[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bind9: [INTL:pl] Polish debconf template translation

2008/11/27 Marcin Owsiany <porridge@debian.org>
On Wed, Nov 26, 2008 at 10:03:33PM +0100, Radek Warowny wrote:
> "Konto użytkownika, jako który powinien działać BIND9" - czy to
> sformułowanie jest gramatyczne ? Wydaje się, że jeśli już, powinno
> być: "jako które".

To zmieniłoby sens zdania.

Powyższe zdanie można rozwinąć do:

BIND9 powinien działać jako pewien użytkownik. Podaj nazwę konta tego
użytkownika.

Ale zgadzam się, że w ogóle słowo "konto" niewiele tutaj wnosi i można
by się go pozbyć.

--
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-polish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


a może taka wersja "Konto użytkownika, na którym powinien działać BIND9" ?

Reply to: