[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please update debconf PO translation for the package debian-installerHi,

After sending a call for updates for Debian Installer sublevel 1 a few
days ago, here is the same call for sublevel 2.

Once again, there is no strict deadline: I would just like to make
sure that we get some updates, after nearly 5 months since we released
wheezy and then since the last wide call for updates.

Please preferrably commit updates to the D-I SVN repository if you or
someone in your team has commit access there. If you don't, you can
send the update to me by praviate mail, as a last option.

Many thanks in advance.

# Polish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Copyright (C) 2004-2008 Bartosz Feński <fenio@debian.org>
#
# Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2011, 2012.
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-13 22:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-05-21 17:25+0200\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid "Installation step failed"
msgstr "Jeden z etapów instalacji nie powiódł się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:3001
msgid ""
"An installation step failed. You can try to run the failing item again from "
"the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}"
msgstr ""
"Ten etap instalacji nie powiódł się. Możesz spróbować uruchomić go ponownie "
"lub pominąć go i wybrać coś innego z menu. Etap, który się nie powiódł to: "
"${ITEM}"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid "Choose an installation step:"
msgstr "Wybierz etap instalacji:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../main-menu.templates:4001
msgid ""
"This installation step depends on one or more other steps that have not yet "
"been performed."
msgstr ""
"Ten etap instalacji zależy od jednego lub większej ilości innych etapów, "
"które nie zostały jeszcze wykonane."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001 ../di-utils.templates:5001
msgid "Interactive shell"
msgstr "Powłoka interaktywna"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "After this message, you will be running \"ash\", a Bourne-shell clone."
msgstr ""
"Po tym komunikacie, uruchomiony zostanie \"ash\", klon powłoki Bourne'a."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid ""
"The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted "
"on \"/target\". The editor available to you is nano. It's very small and "
"easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to "
"you, use the \"help\" command."
msgstr ""
"Główny system plików znajduje się w RAM dysku. Dyskowe systemy plików "
"zamontowane są w \"/target\". Dostępnym edytorem jest nano. Jest bardzo mały "
"i prosty do zrozumienia. Aby dowiedzieć się jakie narzędzia uniksowe są "
"dostępne, użyj polecenia \"help\"."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-shell.templates:1001
msgid "Use the \"exit\" command to return to the installation menu."
msgstr ""
"Po tym komunikacie, uruchomiony zostanie \"ash\", klon powłoki Bourne'a. "

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. The translation should not exceed 55 columns except for languages
#. that are only supported in the graphical version of the installer
#. :sl2:
#: ../di-utils-exit-installer.templates:1001
msgid "Exit installer"
msgstr "Opuść instalator"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid "Are you sure you want to exit now?"
msgstr "Na pewno chcesz teraz zakończyć?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils-reboot.templates:1001
msgid ""
"If you have not finished the install, your system may be left in an unusable "
"state."
msgstr ""
"Jeżeli instalacja nie została ukończona, twój system może okazać się "
"bezużyteczny."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid "Terminal plugin not available"
msgstr "Wtyczka terminala niedostępna"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to "
"display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable."
msgstr ""
"Ta wersja instalatora wymaga podłączonego terminala, by wyświetlić powłokę. "
"Niestety ta wtyczka jest aktualnie niedostępna."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:6001
msgid ""
"It should be available after reaching the \"Loading additional components\" "
"installation step."
msgstr "Powinna być dostępna na etapie \"Ładowanie dodatkowych składników\"."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../di-utils.templates:7001
msgid ""
"Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to "
"get back to the installer."
msgstr ""
"Możesz również uruchomić powłokę wciskając Ctrl+Alt+F2. Użyj Alt+F5 by "
"wrócić do instalatora."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid "Installer components to load:"
msgstr "Składniki instalatora do załadowania:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001
msgid ""
"All components of the installer needed to complete the install will be "
"loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) "
"installer components are shown below. They are probably not necessary, but "
"may be interesting to some users."
msgstr ""
"Wszystkie potrzebne do instalacji składniki instalatora zostaną załadowane i "
"nie będą znajdować się na tej liście. Inne (opcjonalne) składniki będą "
"znajdować się poniżej. Prawdopodobnie nie są niezbędne, jednak mogą "
"zainteresować niektórych użytkowników."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:1001 ../anna.templates:2001
msgid ""
"Note that if you select a component that requires others, those components "
"will also be loaded."
msgstr ""
"Pamiętaj, że po wyborze składnika wymagającego innych składników, również "
"one zostaną załadowane."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:2001
msgid ""
"To save memory, only components that are certainly needed for an install are "
"selected by default. The other installer components are not all necessary "
"for a basic install, but you may need some of them, especially certain "
"kernel modules, so look through the list carefully and select the components "
"you need."
msgstr ""
"By zmniejszyć ilość używanej pamięci, domyślnie tylko składniki wymagane do "
"instalacji są wybierane. Inne nie są potrzebne w przypadku podstawowej "
"instalacji, możliwe jednakże, że będziesz potrzebować niektórych z nich, a "
"szczególnie modułów jądra. Przejrzyj listę dokładnie i wybierz potrzebne Ci "
"składniki."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Failed to load installer component"
msgstr "Załadowanie składnika instalatora nie powiodło się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:7001
msgid "Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting."
msgstr ""
"Załadowanie ${PACKAGE} nie powiodło się, a przyczyna nie jest znana. "
"Przerywanie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid "Continue the install without loading kernel modules?"
msgstr "Kontynuować instalację bez ładowania modułów jądra?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the "
"kernel used by this version of the installer and the kernel version "
"available in the archive."
msgstr ""
"Nie znaleziono modułów jądra. Prawdopodobnie z powodu niezgadzających się "
"wersji jądra używanego przez instalator i tego znajdującego się w archiwum."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../anna.templates:8001
msgid ""
"If you're installing from a mirror, you can work around this problem by "
"choosing to install a different version of Debian. The install will probably "
"fail to work if you continue without kernel modules."
msgstr ""
"Jeśli instalujesz korzystając z serwera lustrzanego, możesz obejść ten "
"problem wybierając instalację innej wersji Debiana. Instalacja bez modułów "
"jądra prawdopodobnie nie powiedzie się."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "System locale:"
msgstr "Wybierz locale:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:4001
msgid "Select the default locale for the installed system."
msgstr "Wybierz domyślne locale dla tego systemu."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid "Additional locales:"
msgstr "Dodatkowe locale:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"Based on your previous choices, the default locale currently selected for "
"the installed system is '${LOCALE}'."
msgstr ""
"Bazując na poprzednio wybranych opcjach, domyślne locale dla instalowanego "
"systemu zostały ustawione na '${LOCALE}'."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:32001
msgid ""
"If you wish to use a different default or to also have other locales "
"available, you may choose additional locales to be installed. If you are "
"unsure it is best to just use the selected default."
msgstr ""
"Jeśli chcesz użyć lub posiadać inne locale, możesz zdecydować, które zostaną "
"dodatkowo zainstalowane. W przypadku braku pewności użyj domyślnych."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid "locale"
msgstr "locale"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../localechooser.templates-in:34001
msgid ""
"A locale determines character encoding and contains information on for "
"example currency, date format and alphabetical sort order."
msgstr ""
"Locale określają kodowanie znaków oraz zawierają informacje np. o walucie, "
"formacie daty i sortowaniu alfabetycznym."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Model klawiatury:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Proszę wybrać model klawiatury tej maszyny."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Bez tymczasowego przełączania"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Oba klawisze logo"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr ""
"Metoda tymczasowego przełączania pomiędzy trybem narodowym i łacińskim:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Gdy klawiatura jest w trybie narodowym, a użytkownik chce wprowadzić tylko "
"kilka liter łacińskich, właściwsze może być tymczasowe przełączenie do trybu "
"łacińskiego. Klawiatura pozostaje w tym trybie dopóki wybrany klawisz "
"pozostaje naciśnięty. Tego klawisza można użyć też do wprowadzania znaków "
"narodowych gdy klawiatura jest w trybie łacińskim."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Można wyłączyć tą funkcję wybierając \"Bez tymczasowego przełączania\"."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "Domyślne ustawienie dla danego układu klawiatury"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Bez klawisza AltGr"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Klawisz ENTER klawiatury pomocniczej"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Oba klawisze Alt"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Klawisz który ma działać jak AltGr:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"W niektórych układach klawiatur AltGr to klawisz modyfikujący, używany do "
"wprowadzania niektórych znaków, zwłaszcza tych, które są niecodzienne w "
"języku danego układu klawiatury, na przykład symbole zagranicznych walut lub "
"akcentowanych liter. Są one często wydrukowane jako dodatkowy symbol na "
"klawiszach."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Bez klawisza Compose"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Klawisz Compose:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Klawisz Compose (znany także jako Multi_klawisz) powoduje, że komputer "
"interpretuje następnych kilka uderzeń klawiszy jako kombinację mającą na "
"celu wprowadzenie znaku nie dostępnego na klawiaturze."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"Na konsoli tekstowej klawisz Compose nie działa w trybie Unicode. Poza tym "
"trybem, niezależnie od wyboru można jako klawisza Compose używać kombinacji "
"Control+kropka."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid "Load CD-ROM drivers from removable media?"
msgstr "Załadować sterowniki CD-ROM-u z urządzenia zewnętrznego?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001 ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "No common CD-ROM drive was detected."
msgstr "Nie wykryto napędu CD-ROM."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:1001
msgid ""
"You may need to load additional CD-ROM drivers from removable media, such as "
"a driver floppy. If you have such media available now, insert it, and "
"continue. Otherwise, you will be given the option to manually select CD-ROM "
"modules."
msgstr ""
"Możliwe, że będzie trzeba załadować dodatkowe sterowniki dla CD-ROM-u z "
"zewnętrznego urządzenia. Jeśli masz takie urządzenie, podłącz je teraz i "
"kontynuuj. W przeciwnym wypadku, zostanie udostępniona opcja ręcznego wyboru "
"modułów CD-ROM."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid "Manually select a CD-ROM module and device?"
msgstr "Czy chcesz ręcznie wybrać moduł i urządzenie CD-ROM?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:3001
msgid ""
"Your CD-ROM drive may be an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI CD-ROM "
"drive. In that case you should choose which module to load and the device to "
"use. If you don't know which module and device are needed, look for some "
"documentation or try a network installation instead of a CD-ROM installation."
msgstr ""
"Twój napęd CD-ROM może być starym napędem Mitsumi lub innym napędem nie IDE "
"i nie SCSI. W takim przypadku powinieneś wybrać, który moduł należy "
"załadować i którego użyć urządzenia. Jeśli nie wiesz, który moduł i "
"urządzenie jest potrzebne, przejrzyj dokumentację lub spróbuj instalacji z "
"wykorzystaniem sieci, a nie CD-ROM."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid "Retry mounting the CD-ROM?"
msgstr "Spróbować ponownie zamontować CD-ROM?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:4001
msgid ""
"Your installation CD-ROM couldn't be mounted. This probably means that the "
"CD-ROM was not in the drive. If so you can insert it and try again."
msgstr ""
"Twój CD-ROM instalacyjny nie mógł być zamontowany. To prawdopodobnie "
"oznacza, że płyta nie znajduje się w napędzie. Jeśli tak jest, włóż ją i "
"spróbuj ponownie."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid "Module needed for accessing the CD-ROM:"
msgstr "Moduł potrzebny do dostępu do napędu CD:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:5001
msgid ""
"The automatic detection didn't find a CD-ROM drive. You can try to load a "
"specific module if you have an unusual CD-ROM drive (that is neither IDE nor "
"SCSI)."
msgstr ""
"Automatyczne wykrywanie nie znalazło napędu CD-ROM. Możesz spróbować "
"załadować jeden z modułów jeśli masz specyficzny napęd CD-ROM (czyli taki, "
"który nie jest ani IDE ani SCSI)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid "Device file for accessing the CD-ROM:"
msgstr "Plik urządzenia do dostępu do napędu CD-ROM:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"In order to access your CD-ROM drive, please enter the device file that "
"should be used. Non-standard CD-ROM drives use non-standard device files "
"(such as /dev/mcdx)."
msgstr ""
"Aby uzyskać dostęp do napędu CD-ROM, proszę wprowadzić plik urządzenia, "
"które ma zostać użyte. Niestandardowe napędy CD-ROM używają niestandardowych "
"plików urządzeń (jak np. /dev/mcdx)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:6001
msgid ""
"You may switch to the shell on the second terminal (ALT+F2) to check the "
"available devices in /dev with \"ls /dev\". You can return to this screen by "
"pressing ALT+F1."
msgstr ""
"Możesz się przełączyć na drugi terminal (ALT+F2), by sprawdzić przy pomocy "
"\"ls /dev\" dostępne w /dev urządzenia. Wciskając ALT+F1 powrócisz do tego "
"ekranu."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid "CD-ROM detected"
msgstr "CD-ROM został wykryty."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:12001
msgid ""
"The CD-ROM autodetection was successful. A CD-ROM drive has been found and "
"it currently contains the CD ${cdname}. The installation will now continue."
msgstr ""
"Automatyczne wykrywanie napędu CD-ROM powiodło się. Napęd CD-ROM został "
"odnaleziony i zawiera następującą płytę: ${cdname}. Instalacja będzie teraz "
"kontynuowana."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Incorrect CD-ROM detected"
msgstr "Wykryto nieprawidłowy CD-ROM"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "The CD-ROM drive contains a CD which cannot be used for installation."
msgstr ""
"Napęd CD-ROM zawiera płytę, która nie może być wykorzystana do instalacji."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:13001
msgid "Please insert a suitable CD to continue with the installation."
msgstr "Proszę włożyć odpowiednią płytę CD, by kontynuować instalację."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid "Error reading Release file"
msgstr "Błąd podczas odczytu pliku Release"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"The CD-ROM does not seem to contain a valid 'Release' file, or that file "
"could not be read correctly."
msgstr ""
"Wygląda na to, że płyta CD nie zawiera prawidłowego pliku 'Release' lub nie "
"można go odczytać."

#. Type: error
#. Description
#. Translators: DO NOT TRANSLATE "Release". This is the name of a file.
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:14001
msgid ""
"You may try to repeat CD-ROM detection but, even if it does succeed the "
"second time, you may experience problems later in the installation."
msgstr ""
"Możesz spróbować ponowić wykrywanie płyty CD, ale nawet jeśli się powiedzie "
"za drugim razem, możesz doświadczyć problemów w dalszej części instalacji."

#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#. :sl2:
#: ../cdrom-detect.templates:19001
msgid "Detect and mount CD-ROM"
msgstr "Wykryj urządzenia CD-ROM i zamontuj płytę CD"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1001
msgid "no ethernet card"
msgstr "brak karty ethernet"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. "none of the above" should be understood as "none of the above choices"
#: ../ethdetect.templates:1001 ../disk-detect.templates:3001
msgid "none of the above"
msgstr "żaden z powyższych"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid "Driver needed by your Ethernet card:"
msgstr "Sterownik wymagany przez Twoją kartę Ethernet:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:1002
msgid ""
"No Ethernet card was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your Ethernet card, you can select it from the list."
msgstr ""
"Nie wykryto żadnej karty Ethernet. Jeśli znasz nazwę wymaganego sterownika, "
"możesz wybrać go z listy."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "Ethernet card not found"
msgstr "Nie znaleziono karty sieciowej"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../ethdetect.templates:3001
msgid "No Ethernet card was found on the system."
msgstr "Nie znaleziono karty sieciowej w systemie."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3001
msgid "continue with no disk drive"
msgstr "kontynuuj bez dysku twardego"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid "Driver needed for your disk drive:"
msgstr "Sterownik wymagany przez Twój dysk twardy:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:3002
msgid ""
"No disk drive was detected. If you know the name of the driver needed by "
"your disk drive, you can select it from the list."
msgstr ""
"Nie wykryto żadnego dysku twardego. Jeśli znasz nazwę wymaganego sterownika, "
"możesz wybrać go z listy."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media"
msgstr "Brak urządzenia zdatnego do partycjonowania"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "No partitionable media were found."
msgstr "Nie znaleziono urządzenia zdatnego do partycjonowania."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../disk-detect.templates:4001
msgid "Please check that a hard disk is attached to this machine."
msgstr "Proszę sprawdzić czy twardy dysk jest podłączony do komputera."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid "Modules to load:"
msgstr "Moduły do załadowania:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:5001
msgid ""
"The following Linux kernel modules were detected as matching your hardware. "
"If you know some are unnecessary, or cause problems, you can choose not to "
"load them. If you're unsure, you should leave them all selected."
msgstr ""
"Następujące moduły jądra Linuksa zostały wykryte jako pasujące do Twojego "
"sprzętu. Jeśli wiesz, że niektóre są niepotrzebne lub mogą powodować "
"problemy, możesz wyłączyć ich ładowanie. Jeśli nie jesteś pewien, powinieneś "
"zostawić wszystkie wybrane."

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid "Start PC card services?"
msgstr "Uruchomić usługi kart PC?"

#. Type: boolean
#. Description
#. FIXME: not in use and kept just while we're still in doubt it will
#. be needed
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:6001
msgid ""
"Please choose whether PC card services should be started in order to allow "
"the use of PCMCIA cards."
msgstr ""
"Proszę wybrać czy usługi kart PC powinny być uruchamiane tak by zezwolić na "
"używanie kart PCMCIA."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "PCMCIA resource range options:"
msgstr "Opcje zakresu zasobów PCMCIA:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid ""
"Some PCMCIA hardware needs special resource configuration options in order "
"to work, and can cause the computer to freeze otherwise. For example, some "
"Dell laptops need \"exclude port 0x800-0x8ff\" to be specified here. These "
"options will be added to /etc/pcmcia/config.opts. See the installation "
"manual or the PCMCIA HOWTO for more information."
msgstr ""
"Niektóry sprzęt PCMCIA, by mógł pracować, potrzebuje specjalnych opcji "
"konfigurujących zasoby, w przeciwnym razie może zawiesić komputer. "
"Przykładowo niektóre laptopy Della potrzebują opcji \"exclude port "
"0x800-0x8ff\". Te opcje zostaną dodane do /etc/pcmcia/config.opts. Więcej "
"informacji uzyskasz w podręczniku instalacyjnym lub w PCMCIA HOWTO."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:7001
msgid "For most hardware, you do not need to specify anything here."
msgstr "Dla większości sprzętu nie trzeba tutaj nic określać."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:9001
msgid "Error while running '${CMD_LINE_PARAM}'"
msgstr "Błąd podczas wykonywania '${CMD_LINE_PARAM}'"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid "Load missing drivers from removable media?"
msgstr "Załadować brakujące sterowniki z urządzenia zewnętrznego?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001
msgid ""
"A driver for your hardware is not available. You may need to load drivers "
"from removable media, such as a USB stick, or driver floppy."
msgstr ""
"Sterownik dla Twojego sprzętu jest niedostępny. Możliwe, że należy załadować "
"sterowniki z urządzenia zewnętrznego takiego jak pendrive lub dyskietka."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:10001 ../hw-detect.templates:11001
msgid "If you have such media available now, insert it, and continue."
msgstr "Włóż taki nośnik jeśli go posiadasz i kontynuuj."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "Load missing firmware from removable media?"
msgstr "Załadować brakujące sterowniki z urządzenia zewnętrznego?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid ""
"Some of your hardware needs non-free firmware files to operate. The firmware "
"can be loaded from removable media, such as a USB stick or floppy."
msgstr ""
"Część sprzętu potrzebuje niewolnych sterowników. Mogą być one załadowane z "
"zewnętrznego urządzenia takiego jak pendrive lub dyskietka."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../hw-detect.templates:11001
msgid "The missing firmware files are: ${FILES}"
msgstr "Brakujące pliki: ${FILES}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:6001
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} jest bezprzewodowym interfejsem sieciowym. Proszę wprowadzić nazwę "
"(ESSID) bezprzewodowej sieci, której chcesz użyć z ${iface}. Jeśli chcesz "
"użyć jakiejkolwiek dostępnej sieci, zostaw to pole puste."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid "Wireless network type for ${iface}:"
msgstr "Typ sieci bezprzewodowej dla ${iface}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:8002
msgid ""
"Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA/WPA2 "
"if the network is protected with WPA/WPA2 PSK (Pre-Shared Key)."
msgstr ""
"Wybierz WEP/Sieć Otwarta jeśli sieć jest otwarta lub zabezpieczona przy "
"pomocy WEP. Wybierz WPA/WPA2 jeśli sieć jest zabezpieczona przy pomocy WPA/"
"WPA2 PSK (Pre-Shared Key)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Klucz WEP dla urządzenia bezprzewodowego ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Jeśli istnieje możliwość, wprowadź klucz bezpieczeństwa WEP dla urządzenia "
"bezprzewodowego ${iface}. Są dwa sposoby dokonania tego:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn', "
"or 'nnnnnnnn', where n is a number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Jeśli Twój klucz WEP jest formatu 'nnnn-nnnn-nn', 'nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn:nn' "
"lub 'nnnnnnnn', gdzie n jest liczbą, po prostu wprowadź ten numer do tego "
"pola."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Jeśli Twój klucz WEP jest w formacie hasła, poprzedź go przez "
"'s:' (pomijając znaki cytowania)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:9001
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Oczywiście, jeśli nie posiadasz klucza WEP dla swojej sieci bezprzewodowej, "
"zostaw to pole puste."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Nieprawidłowy klucz WEP"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:10001
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"Klucz WEP '${wepkey}' jest nieprawidłowy. Proszę uważnie przeczytać "
"instrukcje opisujące jak prawidłowo wprowadzić klucz WEP, znajdujące się na "
"następnym ekranie, a następnie spróbować ponownie."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid "Invalid passphrase"
msgstr "Nieprawidłowe hasło"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:11001
msgid ""
"The WPA/WPA2 PSK passphrase was either too long (more than 64 characters) or "
"too short (less than 8 characters)."
msgstr ""
"Hasło WPA/WPA2 PSK było albo zbyt długie (ponad 64 znaki) lub zbyt krótkie "
"(poniżej 8 znaków)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid "WPA/WPA2 passphrase for wireless device ${iface}:"
msgstr "Hasło WPA/WPA2 dla urządzenia bezprzewodowego ${iface}:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:12001
msgid ""
"Enter the passphrase for WPA/WPA2 PSK authentication. This should be the "
"passphrase defined for the wireless network you are trying to use."
msgstr ""
"Wprowadź hasło dla uwierzytelniania WPA/WPA2 PSK. Chodzi o hasło do sieci "
"bezprzewodowej, z której chcesz skorzystać."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Nieprawidłowy ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" jest nieprawidłowy. ESSID może zawierać maksimum "
"${max_essid_len} znaków, ale każdego rodzaju."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:14001
msgid "Attempting to exchange keys with the access point..."
msgstr "Próba wymiany haseł z punktem dostępowym..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:16001
msgid "WPA/WPA2 connection succeeded"
msgstr "Połączenie WPA/WPA2 powiodło się"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid "Failure of key exchange and association"
msgstr "Wymiana kluczy i powiązanie nie powiodły się"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:17001
msgid ""
"The exchange of keys and association with the access point failed. Please "
"check the WPA/WPA2 parameters you provided."
msgstr ""
"Wymiana kluczy i powiązanie z punktem dostępowym nie powiodły się. Proszę "
"sprawdzić podane parametry WPA/WPA2."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Niewłaściwa nazwa hosta"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Nazwa hosta \"${hostname}\" jest nieprawidłowa."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:20001
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, upper and lowercase "
"letters (A-Z and a-z), and the minus sign. It must be at most "
"${maxhostnamelen} characters long, and may not begin or end with a minus "
"sign."
msgstr ""
"Prawidłowa nazwa hosta może zawierać tylko cyfry 0-9, małe lub wielkie "
"litery (A-Z lub a-z) oraz znak minus. Musi mieć co najwyżej "
"${maxhostnamelen} znaków i nie może się zaczynać ani kończyć znakiem minus."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid "Error"
msgstr "Błąd"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:21001
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Wystąpił błąd i proces konfiguracji sieci został przerwany. Można go ponowić "
"korzystając z menu głównego instalatora."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Nie wykryto żadnych interfejsów sieciowych"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Nie wykryto żadnych interfejsów. Oznacza to, że system instalacyjny nie mógł "
"znaleźć żadnego urządzenia sieciowego."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:22001
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Jeśli rzeczywiście posiadasz kartę sieciową, możliwe, że trzeba wczytać "
"specyficzny moduł. Aby tego dokonać, wróć do etapu wykrywania sprzętu "
"sieciowego."

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid "Kill switch enabled on ${iface}"
msgstr "Wyłączony sprzętowy wyłącznik ${iface}"

#. Type: note
#. Description
#. A "kill switch" is a physical switch found on some network cards that
#. disables the card.
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:23001
msgid ""
"${iface} appears to have been disabled by means of a physical \"kill switch"
"\". If you intend to use this interface, please switch it on before "
"continuing."
msgstr ""
"${iface} wydaje się być wyłączony przez wyłącznik sieciowy. Jeśli zamierzasz "
"użyć tego interfejsu, włącz go przed kontynuowaniem instalacji."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Infrastructure (Managed) network"
msgstr "Sieć zarządzalna"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. below the 65 columns limit (which means 65 characters for most languages)
#. Choices MUST be separated by commas
#. You MUST use standard commas not special commas for your language
#. You MUST NOT use commas inside choices
#: ../netcfg-common.templates:24001
msgid "Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Ad-hoc (punkt do punktu)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:25001
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Konfiguracja sieci bezprzewodowej"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:26001
msgid "Searching for wireless access points..."
msgstr "Poszukiwanie bezprzewodowych punktów dostępowych ..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:30001
msgid "<none>"
msgstr "<brak>"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:31001
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Bezprzewodowy ethernet (802.11x)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:32001
msgid "wireless"
msgstr "bezprzewodowy"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:33001
msgid "Ethernet"
msgstr "Ethernet"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:34001
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:35001
msgid "USB net"
msgstr "Sieć USB"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:37001
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP po linii szeregowej"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:38001
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP po linii równoległej"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:39001
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point Protocol"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:40001
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:41001
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:42001
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:43001
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Real channel-to-channel"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:45001
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-common.templates:46001
msgid "Unknown interface"
msgstr "Nieznany interfejs"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nie odnaleziono klienta DHCP"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Nie odnaleziono klienta DHCP. Ten pakiet wymaga pump lub dhcp-client."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:5001
msgid "The DHCP configuration process has been aborted."
msgstr "Proces konfiguracji DHCP został przerwany."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Kontynuować bez domyślnego routingu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first installation CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Automatyczna konfiguracja sieci powiodła się. Jednakże domyślny brama nie "
"została ustawiona. System nie wie jak komunikować się z komputerami w sieci "
"Internet. Przez to instalacja będzie niemożliwa chyba, że posiadasz pierwszą "
"płytę instalacyjną, CD 'Netinst' lub pakiety w sieci lokalnej."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:8001
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Jeśli nie jesteś pewien, nie powinieneś kontynuować bez domyślnego routingu. "
"Skontaktuj się ze swoim lokalnym administratorem sieci."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:12001 ../netcfg-dhcp.templates:14001
msgid "Attempting IPv6 autoconfiguration..."
msgstr "Próba automatycznej konfiguracji IPv6..."

#. Type: text
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:13001
msgid "Waiting for link-local address..."
msgstr "Oczekiwanie na adres lokalny dla łącza..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-dhcp.templates:16001
msgid "Configuring the network with DHCPv6"
msgstr "Konfigurowanie sieci przez DHCPv6"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Nieprawidłowy adres IP"

#. Type: error
#. Description
#. IPv6
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:2001
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255 (an IPv4 address), or a sequence of "
"blocks of hexadecimal digits separated by colons (an IPv6 address). Please "
"try again."
msgstr ""
"Wprowadzony adres IP jest nieprawidłowy. Powinien być podany w formie x.x.x."
"x, gdzie każdy 'x' jest nie większy niż 255 (w przypadku adresów IPv4) lub w "
"postaci bloków cyfr szesnastkowych, oddzielonych dwukropkami (adresy IPv6). "
"Proszę spróbować ponownie."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Adres drugiego końca (sieć punkt-punkt):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:3001
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Adres drugiego końca określa drugi koniec sieci typu punkt-punkt. Jeśli nie "
"wiesz co wpisać, skontaktuj się z administratorem sieci. Ten adres powinien "
"być wpisany jako cztery liczby rozdzielone kropkami."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Brama sieciowa nieosiągalna"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Podana brama sieciowa jest nieosiągalna."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../netcfg-static.templates:6001
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Upewnij się, że wpisałeś poprawny adres IP, maskę sieci i/lub bramę sieciową."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Debian version to install:"
msgstr "Dystrybucja Debiana do zainstalowania:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy."
msgstr ""
"Debian występuje w kilku wersjach. Stabilna jest bardzo dobrze przetestowana "
"i rzadko się zmienia. Niestabilna jest nieprzetestowana i często zmieniana. "
"Testowa jest czymś pomiędzy, zawiera wiele nowinek z niestabilnej wersji "
"jeśli nie są zbyt niedopracowane."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:3001
msgid "Only flavors available on the selected mirror are listed."
msgstr "Tylko wersje dostępne na wybranym serwerze lustrzanym są widoczne."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid "Go back and try a different mirror?"
msgstr "Powrócić i wybrać inny serwer lustrzany?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:7001
msgid ""
"The specified (default) Debian version (${RELEASE}) is not available from "
"the selected mirror. It is possible to continue and select a different "
"release for your installation, but normally you should go back and select a "
"different mirror that does support the correct version."
msgstr ""
"Wybrana (domyślna) wersja Debiana (${RELEASE}) nie jest dostępna na wybranym "
"serwerze lustrzanym. Możesz kontynuować i wybrać inną wersję, ale zazwyczaj "
"należy powrócić i skorzystać z innego serwera lustrzanego zawierającego "
"instalowaną wersję."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Bad archive mirror"
msgstr "Nieprawidłowy serwer lustrzany z archiwum"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"An error has been detected while trying to use the specified Debian archive "
"mirror."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas próby użycia wybranego archiwum lustrzanego Debiana."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Possible reasons for the error are: incorrect mirror specified; mirror is "
"not available (possibly due to an unreliable network connection); mirror is "
"broken (for example because an invalid Release file was found); mirror does "
"not support the correct Debian version."
msgstr ""
"Pośród prawdopodobnych przyczyn błędów są: błędny serwer lustrzany, serwer "
"lustrzany jest niedostępny (prawdopodobnie przez problemy z siecią), serwer "
"lustrzany jest uszkodzony (na przykład z powodu błędnego pliku Release), "
"serwer lustrzany nie zawiera pakietów dla tej wersji Debiana."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid ""
"Additional details may be available in /var/log/syslog or on virtual console "
"4."
msgstr ""
"Dodatkowe informacje mogą być dostępne w /var/log/syslog lub konsoli "
"wirtualnej nr 4."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:8001
msgid "Please check the specified mirror or try a different one."
msgstr "Sprawdź wybrany serwer lustrzany lub użyj innego."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:10001
msgid "oldstable"
msgstr "dawna stabilna"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:11001
msgid "stable"
msgstr "stabilna"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:12001
msgid "testing"
msgstr "testowa"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates-in:13001
msgid "unstable"
msgstr "niestabilna"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid "Debian archive mirror directory:"
msgstr "Katalog serwera lustrzanego Debiana:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.http-in:5001
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:3001
msgid ""
"Please enter the directory in which the mirror of the Debian archive is "
"located."
msgstr ""
"Wprowadź katalog, w którym znajduje się odbicie lustrzane serwera Debiana."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid "FTP proxy information (blank for none):"
msgstr "Dane serwera pośredniczącego FTP (puste jeśli brak):"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:4001
msgid ""
"If you need to use a FTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Jeśli korzystasz z serwera pośredniczącego FTP w celu dostępu do świata "
"zewnętrznego, podaj tu jego dane. W przeciwnym wypadku pozostaw to pole "
"puste."

#. Type: select
#. Default
#. Translators, you should put here the ISO 3166 code of a country
#. which you know hosts at least one Debian FTP mirror. Please check
#. that the country really has a Debian FTP mirror before putting a
#. random value here
#.
#. First check that the country you mention here is listed in
#. http://svn.debian.org/wsvn/webwml/trunk/webwml/english/mirror/Mirrors.masterlist
#.
#. BE CAREFUL to use the TWO LETTER ISO-3166 CODE and not anything else
#.
#. You do not need to translate what's between the square brackets
#. You should even NOT put square brackets in translations:
#. msgid "US[ Default value for ftp]"
#. msgstr "FR"
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2002
msgid "US[ Default value for ftp]"
msgstr "PL"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid "Protocol for file downloads:"
msgstr "Protokół do pobierania plików:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../choose-mirror-bin.templates.both-in:2001
msgid ""
"Please select the protocol to be used for downloading files. If unsure, "
"select \"http\"; it is less prone to problems involving firewalls."
msgstr ""
"Wybierz protokół, który zostanie użyty do pobierania plików. W razie "
"wątpliwości wybierz \"http\", ponieważ sprawia on mniej problemów związanych "
"ze ścianami ogniowymi."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-setup-udeb.templates:8001
#: ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Retry"
msgstr "Ponów"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../net-retriever.templates:1001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Change mirror"
msgstr "Zmień serwer lustrzany"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (apt-setup) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../net-retriever.templates:1002 ../apt-mirror-setup.templates:4002
msgid "Downloading a file failed:"
msgstr "Pobieranie pliku nie powiodło się:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../net-retriever.templates:1002
msgid ""
"The installer failed to download a file from the mirror. This may be a "
"problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the "
"download, select a different mirror, or cancel and choose another "
"installation method."
msgstr ""
"Instalatorowi nie udało się pobrać pliku z serwera. Może to oznaczać "
"problemy z siecią lub tym serwerem. Możesz wybrać ponowienie pobierania, "
"skorzystanie z innego serwera lustrzanego lub anulowanie i wybranie innej "
"metody instalacji."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid "Failed to copy file from CD-ROM. Retry?"
msgstr "Kopiowanie pliku z CD-ROM-u nie powiodło się. Ponowić?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdrom-retriever.templates:1001
msgid ""
"There was a problem reading data from the CD-ROM. Please make sure it is in "
"the drive. If retrying does not work, you should check the integrity of your "
"CD-ROM."
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas odczytu danych z CD-ROM-u. Upewnij się, że płyta "
"znajduje się w napędzie. Jeśli ponowienie nie pomoże, powinno się sprawdzić "
"poprawność płyty."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:1001
msgid "Scanning removable media"
msgstr "Skanowanie zewnętrznego urządzenia"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid "Cannot read removable media, or no drivers found."
msgstr ""
"Nie mogę odczytać zewnętrznego urządzenia lub nie zawiera ono sterowników."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../media-retriever.templates:2001
msgid ""
"There was a problem reading data from the removable media. Please make sure "
"that the right media is present. If you continue to have trouble, your "
"removable media might be bad."
msgstr ""
"Wystąpił problem podczas odczytu danych z zewnętrznego urządzenia. Upewnij "
"się, że urządzenie jest podłączone. Jeśli problem będzie się powtarzał, "
"możliwe, że urządzenie jest uszkodzone."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid "Device in use"
msgstr "Urządzenie zajęte"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:5001
msgid ""
"No modifications can be made to the device ${DEVICE} for the following "
"reasons:"
msgstr ""
"Nie można dokonać żadnych modyfikacji na urządzeniu ${DEVICE} z "
"następujących powodów:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:6001
msgid "Partition in use"
msgstr "Partycja zajęta"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. This should be translated as "partition *number* ${PARTITION}"
#. In short, ${PARTITION} will indeed contain the partition
#. NUMBER and not the partition NAME
#: ../partman-base.templates:6001
msgid ""
"No modifications can be made to the partition #${PARTITION} of device "
"${DEVICE} for the following reasons:"
msgstr ""
"Nie można dokonać żadnych modyfikacji na partycji #${PARTITION} urządzenia "
"${DEVICE} z następujących powodów:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid "Continue with the installation?"
msgstr "Kontynuować instalację?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"No partition table changes and no creation of file systems have been planned."
msgstr "Brak zmian w tablicy partycji i brak systemów plików do utworzenia."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:10001
msgid ""
"If you plan on using already created file systems, be aware that existing "
"files may prevent the successful installation of the base system."
msgstr ""
"Jeśli zamierzasz użyć aktualnie utworzonych systemów plików, miej na "
"względzie, że istniejące pliki mogą sprawić, że instalacja systemu "
"podstawowego się nie powiedzie."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:13001
msgid "The following partitions are going to be formatted:"
msgstr "Następujące partycje zostaną sformatowane:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for example: "partition #6 of IDE0 master as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:14001
msgid "partition #${PARTITION} of ${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "partycja #${PARTITION} urządzenia ${DEVICE} jako ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. for devices which have no partitions
#. for example: "LVM VG Debian, LV Root as ext3 journaling file system"
#: ../partman-base.templates:15001
msgid "${DEVICE} as ${TYPE}"
msgstr "${DEVICE} jako ${TYPE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:16001
msgid "The partition tables of the following devices are changed:"
msgstr "Tablice partycji następujących urządzeń zostały zmienione:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:17001
msgid "What to do with this device:"
msgstr "Co chcesz zrobić z tym urządzeniem:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:18001
msgid "How to use this free space:"
msgstr "Jak wykorzystać tę wolną przestrzeń:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid "Partition settings:"
msgstr "Ustawienia partycji:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:19001
msgid ""
"You are editing partition #${PARTITION} of ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"
msgstr ""
"Modyfikujesz partycję #${PARTITION} urządzenia ${DEVICE}. ${OTHERINFO} "
"${DESTROYED}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:20001
msgid "This partition is formatted with the ${FILESYSTEM}."
msgstr "Ta partycja jest sformatowana z wykorzystaniem ${FILESYSTEM}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:21001
msgid "No existing file system was detected in this partition."
msgstr "Nie znaleziono istniejącego systemu plików na tej partycji."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:22001
msgid "All data in it WILL BE DESTROYED!"
msgstr "Wszelkie dane na nim ZOSTANĄ ZNISZCZONE!"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:23001
msgid "The partition starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Partycja zaczyna się od ${FROMCHS}, a kończy na ${TOCHS}."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:24001
msgid "The free space starts from ${FROMCHS} and ends at ${TOCHS}."
msgstr "Wolna przestrzeń zaczyna się od ${FROMCHS}, a kończy na ${TOCHS}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:29001 ../partman-base.templates:33001
msgid "Show Cylinder/Head/Sector information"
msgstr "Pokaż informacje o Cylindrach/Głowicach/Sektorach"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:30001
msgid "Done setting up the partition"
msgstr "Zakończono ustawianie partycji"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-base.templates:34001
#, no-c-format
msgid "Dump partition info in %s"
msgstr "Zrzuć informacje o partycji do %s"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-auto.templates:3001 ../partman-auto.templates:4001
#: ../partman-auto-lvm.templates:4001
msgid "Failed to partition the selected disk"
msgstr "Nie udało się spartycjonować wybranego dysku"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:3001
msgid ""
"This probably happened because the selected disk or free space is too small "
"to be automatically partitioned."
msgstr ""
"Stało się to prawdopodobnie dlatego, że wybrany napęd lub wolna przestrzeń "
"jest zbyt mała do automatycznego partycjonowania."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:4001
msgid ""
"This probably happened because there are too many (primary) partitions in "
"the partition table."
msgstr ""
"Prawdopodobnie stało się to dlatego, że jest za wiele (podstawowych)partycji "
"w tablicy partycji."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid "Unusable free space"
msgstr "Nieprzydatna wolna przestrzeń"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-auto.templates:10001
msgid ""
"Partitioning failed because the chosen free space may not be used. There are "
"probably too many (primary) partitions in the partition table."
msgstr ""
"Partycjonowanie z użyciem kreatora nie powiodło się, ponieważ wolna "
"przestrzeń nie może być wykorzystana. Prawdopodobnie posiadasz za dużo "
"(podstawowych) partycji w tablicy partycji."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. TRANSLATORS: This is a menu entry. Keep in under 55 columns/characters
#: ../partman-auto.templates:22001
msgid "Small-disk (< 1GB) partitioning scheme"
msgstr "Schemat partycjonowania małego (< 1GB) dysku"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "Go back to the menu?"
msgstr "Powrócić do menu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid "No file system is specified for partition #${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Nie określono systemu plików dla partycji #${PARTITION} urządzenia ${DEVICE}."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:1001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a file system to "
"this partition, it won't be used at all."
msgstr ""
"Jeśli nie wrócisz do menu partycjonowania i nie przydzielisz systemu plików "
"tej partycji, ona nie zostanie w ogóle użyta."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:2001
msgid "do not use the partition"
msgstr "nie używaj tej partycji"

#. Type: text
#. Description
#. up to 25 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:3001
msgid "Format the partition:"
msgstr "Formatuj partycję:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:4001
msgid "yes, format it"
msgstr "tak, formatuj ją"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:5001
msgid "no, keep existing data"
msgstr "nie, zachowaj istniejące dane"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:6001
msgid "do not use"
msgstr "nie używaj"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:8001
msgid "format the partition"
msgstr "formatuj partycję"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicmethods.templates:10001
msgid "keep and use the existing data"
msgstr "zachowaj i użyj istniejących danych"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:1001
msgid "Resizing partition..."
msgstr "Zmiana wielkości partycji..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:2001
msgid "Copying partition..."
msgstr "Kopiowanie partycji..."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Write previous changes to disk and continue?"
msgstr "Zapisać poprzednie zmiany do dysków i kontynuować?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid ""
"Before you can select a partition to copy, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Zanim wybierzesz partycję do przekopiowania, zmiany muszą zostać zapisane na "
"dysku."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "You cannot undo this operation."
msgstr "Nie możesz cofnąć tej operacji."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:4001
msgid "Please note that the copy operation may take a long time."
msgstr "Zauważ, że operacja kopiowania może zająć dużo czasu."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Source partition:"
msgstr "Partycja źródłowa:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:5001
msgid "Please choose the partition which contains the data you want to copy."
msgstr "Proszę wybrać partycję, która zawiera dane, które chcesz przekopiować."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "Copy operation failure"
msgstr "Kopiowanie nie powiodło się"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
#: ../partman-partitioning.templates:13001 ../partman-md.templates:21001
msgid "An error occurred while writing the changes to the storage devices."
msgstr "Wystąpił błąd podczas zapisu zmian do urządzeń."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:6001
msgid "The copy operation has been aborted."
msgstr "Kopiowanie zostało przerwana."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "The resize operation is impossible"
msgstr "Zmiana wielkości nie jest możliwa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:7001
msgid "Because of an unknown reason it is impossible to resize this partition."
msgstr ""
"Z niewiadomych przyczyn nie jest możliwa zmiana wielkości tej partycji."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-partitioning.templates:7001 ../clock-setup.templates:9001
#: ../bootstrap-base.templates:4001 ../bootstrap-base.templates:5001
#: ../bootstrap-base.templates:6001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:11001 ../bootstrap-base.templates:16001
#: ../nobootloader.templates:2001 ../grub-installer.templates:29001
#: ../quik-installer.templates:11001 ../quik-installer.templates:13001
#: ../quik-installer.templates:18001 ../yaboot-installer.templates:11001
#: ../yaboot-installer.templates:13001 ../yaboot-installer.templates:15001
#: ../network-console.templates:10001 ../partman-zfs.templates:30001
#: ../partman-zfs.templates:41001 ../partman-zfs.templates:45001
#: ../lvmcfg-utils.templates:24001 ../lvmcfg-utils.templates:32001
#: ../lvmcfg-utils.templates:37001 ../partman-lvm.templates:32001
#: ../partman-lvm.templates:46001 ../partman-lvm.templates:53001
#: ../partman-lvm.templates:57001 ../partman-lvm.templates:60001
#: ../partman-auto-lvm.templates:7001 ../partman-auto-raid.templates:1001
msgid "Check /var/log/syslog or see virtual console 4 for the details."
msgstr "Sprawdź /var/log/messages lub wirtualną konsolę nr 4 po szczegóły."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid ""
"Before you can select a new partition size, any previous changes have to be "
"written to disk."
msgstr ""
"Zanim będzie można wybrać nową wielkość partycji, zmiany muszą zostać "
"zapisane na dysku."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:8001
msgid "Please note that the resize operation may take a long time."
msgstr "Zauważ, że operacja zmiany wielkości może zająć dużo czasu."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "New partition size:"
msgstr "Nowa wielkość partycji:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
msgid ""
"The minimum size for this partition is ${MINSIZE} (or ${PERCENT}) and its "
"maximum size is ${MAXSIZE}."
msgstr ""
"Minimalna wielkość partycji to ${MINSIZE} (lub ${PERCENT}), a maksymalna "
"${MAXSIZE}."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:9001
#: ../partman-partitioning.templates:14001
#, no-c-format
msgid ""
"Hint: \"max\" can be used as a shortcut to specify the maximum size, or "
"enter a percentage (e.g. \"20%\") to use that percentage of the maximum size."
msgstr ""
"Wskazówka: \"max\" może być użyte jako skrót dla maksymalnej wielkości lub "
"można wykorzystać zapis procentowy (np. \"20%\") by określić procentowe "
"wykorzystanie maksimum."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid "The size entered is invalid"
msgstr "Wprowadzona wielkość jest nieprawidłowa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:10001
msgid ""
"The size you entered was not understood. Please enter a positive integer "
"size followed by an optional unit of measure (e.g. \"200 GB\"). The default "
"unit of measure is the megabyte."
msgstr ""
"Wprowadzona wielkość nie została rozpoznana. Proszę wprowadzić dodatnią "
"liczbę całkowitą oraz dodatkowo opcjonalną jednostkę (np. \"200 GB\"). "
"Domyślną jednostką są megabajty."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid "The size entered is too large"
msgstr "Wprowadzona wielkość jest zbyt duża"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:11001
msgid ""
"The size you entered is larger than the maximum size of the partition. "
"Please enter a smaller size to continue."
msgstr ""
"Wprowadzona wielkość jest większa niż maksymalna wielkość partycji. Proszę "
"wprowadzić mniejszą wielkość by kontynuować."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid "The size entered is too small"
msgstr "Wprowadzona wielkość jest zbyt mała"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:12001
msgid ""
"The size you entered is smaller than the minimum size of the partition. "
"Please enter a larger size to continue."
msgstr ""
"Wprowadzona wielkość jest mniejsza niż minimalna wielkość partycji. Proszę "
"wprowadzić większą wielkość by kontynuować."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "Resize operation failure"
msgstr "Zmiana wielkości nie powiodła się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:13001
msgid "The resize operation has been aborted."
msgstr "Zmiana wielkości została przerwana."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:14001
msgid "The maximum size for this partition is ${MAXSIZE}."
msgstr "Maksymalna wielkość partycji to ${MAXSIZE}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:15001
msgid "Invalid size"
msgstr "Nieprawidłowa wielkość"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:18001
msgid "Flags for the new partition:"
msgstr "Flagi nowej partycji:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:19001
msgid "Partition name:"
msgstr "Nazwa partycji:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid "Continue with partitioning?"
msgstr "Kontynuować partycjonowanie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"This partitioner doesn't have information about the default type of the "
"partition tables on your architecture. Please send an e-mail message to "
"debian-boot@lists.debian.org with information."
msgstr ""
"Program partycjonujący nie zawiera informacji o podstawowym typie tablicy "
"partycji na tej architekturze. Proszę wysłać wiadomość pod adres debian-"
"boot@lists.debian.org"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:20001
msgid ""
"Please note that if the type of the partition table is unsupported by "
"libparted, then this partitioner will not work properly."
msgstr ""
"Zauważ, że jeśli rodzaj tablicy partycji nie jest obsługiwany przez "
"libparted, Program partycjonujący nie będzie działał poprawnie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"This partitioner is based on the library libparted which doesn't have "
"support for the partition tables used on your architecture. It is strongly "
"recommended that you exit this partitioner."
msgstr ""
"Program partycjonujący bazuje na bibliotece libparted, która nie zawiera "
"obsługi dla tablicy partycji używanej na Twojej architekturze. Jest bardzo "
"zalecane by zamknąć program partycjonujący."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:21001
msgid ""
"If you can, please help to add support for your partition table type to "
"libparted."
msgstr ""
"Jeśli możesz, pomóż nam dodać obsługę Twojej tablicy partycji do libparted."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Partition table type:"
msgstr "Rodzaj tablicy partycji:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:23001
msgid "Select the type of partition table to use."
msgstr "Wybierz rodzaj tablicy partycji której mam użyć."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Create new empty partition table on this device?"
msgstr "Utworzyć nową, pustą tablicę partycji na tym urządzeniu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid ""
"You have selected an entire device to partition. If you proceed with "
"creating a new partition table on the device, then all current partitions "
"will be removed."
msgstr ""
"Wybrano partycjonowanie całego urządzenia. Jeśli będziesz kontynuować "
"tworząc nową tablicę partycji, wszystkie aktualne partycje zostaną usunięte."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:24001
msgid "Note that you will be able to undo this operation later if you wish."
msgstr "Zauważ, że będzie możliwość cofnięcia tej operacji później."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid "Write a new empty partition table?"
msgstr "Utworzyć nową, pustą tablicę partycji?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Because of limitations in the current implementation of the Sun partition "
"tables in libparted, the newly created partition table has to be written to "
"the disk immediately."
msgstr ""
"Z powodu ograniczeń aktualnej implementacji tablicy partycji Sun w "
"libparted, utworzona właśnie tablica partycji musi zostać natychmiast "
"zapisana na dysku."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"You will NOT be able to undo this operation later and all existing data on "
"the disk will be irreversibly removed."
msgstr ""
"NIE będzie można później cofnąć tej operacji i wszystkie dane z dysku "
"zostaną nieodwracalnie usunięte."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:25001
msgid ""
"Confirm whether you actually want to create a new partition table and write "
"it to disk."
msgstr ""
"Potwierdź czy rzeczywiście chcesz utworzyć nową tablicę partycji i zapisać "
"ją na dysk."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid "Are you sure you want a bootable logical partition?"
msgstr "Na pewno chcesz logicznej partycji rozruchowej?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"You are trying to set the bootable flag on a logical partition. The bootable "
"flag is generally only useful on primary partitions, so setting it on "
"logical partitions is normally discouraged. Some BIOS versions are known to "
"fail to boot if there is no bootable primary partition."
msgstr ""
"Próbujesz ustawić flagę rozruchową na partycji logicznej. Flaga rozruchowa "
"zazwyczaj przydatna jest jedynie na partycjach podstawowych, więc ustawianie "
"jej na logicznej jest niezalecane. Niektóre wersje BIOS-u nie potrafią "
"uruchomić systemu jeśli nie ma podstawowej partycji jako rozruchowej."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:26001
msgid ""
"However, if you are sure that your BIOS does not have this problem, or if "
"you are using a custom boot manager that pays attention to bootable logical "
"partitions, then setting this flag may make sense."
msgstr ""
"Jeśli jednak jesteś pewien, że Twój BIOS nie ma tego problemu lub używasz "
"programu rozruchowego, który potrafi uruchomić system z logicznej partycji "
"rozruchowej ustawienie tej flagi może mieć sens."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:27001
msgid "Set the partition flags"
msgstr "Ustaw flagi partycji"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:28001
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:29001
msgid "Bootable flag:"
msgstr "Flaga rozruchowa:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:30001
msgid "on"
msgstr "włączona"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:31001
msgid "off"
msgstr "wyłączona"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:32001
msgid "Resize the partition (currently ${SIZE})"
msgstr "Zmień wielkość partycji (aktualnie ${SIZE})"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:33001
msgid "Copy data from another partition"
msgstr "Przekopiuj dane z innej partycji"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:34001
msgid "Delete the partition"
msgstr "Usuń partycję"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:35001
msgid "Create a new partition"
msgstr "Utwórz nową partycję"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-partitioning.templates:36001
msgid "Create a new empty partition table on this device"
msgstr "Utwórz nową, pustą tablicę partycji na tym urządzeniu"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001 ../partman-ext2r0.templates:2001
msgid "Go back to the menu and correct errors?"
msgstr "Powrócić do menu i poprawić błędy?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
msgid ""
"The test of the file system with type ${TYPE} in partition #${PARTITION} of "
"${DEVICE} found uncorrected errors."
msgstr ""
"Testowanie systemu plików ${TYPE} partycji #${PARTITION} urządzenia "
"${DEVICE} wykazało błędy niemożliwe do naprawienia."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:6001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct these errors, the "
"partition will be used as is."
msgstr ""
"Jeśli nie wrócisz do menu partycjonowania i nie poprawisz błędów, partycja "
"zostanie użyta w takim stanie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:7001
msgid ""
"The test of the swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} found "
"uncorrected errors."
msgstr ""
"Testowanie przestrzeni wymiany na partycji #${PARTITION} urządzenia "
"${DEVICE} wykazało błędy niemożliwe do naprawienia."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001 ../partman-ext3.templates:10001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid "Do you want to return to the partitioning menu?"
msgstr "Chcesz wrócić do menu partycjonowania?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"You have not selected any partitions for use as swap space. Enabling swap "
"space is recommended so that the system can make better use of the available "
"physical memory, and so that it behaves better when physical memory is "
"scarce. You may experience installation problems if you do not have enough "
"physical memory."
msgstr ""
"Nie wybrano żadnej partycji jako partycji wymiany. Zalecane jest wybranie "
"takiej partycji, tak by system mógł lepiej używać pamięci fizycznej oraz by "
"lepiej zachowywał się w przypadku wyczerpania zasobów. Jeśli nie posiadasz "
"wystarczającej ilości pamięci fizycznej, możesz doświadczyć problemów "
"podczas instalacji."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a swap partition, "
"the installation will continue without swap space."
msgstr ""
"Jeśli nie wrócisz do menu partycjonowania i nie przydzielisz partycji "
"wymiany, instalacja będzie kontynuowana bez niej."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001 ../partman-ext2r0.templates:3001
msgid "Failed to create a file system"
msgstr "Utworzenie systemu plików nie powiodło się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:9001
msgid ""
"The ${TYPE} file system creation in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} "
"failed."
msgstr ""
"Utworzenie systemu plików ${TYPE} na partycji #${PARTITION} urządzenia "
"${DEVICE} nie powiodło się."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid "Failed to create a swap space"
msgstr "Utworzenie przestrzeni wymiany nie powiodło się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:10001
msgid ""
"The creation of swap space in partition #${PARTITION} of ${DEVICE} failed."
msgstr ""
"Tworzenie przestrzeni wymiany na partycji #${PARTITION} urządzenia ${DEVICE} "
"nie powiodło się"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
msgid ""
"No mount point is assigned for the ${FILESYSTEM} file system in partition #"
"${PARTITION} of ${DEVICE}."
msgstr ""
"Żaden punkt montowania nie jest przydzielony dla systemu plików "
"${FILESYSTEM} partycji #${PARTITION} urządzenia ${DEVICE}."

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:11001
#: ../partman-ext2r0.templates:4001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and assign a mount point from "
"there, this partition will not be used at all."
msgstr ""
"Jeśli nie wrócisz do menu partycjonowania i nie przydzielisz punktu "
"montowania, ta partycja w ogóle nie zostanie użyta."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid "Invalid file system for this mount point"
msgstr "Nieprawidłowy system plików dla tego punktu montowania"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:12001
msgid ""
"The file system type ${FILESYSTEM} cannot be mounted on ${MOUNTPOINT}, "
"because it is not a fully-functional Unix file system. Please choose a "
"different file system, such as ${EXT2}."
msgstr ""
"System plików ${FILESYSTEM} nie może być zamontowany w ${MOUNTPOINT}, "
"ponieważ nie jest w pełni funkcjonalnym systemem plików Uniksa. Proszę "
"wybrać inny system plików, np. ${EXT2}."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/ - the root file system"
msgstr "/ - główny system plików"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/boot - static files of the boot loader"
msgstr "/boot - statyczne pliki dla programu rozruchowego"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/home - user home directories"
msgstr "/home - domowe katalogi użytkowników"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/tmp - temporary files"
msgstr "/tmp - pliki tymczasowe"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr - static data"
msgstr "/usr - statyczne dane"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/var - variable data"
msgstr "/var - zmienne dane"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/srv - data for services provided by this system"
msgstr "/srv - dane dla usług dostarczanych przez ten system"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/opt - add-on application software packages"
msgstr "/opt - opcjonalne pakiety oprogramowania"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
msgid "/usr/local - local hierarchy"
msgstr "/usr/local - lokalna hierarchia"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. what's to be entered is a mount point
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl5:
#. What's to be "entered manually" is a mount point
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001 ../partconf.templates:6001
msgid "Enter manually"
msgstr "Wprowadź ręcznie"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Choices
#. :sl4:
#. "it" is a partition
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
#: ../partman-ext2r0.templates:5001
msgid "Do not mount it"
msgstr "Nie montuj tego"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:13002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14002
#: ../partman-basicfilesystems.templates:15001
#: ../partman-ext2r0.templates:5002
msgid "Mount point for this partition:"
msgstr "Punkt montowania dla tej partycji:"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/dos"
msgstr "/dos"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:14001
msgid "/windows"
msgstr "/windows"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Invalid mount point"
msgstr "Nieprawidłowy punkt montowania"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "The mount point you entered is invalid."
msgstr "Wprowadzony punkt montowania jest nieprawidłowy."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:16001
msgid "Mount points must start with \"/\". They cannot contain spaces."
msgstr ""
"Punkty montowania muszą zaczynać się od \"/\". Nie mogą zawierać spacji."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:17001
msgid "Label for the file system in this partition:"
msgstr "Etykieta dla systemu plików na tej partycji:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:18001
msgid "Format the swap area:"
msgstr "Formatuj przestrzeń wymiany:"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: yes"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:19001
#: ../partman-crypto.templates:20001
msgid "yes"
msgstr "tak"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. In the following context: "Format the partition: no"
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: text
#. Description
#. :sl3:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:20001
#: ../partman-crypto.templates:19001
msgid "no"
msgstr "nie"

#. Type: text
#. Description
#. label of file system
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:21001
msgid "Label:"
msgstr "Etykieta:"

#. Type: text
#. Description
#. for partman-basicfilesystems: in the following context: "Label: none"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:22001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Label:\" ]"
msgstr "brak"

#. Type: text
#. Description
#. Up to 24 character positions
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:23001
msgid "Reserved blocks:"
msgstr "Bloki zarezerwowane"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:24001
msgid "Percentage of the file system blocks reserved for the super-user:"
msgstr "Procentowa ilość systemu plików zarezerwowana dla super użytkownika:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Up to 25 character positions
#: ../partman-basicfilesystems.templates:25001
msgid "Typical usage:"
msgstr "Typowe zastosowanie:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Typical usage: standard"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:26001
msgid "standard"
msgstr "standard"

#. Type: text
#. Description
#. This is an item in the menu "Partition settings"
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:28001
msgid "Mount point:"
msgstr "Punkt montowania:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. In the following context: "Mount point: none"
#: ../partman-basicfilesystems.templates:29001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" relates to \"Mount point:\" ]"
msgstr "brak"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:30001
msgid "Ext2 file system"
msgstr "System plików ext2"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:32001
msgid "FAT16 file system"
msgstr "system plików FAT16"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:34001
msgid "FAT32 file system"
msgstr "system plików FAT32"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#: ../partman-basicfilesystems.templates:36001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:38001
msgid "swap area"
msgstr "przestrzeń wymiany"

#. Type: text
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:40001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options:"
msgstr "Opcje montowania:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:41001
msgid "Mount options can tune the behavior of the file system."
msgstr "Opcje montowania pozwalają dostroić zachowanie systemu plików."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:42001
msgid "noatime - do not update inode access times at each access"
msgstr "noatime - nie aktualizuj czasów dostępu do i-węzła"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:43001
msgid "relatime - update inode access times relative to modify time"
msgstr "relatime - aktualizuj czasy dostępu względem czasu modyfikacji"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:44001
msgid "nodev - do not support character or block special devices"
msgstr "nodev - nie obsługuj znakowych lub blokowych urządzeń specjalnych"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:45001
msgid "nosuid - ignore set-user-identifier or set-group-identifier bits"
msgstr "nosuid -- ignoruj bity suid i sgid"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:46001
msgid "noexec - do not allow execution of any binaries"
msgstr "noexec - nie pozwalaj na wykonywanie żadnych binariów"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:47001
msgid "ro - mount the file system read-only"
msgstr "ro - zamontuj system plików tylko do odczytu"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:48001
msgid "sync - all input/output activities occur synchronously"
msgstr "sync - operacje wejścia/wyjścia odbywają się synchronicznie"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:49001
msgid "usrquota - user disk quota accounting enabled"
msgstr "usrquota - aktywacja quoty dyskowej dla użytkowników"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:50001
msgid "grpquota - group disk quota accounting enabled"
msgstr "grpquota - aktywacja quoty dyskowej dla grup"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:51001
msgid "user_xattr - support user extended attributes"
msgstr "user_xattr - obsługa rozszerzonych atrybutów użytkownika"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:52001
msgid "quiet - changing owner and permissions does not return errors"
msgstr "quiet - zmiana właściciela i uprawnień nie zwraca błędów"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Note to translators: Please keep your translations of this string below
#. a 65 columns limit (which means 65 characters in single-byte languages)
#: ../partman-basicfilesystems.templates:53001
msgid "notail - disable packing of files into the file system tree"
msgstr "notail - wyłącz pakowanie plików do drzewa systemu plików"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-zfs) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl4:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001 ../partman-ext2r0.templates:9001
#: ../partman-ext2r0.templates:10001 ../partman-ext2r0.templates:11001
#: ../partman-zfs.templates:6001 ../partman-zfs.templates:7001
msgid "Go back to the menu and correct this problem?"
msgstr "Powrócić do menu i poprawić ten błąd?"

#. #-#-#-#-# templates.pot (partman-basicfilesystems) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-basicfilesystems.templates:56001
#: ../partman-basicfilesystems.templates:57001 ../partman-ext3.templates:7001
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the "
"partition will be used as is. This means that you may not be able to boot "
"from your hard disk."
msgstr ""
"Jeśli nie wrócisz do menu partycjonowania i nie poprawisz tego błędu, "
"partycja zostanie użyta w takim stanie w jakim się obecnie znajduje. To "
"oznacza, że prawdopodobnie nie będzie możliwości uruchamiania systemu z "
"dysku twardego."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:2001
msgid "Ext3 journaling file system"
msgstr "System plików ext3 z księgowaniem"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-ext3.templates:5001
msgid "Ext4 journaling file system"
msgstr "System plików ext4 z księgowaniem"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:7001
msgid ""
"Your boot partition has not been configured with the ext2 or ext3 file "
"system. This is needed by your machine in order to boot. Please go back and "
"use either the ext2 or ext3 file system."
msgstr ""
"Twoja partycja rozruchowa nie została skonfigurowana do użycia systemu "
"plików ext2 ilub ext3. Jest to wymagane by system mógł się uruchomić. Proszę "
"wrócić i użyć któregoś z wymienionych systemów."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:8001
msgid ""
"Your boot partition is not located on the first primary partition of your "
"hard disk. This is needed by your machine in order to boot. Please go back "
"and use your first primary partition as a boot partition."
msgstr ""
"Twoja partycja rozruchowa nie jest pierwszą, podstawową partycją na dysku "
"twardym. To jest wymagane by uruchomić komputer. Proszę wrócić i użyć "
"pierwszej, podstawowej partycji jako partycji rozruchowej."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid "Return to the menu to set the bootable flag?"
msgstr "Powrócić do menu by ustawić flagę uruchomieniową?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"The boot partition has not been marked as a bootable partition, even though "
"this is required by your machine in order to boot. You should go back and "
"set the bootable flag for the boot partition."
msgstr ""
"Główna partycja nie została oznaczona jako uruchomieniowa, a jest to "
"wymagane by uruchomić komputer. Proszę wrócić i oznaczyć partycję jako "
"uruchomieniową."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:9001
msgid ""
"If you don't correct this, the partition will be used as is and it is likely "
"that the machine cannot boot from its hard disk."
msgstr ""
"Jeśli tego nie zrobisz, komputer prawdopodobnie nie uruchomi się z dysku "
"twardego."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"The partition ${PARTITION} assigned to ${MOUNTPOINT} starts at an offset of "
"${OFFSET} bytes from the minimum alignment for this disk, which may lead to "
"very poor performance."
msgstr ""
"Partycja ${PARTITION} przydzielona do ${MOUNTPOINT} rozpoczyna się ${OFFSET} "
"bajt(y/ów) od minimalnego wyrównania dla tego dysku, co może prowadzić do "
"bardzo słabej wydajności."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-ext3.templates:10001
msgid ""
"Since you are formatting this partition, you should correct this problem now "
"by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do "
"this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and "
"recreate it in the same position with the same settings. This will cause the "
"partition to start at a point best suited for this disk."
msgstr ""
"Ponieważ formatujesz tą partycję, powinieneś teraz naprawić ten problem "
"przez dostosowanie wyrównania partycji, ponieważ będzie trudno poprawić to "
"później. Aby tego dokonać, wróć do menu partycjonowania, skasuj partycję, a "
"następnie utwórz ją ponownie w tym samym miejscu, z tymi samymi "
"ustawieniami. Spowoduje to, że partycja zacznie się w miejscu najbardziej "
"odpowiadającym temu dyskowi."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-btrfs.templates:2001
msgid "btrfs journaling file system"
msgstr "System plików btrfs z księgowaniem"

#. Type: text
#. Description
#. File system name
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:2001
msgid "JFS journaling file system"
msgstr "system plików JFS z księgowaniem"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid "Use unrecommended JFS root file system?"
msgstr "Użyć JFS jako systemu plików dla /boot? (nie zalecane)"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"Your root file system is a JFS file system. This can cause problems with the "
"boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Twój główny system plików to JFS. To zazwyczaj powoduje problemy z programem "
"rozruchowym, który jest domyślnie używany przez instalator."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:4001
msgid ""
"You should use a small /boot partition with another file system, such as "
"ext3."
msgstr ""
"Powinieneś użyć małej partycji /boot z innym systemem plików, np. ext3."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid "Use unrecommended JFS /boot file system?"
msgstr "Użyć JFS jako systemu plików dla /boot? (nie zalecane)"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You have mounted a JFS file system as /boot. This is likely to cause "
"problems with the boot loader used by default by this installer."
msgstr ""
"Twój system plików /boot to JFS. To zazwyczaj powoduje problemy z programem "
"rozruchowym, który jest domyślnie używany przez instalator."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-jfs.templates:5001
msgid ""
"You should use another file system, such as ext3, for the /boot partition."
msgstr "Powinieneś użyć innego systemu plików dla partycji /boot, np. ext3."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. File system name
#: ../partman-xfs.templates:2001
msgid "XFS journaling file system"
msgstr "system plików XFS z księgowaniem"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Identical labels for two file systems"
msgstr "Identyczne etykiety dla dwóch systemów plików"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same label (${LABEL}): ${PART1} and "
"${PART2}. Since file system labels are usually used as unique identifiers, "
"this is likely to cause reliability problems later."
msgstr ""
"Dwa systemy plików mają przydzieloną taką samą etykietę (${LABEL}): ${PART1} "
"i ${PART2}. Ponieważ etykiety systemów plików są zazwyczaj używane jako "
"unikalne identyfikatory, może to później doprowadzić do problemów."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:4001
msgid "Please correct this by changing labels."
msgstr "Proszę to poprawić zmieniając etykiety."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Identical mount points for two file systems"
msgstr "Identyczne punkty montowania dla dwóch systemów plików"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid ""
"Two file systems are assigned the same mount point (${MOUNTPOINT}): ${PART1} "
"and ${PART2}."
msgstr ""
"Dwa systemy plików mają przydzielony ten sam punkt montowania "
"(${MOUNTPOINT}): ${PART1} i ${PART2}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:5001
msgid "Please correct this by changing mount points."
msgstr "Proszę to poprawić zmieniając punkty montowania."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system"
msgstr "Brak głównego systemu plików"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001
msgid "No root file system is defined."
msgstr "Nie zdefiniowano głównego systemu plików."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:6001 ../partman-target.templates:7001
msgid "Please correct this from the partitioning menu."
msgstr "Proszę to poprawić w menu partycjonowania."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid "Separate file system not allowed here"
msgstr "Oddzielny system plików niedozwolony"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:7001
msgid ""
"You assigned a separate file system to ${MOUNTPOINT}, but in order for the "
"system to start correctly this directory must be on the root file system."
msgstr ""
"Przydzielono oddzielny system plików dla ${MOUNTPOINT}, ale by system "
"uruchamiał się prawidłowo katalog musi znajdować się na głównym systemie "
"plików."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "Do you want to resume partitioning?"
msgstr "Czy chcesz kontynuować partycjonowanie?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid ""
"The attempt to mount a file system with type ${TYPE} in ${DEVICE} at "
"${MOUNTPOINT} failed."
msgstr ""
"Próba zamontowania systemu plików ${TYPE} na ${DEVICE} w ${MOUNTPOINT} nie "
"powiodła się."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:8001
msgid "You may resume partitioning from the partitioning menu."
msgstr "Możesz kontynuować partycjonowanie z menu partycjonowania."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../partman-target.templates:10001
msgid "Use as:"
msgstr "Użyj jako:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid "Set the clock using NTP?"
msgstr "Ustawić zegar z użyciem NTP?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:5001
msgid ""
"The Network Time Protocol (NTP) can be used to set the system's clock. The "
"installation process works best with a correctly set clock."
msgstr ""
"Do ustawień zegara systemowego wykorzystany może być Sieciowy Protokół "
"Czasowy (NTP). Proces instalacji działa najlepiej z poprawnie ustawionym "
"zegarem."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid "NTP server to use:"
msgstr "Serwer NTP:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:6001
msgid ""
"The default NTP server is almost always a good choice, but if you prefer to "
"use another NTP server, you can enter it here."
msgstr ""
"Domyślny serwer NTP jest zazwyczaj dobrym wyborem, ale jeśli chcesz możesz "
"wprowadzić inny w tym miejscu."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid "Wait another 30 seconds for hwclock to set the clock?"
msgstr "Zaczekać kolejne 30 sekund by hwclock ustawił zegar?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"Setting the hardware clock is taking longer than expected. The 'hwclock' "
"program used to set the clock may have problems talking to the hardware "
"clock."
msgstr ""
"Ustawienie zegara sprzętowego trwało zbyt długo. Program 'hwclock', który "
"używany jest do tej operacji mógł mieć problemy z komunikacją z zegarem "
"sprzętowym."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../clock-setup.templates:9001
msgid ""
"If you choose to not wait for hwclock to finish setting the clock, this "
"system's clock may not be set correctly."
msgstr ""
"Jeśli wybierzesz by nie czekać na zakończenie działania hwlock, zegar "
"systemowy może być ustawiony nieprawidłowo."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid "Proceed with installation to unclean target?"
msgstr "Kontynuować instalację na niewyczyszczonym miejscu przeznaczenia?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:1001
msgid ""
"The target file system contains files from a past installation. These files "
"could cause problems with the installation process, and if you proceed, some "
"of the existing files may be overwritten."
msgstr ""
"Docelowy system plików zawiera pliki z poprzedniej instalacji. Te pliki mogą "
"spowodować problemy podczas instalacji i jeśli będziesz kontynuować część "
"istniejących plików może zostać nadpisanych."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid "No file system mounted on /target"
msgstr "Nie zamontowano żadnego systemu plików w /target"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:2001
msgid ""
"Before the installation can proceed, a root file system must be mounted on /"
"target. The partitioner and formatter should have done this for you."
msgstr ""
"Zanim instalacja będzie mogła być kontynuowana, główny system plików musi "
"zostać zamontowany w /target. Program partycjonujący i formatujący powinien "
"wykonać to dla Ciebie."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid "Not installing to unclean target"
msgstr "Nie instalować na nieprzygotowane miejsce przeznaczenia"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../base-installer.templates:3001
msgid ""
"The installation to the target file system has been canceled. You should go "
"back and erase or format the target file system before proceeding with the "
"install."
msgstr ""
"Instalacja na docelowym systemie plików została przerwana. Przed kontynuacją "
"instalacji, cofnij się do poprzedniego etapu i wyczyść lub sformatuj "
"docelowy system plików."

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid "Cannot install base system"
msgstr "Nie udało się zainstalować systemu podstawowego"

#. Type: error
#. Description
#. The base system is the minimal Debian system
#. See http://www.debian.org/doc/debian-policy/ch-binary.html#s3.7
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:2001
msgid ""
"The installer cannot figure out how to install the base system. No "
"installable CD-ROM was found and no valid mirror was configured."
msgstr ""
"Instalator nie znalazł sposobu na instalację systemu podstawowego. Nie "
"znaleziono CD instalacyjnego ani odpowiednio skonfigurowanego serwera "
"lustrzanego."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:3001 ../bootstrap-base.templates:7001
#: ../bootstrap-base.templates:17001 ../bootstrap-base.templates:18001
#: ../bootstrap-base.templates:19001 ../bootstrap-base.templates:20001
#: ../bootstrap-base.templates:21001 ../bootstrap-base.templates:22001
msgid "Debootstrap Error"
msgstr "Błąd debootstrap"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:3001
msgid "Failed to determine the codename for the release."
msgstr "Ustalenie nazwy kodowej wydania nie powiodło się."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "Failed to install the base system"
msgstr "Nie udało się zainstalować systemu podstawowego"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:4001
msgid "The base system installation into /target/ failed."
msgstr "Instalacja systemu podstawowego do /target/ nie powiodła się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001 ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "Base system installation error"
msgstr "Błąd podczas instalacji systemu podstawowego"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:5001
msgid ""
"The debootstrap program exited with an error (return value ${EXITCODE})."
msgstr ""
"debootstrap zakończył działanie z błędem (zwrócił wartość ${EXITCODE})."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:6001
msgid "The debootstrap program exited abnormally."
msgstr "Debootstrap nieprawidłowo zakończył działanie."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:7001
msgid "The following error occurred:"
msgstr "Wystąpił następujący błąd:"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Unable to install the selected kernel"
msgstr "Nie można było zainstalować wybranego jądra"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the kernel into the target "
"system."
msgstr "Wystąpił błąd podczas próby instalacji jądra w docelowym systemie"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:11001
msgid "Kernel package: '${KERNEL}'."
msgstr "Pakiet jądra: '${KERNEL}'."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12001
msgid ""
"none[ Do not translate what's inside the brackets and just put the "
"translation for the word \"none\" in your language without any brackets. "
"This \"none\" means \"no kernel\" ]"
msgstr "brak"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid "Kernel to install:"
msgstr "Jądro do zainstalowania:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:12002
msgid ""
"The list shows the available kernels. Please choose one of them in order to "
"make the system bootable from the hard drive."
msgstr ""
"Lista pokazuje dostępne jądra. Proszę wybrać jedno z nich, żeby można było "
"uruchomić system z dysku twardego."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "Continue without installing a kernel?"
msgstr "Kontynuować bez instalacji jądra?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid "No installable kernel was found in the defined APT sources."
msgstr "Nie znaleziono zdolnego do instalacji jądra w podanych źródłach APT"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:14001
msgid ""
"You may try to continue without a kernel, and manually install your own "
"kernel later. This is only recommended for experts, otherwise you will "
"likely end up with a machine that doesn't boot."
msgstr ""
"Możesz spróbować kontynuować bez jądra i ręcznie doinstalować je później. To "
"zalecane tylko dla użytkowników zaawansowanych, bo może doprowadzić do "
"sytuacji w której komputer w ogóle się nie uruchomi."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "Cannot install kernel"
msgstr "Nie można zainstalować jądra"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:15001
msgid "The installer cannot find a suitable kernel package to install."
msgstr ""
"Instalator nie mógł odnaleźć odpowiedniego pakietu jądra do instalacji."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid "Unable to install ${PACKAGE}"
msgstr "Nie można zainstalować ${PACKAGE}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:16001
msgid ""
"An error was returned while trying to install the ${PACKAGE} package onto "
"the target system."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas próby instalacji pakietu ${PACKAGE} w docelowym "
"systemie."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release file name.
#: ../bootstrap-base.templates:17001
msgid "Failed getting Release file ${SUBST0}."
msgstr "Błąd podczas pobierania pliku Release: ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a Release.gpg file name
#: ../bootstrap-base.templates:18001
msgid "Failed getting Release signature file ${SUBST0}."
msgstr "Błąd podczas pobierania sygnatury pliku Release: ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a gpg key ID
#: ../bootstrap-base.templates:19001
msgid "Release file signed by unknown key (key id ${SUBST0})"
msgstr "Plik Release podpisany przez nieznany klucz (id klucza ${SUBST0})"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:20001
msgid "Invalid Release file: no valid components."
msgstr "Nieprawidłowy plik Release: brak poprawnych składników."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename
#: ../bootstrap-base.templates:21001
msgid "Invalid Release file: no entry for ${SUBST0}."
msgstr "Nieprawidłowy plik Release: brak wpisu dla ${SUBST0}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"Couldn't retrieve ${SUBST0}. This may be due to a network problem or a bad "
"CD, depending on your installation method."
msgstr ""
"Nie udało się pobrać ${SUBST0}. Zależnie od wybranej metody instalacji może "
"to być spowodowane problemem z siecią lub uszkodzoną płytą CD."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. SUBST0 is a filename or package name
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#: ../bootstrap-base.templates:22001
msgid ""
"If you are installing from CD-R or CD-RW, burning the CD at a lower speed "
"may help."
msgstr ""
"Jeśli instalujesz z płyty CD-R lub CD-RW, nagrywanie jej z niższą prędkością "
"może pomóc."

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Debootstrap warning"
msgstr "Ostrzeżenie debootstrap"

#. Type: error
#. Description
#. Debootstrap is a program name: should not be translated
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:57001
msgid "Warning: ${INFO}"
msgstr "Ostrzeżenie: ${INFO}"

#. Type: text
#. Description
#. SUBST0 is an url
#. :sl2:
#: ../bootstrap-base.templates:58001
msgid "Retrying failed download of ${SUBST0}"
msgstr "Ponawianie nieskutecznego pobrania ${SUBST0}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:4001
msgid "Scanning local repositories..."
msgstr "Przeszukiwanie lokalnych repozytoriów..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:5001
msgid "Scanning the security updates repository..."
msgstr "Przeszukiwanie repozytorium poprawek bezpieczeństwa..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Przeszukiwanie repozytorium z aktualizacjami wydania..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Scanning the release updates repository..."
msgid "Scanning the backports repository..."
msgstr "Przeszukiwanie repozytorium z aktualizacjami wydania..."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. These are choices of actions so this is, at least in English,
#. an infinitive form
#: ../apt-setup-udeb.templates:8001 ../apt-mirror-setup.templates:4001
msgid "Ignore"
msgstr "Ignoruj"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "Cannot access repository"
msgstr "Nie da się uzyskać dostępu do repozytorium"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"The repository on ${HOST} couldn't be accessed, so its updates will not be "
"made available to you at this time. You should investigate this later."
msgstr ""
"Repozytorium ${HOST} nie jest dostępne, więc w tym momencie aktualizacje nie "
"będą pobrane. Sprawdź później co było przyczyną."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid ""
"Commented out entries for ${HOST} have been added to the /etc/apt/sources."
"list file."
msgstr ""
"Zakomentowane wpisy dla ${HOST} zostały dodane do pliku /etc/apt/sources.list"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid "apt configuration problem"
msgstr "Problem konfiguracji apta"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-cdrom-setup.templates:2001
msgid ""
"An attempt to configure apt to install additional packages from the CD "
"failed."
msgstr ""
"Próba skonfigurowania apta do instalacji dodatkowych pakietów z płyty CD nie "
"powiodła się."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "Continue without a network mirror?"
msgstr "Kontynuować bez serwera lustrzanego?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates:6001
msgid "No network mirror was selected."
msgstr "Nie wybrano żadnego serwera lustrzanego."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid "Use restricted software?"
msgstr "Użyć restrykcyjnego oprogramowania?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:1001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses which may "
"prevent you from using, modifying, or sharing it."
msgstr ""
"Część niewolnego oprogramowania jest dostępna w postaci pakietów. Pomimo, że "
"te programy nie są częścią głównej dystrybucji, standardowe narzędzia do "
"zarządzania pakietami mogą je zainstalować. Oprogramowanie takie posiada "
"różne licencje, które mogą ograniczać prawo do jego używania, modyfikowania "
"lub rozpowszechniania."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid "Use software from the \"universe\" component?"
msgstr "Użyć oprogramowania z części \"universe\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:2001
msgid ""
"Some additional software is available in packaged form. This software is "
"free and, though it is not a part of the main distribution, standard package "
"management tools can be used to install it."
msgstr ""
"Część dodatkowego oprogramowania jest dostępna w postaci pakietów. Mimo, że "
"jest to wolne oprogramowanie, nie jest ono dostępne jako część głównej "
"dystrybucji. Programy do zarządzania pakietami mogą je instalować."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid "Use software from the \"multiverse\" component?"
msgstr "Użyć oprogramowania z części \"multiverse\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:3001
msgid ""
"Some non-free software is available in packaged form. Though this software "
"is not a part of the main distribution, standard package management tools "
"can be used to install it. This software has varying licenses and (in some "
"cases) patent restrictions which may prevent you from using, modifying, or "
"sharing it."
msgstr ""
"Część niewolnego oprogramowania jest dostępna w postaci pakietów. Pomimo, że "
"te programy nie są częścią głównej dystrybucji, standardowe narzędzia do "
"zarządzania pakietami mogą je zainstalować. Oprogramowanie takie posiada "
"różne licencje, a czasem również jest opatentowane i prawo do jego używania, "
"modyfikowania lub rozpowszechniania. może być ograniczone."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid "Use software from the \"partner\" repository?"
msgstr "Użyć oprogramowania z części \"partner\"?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:4001
msgid ""
"Some additional software is available from Canonical's \"partner\" "
"repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical "
"and the respective vendors as a service to Ubuntu users."
msgstr ""
"Dodatkowe oprogramowanie dostępne jest z repozytorium \"partner\". Nie jest "
"to część Ubuntu, ale jest oferowane przez Canonical i odpowiednich dostawców "
"jako usługa dla użytkowników Ubuntu."

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid "Use backported software?"
msgstr "Użyć nowszych wersji oprogramowania dostosowanych do tego wydania?"

#. Type: boolean
#. Description
#. This template is used by the Ubuntu version of d-i.
#. :sl2:
#: ../apt-mirror-setup.templates-ubuntu:5001
msgid ""
"Some software has been backported from the development tree to work with "
"this release. Although this software has not gone through such complete "
"testing as that contained in the release, it includes newer versions of some "
"applications which may provide useful features."
msgstr ""
"Część oprogramowania pobrana z rozwojowej wersji została dostosowana do "
"pracy z tym wydaniem. Mimo, iż pakiety te nie przeszły przez całą procedurę "
"testową, zawierają nowsze wersje aplikacji, a przez to mogą zawierać "
"użyteczne, nowe możliwości."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid "Create a normal user account now?"
msgstr "Czy chcesz teraz utworzyć konto dla zwykłego użytkownika?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"It's a bad idea to use the root account for normal day-to-day activities, "
"such as the reading of electronic mail, because even a small mistake can "
"result in disaster. You should create a normal user account to use for those "
"day-to-day tasks."
msgstr ""
"Nie jest dobrze używać konta root do codziennych czynności, jak czytanie "
"poczty elektronicznej, ponieważ nawet niewielka pomyłka może spowodować "
"katastrofę. Powinieneś utworzyć konto zwykłego użytkownika, przeznaczone na "
"te codzienne czynności."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:8001
msgid ""
"Note that you may create it later (as well as any additional account) by "
"typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an username, like "
"'imurdock' or 'rms'."
msgstr ""
"Zwróć uwagę, że możesz utworzyć je później (podobnie jak każde dodatkowe "
"konto) wpisując jako root polecenie 'adduser <nazwa>', gdzie <nazwa> jest "
"(ośmio- lub mniej znakową) nazwą użytkownika, na przykład 'jnowak' albo "
"'aga'."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid "Invalid username"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:11001
msgid ""
"The username you entered is invalid. Note that usernames must start with a "
"lower-case letter, which can be followed by any combination of numbers and "
"more lower-case letters, and must be no more than 32 characters long."
msgstr ""
"Wprowadzona przez Ciebie nazwa użytkownika jest nieprawidłowa. Nazwa "
"użytkownika musi zaczynać się od małej litery, po której mogą następować "
"cyfry i inne małe litery, i nie może być dłuższa niż 32 znaki."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid "Reserved username"
msgstr "Zarezerwowana nazwa użytkownika"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:12001
msgid ""
"The username you entered (${USERNAME}) is reserved for use by the system. "
"Please select a different one."
msgstr ""
"Wprowadzona nazwa (${USERNAME}) jest zarezerwowana do użycia przez system. "
"Proszę wybrać inną nazwę."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "Password input error"
msgstr "Błąd podczas wprowadzania"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:15001 ../grub-installer.templates:11001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"Hasła, które zostały wpisane nie są identyczne. Proszę spróbować jeszcze raz."

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid "Empty password"
msgstr "Puste hasło"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#: ../user-setup-udeb.templates:16001 ../network-console.templates:6001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"Wprowadzono puste hasło, a jest to zabronione. Proszę wprowadzić hasło "
"niepuste."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid "Enable shadow passwords?"
msgstr "Czy włączyć ukryte hasła?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../user-setup-udeb.templates:17001
msgid ""
"Shadow passwords make your system more secure because nobody is able to view "
"even encrypted passwords. The passwords are stored in a separate file that "
"can only be read by special programs. The use of shadow passwords is "
"strongly recommended, except in a few cases such as NIS environments."
msgstr ""
"Ukryte hasła (shadow passwords) sprawiają, że system staje się "
"bezpieczniejszy dzięki temu, że nikt nie ma uprawnień do czytania nawet "
"zakodowanych haseł. Hasła są przechowywane w oddzielnym pliku, który może "
"być czytany tylko przez specjalne programy. Zalecamy używanie ukrytych haseł "
"chyba, że masz zamiar używać środowiska NIS."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "critical"
msgstr "krytyczny"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "high"
msgstr "wysoki"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "medium"
msgstr "średni"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2001
msgid "low"
msgstr "niski"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid "Ignore questions with a priority less than:"
msgstr "Ignoruj pytania z priorytetem niższym niż:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they "
"might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually "
"shown to you; all less important questions are skipped."
msgstr ""
"Pakiety używające debconfa do konfiguracji nadają zadawanym pytaniom "
"priorytety. Tylko pytania o pewnym lub wyższym priorytecie są Tobie zadawane "
"- wszystkie mniej ważne są pomijane."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"You can select the lowest priority of question you want to see:\n"
" - 'critical' is for items that will probably break the system\n"
"  without user intervention.\n"
" - 'high' is for items that don't have reasonable defaults.\n"
" - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.\n"
" - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in\n"
"  the vast majority of cases."
msgstr ""
"Wybierz najniższy priorytet pytań, które mają być Ci zadawane:\n"
" - 'krytyczny' określa te pytania, które bez interwencji ze strony\n"
"  użytkownika mogą prowadzić do zepsucia systemu.\n"
" - 'wysoki' określa te pytania, które nie mają rozsądnych wartości\n"
"  domyślnych.\n"
" - 'średni' - określa te pytania, które mają rozsądne wartości\n"
"  domyślne.\n"
" - 'niski' - określa te pytania, których wartości domyślne będą\n"
"  odpowiednie w większości przypadków."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-udeb.templates:2002
msgid ""
"For example, this question is of medium priority, and if your priority were "
"already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question."
msgstr ""
"Dla przykładu, to pytanie ma średni priorytet, więc gdyby do tej pory Twój "
"priorytet był 'wysoki' lub 'krytyczny', nie zobaczyłbyś tego pytania."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../cdebconf-priority.templates:1001
msgid "Change debconf priority"
msgstr "Zmień priorytet debconfa"

#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl3:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:4001 ../grub-installer.templates:6001
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Unable to configure GRUB"
msgstr "Nie można skonfigurować GRUB-a"

#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. #-#-#-#-# templates.pot (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#
#. Type: select
#. Description
#. :sl4:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
#: ../yaboot-installer.templates:9001
msgid "Device for boot loader installation:"
msgstr "Urządzenie do instalacji programu rozruchowego:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001 ../grub-installer.templates:8002
msgid ""
"You need to make the newly installed system bootable, by installing the GRUB "
"boot loader on a bootable device. The usual way to do this is to install "
"GRUB on the master boot record of your first hard drive. If you prefer, you "
"can install GRUB elsewhere on the drive, or to another drive, or even to a "
"floppy."
msgstr ""
"Poprzez instalację programu rozruchowego GRUB, na rozruchowym urządzeniu, "
"musisz umożliwić samoczynne uruchamianie zainstalowanego systemu. "
"Najpopularniejszym sposobem by to osiągnąć, jest instalacja GRUB-a w głównym "
"rekordzie rozruchowym pierwszego dysku twardego. Możesz jednakże użyć innego "
"miejsca na dysku, innego dysku czy nawet dyskietki jeśli chcesz."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:7001
msgid ""
"The device should be specified as a device in /dev. Below are some "
"examples:\n"
" - \"/dev/sda\" will install GRUB to the master boot record of your first\n"
"  hard drive;\n"
" - \"/dev/sda2\" will use the second partition of your first hard drive;\n"
" - \"/dev/sdc5\" will use the first extended partition of your third hard\n"
"  drive;\n"
" - \"/dev/fd0\" will install GRUB to a floppy."
msgstr ""
"Urządzenie powinno zostać określone jako urządzenie w /dev. Poniżej kilka "
"przykładów:\n"
" - \"/dev/sda\" zainstaluje GRUB-a w głównym rekordzie rozruchowym \n"
"  pierwszego dysku twardego;\n"
" - \"/dev/sda2\" użyje drugiej partycji pierwszego dysku twardego;\n"
" - \"/dev/sdc5\" użyje pierwszej rozszerzonej partycji trzeciego dysku "
"twardego;\n"
" - \"/dev/fd0\" zainstaluje GRUB-a na dyskietce."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "GRUB password:"
msgstr "Hasło GRUB-a:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid ""
"The GRUB boot loader offers many powerful interactive features, which could "
"be used to compromise your system if unauthorized users have access to the "
"machine when it is starting up. To defend against this, you may choose a "
"password which will be required before editing menu entries or entering the "
"GRUB command-line interface. By default, any user will still be able to "
"start any menu entry without entering the password."
msgstr ""
"Program rozruchowy GRUB oferuje wiele interaktywnych funkcji, które mogą "
"zostać wykorzystane do przejęcia kontroli nad komputerem w momencie gdy "
"użytkownik będzie miał do niego dostęp w momencie uruchamiania. By obronić "
"się przed tym, możliwe jest ustawienie hasła, które będzie wymagane przed "
"dokonaniem edycji elementów menu lub przejściem do linii poleceń GRUB-a. "
"Domyślnie każdy użytkownik nadal będzie miał możliwość uruchomienia systemu "
"bez wprowadzania hasła."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:9001
msgid "If you do not wish to set a GRUB password, leave this field blank."
msgstr "Jeśli nie chcesz ustalić hasła GRUB-a, zostaw puste miejsce."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:10001
msgid ""
"Please enter the same GRUB password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr ""
"Proszę wpisać to samo hasło dla GRUB-a ponownie, aby upewnić się, że zostało "
"wpisane poprawnie."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid "GRUB installation failed"
msgstr "Instalacja GRUB-a nie powiodła się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:13001
msgid ""
"The '${GRUB}' package failed to install into /target/. Without the GRUB boot "
"loader, the installed system will not boot."
msgstr ""
"Instalacja pakietu '${GRUB}' w /target/ nie powiodła się. Bez programu "
"rozruchowego GRUB system nie uruchomi się."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Unable to install GRUB in ${BOOTDEV}"
msgstr "Nie można zainstalować GRUB-a w ${BOOTDEV}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001
msgid "Executing 'grub-install ${BOOTDEV}' failed."
msgstr "Uruchomienie 'grub install ${BOOTDEV}' nie powiodło się."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:14001 ../grub-installer.templates:15001
msgid "This is a fatal error."
msgstr "Błąd krytyczny."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:15001
msgid "Executing 'update-grub' failed."
msgstr "Uruchomienie 'update-grub' nie powiodło się."

#. Type: text
#. Description
#. Rescue menu item
#. :sl2:
#: ../grub-installer.templates:26001
msgid "Reinstall GRUB boot loader"
msgstr "Ponowna instalacja programu rozruchowego GRUB"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid "Failed to retrieve the preconfiguration file"
msgstr "Pobranie wstępnego pliku konfiguracji nie powiodło się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:1001
msgid ""
"The file needed for preconfiguration could not be retrieved from "
"${LOCATION}. The installation will proceed in non-automated mode."
msgstr ""
"Plik potrzebny do wstępnej konfiguracji nie mógł być pobrany z ${LOCATION}. "
"Instalacja będzie kontynuowana w trybie nieautomatycznym."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid "Failed to process the preconfiguration file"
msgstr "Przetworzenie wstępnego pliku konfiguracji nie powiodło się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:2001
msgid ""
"The installer failed to process the preconfiguration file from ${LOCATION}. "
"The file may be corrupt."
msgstr ""
"Instalator nie mógł przetworzyć pliku wstępnej konfiguracji z ${LOCATION}. "
"Możliwe, że plik jest uszkodzony."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid "Failed to run preseeded command"
msgstr "Uruchomienie wstępnie pobranego polecenia nie powiodło się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../preseed-common.templates:10001
msgid ""
"Execution of preseeded command \"${COMMAND}\" failed with exit code ${CODE}."
msgstr ""
"Uruchomienie wstępnie pobranego polecenia \"${COMMAND}\" nie powiodło się "
"zwracając kod ${CODE}."

#. Type: title
#. Description
#. Info message displayed when running in rescue mode
#. :sl2:
#: ../rescue-check.templates:2001
msgid "Rescue mode"
msgstr "Tryb ratunkowy"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid "Device to use as root file system:"
msgstr "Urządzenie do użycia jako główny system plików:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"Enter a device you wish to use as your root file system. You will be able to "
"choose among various rescue operations to perform on this file system."
msgstr ""
"Wprowadź nazwę urządzenia, którego chcesz użyć jako główny system plików. "
"Będzie można na nim wykonać wiele różnych poleceń ratunkowych."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:3002
msgid ""
"If you choose not to use a root file system, you will be given a reduced "
"choice of operations that can be performed without one. This may be useful "
"if you need to correct a partitioning problem."
msgstr ""
"Jeśli zrezygnujesz z używania głównego systemu plików, dostępna będzie "
"mniejsza liczba operacji, które będzie można wykonać w takiej sytuacji. Może "
"to być przydatne chcąc naprawić błędy partycjonowania."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:8001
msgid "Execute a shell in ${DEVICE}"
msgstr "Uruchom powłokę w ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:9001
msgid "Execute a shell in the installer environment"
msgstr "Uruchom powłokę w środowisku instalatora"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:10001
msgid "Choose a different root file system"
msgstr "Wybierz inny główny system plików"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:11001
msgid "Reboot the system"
msgstr "Ponownie uruchom system"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001 ../rescue-mode.templates:16001
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid "Executing a shell"
msgstr "Uruchamianie powłoki"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:12001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"\". If you need any other file systems (such as a separate \"/usr\"), you "
"will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Po tym komunikacie uruchomiona zostanie powłoka z ${DEVICE} zamontowanym "
"jako \"/\". Jeśli potrzebujesz innych systemów plików (przykładowo osobny \"/"
"usr\"), musisz zamontować je samodzielnie."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:15001
msgid "Interactive shell on ${DEVICE}"
msgstr "Interaktywna powłoka na ${DEVICE}"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:16001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell with ${DEVICE} mounted on \"/"
"target\". You may work on it using the tools available in the installer "
"environment. If you want to make it your root file system temporarily, run "
"\"chroot /target\". If you need any other file systems (such as a separate "
"\"/usr\"), you will have to mount those yourself."
msgstr ""
"Po tym komunikacie uruchomiona zostanie powłoka z ${DEVICE} zamontowanym "
"jako \"/target\". Możesz na nim pracować z wykorzystaniem narzędzi "
"dostępnych w instalatorze. Jeśli chcesz by tymczasowo stał się on głównym "
"systemem plików, uruchom \"chroot /target\". Jeśli potrzebujesz innych "
"systemów plików (przykładowo odrębny \"/usr\"), musisz zamontować je "
"samodzielnie."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:17001
msgid ""
"After this message, you will be given a shell in the installer environment. "
"No file systems have been mounted."
msgstr ""
"Po tym komunikacie uruchomiona zostanie powłoka w środowisku instalatora. "
"Nie podmontowano żadnych systemów plików."

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:18001
msgid "Interactive shell in the installer environment"
msgstr "Interaktywna powłoka w środowisku instalatora"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Passphrase for ${DEVICE}:"
msgstr "Hasło dla ${DEVICE}:"

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid "Please enter the passphrase for the encrypted volume ${DEVICE}."
msgstr "Proszę wprowadzić hasło dla zaszyfrowanego woluminu ${DEVICE}."

#. Type: password
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:19001
msgid ""
"If you don't enter anything, the volume will not be available during rescue "
"operations."
msgstr ""
"Jeśli nie wprowadzisz niczego wolumin nie będzie dostępny podczas operacji "
"ratunkowych."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid "Partitions to assemble:"
msgstr "Partycje do złożenia:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Select the partitions to assemble into a RAID array. If you select "
"\"Automatic\", then all devices containing RAID physical volumes will be "
"scanned and assembled."
msgstr ""
"Wybierz partycje, które zostaną użyte do utworzenia macierzy. Jeśli "
"wybierzesz \"automatycznie\" wtedy wszystkie urządzenia zawierające fizyczne "
"wolumeny RAID zostaną wykryte i wykorzystane."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:20002
msgid ""
"Note that a RAID partition at the end of a disk may sometimes cause that "
"disk to be mistakenly detected as containing a RAID physical volume. In that "
"case, you should select the appropriate partitions individually."
msgstr ""
"Zauważ, że partycja RAID na końcu dysku może zostać omyłkowo wykryta jako "
"fizyczny wolumen RAID. W takim wypadku należy wybrać partycje samodzielnie."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid "Mount separate /boot partition?"
msgstr "Zamontować oddzielną partycję /boot?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid "The installed system appears to use a separate /boot partition."
msgstr "Zainstalowany system używa prawdopodobnie oddzielnej partycji /boot."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl2:
#: ../rescue-mode.templates:21001
msgid ""
"It is normally a good idea to mount it as it will allow operations such as "
"reinstalling the boot loader. However, if the file system on /boot is "
"corrupt then you may want to avoid mounting it."
msgstr ""
"Zwykle powinno się zamontować partycję /boot aby umożliwić np. "
"zaktualizowanie programu rozruchowego. Jednak jeśli jej system plików jest "
"uszkodzony, można pominąć to montowanie."

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "floppy"
msgstr "dyskietka"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "web"
msgstr "WWW"

#. Type: select
#. Choices
#. Possible locations for debug logs to be saved
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2001
msgid "mounted file system"
msgstr "zamontowany system plików"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid "How should the debug logs be saved or transferred?"
msgstr "Jak powinny zostać zapisane pliki diagnostyczne?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:2002
msgid ""
"Debugging log files for the installer can be saved to floppy, served up over "
"the web, or saved to a mounted file system."
msgstr ""
"Pliki diagnostyczne instalatora mogą zostać zapisane na dyskietce, "
"udostępnione poprzez serwer WWW lub zapisane na zamontowanym systemie plików."

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid "Directory in which to save debug logs:"
msgstr "Katalog na pliki dzienników:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:3001
msgid ""
"Please make sure the file system you want to save debug logs on is mounted "
"before you continue."
msgstr ""
"Przed kontynuacją proszę się upewnić, że system plików na którym mają zostać "
"zapisane dzienniki jest zamontowany."

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "Cannot save logs"
msgstr "Zapis dzienników nie powiódł się"

#. Type: error
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:4001
msgid "The directory \"${DIR}\" does not exist."
msgstr "Katalog \"${DIR}\" nie istnieje."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Insert formatted floppy in drive"
msgstr "Włóż sformatowaną dyskietkę do napędu"

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid "Log files and debug info will be copied into this floppy."
msgstr ""
"Pliki dzienników i diagnostyczne zostaną przekopiowana na tę dyskietkę."

#. Type: note
#. Description
#. :sl2:
#: ../save-logs.templates:7001
msgid ""
"The information will also be stored in /var/log/installer/ on the installed "
"system."
msgstr ""
"Te Informacje będą przechowywane w zainstalowanym systemie w /var/log/"
"installer/."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. Translators: keep it under 65 columns
#. :sl2:
#: ../cdrom-checker.templates:12001
msgid "Check the CD-ROM(s) integrity"
msgstr "Sprawdź integralność płyt(y) CD"

Reply to: