[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-cacher-ng 0.8.1-1: Please update debconf PO translation for the package apt-cacher-ngHi!

W dniu 27.03.2015 o 11:16, Eduard Bloch pisze:
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against apt-cacher-ng.

I am sending new po.pl. I hope I did not do any mistakes translating this 3 messages.

Best regards,
Łukasz Dulny
# Translation of apt-cacher-ng debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2014
# This file is distributed under the same license as the apt-cacher-ng package.
#
# MichaÅ? KuÅ?ach <michal.kulach@gmail.com>, 2014.
# Å?ukasz Dulny <BartekChom@poczta.onet.pl>, 2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-cacher-ng\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: apt-cacher-ng@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-17 19:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-27 17:05+0100\n"
"Last-Translator: Å?ukasz Dulny <BartekChom@poczta.onet.pl>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "Set up once"
msgstr "Skonfiguruj jednorazowo"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "Set up now and update later"
msgstr "Skonfiguruj teraz i aktualizuj później"

#. Type: select
#. Choices
#: ../apt-cacher-ng.templates:2001
msgid "No automated setup"
msgstr "Brak automatycznej konfiguracji"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid "Automatic remapping of client requests:"
msgstr "Automatyczne przepisywanie żÄ?daÅ? klientów:"

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Apt-Cacher NG can download packages from repositories other than those "
"requested by the clients. This allows it to cache content effectively, and "
"makes it easy for an administrator to switch to another mirror later. The "
"URL remapping can be set up automatically, using a configuration based on "
"the current state of /etc/apt/sources.list."
msgstr ""
"Apt-Cacher NG może pobieraÄ? pakiety z repozytoriów innych niż żÄ?dane przez "
"klientów. Pozwala to na efektywne buforowanie treÅ?ci, a dodatkowo uÅ?atwia "
"administratorowi przejÅ?cie na inny serwer lustrzany w razie potrzeby. "
"Przepisywanie URL-i może byÄ? skonfigurowane automatycznie, w oparciu o "
"bieżÄ?cy stan pliku /etc/apt/sources.list."

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Please specify whether the remapping should be configured once now, or "
"reconfigured on every update of Apt-Cacher NG (modifying the configuration "
"files each time), or left unconfigured."
msgstr ""
"ProszÄ? wybraÄ?, czy przepisywanie ma byÄ?: skonfigurowane jednokrotnie teraz, "
"konfigurowane przy każdej aktualizacji Apt-Cacher NG (modyfikujÄ?c za każdy "
"razem pliki konfiguracyjne) czy też pozostawione nieskonfigurowane."

#. Type: select
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"No automated setup\" will leave the existing configuration "
"unchanged. It will need to be updated manually."
msgstr ""
"Wybranie opcji \"Brak automatycznej konfiguracji\" pozostawi istniejÄ?cÄ? "
"konfiguracjÄ? bez zmian. Konieczne bÄ?dzie dokonanie rÄ?cznych zmian."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid "Listening address(es) for Apt-Cacher NG:"
msgstr "Adresy Apt-Cacher NG do nasÅ?uchu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"Please specify the local addresses that Apt-Cacher NG should listen on "
"(multiple entries must be separated by spaces)."
msgstr ""
"ProszÄ? podaÄ? lokalny adres, na którym Apt-Cacher NG powinien nasÅ?uchiwaÄ? "
"(kolejne adresy należy oddzieliÄ? spacjami)."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"Each entry must be an IP address or hostname associated with a local network "
"interface. Generic protocol-specific addresses are also supported, such as "
"0.0.0.0 for listening on all IPv4-enabled interfaces."
msgstr ""
"Każdy wpis musi byÄ? adresem IP lub nazwÄ? hosta powiÄ?zanÄ? z lokalnym "
"interfejsem sieciowym. ObsÅ?ugiwane sÄ? również ogólne adresy (w zależnoÅ?ci od "
"protokoÅ?u) np. adres 0.0.0.0 spowoduje nasÅ?uchiwanie na wszystkich "
"interfejsach korzystajÄ?cych z IPv4."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001
msgid ""
"If this field is left empty, Apt-Cacher NG will listen on all interfaces, "
"with all supported protocols."
msgstr ""
"JeÅ?li pozostawi siÄ? to pole puste, to Apt-Cacher NG bÄ?dzie nasÅ?uchiwaÅ? na "
"wszystkich interfejsach, korzystajÄ?c ze wszystkich obsÅ?ugiwanych protokoÅ?ów."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:3001 ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"The special word \"keep\" keeps the value from the current (or default) "
"configuration unchanged."
msgstr ""
"Specjalne sÅ?owo \"keep\" zachowuje wartoÅ?Ä? bieżÄ?cej (lub domyÅ?lnej) "
"konfiguracji, nie zmieniajÄ?c niczego."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid "Listening TCP port:"
msgstr "Port TCP do nasÅ?uchu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid ""
"Please specify the TCP port that Apt-Cacher NG should listen on for incoming "
"HTTP (proxy) requests. The default value is port 3142, but it can be set to "
"9999 to emulate apt-proxy."
msgstr ""
"ProszÄ? podaÄ? port TCP, na którym Apt-Cacher NG powinien nasÅ?uchiwaÄ? "
"przychodzÄ?cych żÄ?daÅ? HTTP (poÅ?redniczÄ?cych). DomyÅ?lnÄ? wartoÅ?ciÄ? jest port "
"3142, lecz można ustawiÄ? również 9999, aby emulowaÄ? apt-proxy."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:4001
msgid ""
"If this field is left empty, the value from the current configuration "
"remains unchanged."
msgstr ""
"JeÅ?li pozostawi siÄ? to pole puste, wartoÅ?Ä? z bieżÄ?cej konfiguracji nie "
"zmieni siÄ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid "Top-level directory for package cache:"
msgstr "Katalog najwyższego poziomu dla bufora pakietów:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid ""
"The main cache storage directory should be located on a file system without "
"file name restrictions."
msgstr ""
"GÅ?ówny katalog magazynu podrÄ?cznego powinien byÄ? poÅ?ożony na systemie plików "
"nieposiadajÄ?cym ograniczeÅ? w nazwach plików."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:5001
msgid ""
"If this field is left empty, the value from the current configuration "
"remains unchanged or is set to the default of /var/cache/apt-cacher-ng."
msgstr ""
"JeÅ?li pozostawi siÄ? to pole puste, wartoÅ?Ä? z bieżÄ?cej konfiguracji nie "
"zmieni siÄ? lub pozostanie wartoÅ?ciÄ? domyÅ?lnÄ?, czyli /var/cache/apt-cacher-ng."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid "Proxy to use for downloads:"
msgstr "Serwer poÅ?redniczÄ?cy do pobieraÅ?:"

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid "Please specify the proxy server to use for downloads."
msgstr "ProszÄ? podaÄ? serwer poÅ?redniczÄ?cy, który bÄ?dzie używany do pobieraÅ?."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"Username and password for the proxy server can be included here following "
"the user:pass@host:port scheme. However, please check the documentation for "
"limitations."
msgstr ""
"NazwÄ? użytkownika i hasÅ?o serwera poÅ?redniczÄ?cego można podaÄ? w postaci "
"uzytkownik:haslo@adres:port. ProszÄ? sprawdziÄ? dokumentacjÄ?, aby zapoznaÄ? siÄ? "
"z istniejÄ?cymi ograniczeniami."

#. Type: string
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:6001
msgid ""
"If this field is left empty, Apt-Cacher NG will not use any proxy server."
msgstr ""
"JeÅ?li pozostawi siÄ? to pole puste, to Apt-Cacher NG nie bÄ?dzie używaÅ? "
"żadnych serwerów poÅ?redniczÄ?cych."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid "Allow HTTP tunnels through Apt-Cacher NG?"
msgstr "PozwoliÄ? na tunele HTTP przez Apt-Cacher NG?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid ""
"Apt-Cacher NG can be configured to allow users to create HTTP tunnels, which "
"can be used to access remote servers that might otherwise be blocked by (for "
"instance) a firewall filtering HTTPS connections."
msgstr ""
"Można skonfigurowaÄ? Apt-Cacher NG, aby pozwalaÅ? użytkownikom tworzyÄ? tunele "
"HTTP. Można je wykorzystaÄ? do uzyskania dostÄ?pu do zdalnych serwerów, które w "
"innej sytuacji mogÅ?yby byÄ? blokowane np. przez firewall filtrujÄ?cy poÅ?Ä?czenia "
"HTTPS."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apt-cacher-ng.templates:7001
msgid ""
"This feature is usually disabled for security reasons; enable it only for "
"trusted LAN environments."
msgstr ""
"Ta funkcja jest zwykle wyÅ?Ä?czona ze wzglÄ?dów bezpieczeÅ?stwa. WÅ?Ä?czaj jÄ? tylko "
"w zaufanych Å?rodowiskach LAN."


Reply to: