[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

poprawiony plik why_debian.wmlWitam

W poprzednim pliku była literówka w tagu html (zamiast </strong> wstawiłem </string> :-) ). Teraz przesyłam poprawioną wersję.
Przepraszam za zamieszanie, postaram się aby nie było więcej takich błędów.

Pozdrawiam
Mirek

#use wml::debian::template title="Powody aby wybraÄ? Debiana"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.67"

<p>DziÄ?kujemy za zainteresowanie Debianem. JeÅ?li nie jesteÅ? jeszcze do koÅ?ca
przekonany/na czy go wypróbowaÄ?, zwróÄ? uwagÄ? na poniższe fakty:
</p>

<dl>
<dt><strong>Debian jest tworzony przez jego użytkowników.</strong></dt>

  <dd>JeÅ?li coÅ? trzeba naprawiÄ? albo ulepszyÄ?, po prostu to robimy.</dd>

<dt><strong>Niezrównane wsparcie</strong></dt>

  <dd>Na wiadomoÅ?ci wysÅ?ane na <a href="$(HOME)/MailingLists/">listy
  dyskusyjne</a> odpowiedzi nadchodzÄ? czÄ?sto w ciÄ?gu 15 minut (albo
  szybciej), za darmo, napisane przez ludzi, którzy sami rozwijali danÄ? czÄ?Å?Ä?
  systemu. Porównaj to z typowym wsparciem technicznym przez telefon: godziny
  spÄ?dzone przy telefonie, za ciÄ?żkie pieniÄ?dze, tylko po to by porozmawiaÄ? z
  kimÅ?, kto nie zna systemu nawet na tyle, by zrozumieÄ? pytanie.</dd>

<dt><strong>Nie bÄ?dziesz jedynym, który dokonaÅ? takiego wyboru</strong></dt>
  <dd>Debiana używa wiele organizacji i indywidualnych osób. Strona <a
  href="$(HOME)/users/">Kto używa Debiana?</a> zawiera listÄ? wiodÄ?cych
  organizacji, które używajÄ? Debiana i zdecydowaÅ?y siÄ? przysÅ?aÄ? krótkie opisy
  tego w jaki sposób i dlaczego to robiÄ?.</dd>

<dt><strong>Najlepszy system pakietów na Å?wiecie.</strong></dt>

  <dd>Masz już doÅ?Ä? starych plików pochodzÄ?cych sprzed trzech wersji
  programu, które zaÅ?miecajÄ? Twój system? Albo instalowania programu tylko po
  to, by okazaÅ?o siÄ?, że nie dziaÅ?a z powodu konfliktów z innym programem?
  Dpkg, system pakietów Debiana, zajmie siÄ? tymi sprawami za Ciebie.</dd>
  
<dt><strong>Å?atwa instalacja</strong></dt>

  <dd>JeÅ?li sÅ?yszaÅ?eÅ?/Å?aÅ?, że Debiana trudno zainstalowaÄ?, to znaczy, że nie
  próbowaÅ?eÅ?/Å?aÅ? ostatnio Debiana. CaÅ?y czas ulepszamy proces instalacji.
  Można jÄ? przeprowadziÄ? z pÅ?yty CD, DVD, Blu-ray, pamiÄ?ci USB a nawet przez
  sieÄ?.</dd>
  
<dt><strong>Nieprawdopodobna iloÅ?Ä? programów</strong></dt>

  <dd>Debian zawiera ponad <a href="$(HOME)/distrib/packages"><packages_in_stable> różnych
  programów</a>. Każdy z nich jest <a href="free">wolny</a> i darmowy. JeÅ?li
  masz jakieÅ? wÅ?asnoÅ?ciowe (ang. <i>proprietary</i>) programy dla
	GNU/Linuksa lub GNU/kFreeBSD, nadal możesz ich używaÄ? - byÄ? może
  Debian zawiera nawet program instalacyjny dla tych programów, dziÄ?ki czemu
  zostanÄ? one automatycznie zainstalowane i skonfigurowane.</dd>
  
<dt><strong>Dobrze zintegrowane pakiety</strong></dt>

  <dd>Debian przewyższa wszystkie inne dystrybucje jeÅ?li chodzi o
  zintegrowanie poszczególnych pakietów. Ponieważ wszystkie programy sÄ?
  pakowane przez jednÄ? grupÄ? ludzi, można je wszystkie pobraÄ? z jednego
  miejsca, a przede wszystkim można byÄ? pewnym, że rozwiÄ?zane sÄ? wszystkie
  problemy zwiÄ?zane ze skomplikowanymi zależnoÅ?ciami miÄ?dzy pakietami.
  Chociaż uważamy, że format deb ma pewne zalety, których nie posiada format
  rpm, to wÅ?aÅ?nie integracja wszystkich pakietów czyni system Debian
  potÄ?żniejszym.</dd>
  
<dt><strong>Kod źródÅ?owy</strong></dt>

  <dd>JeÅ?li rozwijasz programy, z pewnoÅ?ciÄ? docenisz fakt, że w podstawowym
  systemie sÄ? setki narzÄ?dzi programistycznych i jÄ?zyków oraz miliony linii
  kodu źródÅ?owego. Wszystkie programy w gÅ?ównej dystrybucji speÅ?niajÄ? warunki
  <a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Wytycznych Debiana dotyczÄ?cych
  Wolnego Oprogramowania (<i>DFSG</i>)</a>. Oznacza to, że można w
  dowolny sposób uczyÄ? siÄ? z tego kodu oraz używaÄ? go w innych projektach
  zwiÄ?zanych z wolnym oprogramowaniem. Jest też wiele narzÄ?dzi, z których
  można korzystaÄ? także przy zamkniÄ?tych projektach.</dd>
  
<dt><strong>Å?atwe aktualizacje</strong></dt>

  <dd>DziÄ?ki naszemu systemowi pakietów aktualizacja systemu do nowej wersji
  jest bardzo prosta. Aby zaktualizowaÄ? caÅ?y system z pÅ?yt w kilka minut
  wpisz komendÄ? <tt>apt-get update ; apt-get dist-upgrade</tt> (lub
  <tt>aptitude update ; aptitude dist-upgrade</tt> w nowszych wydaniach). 
  AktualizacjÄ? można też przeprowadziÄ? przez sieÄ? z jednego z ponad 300 <a
  href="$(HOME)/mirror/list">serwerów lustrzanych</a>.</dd>

<dt><strong>Wiele architektur i jÄ?der</strong></dt>

  <dd>Debian obsÅ?uguje obecnie imponujÄ?cÄ? iloÅ?Ä? architektur procesorów:
  alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390 oraz
  sparc. Oprócz Linuksa dziaÅ?a także na jÄ?drze GNU Hurd oraz FreeBSD, a
  dziÄ?ki narzÄ?dziu debootstrap ciÄ?żko jest znaleźÄ? urzÄ?dzenie na którym nie
  da siÄ? uruchomiÄ? Debiana.</dd>

<dt><strong>System Å?ledzenia bÅ?Ä?dów</strong></dt>

  <dd><a href="http://bugs.debian.org/";>System Å?ledzenia bÅ?Ä?dów Debiana</a>
  jest publicznie dostÄ?pny. Nie próbujemy ukrywaÄ? faktu, że programy nie
  zawsze dziaÅ?ajÄ? tak, jakby tego chcieli użytkownicy. ZachÄ?camy użytkowników
  do zgÅ?aszania bÅ?Ä?dów i powiadamiamy ich gdy zgÅ?oszone bÅ?Ä?dy sÄ? usuwane.
  DziÄ?ki temu Debian może reagowaÄ? na bÅ?Ä?dy szybko i uczciwie.</dd>
  
</dl>

<p>JeÅ?li nie jesteÅ? jeszcze użytkownikiem Debiana, mogÄ? Ci siÄ? spodobaÄ? również
nastÄ?pujÄ?ce zalety:
<p>

<dl>

<dt><strong>StabilnoÅ?Ä?</strong></dt>

  <dd>Jest wiele maszyn, które dziaÅ?ajÄ? bez restartu przez ponad rok. Nawet
  wtedy sÄ? restartowane z powodu braku prÄ?du lub aktualizacji sprzÄ?tu.
  Porównaj to z systemami, które ulegajÄ? awariom kilka razy dziennie.</dd>

<dt><strong>SzybkoÅ?Ä? i maÅ?e wykorzystanie pamiÄ?ci</strong></dt>

  <dd>Debian uzyskuje te zalety dziÄ?ki temu, że jest oparty na GNU/Linuksie lub GNU/kFreeBSD.
  Niektóre programy dla Windows uruchamiane na emulatorze dziaÅ?ajÄ?cym w
  systemie Debian dziaÅ?ajÄ? <strong>szybciej</strong> niż gdy sÄ? uruchamiane w
  Å?rodowisku, dla którego zostaÅ?y stworzone.</dd>

<dt><strong>Sterowniki do wiÄ?kszoÅ?ci urzÄ?dzeÅ? sÄ? pisane przez użytkowników GNU/Linuksa / GNU/kFreeBSD, nie przez producenta sprzÄ?tu.</strong></dt>

  <dd>ChoÄ? może oznaczaÄ? to opóźnienia w obsÅ?udze nowego sprzÄ?tu i brak
  obsÅ?ugi niektórych urzÄ?dzeÅ?, jest dużÄ? zaletÄ?, ponieważ sprzÄ?t bÄ?dzie nadal
  obsÅ?ugiwany nawet gdy jego producent przestanie istnieÄ?. DoÅ?wiadczenie
  pokazaÅ?o także, że sterowniki o otwartym źródle sÄ? zazwyczaj dużo lepsze
  niż firmowe.</dd>

<dt><strong>Dobre bezpieczeÅ?stwo systemu</strong></dt>

  <dd>Debian i spoÅ?ecznoÅ?Ä? wolnego oprogramowania podchodzÄ? bardzo
  poważnie do problemu jak najszybszej naprawy bÅ?Ä?dów majÄ?cych wpÅ?yw
  na bezpieczeÅ?stwo. Zwykle poprawione pakiety sÄ? udostÄ?pniane w ciÄ?gu kliku
  dni. DostÄ?pnoÅ?Ä? kodu źródÅ?owego pozwala na szerokie sprawdzanie przez
  otwartÄ? spoÅ?ecznoÅ?Ä?, co pozwala uniknÄ?Ä? implementacji modeli o sÅ?abym
  poziomie bezpieczeÅ?stwa. Oprócz tego wiÄ?kszoÅ?Ä? projektów wolnego
  oprogramowania posiada systemy wstÄ?pnej oceny, które już w poczÄ?tkowej
  fazie zapobiegajÄ? wprowadzaniu rozwiÄ?zaÅ?, które mogÄ? stwarzaÄ? potencjalne
  problemy z bezpieczeÅ?stwem.</dd>

<dt><strong>Programy zwiÄ?zane z bezpieczeÅ?stwem</strong></dt>

  <dd>ChoÄ? wiele osób o tym nie wie, wszystkie dane przesyÅ?ane przez sieÄ?
  mogÄ? zostaÄ? <q>przeczytane</q> przez dowolnÄ? maszynÄ? znajdujÄ?cÄ? siÄ?
  miÄ?dzy komunikujÄ?cymi siÄ? komputerami. Debian zawiera pakiety ze sÅ?ynnymi
  programami GPG (i PGP), które pozwalajÄ? na bezpieczne przesyÅ?anie poczty
  miÄ?dzy użytkownikami. Z kolei program ssh umożliwia nawiÄ?zywanie
  bezpiecznych poÅ?Ä?czeÅ? z innymi maszynami, na których jest zainstalowane
  ssh.</dd>
</dl>

<p>OczywiÅ?cie Debian nie jest doskonaÅ?y. IstniejÄ? trzy obszary bÄ?dÄ?ce gÅ?ównymi 
źródÅ?ami skarg:
</p>

<dl>

<dt><em><q>Brak jest popularnego oprogramowania komercyjnego.</q></em></dt>

  <dd><p>PrawdÄ? jest, że niektóre popularne programy nie sÄ?
  dostÄ?pne dla systemów Debian. IstniejÄ? jednak odpowiedniki wiÄ?kszoÅ?ci z nich
  zaprojektowane tak, aby naÅ?ladowaÄ? najlepsze funkcje tamtych zamkniÄ?tych
  programów, jednoczeÅ?nie bÄ?dÄ?c <a href="free">wolnym oprogramowaniem</a>.</p>

  <p>Brak pakietów biurowych nie powinien byÄ? już jednak problemem, ponieważ
  Debian zawiera teraz trzy pakiety biurowe zÅ?ożone wyÅ?Ä?cznie z <a
  href="free">wolnego oprogramowania</a>,
  <a href="http://www.libreoffice.org/";>LibreOffice</a>,
  <a href="http://www.calligra-suite.org/";>Calligra</a> oraz
  <a href="http://live.gnome.org/GnomeOffice";>aplikacje biurowe GNOME</a>.
  </p>
  
  <p>DostÄ?pnych jest też kilka wÅ?asnoÅ?ciowych (ang. <i>proprietary</i>)
  pakietów biurowych: <a
  href="http://www.vistasource.com/en/apl.php";>Applixware
  (Anyware)</a>, 
  <a href="http://www.hancom.com/";>Hancom Office</a>,
  <a href="http://xibios.free.fr/";>Axene</a> i inne.
  </p>

  <p>Dla zainteresowanych bazami danych, Debian zawiera nastÄ?pujÄ?ce dwa
  popularne programy bazodanowe: <a href="http://www.mysql.com/";>MySQL</a>
  oraz 
  <a href="http://www.postgresql.org/";>PostgreSQL</a>.
  <a href="http://www.sapdb.org/";>SAP DB</a>,
  
  <a href="http://www.ibm.com/software/data/informix/";>Informix</a>,
  <a href="http://www.ibm.com/software/data/db2/linux/";>IBM DB2</a>
  i inne również sÄ? dostÄ?pne dla systemów GNU/Linux.
  </p>
  
  <p>Pojawia siÄ? też coraz wiÄ?cej programów wÅ?asnoÅ?ciowych, w miarÄ? jak firmy
  odkrywajÄ? moc systemów GNU/Linux / GNU/kFreeBSD i zwiÄ?zany z nimi rynek ze wciÄ?ż
  powiÄ?kszajÄ?cymi siÄ? rzeszami użytkowników (ponieważ GNU/Linuksa i GNU/kFreeBSD można dowolnie
  dystrybuowaÄ?, nie można szacowaÄ? przy pomocy danych dotyczÄ?cych
  sprzedaży. Najlepsze szacunki mówiÄ?, że systemy GNU/Linux stanowiÄ? 5% rynku, czyli 15
  milionów użytkowników - dane z poczÄ?tku roku 2001).
  </p>
</dd>

<dt><em><q>Systemy Debian sÄ? trudne w konfiguracji.</q></em></dt>
  <dd>ZwróÄ? uwagÄ? na to że chodzi o konfiguracjÄ?, nie instalacjÄ?, ponieważ
  niektórzy uważajÄ?, że instalacja Debiana jest Å?atwiejsza niż Windows.
  Konfiguracja wielu urzÄ?dzeÅ? (na przykÅ?ad drukarek) mogÅ?aby jednak byÄ?
  Å?atwiejsza. Poza tym niektóre programy mogÅ?yby mieÄ? skrypt, który
  przeprowadziÅ?by użytkownika przez konfiguracjÄ? (albo przynajmniej przez te
  najczÄ?Å?ciej wystÄ?pujÄ?ce). Pracujemy nad tymi rzeczami.</dd>

<dt><em><q>Nie wszystkie urzÄ?dzenia sÄ? obsÅ?ugiwane.</q></em></dt>
  <dd>ZwÅ?aszcza bardzo nowe, bardzo stare lub bardzo rzadkie urzÄ?dzenia. Poza
  tym urzÄ?dzenia wymagajÄ?ce do dziaÅ?ania skomplikowanych <q>sterowników</q>, 
  które producent sprzÄ?tu dostarcza tylko w wersji dla Windows (na przykÅ?ad 
  modemy programowe lub sieciowe karty bezprzewodowe). Jednak w wiÄ?kszoÅ?ci 
  przypadków dostÄ?pne sÄ? odpowiadajÄ?ce
  urzÄ?dzenia, które dziaÅ?ajÄ? z Debianem. Niektóre urzÄ?dzenia nie sÄ?
  obsÅ?ugiwane ponieważ ich producenci nie chcÄ? opublikowaÄ? ich specyfikacji.
  Nad tym także pracujemy.</dd>
</dl>

<p>JeÅ?li wymienione wyżej argumenty nadal nie przekonujÄ? CiÄ? aby używaÄ?
Debiana, rozważ nastÄ?pujÄ?ce rzeczy: niski koszt (tyle co za poÅ?Ä?czenie
z sieciÄ?), Å?atwa instalacja i prawdziwa wielozadaniowoÅ?Ä?, która mogÅ?aby
Å?atwo podwoiÄ? TwojÄ? produktywnoÅ?Ä?. Jak możesz sobie pozwoliÄ? na to, by nie
spróbowaÄ??
</p>

# <p>Related links:
# http://alexsh.hectic.net/debian.html

Reply to: