[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: comments about http://www.debian.org/international/Polish/



On Fri, 17 Sep 2010 16:38:26 +0200
Karol Ossowski <re_set@o2.pl> wrote:

> On Sun, 12 Sep 2010 18:33:11 +0100
> Marcin Owsiany <porridge@debian.org> wrote:
> > > This is under Polish team responsability, in copy of this message:
> > [...]
> > > 
> > > > - in section "Books" all links lead to pay-books and I don't think it is a good idea. 
> > 
> > I'm not sure if this is a good idea or not. Surely a more varied set of
> > links would be better. But I don't know whether removing them will make
> > this page better.
> 
> The thing is, there's no more books about Debian in polish, than those from Helion.
> 
> > These links were added by "wojtekz" in revision 1.22 of
> > polish/international/Polish/index.wml with message "Completely new
> > version, mainly by Karol Ossowski". Does anyone know how to get their
> > email addresses?
> 
> ok, I'll update this page and send it to l10n-polish list, so that someone with write access 
> can push it to repository.

w załączeniu patche do odpowiednio angielskiej i polskiej wersji: international/Polish/index.wml
ogólnie:
* dodałem link do jednej książki która się ukazała (też Helionu), 
* wywaliłem link do wonder.pl, które od paru ładnych lat nie żyje
* dodałem linki do polskiej planety debiana (www.planetadebiana.pl) i do 
tego dokumentu http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.html
plus jakieś zabiegi redakcyjno-stylistyczne

jeśli chodzi o książki to nie ma za bardzo o czym mówić, bo tak jak pisałem,
nie ma więcej książek nt. Debiana w Polsce, a jeśli ktoś szuka darmowych manuali, 
to jest punkt "Podręczniki Online" i może je sobie wydrukować.

proszę zatem o commit

pozdrowienia,
Karol

-- 
-
*** index.wml	31 maj 2008 11:45:18 +0200	1.18
--- index.wml	17 wrz 2010 19:07:14 +0200	
***************
*** 1,4 ****
! #use wml::debian::template title="Debian Polish"
 #use wml::debian::translation-check translation="1.27" original="polish"
 
 # Thanks for skotik87 and andrzejh for translation and check.
--- 1,4 ----
! #use wml::debian::template title="Debian in polish"
 #use wml::debian::translation-check translation="1.27" original="polish"
 
 # Thanks for skotik87 and andrzejh for translation and check.
***************
*** 18,28 ****
 
 <h2>Polish Debian resources</h2>
 
- <p>Note that not all Polish documents are up-to-date. There has been many
-  important changes in Debian, since Etch is stable. Some Polish resources
-  may not include all that changes.
- </p>
- 
 <ul>
  <li>Manuals Online
   <ul>
--- 18,23 ----
***************
*** 40,45 ****
--- 35,41 ----
 	 href="http://kaka.ovh.org/poradnik-debiana/handbook/";>Guide for the
 	 novice</a></strong> &mdash; how to start the adventure with Debian
    </li>
+    <li><b>Instalation and initial configuration of Debian GNU/Linux</b>&nbsp;[<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.html";>HTML</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.txt";>plain text</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.pdf";>PDF</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.ps";>PS</a>]
    <li>
 	<strong>Debian Quick Reference</strong>&nbsp;[<a
 	href="../../doc/manuals/quick-reference/index.pl.html">HTML</a>]&nbsp;[<a
***************
*** 74,79 ****
--- 70,76 ----
  </li>
  <li>Books
   <ul>
+ 	<li><a href="http://helion.pl/ksiazki/delips.htm";> Debian Linux. System operacyjny dla kazdego. Pierwsze starcie</a>
    <li> <a href="http://helion.pl/ksiazki/de3bib.htm";>Debian
    GNU/Linux 3.1. Biblia</a></li>
    <li> <a href="http://helion.pl/ksiazki/dlindk.htm";>Debian
***************
*** 83,106 ****
    <li><a href="http://helion.pl/ksiazki/cwdlin.htm";>Debian
    Linux. Cwiczenia</a></li>
   </ul>
!  </li>
!  <li>Wiki
!   <ul>
!    <li><a href="http://wonder.pl";>Polish wiki about Debian</a> &mdash;
!    various articles and advices</li>
!    <li><a href="http://wiki.debian.org/FrontPagePolish";>Polish pages
!    on the official project Wiki</a> &mdash; you can also co-create Debian
!    or read what others have written</li>
!   </ul>
!  </li>
!  <li>Other sites
   <ul>
-    <li><a href="http://debianusers.pl";>Debianusers.pl</a> &mdash;
-     many useful articles</li>
    <li><a href="http://dug.net.pl";>Debian Users Gang</a> &mdash; large
     collection of good articles, FAQ's, links</li>
!    <li><a href="http://dfu.prv.pl/";>Debian Fanatic User</a> &mdash;
!     if you don't know yet why to choose just Debian</li>
    <li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Debian";>Wikipedia</a>
 	&mdash; concise encyclopedic information</li>
    <li><a href="http://jakilinux.org/linux/debian/";>jakilinux.org</a>
--- 80,94 ----
    <li><a href="http://helion.pl/ksiazki/cwdlin.htm";>Debian
    Linux. Cwiczenia</a></li>
   </ul>
!  <li>Websites
   <ul>
    <li><a href="http://dug.net.pl";>Debian Users Gang</a> &mdash; large
     collection of good articles, FAQ's, links</li>
!    <li><a href="http://debian.linux.pl/content";>Polish Debian Vortal</a> &mdash; active forum, news, articles, FAQ's and blogs
!    <li><a href="http://www.planetadebiana.pl/";>Polish Debian Planet</a> &mdash; webpage aggregating polish blogs and other websites about Debian</a>
!    <li><a href="http://wiki.debian.org/FrontPagePolish";>Polish pages
! 	   on the official project Wiki</a> &mdash; you can also co-create Debian
! 	 or read what others have written</li>
    <li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Debian";>Wikipedia</a>
 	&mdash; concise encyclopedic information</li>
    <li><a href="http://jakilinux.org/linux/debian/";>jakilinux.org</a>
***************
*** 111,127 ****
  </li>
 </ul>
 
! <h2>Where to look for help in Polish language</h2>
 
 <ul>
  <li>Forums
   <ul>
!    <li><a href="http://debian.linux.pl/";>Polish Debian Users Forum</a>
 	is at the moment probably the place of greatest activity of Debian
 	users. On the forum there is a lot of advices, documents and discussions
 	about present Debian editions</li>
    <li><a href="http://forum.dug.net.pl/";>Debian Users Gang</a>
! 	&mdash; also active, forum for more advanced users</li>
   </ul>
  </li>
  <li>News groups
--- 99,115 ----
  </li>
 </ul>
 
! <h2>Where to look for help in polish language</h2>
 
 <ul>
  <li>Forums
   <ul>
!    <li><a href="http://debian.linux.pl/forum.php";>Polish Debian Users Forum</a>
 	is at the moment probably the place of greatest activity of Debian
 	users. On the forum there is a lot of advices, documents and discussions
 	about present Debian editions</li>
    <li><a href="http://forum.dug.net.pl/";>Debian Users Gang</a>
! 	&mdash; also very active forum for more advanced users</li>
   </ul>
  </li>
  <li>News groups
***************
*** 145,151 ****
    <li><a href="irc://#debian.linux.pl@irc.pl">#debian.linux.pl on
    IRCNet</a></li>
    <li><a href="irc://#error@irc.pl">#error na IRCNet</a> &mdash;
!    channel DUG</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
--- 133,139 ----
    <li><a href="irc://#debian.linux.pl@irc.pl">#debian.linux.pl on
    IRCNet</a></li>
    <li><a href="irc://#error@irc.pl">#error na IRCNet</a> &mdash;
!    DUG channel</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
*** index.wml	12 wrz 2010 19:29:03 +0200	1.28
--- index.wml	17 wrz 2010 19:00:14 +0200	
***************
*** 17,27 ****
 
 <h2>Polskie zasoby na temat Debiana</h2>
 
- <p>Prosimy zwracaæ uwagê na aktualno¶æ dokumentów, gdy¿ od czasu, kiedy wersj±
- stabiln± sta³o siê Etch, w Debianie bardzo wiele siê zmieni³o i polskie
- dokumenty nie zawsze uwzglêdniaj± te zmiany.
- </p>
- 
 <ul>
  <li>Podrêczniki Online
   <ul>
--- 17,22 ----
***************
*** 41,46 ****
--- 36,42 ----
 	 dla pocz±tkuj±cych</a></strong> &mdash; jak zacz±æ przygodê z
 	 Debianem
    </li>
+    <li><b>Instalacja i wstêpna konfiguracja systemu Debian GNU/Linux</b>&nbsp;[<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.html";>HTML</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.txt";>zwyk³y tekst</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.pdf";>PDF</a>] [<a href="http://dug.net.pl/~azhag/debiandoc/debian-instalacja-konfiguracja.ps";>PS</a>]
    <li>
 	<b>Debian Quick
 	Reference</b>&nbsp;[<a
***************
*** 80,85 ****
--- 76,82 ----
  </li>
  <li>Ksi±¿ki
   <ul>
+ 	<li><a href="http://helion.pl/ksiazki/delips.htm";> Debian Linux. System operacyjny dla ka¿dego. Pierwsze starcie</a>
    <li> <a href="http://helion.pl/ksiazki/de3bib.htm";>Debian
    GNU/Linux 3.1. Biblia</a></li>
    <li> <a href="http://helion.pl/ksiazki/dlindk.htm";>Debian
***************
*** 90,110 ****
    Linux. Æwiczenia</a></li>
   </ul>
  </li>
!  <li>Wiki
!   <ul>
!    <li><a href="http://wonder.pl";>Polskie wiki o Debianie</a> &mdash;
!    ró¿ne artyku³y i porady</li>
!    <li><a href="http://wiki.debian.org/FrontPagePolish";>polskie
!    strony na oficjalnym wiki projektu</a> &mdash; Ty te¿ mo¿esz
!    wspó³tworzyæ Debiana lub przeczytaæ, co napisali inni</li>
!   </ul>
!  </li>
!  <li>Inne strony
   <ul>
    <li><a href="http://dug.net.pl";>Debian Users Gang</a> &mdash; du¿y
    zbiór dobrych artyku³ów, FAQ, linki</li>
    <li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Debian";>Wikipedia</a>
! 	&mdash; zwiêz³e informacje encyklopedyczne</li>
    <li><a href="http://jakilinux.org/linux/debian/";>jakilinux.org</a>
 	&mdash; porównanie ró¿nych dystrybucji Linuksa</li>
    <li><a href="http://www.linux.pl/";>linux.pl</a>
--- 87,104 ----
    Linux. Æwiczenia</a></li>
   </ul>
  </li>
!  <li>Strony WWW
   <ul>
    <li><a href="http://dug.net.pl";>Debian Users Gang</a> &mdash; du¿y
    zbiór dobrych artyku³ów, FAQ, linki</li>
+    <li><a href="http://debian.linux.pl/content";>Polski Wortal U¿ytkowników Debiana</a> &mdash; aktywne forum, nowo¶ci, artyku³y, opisy, faq oraz blogi
+    <li><a href="http://www.planetadebiana.pl/";>Polska Planeta Debiana</a> &mdash; serwis agreguj±cy polskie blogi i inne serwisy WWW poruszaj±ce tematykê Debiana</a>
+    <li><a href="http://wiki.debian.org/FrontPagePolish";>polskie
+    strony na oficjalnym Wiki projektu</a> &mdash; Ty te¿ mo¿esz
+    wspó³tworzyæ Debiana lub przeczytaæ, co napisali inni</li>
+ 
    <li><a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Debian";>Wikipedia</a>
! 	&mdash; zwiêz³e informacje encyklopedyczne nt. Debiana</li>
    <li><a href="http://jakilinux.org/linux/debian/";>jakilinux.org</a>
 	&mdash; porównanie ró¿nych dystrybucji Linuksa</li>
    <li><a href="http://www.linux.pl/";>linux.pl</a>
***************
*** 118,127 ****
 <ul>
  <li>Fora internetowe
   <ul>
!    <li><a href="http://debian.linux.pl/";>Polskie Forum U¿ytkowników Debiana</a>
! 	jest obecnie miejscem najwiêkszej chyba aktywno¶ci u¿ytkowników Debiana.
! 	Znajduje siê tam bardzo wiele porad, dokumentów i dyskusji o obecnych
! 	edycjach Debiana.</li>
    <li><a href="http://forum.dug.net.pl/";>Debian Users Gang</a>
 	&mdash; równie¿ aktywne, forum dla bardziej zaawansownych
 	u¿ytkowników Debiana.</li>
--- 112,119 ----
 <ul>
  <li>Fora internetowe
   <ul>
!    <li><a href="http://debian.linux.pl/forum.php";>Polskie Forum U¿ytkowników Debiana</a>
! 	 jest obecnie miejscem najwiêkszej chyba aktywno¶ci u¿ytkowników Debiana. Znajduje siê tam bardzo wiele porad, dokumentów i dyskusji o obecnych edycjach Debiana.</li>
    <li><a href="http://forum.dug.net.pl/";>Debian Users Gang</a>
 	&mdash; równie¿ aktywne, forum dla bardziej zaawansownych
 	u¿ytkowników Debiana.</li>

Reply to: