[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

postfix 2.10.0-2: Please update debconf PO translation for the package postfixHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
postfix. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against postfix.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 27 Mar 2013 07:58:00 -0600.

Thanks in advance,

# Translation of postfix debconf templates to Polish.
# Copyright (C) 2008
# This file is distributed under the same license as the postfix package.
#
# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: postfix@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-17 07:52-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-09 21:24+0200\n"
"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Add a 'mydomain' entry in main.cf for upgrade?"
msgstr "Dodać wpis \"mydomain\" w main.cf w celu aktualizacji?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Postfix version 2.3.3-2 and later require changes in main.cf. Specifically, "
"mydomain must be specified, since hostname(1) is not a fully qualified "
"domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Postfix w wersji 2.3.3-2 i późniejszych wymaga zmian w pliku main.cf. W "
"szczególności, musi zostać podana \"mydomain\", ponieważ hostname(1) nie "
"jest pełną nazwą domenową (ang. fully qualified domain name - FQDN)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically set mydomain based on the FQDN "
"of the machine."
msgstr ""
"Nieudana próba naprawy spowoduje niepoprawne działanie programu. Wybranie "
"\"nie\" daje możliwość samodzielnego dodania powyższego wpisu. Wybranie \"tak"
"\" ustawi automatycznie opcję \"mydomain\" na podstawie FQDN komputera."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgid "Set smtpd_relay_restrictions in main.cf for upgrade?"
msgstr "Poprawić wpis \"retry\" w master.cf w celu aktualizacji?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Postfix version 2.10 adds smtpd_relay_restrictions, to separate relaying "
"restrictions from recipient restrictions, and you have a non-default value "
"for smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Failure to do this may result in deferred or bounced mail after the "
"upgrade. Accept this option to set smtpd_relay_restrictions equal to "
"smtpd_recipient_restrictions."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "add 'sqlite' entry to dynamicmaps.cf?"
msgstr "Dodać wpis \"sqlite\" do dynamicmaps.cf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Postfix version 2.9 adds sqlite support to maps, but your dynamicmaps.cf "
"does not reflect that. Accept this option to add support for sqlite maps."
msgstr ""
"Postfix w wersji 2.9 dodał obsługę sqlite do map, ale obecny plik "
"dynamicmaps.cf tego nie odzwierciedla. Proszę zaakceptować tę opcję, aby "
"dodać obsługę map sqlite."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Install postfix despite an unsupported kernel?"
msgstr "Zainstalować postfix ignorując brak obsługi jądra?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Postfix uses features that are not found in kernels prior to 2.6. If you "
"proceed with the installation, Postfix will not run."
msgstr ""
"Postfix używa funkcji, które są nieobecne w jądrach w wersji niższej niż "
"2.6. Jeśli proces instalacji będzie kontynuowany, Postfix nie będzie działał."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Correct retry entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Poprawić wpis \"retry\" w master.cf w celu aktualizacji?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Postfix version 2.4 requires that the retry service be added to master.cf."
msgstr ""
"Postfix w wersji 2.4 wymaga, aby wpis usługi \"retry\" został dodany do "
"master.cf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.4 in this respect."
msgstr ""
"Nieudana próba naprawy spowoduje niepoprawne działanie programu. Wybranie "
"\"nie\" daje możliwość samodzielnego dodania powyższego wpisu. Wybranie \"tak"
"\" automatycznie utworzy kompatybilny z Postfix 2.4 pod tym względem plik "
"master.cf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Correct tlsmgr entry in master.cf for upgrade?"
msgstr "Poprawić wpis \"tlsmgr\" w master.cf w celu aktualizacji?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Postfix version 2.2 has changed the invocation of tlsmgr."
msgstr "Postfix w wersji 2.2 zmienił wywołanie tlsmgr."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Failure to fix this will result in a broken mailer. Decline this option to "
"abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
"yourself. Accept this option to automatically make master.cf compatible with "
"Postfix 2.2 in this respect."
msgstr ""
"Nieudana próba naprawy spowoduje niepoprawne działanie programu. Wybranie "
"\"nie\" daje możliwość samodzielnego dodania powyższego wpisu. Wybranie \"tak"
"\"automatycznie utworzy kompatybilny z Postfix 2.2 pod tym względem plik "
"master.cf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Ignore incorrect hostname entry?"
msgstr "Zignorować niepoprawny wpis nazwy hosta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"The string '${enteredstring}' does not follow RFC 1035 and does not appear "
"to be a valid IP address."
msgstr ""
"Ciąg \"${enteredstring}\" nie jest zgodny z RFC 1035 i nie wygląda na "
"poprawny adres IP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"RFC 1035 states that 'each component must start with an alphanum, end with "
"an alphanum and contain only alphanums and hyphens. Components must be "
"separated by full stops.'"
msgstr ""
"RFC 1035 wymaga, aby każda część zaczynała się i kończyła znakiem "
"alfanumerycznym oraz zawierała wyłącznie litery, cyfry i znak minus (\"-\"). "
"Poszczególne części muszą być rozdzielone kropkami."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose whether you want to keep that choice anyway."
msgstr ""
"Proszę wybrać, czy wybrana opcja ma zostać pozostawiona, bez względu na "
"ewentualne problemy."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "No configuration"
msgstr "brak konfiguracji"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet Site"
msgstr "strona internetowa"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Internet with smarthost"
msgstr "strona ze smarthost"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Satellite system"
msgstr "system rozproszony"

#. Type: select
#. Choices
#. Translators beware! the following six strings form a single
#. Choices menu. - Every one of these strings has to fit in a standard
#. 80 characters console, as the fancy screen setup takes up some space
#. try to keep below ~71 characters.
#. DO NOT USE commas (,) in Choices translations otherwise
#. this will break the choices shown to users
#: ../templates:8001
msgid "Local only"
msgstr "tylko lokalna"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "General type of mail configuration:"
msgstr "Ogólny typ konfiguracji poczty:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"Please select the mail server configuration type that best meets your needs."
msgstr ""
"Proszę wybrać konfigurację serwera poczty elektronicznej najlepiej "
"dopasowaną do swoich potrzeb."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
" No configuration:\n"
" Should be chosen to leave the current configuration unchanged.\n"
" Internet site:\n"
" Mail is sent and received directly using SMTP.\n"
" Internet with smarthost:\n"
" Mail is received directly using SMTP or by running a utility such\n"
" as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.\n"
" Satellite system:\n"
" All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.\n"
" Local only:\n"
" The only delivered mail is the mail for local users. There is no network."
msgstr ""
" brak konfiguracji:\n"
" Powinien zostać wybrany aby pozostawić obecną konfigurację bez zmian.\n"
" strona internetowa:\n"
" Poczta jest wysyłana i otrzymywana bezpośrednio za pomocą SMTP.\n"
" strona ze smarthost:\n"
" Poczta jest otrzymywana bezpośrednio za pomocą SMTP lub przez \n"
" narzędzie takie jak fetchmail. Poczta wychodząca jest wysyłana przez\n"
" smarthost.\n"
" system rozproszony:\n"
" Cała poczta jest wysyłana do innego komputera, zwanego \"smarthost\"\n"
" w celu doręczenia.\n"
" tylko lokalna:\n"
" Poczta jest doręczana jedynie użytkownikom lokalnym. Nie ma sieci."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Postfix not configured"
msgstr "Postfix nie jest skonfigurowany"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"You have chosen 'No Configuration'. Postfix will not be configured and will "
"not be started by default. Please run 'dpkg-reconfigure postfix' at a later "
"date, or configure it yourself by:\n"
" - Editing /etc/postfix/main.cf to your liking;\n"
" - Running '/etc/init.d/postfix start'."
msgstr ""
"Wybrano \"brak konfiguracji\". Postfix nie zostanie skonfigurowany i nie "
"będzie domyślnie uruchamiany. Proszę wykonać później \"dpkg-reconfigure "
"postfix\" lub dokonać konfiguracji samodzielnie:\n"
" - Edytując /etc/postfix/main.cf odpowiednio do swoich potrzeb;\n"
" - Wykonując \"/etc/init.d/postfix start\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "System mail name:"
msgstr "Systemowa nazwa pocztowa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"The \"mail name\" is the domain name used to \"qualify\" _ALL_ mail "
"addresses without a domain name. This includes mail to and from <root>: "
"please do not make your machine send out mail from root@example.org unless "
"root@example.org has told you to."
msgstr ""
"Nazwa \"mail name\" jest nazwą domenową używaną do \"zakwalifikowania\" "
"_WSZYSTKICH_ adresów pocztowych bez nazwy domenowej. Obejmuje to wiadomości "
"do i od <root>: proszę nie ustawiać komputera aby wysyłał pocztę z "
"root@example.org, chyba że root@example.org na to pozwolił."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"This name will also be used by other programs. It should be the single, "
"fully qualified domain name (FQDN)."
msgstr ""
"Ta nazwa będzie również używana przez inne programy. Powinna to być "
"pojedyncza, pełna nazwa domenowa (ang. fully qualified domain name - FQDN)."

#. Type: string
#. Description
#. Translators, please do NOT translate 'example.org' whch is registered
#. as a domain name reserved for documentation as per RFC 2606
#: ../templates:10001
msgid ""
"Thus, if a mail address on the local host is foo@example.org, the correct "
"value for this option would be example.org."
msgstr ""
"Dlatego, jeśli adresem pocztowym lokalnego komputera jest foo@example.org, "
"poprawną wartością dla tej opcji jest example.org."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Other destinations to accept mail for (blank for none):"
msgstr ""
"Inne położenia, z których będą akceptowane wiadomości (puste pole oznacza "
"brak):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Please give a comma-separated list of domains for which this machine should "
"consider itself the final destination. If this is a mail domain gateway, you "
"probably want to include the top-level domain."
msgstr ""
"Proszę podać listę domen (oddzielonych przecinkami) dla których ten komputer "
"powinien samodzielnie znaleźć ostatecznego odbiorcę. Jeśli jest to bramka "
"domeny pocztowej, prawdopodobnie powinno się tu podać również domenę "
"najwyższego poziomu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "SMTP relay host (blank for none):"
msgstr "Komputer pośredniczący (ang. relay) SMTP (puste pole oznacza brak):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port. Use "
"the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for no relay "
"host."
msgstr ""
"Proszę podać domenę, komputer, komputer:port, [adres] lub [adres]:port. "
"Forma [położenie] wyłącza wyszukiwania MX. Jeśli nie ma komputera "
"pośredniczącego, proszę zostawić pole puste."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Do not specify more than one host."
msgstr "Proszę podać maksymalnie jeden komputer."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"The relayhost parameter specifies the default host to send mail to when no "
"entry is matched in the optional transport(5) table. When no relay host is "
"given, mail is routed directly to the destination."
msgstr ""
"Parametr relayhost określa domyślny komputer do wysyłania poczty, gdy żaden "
"wpis nie pasuje do opcjonalnej tabeli transport(5). Gdy nie zostanie podany "
"komputer pośredniczący, poczta jest wysyłana bezpośrednio do odbiorcy."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Use procmail for local delivery?"
msgstr "Używać procmail do wysyłek lokalnych?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Please choose whether you want to use procmail to deliver local mail."
msgstr ""
"Proszę wybrać, czy procmail ma być używany do dostarczania lokalnej poczty."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"Note that if you use procmail to deliver mail system-wide, you should set up "
"an alias that forwards mail for root to a real user."
msgstr ""
"Proszę zauważyć, że jeśli procmail ma obsługiwać wysyłki ogólnosystemowe, "
"konieczne jest ustawienie aliasu, który przekaże pocztę adresowaną do roota "
"do rzeczywistego użytkownika."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "all"
msgstr "wszystkie"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv6"
msgstr "ipv6"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:14001
msgid "ipv4"
msgstr "ipv4"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid "Internet protocols to use:"
msgstr "Używane protokoły internetowe:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
"By default, whichever Internet protocols are enabled on the system at "
"installation time will be used. You may override this default with any of "
"the following:"
msgstr ""
"Domyślnie, używane są protokoły internetowe, które zostały włączone w czasie "
"instalacji systemu. Można nadpisać to ustawienie, wybierając którąś z "
"poniższych opcji:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:14002
msgid ""
" all : use both IPv4 and IPv6 addresses;\n"
" ipv6: listen only on IPv6 addresses;\n"
" ipv4: listen only on IPv4 addresses."
msgstr ""
" wszystkie: używa adresów IPv4 i IPv6,\n"
" ipv6:   nasłuchuje wyłącznie na adresach IPv6,\n"
" ipv4:   nasłuchuje wyłącznie na adresach IPv4."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "Local address extension character:"
msgstr "Znak lokalnego rozszerzenia adresu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"Please choose the character that will be used to define a local address "
"extension."
msgstr ""
"Proszę podać znak, który będzie używany w celu zdefiniowania lokalnego "
"rozszerzenia adresu."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "To not use address extensions, leave the string blank."
msgstr ""
"Jeśli rozszerzenia adresu nie będą używane, proszę pozostawić pole puste."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid "Bad recipient delimiter"
msgstr "Zły ogranicznik odbiorcy"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:16001
msgid ""
"The recipient delimiter must be a single character. '${enteredstring}' is "
"what you entered."
msgstr ""
"Ogranicznik odbiorcy musi być pojedynczym znakiem, a wpisano "
"\"${enteredstring}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid "Force synchronous updates on mail queue?"
msgstr "Wymusić synchroniczną aktualizację kolejki poczty?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:17001
msgid ""
"If synchronous updates are forced, then mail is processed more slowly. If "
"not forced, then there is a remote chance of losing some mail if the system "
"crashes at an inopportune time, and you are not using a journaled filesystem "
"(such as ext3)."
msgstr ""
"Jeśli wymuszona jest synchroniczna aktualizacja, to poczta jest przetwarzana "
"znacznie wolniej. Jeśli nie jest wymuszona, to istnieje niewielkie "
"niebezpieczeństwo utraty części wiadomości, jeśli system załamie się w "
"nieodpowiednim czasie, a nie jest używany system plików z dziennikiem (taki "
"jak ext3)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid "Local networks:"
msgstr "Sieci lokalne:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"Please specify the network blocks for which this host should relay mail. The "
"default is just the local host, which is needed by some mail user agents. "
"The default includes local host for both IPv4 and IPv6. If just connecting "
"via one IP version, the unused value(s) may be removed."
msgstr ""
"Proszę podać bloki sieciowe, do których ten komputer powinien przekazywać "
"pocztę. Domyślnie jest to tylko komputer lokalny, ponieważ jest to wymagane "
"przez niektóre programy poczty elektronicznej (MUA). Domyślnie używany jest "
"komputer lokalny do IPv4 i IPv6. Jeśli połączenie obejmuje tylko jedną "
"wersję IP, to można usunąć niepotrzebną wartość."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"If this host is a smarthost for a block of machines, you need to specify the "
"netblocks here, or mail will be rejected rather than relayed."
msgstr ""
"Jest ten komputer jest smarthostem dla bloku komputerów, to konieczne jest "
"podanie tutaj bloków sieciowych albo poczta zostanie odrzucona zamiast "
"opóźniona."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:18001
msgid ""
"To use the postfix default (which is based on the connected subnets), leave "
"this blank."
msgstr ""
"Aby użyć wartości domyślnych programu postfix (opartych na podłączonych "
"podsieciach), proszę zostawić to pole puste."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid "Mailbox size limit (bytes):"
msgstr "Limit skrzynki pocztowej (bajty):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:19001
msgid ""
"Please specify the limit that Postfix should place on mailbox files to "
"prevent runaway software errors. A value of zero (0) means no limit. The "
"upstream default is 51200000."
msgstr ""
"Proszę określić limit, jaki Postfix powinien przyjąć w stosunku do plików w "
"skrzynce pocztowej, aby zapobiec błędom oprogramowania. Wartość zero (0) "
"oznacza brak limitu. Oryginalna wartość programu to 51200000."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Root and postmaster mail recipient:"
msgstr "Odbiorca root i postmaster:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"Mail for the 'postmaster', 'root', and other system accounts needs to be "
"redirected to the user account of the actual system administrator."
msgstr ""
"Poczta do \"postmaster\", \"root\" i innych kont systemowych musi być "
"przekierowana na konto użytkownika, które faktycznie spełnia te role."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"If this value is left empty, such mail will be saved in /var/mail/nobody, "
"which is not recommended."
msgstr ""
"Jeśli wartość pozostanie pusta, taka poczta będzie zapisywana do /var/mail/"
"nobody, co nie jest zalecane."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid "Mail is not delivered to external delivery agents as root."
msgstr ""
"Poczta nie jest dostarczana do zewnętrznych programów dostarczających jako "
"root."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:20001
msgid ""
"If you already have a /etc/aliases file and it does not have an entry for "
"root, then you should add this entry. Leave this blank to not add one."
msgstr ""
"W przypadku posiadania pliku /etc/aliases, który nie posiada wpisu dla "
"roota, powinno się dodać ten wpis. Pozostawienie pustego pola zapobiegnie "
"dodaniu wpisu."

Reply to: