ? беÑ?поÑ?Ñ?доÑ?но понажимали на клавиаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. "
"ЧÑ?обÑ? Ñ?еÑ?веÑ? lsh заÑ?абоÑ?ал, вам обÑ?заÑ?елÑ?но нÑ?жно пÑ?оделаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о. "
"Файл Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?Ñ? знаÑ?ений Ñ?оздаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко один Ñ?аз."

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3
msgid ""
"For security reasons, lsh-make-seed really needs to be run from the console "
"of the system you are running it on. If you run lsh-make-seed using a remote "
"shell, the timing information lsh-make-seed uses for its random seed "
"creation is likely to be screwed. If need be, you can generate the random "
"seed on a different system than that which it will eventually be on, by "
"installing the lsh-utils package and running \"lsh-make-seed -o my-other-"
"server-seed-file\". You may then transfer the seed to the destination system "
"as using a secure connection with lsh or ssh (store it as /var/spool/lsh/"
"yarrow-seed-file)."
msgstr ""
"Ð? Ñ?елÑ?Ñ? безопаÑ?ноÑ?Ñ?и lsh-make-seed обÑ?заÑ?елÑ?но должна запÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? из конÑ?оли "
"Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?, за коÑ?оÑ?ой вÑ? непоÑ?Ñ?едÑ?Ñ?венно Ñ?абоÑ?аеÑ?е. Ð?Ñ?ли вÑ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е "
"lsh-make-seed Ñ?еÑ?ез Ñ?далÑ?ннÑ?Ñ? конÑ?олÑ?, Ñ?о Ñ?инÑ?Ñ?онизиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?, "
"иÑ?полÑ?зÑ?емаÑ? lsh-make-seed длÑ? Ñ?озданиÑ? Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?Ñ? знаÑ?ений, веÑ?оÑ?Ñ?но, бÑ?деÑ? "
"иÑ?кажена. Ð?Ñ? можеÑ?е Ñ?генеÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?айл Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?Ñ? знаÑ?ений на дÑ?Ñ?гой Ñ?иÑ?Ñ?еме, "
"Ñ?Ñ?Ñ?ановив пакеÑ? lsh-utils и вÑ?полнив "
"\"lsh-make-seed -o моÑ?-имÑ?-Ñ?айла-Ñ?лÑ?Ñ?айнÑ?Ñ?-знаÑ?ений\". "
"Ð?аÑ?ем вÑ? можеÑ?е пеÑ?еÑ?лаÑ?Ñ? Ñ?айл на дÑ?Ñ?гÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? безопаÑ?ного "
"Ñ?оединениÑ? Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? lsh или ssh (Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?е его под именем "
"/var/spool/lsh/yarrow-seed-file)."

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:3
msgid ""
"If the file /var/spool/lsh/yarrow-random-seed already exists on your system, "
"(for example if you have already successfully configured lsh-server > 1.3.6 "
"on your system), you can safely ignore this note."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли Ñ?айл /var/spool/lsh/yarrow-random-seed Ñ?же еÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?иÑ?Ñ?еме, "
"(напÑ?имеÑ?, еÑ?ли в Ñ?иÑ?Ñ?еме Ñ?же наÑ?Ñ?Ñ?оен lsh-server веÑ?Ñ?ии новее Ñ?ем 1.3.6), Ñ?о "
"вÑ? можеÑ?е игноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о замеÑ?ание."

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:27
msgid "Migrating from SSH1/OpenSSH to lsh"
msgstr "Ð?еÑ?еÑ?од Ñ? SSH1/OpenSSH на lsh"

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:27
msgid ""
"As SSH1 and OpenSSH (hereafter referred to as simply \"SSH1\") and lshd all "
"use the same default port (22), you will need to choose one of the following "
"strategies to have the SSH1 and lshd daemons working together on the same "
"machine/network interface."
msgstr ""
"Так как SSH1 и OpenSSH (далее, пÑ?оÑ?Ñ?о \"SSH1\") и lshd иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? одинаковÑ?й "
"номеÑ? поÑ?Ñ?а (22), Ñ?о вам нÑ?жно вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? однÑ? из Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?егий, Ñ?Ñ?обÑ? "
"демонÑ? SSH1 и lshd Ñ?абоÑ?али вмеÑ?Ñ?е на одном Ñ?еÑ?евом инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?е."

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:27
msgid ""
"The default option is to have lshd running on port 2222. This can be changed "
"to any unused port you want. With this option you will need to pass the "
"option \"-p <port number>\" to lshc to specify what port the server is "
"running on (eg. -p 2222)."
msgstr ""
"Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ?, lshd запÑ?Ñ?каеÑ?Ñ?Ñ? на поÑ?Ñ?Ñ? 2222. Ð?ожно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? лÑ?бой "
"Ñ?вободнÑ?й номеÑ? поÑ?Ñ?а. Ð? Ñ?Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае lshc поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ?ом "
"\"-p <номеÑ? поÑ?Ñ?а>\", длÑ? Ñ?ого Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?казаÑ?Ñ?, на каком поÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?ен Ñ?еÑ?веÑ? "
"(напÑ?имеÑ?, -p 2222)."

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:27
msgid ""
"Having to give lshc the `-p 2222' option can get very annoying, so you may "
"want to run lshd on the default ssh port of 22. This means that you will "
"*not* be able to run any other ssh daemon as normal on port 22. If you have "
"the ssh (OpenSSH) package installed, lshd has an option to pass the "
"connection on to ssh1 if a ssh1 client tries to connect to lsh. This can "
"allow you to seamlessly migrate from ssh1 to lsh."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли Ñ?казÑ?ваÑ?Ñ? каждÑ?й Ñ?аз lshc паÑ?амеÑ?Ñ? `-p 2222' надоело, Ñ?о можно запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? "
"lshd на поÑ?Ñ?Ñ? по Ñ?молÑ?аниÑ? длÑ? ssh (22). ЭÑ?о знаÑ?иÑ?, Ñ?Ñ?о вÑ? болÑ?Ñ?е *не* "
"Ñ?можеÑ?е запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гой демон ssh на поÑ?Ñ?Ñ? 22. Ð?Ñ?ли Ñ?Ñ?Ñ?ановлен пакеÑ? ssh "
"(OpenSSH), Ñ?о Ñ? lshd еÑ?Ñ?Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ? пеÑ?едаÑ?и Ñ?оединениÑ? ssh1, еÑ?ли ssh1 клиенÑ? "
"пÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? подклÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? к lsh. ЭÑ?о позволиÑ? без пÑ?облем пеÑ?ейÑ?и Ñ? ssh1 на lsh."

#. Type: note
#. Description
#: ../lsh-server.templates:27
msgid ""
"Please note that if you have any of the ssh2, ssh-nonfree or ssh-socks "
"packages installed and you want run lshd on port 22, you need to manually "
"disable the ssh daemon in that package from starting (or make it start on a "
"different port). To do this, you will need to edit /etc/init.d/<packagename> "
"where <packagename> is ssh2, ssh-nonfree or ssh-socks (depending on which "
"one you've got installed), and put \"exit 0\" as the second line in the file "
"(after the \"#!/bin/sh\")"
msgstr ""
"Ð?амеÑ?Ñ?Ñ?е, Ñ?Ñ?о еÑ?ли Ñ? ваÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановлен лÑ?бой из пакеÑ?ов: ssh2, ssh-nonfree или "
"ssh-socks и вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? lshd на 22 поÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?о вам нÑ?жно вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? "
"запÑ?еÑ?иÑ?Ñ? запÑ?Ñ?к демона ssh Ñ?Ñ?ого пакеÑ?а (или запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? его на дÑ?Ñ?гом поÑ?Ñ?Ñ?). "
"Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого нÑ?жно оÑ?Ñ?едакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? /etc/init.d/<имÑ?-пакеÑ?а>, где "
"<имÑ?-пакеÑ?а> -- ssh2, ssh-nonfree или ssh-socks (в завиÑ?имоÑ?Ñ?и оÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?о "
"Ñ?Ñ?Ñ?ановлено), и запиÑ?аÑ?Ñ? \"exit 0\" во вÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окÑ? Ñ?айла "
"(поÑ?ле \"#!/bin/sh\")"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:56
msgid "lsh server port:"
msgstr "поÑ?Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?а lsh:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lsh-server.templates:56
msgid ""
"The default port for lshd is 2222. If you woul dlike lshd to run on a "
"different port, please specify the alternative port here. If you specify 22, "
"you will need to manually disable any other ssh servers you have running on "
"port 22, other than OpenSSH (from the `ssh' package), and you will be asked "
"ifyou want to use the ssh1-fallback feature of lshd to keep ssh1 working as "
"normal."
msgstr ""
"Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ? lshd запÑ?Ñ?каеÑ?Ñ?Ñ? на поÑ?Ñ?Ñ? 2222. Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е запÑ?Ñ?каÑ?Ñ? lshd на "
"дÑ?Ñ?гом поÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?кажиÑ?е его номеÑ? здеÑ?Ñ?. Ð?Ñ?ли вÑ? зададиÑ?е номеÑ? 22, Ñ?о вам "
"нÑ?жно вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? вÑ?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? лÑ?бÑ?е дÑ?Ñ?гие ssh Ñ?еÑ?веÑ?а, запÑ?Ñ?еннÑ?е на поÑ?Ñ?Ñ? 22, "
"кÑ?оме OpenSSH (из пакеÑ?а `ssh') и в Ñ?Ñ?ом Ñ?лÑ?Ñ?ае ваÑ? Ñ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?оÑ?иÑ?е ли вÑ? "
"иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? в lshd возможноÑ?Ñ?Ñ? ssh1-fallback, коÑ?оÑ?аÑ? позволÑ?еÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? "
"ssh1 как обÑ?Ñ?но."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:67
msgid "Enable ssh1 fallback?"
msgstr "РазÑ?еÑ?иÑ?Ñ? ssh1-fallback ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:67
msgid ""
"If you want ssh1 to continue working as normal, the option `--ssh1-fallback="
"\"/path/to/sshd1\"' needs to be passed to lshd at startup. If you have the "
"ssh package installed, or either ssh-nonfree or ssh-socks, (both of which "
"you have disabled by now if they are installed), I can do this for you, "
"assuming that your sshd is in /usr/sbin/sshd. If it isn't, then edit /etc/"
"init.d/lsh-server and change the path to sshd."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е, Ñ?Ñ?обÑ? ssh1 пÑ?одолжал Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? как обÑ?Ñ?но, нÑ?жно пеÑ?едаÑ?Ñ? пÑ?и "
"загÑ?Ñ?зке lshd паÑ?амеÑ?Ñ? `--ssh1-fallback=\"/path/to/sshd1\"'. Ð?Ñ?ли Ñ? ваÑ? "
"Ñ?Ñ?Ñ?ановлен пакеÑ? ssh, ssh-nonfree или ssh-socks, (два поÑ?ледниÑ? нÑ?жно "
"вÑ?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?, еÑ?ли они Ñ?Ñ?Ñ?ановленÑ?), Ñ? могÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о за ваÑ?, "
"пÑ?едполагаÑ?, Ñ?Ñ?о sshd Ñ?аÑ?положен в /usr/sbin/sshd. Ð?Ñ?ли неÑ?, Ñ?о "
"оÑ?Ñ?едакÑ?иÑ?Ñ?йÑ?е /etc/init.d/lsh-server и измениÑ?е пÑ?Ñ?Ñ? к sshd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:67
msgid "Do you want me to enable ssh1 fallback?"
msgstr "ХоÑ?иÑ?е Ñ?азÑ?еÑ?иÑ?Ñ? мне вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? ssh1-fallback ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:80
msgid "Remove host key on purge?"
msgstr "УдалÑ?Ñ?Ñ? клÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?а пÑ?и вÑ?Ñ?иÑ?Ñ?ке ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:80
msgid ""
"When this package is installed, a host key is generated to authenticate your "
"host. This host key is not purged with the rest of the package by default, "
"if you want to purge it when the package is removed then you must specify "
"that here."
msgstr ""
"Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановке пакеÑ?а Ñ?оздаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? клÑ?Ñ? аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?икаÑ?ии данного Ñ?оÑ?Ñ?а. "
"Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ?, даннÑ?й клÑ?Ñ? не Ñ?далÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?и вÑ?Ñ?иÑ?Ñ?ке пакеÑ?а; еÑ?ли вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е, "
"Ñ?Ñ?обÑ? он вÑ?Ñ?иÑ?алÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е Ñ? пакеÑ?ом, Ñ?о вÑ? должнÑ? подÑ?веÑ?диÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о здеÑ?Ñ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lsh-server.templates:80
msgid ""
"Do you want lsh's host key to be automatically removed when this package is "
"purged?"
msgstr "УдалÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айл lsh клÑ?Ñ?а маÑ?инÑ? пÑ?и вÑ?Ñ?иÑ?Ñ?ке пакеÑ?а авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки ?"


Reply to: