[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[KDE] Błędne tłumaczenie - Przełącz na poprzedni pulpit  Witam,

 W KDE (Debian Wheezy) błędnie przetłumaczono move window to previous
  desktop jako Przełącz na poprzedni pulpit, a powinno być Okno na
  poprzedni pulpit.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: