[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: comments about http://www.debian.org/international/Polish/On Sat, 18 Sep 2010 10:00:27 +0100
Marcin Owsiany <porridge@debian.org> wrote:
> Angielska jest OK, ale niestety coś nie chce mi się nałożyć łata na
> polską wersję. Możesz sprawdzić czy zrobiłeś łatę względem aktualnej wersji?
> Ewentualnie wyślij to w formacie "unified" (diff -u) bo ja tego bieżącego jakoś
> nie umiem czytać.
> 
> mowsiany@beczulka:~/Desktop/debian/webwml$ patch polish/international/Polish/index.wml < polish_index.wml.diff 
> patching file polish/international/Polish/index.wml
> Reversed (or previously applied) patch detected! Assume -R? [n] 
> Apply anyway? [n] y
> Hunk #1 FAILED at 17.
> Hunk #2 succeeded at 41 with fuzz 1.
> Hunk #3 succeeded at 81 with fuzz 2.
> Hunk #4 FAILED at 92.
> Hunk #5 FAILED at 120.
> 3 out of 5 hunks FAILED -- saving rejects to file polish/international/Polish/index.wml.rej
> mowsiany@beczulka:~/Desktop/debian/webwml$ cvs status polish/international/Polish/index.wml
> ===================================================================
> File: index.wml    	Status: Locally Modified
> 
>  Working revision:	1.28
>  Repository revision:	1.28	/cvs/webwml/webwml/polish/international/Polish/index.wml,v
>  Commit Identifier:	WSCtRMmbJbip1kOu
>  Sticky Tag:		(none)
>  Sticky Date:		(none)
>  Sticky Options:	(none)
> 
> mowsiany@beczulka:~/Desktop/debian/webwml$ 

hmm, ściągnąłem najnowszą wersję i zaaplikowałem patchem ściągniętym z mojego maila i nie 
miałem problemu:

karol@ibmt60:~/strony-debiana/webwml/polish/international/Polish$ mv index.wml index.wml.upg
karol@ibmt60:~/strony-debiana/webwml/polish/international/Polish$ cvs update
cvs update: CVS password file /home/karol/.cvspass does not exist - creating a new file
? index.pl.html
? index.wml.upg
cvs update: Updating .
cvs update: warning: `index.wml' was lost
U index.wml
karol@ibmt60:~/strony-debiana/webwml/polish/international/Polish$ patch index.wml <~/polish_index.wml.diff 
(Stripping trailing CRs from patch.)
patching file index.wml
karol@ibmt60:~/strony-debiana/webwml/polish/international/Polish$ diff index.wml index.wml.upg 
karol@ibmt60:~/strony-debiana/webwml/polish/international/Polish$ 

tym razem przesyłam sam index.wml do polskiej wersji

pozdr. Karol

-- 
-
#use wml::debian::template title="Debian po polsku"

<p>
 Debian jest dostêpny równie¿ w jêzyku polskim. Pocz±wszy od
 instalacji systemu, przez interfejs u¿ytkownika wiêkszo¶ci
 popularnych programów i komunikaty systemu, a koñcz±c na
 dokumentacji. Oczywi¶cie, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w
 tej kwestii, jednak¿e prawdopodobnie ju¿ teraz z powodzeniem mo¿na
 u¿ywaæ Debiana nie znaj±c jêzyka angielskiego.
</p>
<p>
 Ponadto w Polsce istnieje silna spo³eczno¶æ u¿ytkowników Debiana, o
 czym ¶wiadcz± liczne strony internetowe, grupy, listy i fora
 dyskusyjne. W projekcie jest zarejestrowanych obecnie 13 oficjalnych
 deweloperów z Polski.
</p>

<h2>Polskie zasoby na temat Debiana</h2>

<ul>
 <li>Podrêczniki Online
  <ul>
   <li>
	<b>Debian FAQ</b>
	&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/debian-faq/index.pl.html">HTML</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/debian-faq/debian-faq.pl.txt">zwyk³y
	tekst</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/debian-faq/debian-faq.pl.pdf">PDF</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/debian-faq/debian-faq.pl.ps">PS</a>] &mdash; Debian w
	pytaniach i odpowiedziach
   </li>
   <li>
	<strong><a
	 href="http://kaka.ovh.org/poradnik-debiana/handbook/";>Poradnik
	 dla pocz±tkuj±cych</a></strong> &mdash; jak zacz±æ przygodê z
	 Debianem
   </li>
   <li><b>Instalacja i wstêpna konfiguracja systemu Debian GNU/Linux</b>&nbsp;[<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.html";>HTML</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.txt";>zwyk³y tekst</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.pdf";>PDF</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.ps";>PS</a>]
   <li>
	<b>Debian Quick
	Reference</b>&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/quick-reference/index.pl.html">HTML</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/quick-reference/quick-reference.pl.txt">zwyk³y tekst
	</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/quick-reference/quick-reference.pl.pdf">PDF</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/quick-reference/quick-reference.pl.ps">PS</a>] &mdash;
	zwiêz³y podrêcznik poinstalacyjny
   </li>
   <li>
	<b>Debian Reference</b>&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/reference/index.pl.html">HTML</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/reference/reference.pl.txt">zwyk³y tekst
	</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/reference/reference.pl.pdf">PDF</a>]&nbsp;[<a
	href="../../doc/manuals/reference/reference.pl.ps">PS</a>]
	&mdash; kompletny podrêcznik poinstalacyjny
   </li>
   <li><b>APT HOWTO</b>&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/apt-howto/index.pl.html">HTML</a>]&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/apt-howto/apt-howto.pl.txt">zwyk³y
   tekst</a>]&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/apt-howto/apt-howto.pl.pdf">PDF</a>]&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/apt-howto/apt-howto.pl.ps">PS</a>] &mdash; krótki
   podrêcznik o Debianowym systemie pakietów APT
   </li>
   <li><b>Podrêcznik dla nowych opiekunów pakietów Debiana</b>&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/maint-guide/index.pl.html">HTML</a>]&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/maint-guide/maint-guide.pl.txt">zwyk³y
   tekst</a>]&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/maint-guide/maint-guide.pl.pdf">PDF</a>]&nbsp;[<a
   href="../../doc/manuals/maint-guide/maint-guide.pl.ps">PS</a>] &mdash; jak
   tworzyæ pakiety Debiana w formacie deb
   </li>
  </ul>
 </li>
 <li>Ksi±¿ki
  <ul>
	<li><a href="http://helion.pl/ksiazki/delips.htm";> Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie</a>
   <li> <a href="http://helion.pl/ksiazki/de3bib.htm";>Debian
   GNU/Linux 3.1. Biblia</a></li>
   <li> <a href="http://helion.pl/ksiazki/dlindk.htm";>Debian
   GNU/Linux</a></li>
   <li><a href="http://helion.pl/ksiazki/dlinke.htm";>Debian
   Linux. Ksiêga eksperta</a></li>
   <li><a href="http://helion.pl/ksiazki/cwdlin.htm";>Debian
   Linux. Æwiczenia</a></li>
  </ul>
 </li>
 <li>Strony WWW
  <ul>
   <li><a href="http://dug.net.pl";>Debian Users Gang</a> &mdash; du¿y
   zbiór dobrych artyku³ów, FAQ, linki</li>
   <li><a href="http://debian.linux.pl/content";>Polski Wortal U¿ytkowników Debiana</a> &mdash; aktywne forum, nowo¶ci, artyku³y, opisy, faq oraz blogi
   <li><a href="http://www.planetadebiana.pl/";>Polska Planeta Debiana</a> &mdash; serwis agreguj±cy polskie blogi i inne serwisy WWW poruszaj±ce tematykê Debiana</a>
   <li><a href="http://wiki.debian.org/FrontPagePolish";>polskie
   strony na oficjalnym Wiki projektu</a> &mdash; Ty te¿ mo¿esz
   wspó³tworzyæ Debiana lub przeczytaæ, co napisali inni</li>

   <li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Debian";>Wikipedia</a>
	&mdash; zwiêz³e informacje encyklopedyczne nt. Debiana</li>
   <li><a href="http://jakilinux.org/linux/debian/";>jakilinux.org</a>
	&mdash; porównanie ró¿nych dystrybucji Linuksa</li>
   <li><a href="http://www.linux.pl/";>linux.pl</a>
	&mdash; polska strona po¶wiêcona Linuksowi, omawia ró¿ne dystrybucje</li>
  </ul>
 </li>
</ul>

<h2>Gdzie szukaæ pomocy po polsku</h2>

<ul>
 <li>Fora internetowe
  <ul>
   <li><a href="http://debian.linux.pl/forum.php";>Polskie Forum U¿ytkowników Debiana</a>
	 jest obecnie miejscem najwiêkszej chyba aktywno¶ci u¿ytkowników Debiana. Znajduje siê tam bardzo wiele porad, dokumentów i dyskusji o obecnych edycjach Debiana.</li>
   <li><a href="http://forum.dug.net.pl/";>Debian Users Gang</a>
	&mdash; równie¿ aktywne, forum dla bardziej zaawansownych
	u¿ytkowników Debiana.</li>
  </ul>
 </li>
 <li>Grupy NEWS
  <ul>
   <li><a href="news://pl.comp.os.linux.debian";>pl.comp.os.linux.debian</a></li>
   <li><a href="news://alt.pl.comp.os.linux.debian";>alt.pl.comp.os.linux.debian</a>
	&mdash; tutaj panuje nieco mniejszy <q>ruch</q>, co mo¿e byæ zalet± lub
	wad±.</li>
  </ul>
 </li>
 <li>
  <a href="http://lists.debian.org/debian-user-polish/";>Lista
   dyskusyjna polskich u¿ytkowników Debiana</a> &mdash; mo¿na
   subskrybowaæ lub wys³aæ maila na adres
   <email debian-user-polish@lists.debian.org />. (mo¿na j± równie¿
   przegl±daæ na serwerach NEWS dziêki bramkom mail2news, np. na
   serwerze <code>news.amu.edu.pl</code>; pisanie przez tak± bramkê
   na listê jest mo¿liwe uprzednio subskrybuj±c
   listê: <email linux-gate@lists.bofh.it />)
 </li>
 <li>Kana³y IRC
  <ul>
   <li><a href="irc://#debian.pl@irc.pl">#debian.pl na IRCNet</a></li>
   <li><a href="irc://#debian.linux.pl@irc.pl">#debian.linux.pl na
   IRCNet</a></li>
   <li><a href="irc://#error@irc.pl">#error na IRCNet</a> &mdash; kana³
   DUGa</li>
  </ul>
 </li>
</ul>

<p>	
 Jest jeszcze kilka innych stron po¶wiêconych Debianowi, ale nie by³y one
 od jakiego¶ czasu aktualizowane.
</p>

<h2>Polonizacja</h2>

<p>
 Dawniej bardzo wiele pracy zwi±zanej z polonizacj± Debiana w³o¿ono
 w <a href="http://debian.linux.org.pl/";>Polskim Projekcie Dokumentacji
 Debiana (PDDP)</a>, ale dzi¶ wygl±da on na nieaktywny.<br />
 Informacje nt. spolonizowanych pakietów i stron www Debiana
 s± dostêpne <a href="http://www.debian.org/international/l10n";>na
 stronach statystyk</a>.<br />
 Je¶li chcia³by¶ pomóc w polonizacji Debiana (np. w t³umaczeniu
 komunikatów systemu, opisów pakietów, interfejsu debianowych
 programów, t³umaczeniu stron internetowych takich jak ta,
 t³umaczeniu dokumentacji itp.) lub masz jeszcze jaki¶ pomys³ na to,
 co mog³oby siê znale¼æ na tej (lub na innej) stronie, napisz na
 listê <email debian-l10n-polish@lists.debian.org>.
</p>

Reply to: