[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debconf 1.5.45: Please update the PO translation for the package debconfHi,

You are noted as the last translator of the translation for
debconf. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 08 Aug 2012 12:24:54 -0400.

Thanks in advance,

Regards

David

# debconf
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Polish translation Copyright (C) Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2000-2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-19 19:05-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-09 09:03+0100\n"
"Last-Translator: Marcin Owsiany <porridge@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "powrót do nakładki: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "nie udało się zainicjalizować nakładki: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Nie udało się uruchomić nakładki: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Brak bazy danych konfiguracji w pliku konfiguracyjnym."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Brak bazy danych szablonów w pliku konfiguracyjnym."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"Opcje Sigils i Smileys w pliku konfiguracyjnym nie są już wykorzystywane - "
"zaleca się ich usunięcie."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr ""
"Problem z ustawieniem bazy danych zdefiniowanej przez fragment %s pliku %s."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tUstawia określoną nakładkę.\n"
" -p, --priority\t\tOkreśla minimalny priorytet pytań jakie będą "
"pokazywane.\n"
"    --terse\t\t\tWłącza tryb zwięzły.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Ignorowanie niewłaściwego priorytetu \"%s\""

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Właściwe priorytety to: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Pozycje do wyboru"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "tak"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "nie"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Wpisz zero lub więcej pozycji oddzielonych przecinkiem i spacją (', ').)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoc"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:40
#, fuzzy
msgid ""
"Debconf is not confident this error message was displayed, so it mailed it "
"to you."
msgstr ""
"Debconf został skonfigurowany tak, aby nie wyświetlać tej uwagi, więc "
"została przesłana do Ciebie."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:67
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:90
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf, działający na %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Wartość wejściowa \"%s\" nie została znaleziona w źródłach C! To niepowinno. "
"się nigdy zdarzyć. Być może szablony nie zostały poprawnie przetłumaczone."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "żadna z powyżych"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Wpisz, oddzielone spacjami, pozycje, które chcesz zaznaczyć."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Nie udało się załadować Debconf::Element:: %s. Powodem było: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfiguracja pakietu %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:53
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr ""
"Zmienna TERM nie jest ustawiona, więc nakładka \"dialog\" nie może działać."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:56
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Nakładka \"dialog\" nie jest zgodna z buforami powłoki emacsa"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:59
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Nakładka \"dialog\" nie może działać na terminalu \"dumb\", buforze powłoki "
"emacsa ani bez terminala sterującego."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:105
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Żaden program typu dialog nie jest zainstalowany, więc nie można użyć "
"nakładki \"dialog\"."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:112
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Nakładka \"dialog\" wymaga ekranu o wymiarach conajmniej 13 linii na 31 "
"kolumn."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:296
msgid "Package configuration"
msgstr "Konfiguracja pakietu"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Używasz nakładki debconf opartej na edytorze. Dokładne instrukcje znajdują "
"się na końcu dokumentu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Nakładka oparta na edytorze pokazuje jeden lub więcej plików tekstowych, "
"które można modyfikować. To jest jeden z takich plików. Jeśli znasz "
"standardowe pliki konfiguracyjne UNIXa, ten plik będzie wyglądał znajomo -- "
"zawiera komentarze oraz linie konfiguracji. Zmodyfikuj plik, zmieniając "
"potrzebne pozycje, zapisz go i zakończ edytor. W tym momencie debconf "
"przeczyta zapisany plik i użyje wprowadzonych przez Ciebie wartości do "
"konfiguracji systemu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:144 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:100
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:104
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf na %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Ta nakładka wymaga terminala sterującego."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr "Term::ReadLine::GNU nie jest zgodny z buforami powłoki emacsa."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:96
msgid "More"
msgstr "Dalej"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr "Uwaga: Debconf działa w trybie www. Patrz http://localhost:%i/";

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Powrót"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Dalej"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"uwaga: mogło nastąpić uszkodzenie bazy danych. Zostanie wykonana próba "
"naprawy przez dodanie brakującego pytania %s."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Szablon nr %s w %s ma drugie pole \"%s\" z inną wartością \"%s\". "
"Prawdopodobnie dwa szablony nie zostały poprawnie rozdzielone przy pomocy "
"pustej linii.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Nieznane pole szablonu '%s', w części nr %s pliku %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Błąd w szablonie w pobliżu `%s', w części nr %s pliku %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "Szablon nr %s w pliku %s nie zawiera linii `Template:'\n"

#: ../dpkg-preconfigure:126
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "należy podać pakiety do skonfigurowania"

#: ../dpkg-preconfigure:131
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr ""
"opóźnienie konfiguracji pakietów, ponieważ pakiet apt-utils nie jest "
"zainstalowany"

#: ../dpkg-preconfigure:138
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "nie udało się ponownie otworzyć stdin: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:169 ../dpkg-preconfigure:181
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "Działanie apt-extracttemplates zakończyło się błędem: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:173 ../dpkg-preconfigure:185
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Rozpakowywanie szablonów dla pakietów: %d%%"

#: ../dpkg-preconfigure:195
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Prekonfiguracja pakietów ...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:207
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "błąd w szablonie: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:221
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: nie udało się zmienić uprawnień: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:232
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "nie udało się skonfigurować %s, kod wyjścia: %s"

#: ../dpkg-reconfigure:105
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -a, --all\t\t\tReconfigure all packages.\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Użycie: dpkg-reconfigure [opcje] pakiety\n"
" -a, --all\t\t\tPrzekonfiguruje wszystkie pakiety.\n"
" -u, --unseen-only\t\tWyświetla tylko te pytania, które nie były wcześniej "
"pokazane.\n"
"    --default-priority\tUżywa domyślnego priorytetu zamiast niskiego.\n"
"    --force\t\t\tWymusza konfigurowanie pakietów z uszkodzonymi "
"zależnościami.\n"
"    --no-reload\t\tNie przeładowuje szablonów. (Używać ostrożnie.)"

#: ../dpkg-reconfigure:119
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s musi być uruchamiany jako root"

#: ../dpkg-reconfigure:152
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "proszę podać pakiet do skonfigurowania"

#: ../dpkg-reconfigure:177
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s nie jest zainstalowany"

#: ../dpkg-reconfigure:181
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s jest uszkodzony, lub nie jest w pełni zainstalowany"

#: ../dpkg-reconfigure:294
#, perl-format
msgid "Cannot read status file: %s"
msgstr "Nie można czytać pliku stanu: %s"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Użycie: debconf-communicate [opcje] [pakiet]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Używanie tego narzędzia jest odradzane. Należy używać "
"programu po2debconf z pakietu po-debconf."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr "Użycie: debconf-mergetemplate [opcje] [szablony.ll ...] szablony"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tŁączy nawet przestarzałe tłumaczenia.\n"
"\t--drop-old-templates\tPomija wszystkie przestarzałe szablony."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "brakuje %s"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "brakuje %s; %s zostaje pominięte"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "tłumaczenie %s budzi wątpliwości. Bajt %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "tłumaczenie %s (bajt %s) budzi wątpliwości: %s; zostaje pominięte"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s jest nieaktualny"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s jest nieaktualne; zostaje pominięty cały szablon!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Użycie: debconf [opcje] polecenie [argumenty]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=pakiet\t\tOkreśla z jakiego pakietu pochodzi uruchomione "
"przez debconf polecenie."

Reply to: