[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

strongswan 5.1.0-1: Please update debconf PO translation for the package strongswanHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
strongswan. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.

The maintainer forgot to ask for translation updates so I'm doing that
on his behalf.

Please send updates as wishlist bugs
against strongswan. DO NOT SEND THEM TO ME.

There is no specific deadline for this.

Thanks in advance,

# Copyright (C) 2010
# This file is distributed under the same license as the strongswan package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-07 13:28+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-31 15:36+0100\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "Old runlevel management superseded"
msgstr "Zastąpiono stare zarządzanie poziomami uruchamiania"

#. Type: note
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid ""
"Previous versions of the strongSwan package gave a choice between three "
"different Start/Stop-Levels. Due to changes in the standard system startup "
"procedure, this is no longer necessary or useful. For all new installations "
"as well as old ones running in any of the predefined modes, sane default "
"levels will now be set. If you are upgrading from a previous version and "
"changed your strongSwan startup parameters, then please take a look at NEWS."
"Debian for instructions on how to modify your setup accordingly."
msgstr ""
"Poprzednie wersje pakietu strongSwan umożliwiały wybór pomiędzy trzema "
"różnymi Start/Stop-Level. Z powodu zmian w procedurze uruchamiania systemu "
"podstawowego nie jest to dłużej ani potrzebne, ani użyteczne. W przypadku "
"zarównowszystkich nowych instalacji, jak i starych z którymś z działających "
"trybów predefiniowanych, zostaną przyjęte domyślne, rozsądne poziomy. Jeśli "
"jest to aktualizacja z poprzedniej wersji i zmieniono parametry uruchamiania "
"strongSwan, proszę zapoznać się z plikiem NEWS.Debian, aby dowiedzieć się "
"jak odpowiednio zmodyfikować swoją konfigurację."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Zrestartować strongSwan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, since if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. Most people expect the daemon "
"to restart, so this is generally a good idea. However, this might take down "
"existing connections and then bring them back up, so if you are using such a "
"strongSwan tunnel to connect for this update, restarting is not recommended."
msgstr ""
"Restart strongSwan jest zalecany, ponieważ jest to poprawka bezpieczeństwa, "
"która nie zostanie uwzględniona przed zrestartowaniem demona. Większość "
"użytkowników oczekuje restartu demona, więc jest to z reguły dobry pomysł. Z "
"drugiej strony może spowodować zerwanie i ponowne nawiązanie istniejących "
"połączeń, więc jeśli aktualizacja jest przeprowadzana przez tunel "
"strongSwan, restartowanie nie jest wskazane."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
msgid "Start strongSwan's charon daemon?"
msgstr "Uruchomić demona IKEv1 strongSwan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet "
#| "Key Exchange protocol."
msgid ""
"The charon daemon must be running to support the Internet Key Exchange "
"protocol."
msgstr ""
"Demon charon musi być uruchomiony, aby obsłużyć 2 wersję protokołu Internet "
"Key Exchange."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Use an X.509 certificate for this host?"
msgstr "Użyć certyfikatu X.509 dla tego komputera?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"An X.509 certificate for this host can be automatically created or imported. "
"It can be used to authenticate IPsec connections to other hosts and is the "
"preferred way of building up secure IPsec connections. The other possibility "
"would be to use shared secrets (passwords that are the same on both sides of "
"the tunnel) for authenticating a connection, but for a larger number of "
"connections, key based authentication is easier to administer and more "
"secure."
msgstr ""
"Certyfikat X.509 dla tego komputera może być automatycznie utworzony lub "
"zaimportowany. Może zostać wykorzystany do uwierzytelnienia połączeń IPsec "
"do innych hostów i jest zalecaną metodą tworzenia bezpiecznych połączeń "
"IPsec. Inną możliwością jest użycie takich samych haseł znanych obu stronom "
"tunelu (ang. shared secret) do uwierzytelnienia połączenia, ale przy "
"większej liczbie połączeń łatwiej jest zarządzać uwierzytelnieniem za pomocą "
"kluczy; jest to również bezpieczniejsze."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"Alternatively you can reject this option and later use the command \"dpkg-"
"reconfigure strongswan\" to come back."
msgstr ""
"Można również wybrać \"nie\" i użyć później polecenia \"dpkg-reconfigure "
"strongswan\", aby powrócić do niniejszego wyboru opcji."

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "create"
msgstr "utwórz"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "import"
msgstr "zaimportuj"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid "Methods for using a X.509 certificate to authenticate this host:"
msgstr "Metody używające certyfikatu X.509 do uwierzytelniania tego komputera:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"It is possible to create a new X.509 certificate with user-defined settings "
"or to import an existing public and private key stored in PEM file(s) for "
"authenticating IPsec connections."
msgstr ""
"Istnieje możliwość stworzenia nowego certyfikatu X.509 z ustawieniami "
"użytkownika lub zaimportowania istniejącego klucza publicznego i prywatnego "
"z pliku/plików PEM do uwierzytelniania połączeń IPsec."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you choose to create a new X.509 certificate you will first be asked a "
"number of questions which must be answered before the creation can start. "
"Please keep in mind that if you want the public key to get signed by an "
"existing Certificate Authority you should not select to create a self-signed "
"certificate and all the answers given must match exactly the requirements of "
"the CA, otherwise the certificate request may be rejected."
msgstr ""
"Jeśli zostanie wybrana opcja stworzenia nowego certyfikatu X.509, najpierw "
"zostaną zadane pytania, na które będzie trzeba odpowiedzieć przed "
"uruchomieniem procesu tworzenia certyfikatu. Proszę wziąć pod uwagę, że aby "
"używać klucza publicznego podpisanego przez istniejący ośrodek certyfikacji "
"(CA), nie powinno się wybierać opcji tworzenia podpisanego przez siebie "
"samego (ang. self-signed) certyfikatu, a wszystkie odpowiedzi muszą idealnie "
"spełniać wymagania CA, w  innym przypadku bowiem, certyfikat może zostać "
"odrzucony."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6002
msgid ""
"If you want to import an existing public and private key you will be "
"prompted for their filenames (which may be identical if both parts are "
"stored together in one file). Optionally you may also specify a filename "
"where the public key(s) of the Certificate Authority are kept, but this file "
"cannot be the same as the former ones. Please also be aware that the format "
"for the X.509 certificates has to be PEM and that the private key must not "
"be encrypted or the import procedure will fail."
msgstr ""
"W przypadku importowania istniejącego klucza publicznego i prywatnego, "
"pojawią się pytania o ich nazwy (mogą być identyczne, jeśli obie części są "
"przechowywane w jednym pliku). Opcjonalnie, można również określić nazwę "
"pliku, gdzie będzie przechowywany klucz (lub klucze) publiczny ośrodka "
"certyfikacji (CA), nie może być jednak taka sama jak dwie poprzednie. Proszę "
"zauważyć, że formatem certyfikatów X.509 musi być PEM, a klucz prywatny nie "
"może być zaszyfrowany - w przeciwnym wypadku procedura zakończy się "
"niepowodzeniem."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "File name of your PEM format X.509 certificate:"
msgstr "Nazwa pliku certyfikatu X.509 użytkownika, w formacie PEM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing your X.509 certificate in "
"PEM format."
msgstr ""
"Proszę określić położenie pliku zawierającego certyfikat X.509 w formacie "
"PEM."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your PEM format X.509 private key:"
msgstr "Nazwa pliku klucza prywatnego X.509 użytkownika, w formacie PEM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file "
"that contains the X.509 certificate."
msgstr ""
"Proszę określić położenie pliku zawierającego certyfikat klucza publicznego "
"RSA użytkownika, odpowiadającego certyfikatowi X.509 użytkownika w formacie "
"PEM. Może być to ten sam plik, który zawiera certyfikat X.509."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your PEM format X.509 RootCA:"
msgstr "Nazwa pliku X.509 RootCA użytkownika, w formacie PEM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Optionally you can now enter the location of the file containing the X.509 "
"Certificate Authority root used to sign your certificate in PEM format. If "
"you do not have one or do not want to use it please leave the field empty. "
"Please note that it's not possible to store the RootCA in the same file as "
"your X.509 certificate or private key."
msgstr ""
"Opcjonalnie, można teraz podać lokalizację pliku zawierającego główny urząd "
"certyfikacji użyty do podpisu certyfikatu użytkownika w formacie PEM. W "
"przypadku nieposiadania takowego, proszę pozostawić pole puste. Proszę "
"zauważyć, że nie można przechowywać RootCA w tym samym pliku co certyfikat "
"X.509 lub klucz publiczny."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "Please enter which length the created RSA key should have:"
msgstr "Proszę wprowadzić długość tworzonego klucza RSA:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of the created RSA key. It should not be less than "
"1024 bits because this should be considered unsecure and you will probably "
"not need anything more than 4096 bits because it only slows the "
"authentication process down and is not needed at the moment."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić długość tworzonego klucza RSA. Nie powinna być ona "
"mniejsza niż 1024 bity, ponieważ może być wtedy niebezpieczna; nie ma "
"również potrzeby aby była większa niż 4096 bity, ponieważ będzie wtedy tylko "
"spowalniać proces uwierzytelnienia, a aktualnie nie ma potrzeby używania tak "
"długich kluczy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Utworzyć podpisany przez samego siebie certyfikat X.509?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a Certificate Authority is needed to sign the certificate request. "
"If you choose to create a self-signed certificate, you can use it "
"immediately to connect to other IPsec hosts that support X.509 certificate "
"for authentication of IPsec connections. However, using strongSwan's PKI "
"features requires all certificates to be signed by a single Certificate "
"Authority to create a trust path."
msgstr ""
"Wyłącznie certyfikaty X.509 podpisane przez siebie mogą być tworzone "
"automatycznie, ponieważ w przeciwnym wypadku potrzebny jest urząd "
"certyfikacji, aby podpisać żądany certyfikat. W przypadku wybrania opcji "
"utworzenia podpisanego przez siebie samego certyfikatu, można użyć go od "
"razu do połączenia z innymi hostami IPsec, które obsługują certyfikat X.509 "
"do uwierzytelniania połączeń IPsec. Jednakże, używanie funkcji PKI "
"strongSwan wymaga, aby wszystkie certyfikaty były podpisane przez pojedynczy "
"urząd certyfikacji, aby utworzyć zaufaną ścieżkę."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not choose to create a self-signed certificate, only the RSA "
"private key and the certificate request will be created, and you will have "
"to sign the certificate request with your Certificate Authority."
msgstr ""
"W przypadku niewybrania opcji tworzenia certyfikatu podpisanego przez siebie "
"samego, utworzone zostaną tylko klucz prywatny RSA i żądanie podpisania "
"certyfikatu, które będzie musiało zostać podpisane przez odpowiedni urząd "
"certyfikacji, już za pośrednictwem użytkownika."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "Kod kraju do żądania podpisania certyfikatu X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter code for the country the server resides in (such "
"as \"AT\" for Austria)."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić dwuliterowy kod kraju, w którym położony jest serwer (np. "
"\"PL\" dla Polski)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"OpenSSL will refuse to generate a certificate unless this is a valid "
"ISO-3166 country code; an empty field is allowed elsewhere in the X.509 "
"certificate, but not here."
msgstr ""
"OpenSSL odmówi utworzenia certyfikatu, jeśli nie jest to właściwy kod kraju "
"ISO-3166; pozostawienie pustego pola, przy certyfikacie X.509, jest "
"dozwolone we wszystkich innych przypadkach, poza tym."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Nazwa regionu lub prowincji do żądania podpisania certyfikatu X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province the server resides in "
"(such as \"Upper Austria\")."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić pełną nazwę regionu lub prowincji w której położony jest "
"serwer (np. \"Malopolska\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Nazwa lokalizacji do żądania podpisania certyfikatu X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality the server resides in (often a city, such as "
"\"Vienna\")."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić nazwę lokalizacji serwera (z reguły miasto, np. \"Krakow"
"\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "Nazwa organizacji do żądania podpisania certyfikatu X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization the server belongs to (such as \"Debian\")."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić nazwę organizacji, do której należy serwer (np. \"Debian"
"\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "Jednostka organizacyjna do żądania podpisania certyfikatu X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit the server belongs to (such as "
"\"security group\")."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić nazwę jednostki organizacyjnej do której należy serwer "
"(np. \"grupa bezpieczeństwa\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common Name for the X.509 certificate request:"
msgstr ""
"Nazwa domeny (ang. Common Name) do żądania podpisania certyfikatu X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the Common Name for this host (such as \"gateway.example.org\")."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić nazwę domeny (ang. Common Name) dla tego komputera (np. "
"\"gateway.example.org\")."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "Adres poczty elektronicznej do żądania podpisania certyfikatu X.509:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address of the person or organization responsible for "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić adres poczty elektronicznej osoby lub organizacji "
"odpowiedzialnej za certyfikat X.509."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Włączyć szyfrowanie oportunistyczne?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"Ta wersja stronSwan obsługuje tzw. szyfrowanie oportunistyczne (ang. "
"opportunistic encryption - OE), które przechowuje informacje o "
"uwierzytelnieniu IPSec w rekordach DNS. Dopóki nie zostanie ono szeroko "
"wdrożone, aktywacja tej opcji spowoduje odczuwalne opóźnienie dla każdego "
"nowego połączenia wychodzącego."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want "
#| "it. It may break the Internet connection (default route) as the pluto "
#| "daemon starts."
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the daemon starts."
msgstr ""
"Szyfrowanie oportunistyczne powinno być włączone tylko przez osoby, które go "
"potrzebują. Może bowiem doprowadzić do przerwania połączenia internetowego "
"(domyślnej trasy), kiedy tylko uruchomi się demon pluto."

#~ msgid ""
#~ "The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
#~ "Exchange protocol."
#~ msgstr ""
#~ "Demon pluto musi być uruchomiony, aby obsłużyć 1 wersję protokołu "
#~ "Internet Key Exchange."

#~ msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
#~ msgstr "Uruchomić demona IKEv2 strongSwan?"

Reply to: