[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update man page PO translation for the package deborphan 1.7.26Hi,

You are noted as the last translator of the man page translation for
deborphan.

The English template has been changed, and one message marked "fuzzy"
needs to be updated.

I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against deborphan.

The deadline for receiving the updated translation is Aug 14 2008.
I'll upload a deborphan release including only translation updates
after that deadline. This will probably be the version that will be
shipped in Debian Lenny.

Thanks,
Carsten

# Polish translation of deborphan man pages.
# This file is distributed under the same license as the deborphan package.
# Robert Luberda <robert@debian.org>, 2005
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deborphan 1.7.18\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-03 12:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-13 22:15+0100\n"
"Last-Translator: Robert Luberda <robert@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# type: TH
#: ../orphaner.8:1
#, no-wrap
msgid "orphaner"
msgstr "orphaner"

# type: TH
#: ../orphaner.8:1 ../editkeep.8:1
#, no-wrap
msgid "April 2004"
msgstr "kwiecień 2004"

#. Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003 Cris van Pelt
#. Copyright (C) 2003, 2004 Peter Palfrader
#. $Id: deborphan.1 650 2008-03-16 14:26:26Z carsten-guest $
#: ../orphaner.8:6 ../editkeep.8:6 ../deborphan.1:7
#, no-wrap
msgid "NAME"
msgstr "NAZWA"

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:9
msgid "orphaner - frontend for deborphan"
msgstr "orhaner - interfejs programu deborphan"

#: ../orphaner.8:10 ../editkeep.8:10 ../deborphan.1:9
#, no-wrap
msgid "SYNOPSIS"
msgstr "SKŁADNIA"

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:13
msgid "B<orphaner> [B<--help>|B<--purge>] [I<deborphan options>]"
msgstr "B<orphaner> [B<--help>|B<--purge>] [I<opcje deborphana>]"

#: ../orphaner.8:14 ../editkeep.8:14 ../deborphan.1:12
#, no-wrap
msgid "DESCRIPTION"
msgstr "OPIS"

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:22
msgid ""
"B<orphaner> is a neat frontend for B<deborphan> displaying a list of "
"orphaned packages with dialog or whiptail. Packages may be selected for "
"removal with B<apt-get> which is then called to do the work. After removal a "
"new list of orphaned packages is gathered from deborphan. The program ends "
"when either `Cancel' is pressed or no package is marked for removal."
msgstr ""
"B<orphaner> jest przyjemnym interfejsem programu B<deborphan> wyświetlającym "
"listę osieroconych pakietów używając okienek dialog lub whiptail. Pakiety "
"mogą zostać wybrane do usunięcia przez B<apt-get>, który będzie wywołany, "
"aby usunąć pakiety. Po usunięciu pobierana jest nowa lista osieroconych "
"pakietów. Program kończy się albo po naciśnięciu przycisku \"Anuluj\", albo "
"gdy nie wybrano żadnego pakietu do usunięcia."

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:25
msgid ""
"After you removed a package, all new orphaned packages are shown at the top "
"of the list separated by +++++ from the old list."
msgstr ""
"Po usunięciu pakietu, wszystkie nowo znalezione pakiety osierocone zostaną "
"pokazane na górze listy i zostaną oddzielone od starej listy pakietów za "
"pomocą linii +++++."

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:31
msgid ""
"Orphaner also shows two additional buttons: `Simulate' and `Help'. "
"`Simulate' does like its name suggest only a simulation of removing and "
"shows the result that would appear after real removing. So you can see the "
"packages, which will become orphaned and you can select them and remove all "
"packages with one B<apt-get> call."
msgstr ""
"Orphaner ma także dwa dodatkowe przyciski \"Symulacja\" i \"Pomoc\". "
"\"Symulacja\", zgodnie ze swą nazwą, tylko symuluje usuwanie pakietów "
"ipokazuje wyniki, które by się pojawiły po rzeczywistym usunięciu. Tak więc, "
"pozwala to zobaczyć pakiety, które będą osierocone, zaznaczyć je i usunąć "
"wszystkie pakiety za pomocą tylko jednego wywołania B<apt-get>."

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:34
msgid ""
"`Help' shows you the status of the package given by B<dpkg -s>. B<Caution:> "
"your selection will be lost."
msgstr ""
"\"Pomoc\" pokazuje stan pakietu podany przez B<dpkg -s>. B<Uwaga:> Twój "
"wybór będzie utracony."

#: ../orphaner.8:35 ../editkeep.8:25 ../deborphan.1:24
#, no-wrap
msgid "OPTIONS"
msgstr "OPCJE"

# type: IP
#: ../orphaner.8:36
#, no-wrap
msgid "B<--help>"
msgstr "B<--help>"

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:38
msgid "Print a short help and exit."
msgstr "Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie."

# type: IP
#: ../orphaner.8:39
#, no-wrap
msgid "B<--purge>"
msgstr "B<--purge>"

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:41
msgid "Call B<apt-get> remove with the B<--purge> option."
msgstr "Uruchamia B<apt-get> remove z opcją B<--purge>."

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:51
msgid ""
"B<orphaner> accepts most, but not all, options that B<deborphan> accepts. "
"These options are passed to B<deborphan> unchanged, and described in "
"B<deborphan>'s manpage. Options which are not accepted include switches to "
"manage the keep file, and switches to change the output format. Note that "
"switches which take an argument need to passed as one argument to "
"B<orphaner>. For instance to only show packages of priority I<optional> and "
"less important, you need to use B<--priority=optional> (i.e. with the B<=> "
"sign, not with a space)."
msgstr ""
"B<orphaner> akceptuje większość opcji, które akceptuje B<deborphan>, ale nie "
"wszystkie. Opcje te są przekazywane niezmienione do programu B<deborphan> i "
"są opisane w stronie podręcznika tego programu. Wśród opcji "
"nieakceptowanych są opcje zarządzania plikiem zatrzymań oraz opcje "
"zmieniające format wyjścia. Uwaga: opcje, które wymagają podania argumentu, "
"muszą być przekazane programowi I<orphaner> jako jeden argument. Na "
"przykład, aby pokazać tylko pakiety o priorytecie nie większym niż "
"I<optional>, należy użyć B<--priority=optional> (tj. używając znaku B<=>, a "
"nie spacji)."

#: ../orphaner.8:52 ../editkeep.8:31 ../deborphan.1:216
#, no-wrap
msgid "SEE ALSO"
msgstr "ZOBACZ TAKŻE"

# type: Plain text
#: ../orphaner.8:57 ../editkeep.8:36
msgid "B<deborphan>(1), B<orphaner>(8), B<apt-get>(8)"
msgstr "B<deborphan>(1), B<orphaner>(8), B<apt-get>(8)"

# type: TH
#: ../editkeep.8:1
#, no-wrap
msgid "editkeep"
msgstr "editkeep"

# type: Plain text
#: ../editkeep.8:9
msgid "editkeep - frontend for deborphan"
msgstr "editkeep - interfejs programu deborphan"

# type: Plain text
#: ../editkeep.8:13
msgid "B<editkeep> [options]"
msgstr "B<editkeep> [opcje]"

# type: Plain text
#: ../editkeep.8:19
msgid ""
"B<editkeep> is a frontend for B<deborphan> displaying a list of orphaned "
"packages (-a for all-sections is implied) and packages which are tagged to "
"never been shown using dialog or whiptail."
msgstr ""
"B<editkeep> jest interfejsem programu B<deborphan> wyświetlającym listę "
"osieroconych pakietów (włącza -a wyszukujące we wszystkich sekcjach) i "
"pakietów, które są oznaczone jako mające nie być nigdy wyświetlane w "
"okienkach programów dialog lub whiptail."

# type: Plain text
#: ../editkeep.8:24
msgid ""
"Packages may be selected to be added or removed from deborphans keep list, i."
"e. the list of files it never proposes for removal."
msgstr ""
"Można wybrać pakiety do dodania do lub usunięcia z listy zatrzymanych "
"pakietów, tj. listy pakietów, których deborphan nigdy nie zaproponuje do "
"usunięcia."

# type: Plain text
#: ../editkeep.8:30
msgid "B<-n> Turn off nice-mode. See the deborphan manpage for description."
msgstr ""
"B<-n> włącza tryb \"miły\". Patrz opis tej opcji na stronie podręcznika "
"programu deborphan."

# type: TH
#: ../deborphan.1:1
#, no-wrap
msgid "DEBORPHAN"
msgstr "DEBORPHAN"

# type: TH
#: ../deborphan.1:1
#, no-wrap
msgid "July 2004"
msgstr "lipiec 2004"

# type: TH
#: ../deborphan.1:1
#, no-wrap
msgid "deborphan"
msgstr "deborphan"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:9
msgid "deborphan - Orphaned package finder"
msgstr "deborphan - wyszukiwanie pakietów osieroconych"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:12
msgid "B<deborphan> [I<OPTION>]... [I<PACKAGE>]..."
msgstr "B<deborphan> [I<OPCJA>]... [I<PAKIET>]..."

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:17
msgid ""
"I<deborphan> finds packages that have no packages depending on them. The "
"default operation is to search only within the libs and oldlibs sections to "
"hunt down unused libraries."
msgstr ""
"I<deborphan> wyszukuje te pakiety, od których nie zależą inne pakiety. "
"Domyślnie przeszukiwane są tylko sekcje libs i oldlibs, tak aby znaleźć "
"nieużywane biblioteki."

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:23
msgid ""
"If it is invoked with an optional list of packages, only the dependencies on "
"those packages will be checked. The results are printed to stdout as if the "
"option I<--show-deps> had been given. Searching for specific packages will "
"show the package, regardless of its priority. It is possible to specify I<-"
">, to read a list of packages from standard input."
msgstr ""
"Jeżeli podano opcjonalną listę pakietów, to sprawdzone będą zależności tylko "
"w tych pakietach. Wyniki są wypisywane na standardowym wyjściu (stdout), tak "
"jakby podano opcję I<--show-deps>. Wyszukiwanie określonych pakietów, pokaże "
"te pakiety niezależnie od ich priorytetu. Można podać I<->, aby lista "
"pakietów była odczytana ze standardowego wejścia."

# type: TP
#: ../deborphan.1:25
#, no-wrap
msgid "B<-f, --status-file=>I<FILE>"
msgstr "B<-f, --status-file=>I<PLIK>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:28
msgid "Use FILE as the status file."
msgstr "Używa podanego PLIKU jako pliku stanu."

# type: TP
#: ../deborphan.1:28
#, no-wrap
msgid "B<-h, --help>"
msgstr "B<-h, --help>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:31
msgid "Display a short help message and exit."
msgstr "Wyświetla krótki komunikat pomocy i kończy działanie."

# type: TP
#: ../deborphan.1:31
#, no-wrap
msgid "B<-v, --version>"
msgstr "B<-v, --version>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:34
msgid "Display version information and exit."
msgstr "Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie."

# type: SS
#. show stuff
#: ../deborphan.1:36
#, no-wrap
msgid "OUTPUT MODIFIERS"
msgstr "MODYFIKATORY WYJŚCIA"

# type: TP
#: ../deborphan.1:37
#, no-wrap
msgid "B<-d, --show-deps>"
msgstr "B<-d, --show-deps>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:41
#, fuzzy
msgid ""
"Show a list of all installed packages and name the packages that depend on "
"them."
msgstr ""
"Wyświetla listę pakietów, które nie są osierocone, oraz nazwy pakietów, "
"które od nich zależą."

# type: TP
#: ../deborphan.1:41
#, no-wrap
msgid "B<-P, --show-priority>"
msgstr "B<-P, --show-priority>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:44
msgid "Show the priority of the packages found."
msgstr "Wyświetla priorytety znalezionych pakietów."

# type: TP
#: ../deborphan.1:44
#, no-wrap
msgid "B<-s, --show-section>"
msgstr "B<-s, --show-section>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:47
msgid "Show the sections the packages are in."
msgstr "Pokazuje nazwy sekcji znalezionych pakietów."

# type: TP
#: ../deborphan.1:47
#, no-wrap
msgid "B<--no-show-section>"
msgstr "B<--no-show-section>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:50
msgid ""
"Override showing sections when the default is to show them (see B<--all-"
"packages>)."
msgstr ""
"Wyłącza pokazywanie nazw sekcji, kiedy wartością domyślną jest ich "
"pokazywanie (patrz B<--all-packages>)."

# type: TP
#: ../deborphan.1:50
#, no-wrap
msgid "B<-z, --show-size>"
msgstr "B<-z, --show-size>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:53
msgid "Show the installed size of the packages found."
msgstr "Wyświetla rozmiar wyszukanych pakietów."

# type: SS
#. search stuff
#: ../deborphan.1:55
#, no-wrap
msgid "SEARCH MODIFIERS"
msgstr "MODYFIKATORY WYSZUKIWANIA"

# type: TP
#: ../deborphan.1:56
#, no-wrap
msgid "B<-a, --all-packages>"
msgstr "B<-a, --all-packages>"

# type: Plain text
#.  , when compiled with ALL_PACKAGES_IMPLY_SECTION defined (default)
#: ../deborphan.1:60
msgid ""
"Check all the packages, instead of only those in the libs section. Best used "
"(if at all used) in combination with B<--priority>. This option implies B<--"
"show-section>."
msgstr ""
"Przeszukuje wszystkie pakiety, a nie tylko te, które są w sekcji libs. "
"Najlepiej używać (jeżeli w ogóle używać) w połączeniu z B<--priority>. Opcja "
"ta uaktywnia również B<--show-section>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:60
#, no-wrap
msgid "B<-e, --exclude=>I<LIST>"
msgstr "B<-e, --exclude=>I<LISTA>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:64
msgid ""
"Excludes the packages named in I<LIST> (a comma separated list) from the "
"evaluation as if they didn't exist in the status file."
msgstr ""
"Podczas wyszukiwania pomija pakiety występujące na (rozdzielonej "
"przecinkami) liście I<LISTA>, tak jakby nie były wymienione w pliku stanu "
"pakietów."

# type: TP
#: ../deborphan.1:64
#, no-wrap
msgid "B<-H, --force-hold>"
msgstr "B<-H, --force-hold>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:71
msgid ""
"Ignore \"hold\" dpkg-flags on packages and thus display these packages. "
"Without this option packages with the \"hold\" flag set will not be "
"displayed. Please refer to B<dpkg(1)> for more information about package "
"flags. Due a bug in aptitude (Debian bug #137771) hold flags created by "
"aptitude are ignored by deborphan."
msgstr ""

# type: TP
#: ../deborphan.1:71
#, no-wrap
msgid "B<-n, --nice-mode>"
msgstr "B<-n, --nice-mode>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:76
msgid ""
"Turn off nice-mode. Nice-mode checks if there is a package `suggesting' or "
"`recommending' the package. If one is found, the package will be marked as "
"in use, or, when B<--show-deps> is used, print out the package suggesting "
"the package as if it were depending on it."
msgstr ""
"Włącza tryb \"miły\". W trybie tym sprawdzane jest, czy są zainstalowany "
"pakiety \"sugerujące\" lub \"polecające\" wyszukany pakiet. Jeżeli tak, to "
"pakiet zostanie zaznaczony jako używany, a jeżeli użyto opcji B<--show-"
"deps>, to pakiety sugerujące dany pakiet zostaną wypisane tak, jakby od "
"niego zależały."

# type: TP
#: ../deborphan.1:76
#, no-wrap
msgid "B<-p, --priority=>I<PRIORITY>"
msgstr "B<-p, --priority=>I<PRIORYTET>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:79
msgid ""
"Show only those packages with a priority equal to, or greater than "
"I<PRIORITY>. I<PRIORITY> may be in the range of 1-5, or one of I<required>, "
"I<important>, I<standard>, I<optional>, I<extra>. Default value for "
"I<PRIORITY> is 2 (I<important>)."
msgstr ""
"Pokazuje tylko pakiety o priorytecie równym lub większym od podanego "
"I<PRIORYTETU>. I<PRIORYTET> może przyjmować wartości z zakresu 1-5 lub być "
"jednym z następujących: I<required>, I<important>, I<standard>, I<optional>, "
"I<extra>. Domyślną wartością I<PRIORYTETU> jest 2 (I<important>)."

# type: TP
#: ../deborphan.1:79
#, no-wrap
msgid "B<--find-config>"
msgstr "B<--find-config>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:83
msgid ""
"This option searches for uninstalled packages which still have configuration "
"files on the system. It implies the B<-a> option."
msgstr ""
"Ta opcja wyszuka te niezainstalowane pakiety, których pliki konfiguracyjne "
"wciąż istnieją w systemie. Włącza też opcję B<-a>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:83
#, no-wrap
msgid "B<--libdevel>"
msgstr "B<--libdevel>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:86
msgid "Search in section libdevel in addition to libs and oldlibs."
msgstr "Oprócz sekcji libs i oldlibs przeszukuje także sekcję libdevel."

# type: SS
#. keep file stuff
#: ../deborphan.1:88
#, no-wrap
msgid "KEEP FILE MANAGEMENT"
msgstr "ZARZĄDZANIE PLIKIEM ZATRZYMAŃ"

# type: TP
#: ../deborphan.1:89
#, no-wrap
msgid "B<-A, --add-keep >I<PKG1>...I<PKGn>"
msgstr "B<-A, --add-keep >I<PAKIET1>...I<PAKIETn>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:94
msgid ""
"Add packages to the list of packages which are never to be reported, "
"regardless of their state. You may specify 'B<->' to use standard input. "
"Note that package names are case-sensitive."
msgstr ""
"Dodaje pakiety do listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy niepokazywanych, "
"niezależnie od ich stanu). Można podać 'B<->', aby lista pakietów była "
"odczytana ze standardowego wejścia. Uwaga: wielkość liter w nazwach pakietów "
"jest istotna."

# type: TP
#: ../deborphan.1:94
#, no-wrap
msgid "B<-k, --keep-file=>I<FILE>"
msgstr "B<-k, --keep-file=>I<PLIK>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:97
msgid "Use I<FILE> to store the list of kept-back packages."
msgstr ""
"Używa podanego I<PLIKU> do przetrzymywania listy zatrzymanych pakietów."

# type: TP
#: ../deborphan.1:97
#, no-wrap
msgid "B<-L, --list-keep>"
msgstr "B<-L, --list-keep>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:100
msgid "Show the list of packages that are being kept back."
msgstr "Wyświetla listę zatrzymanych pakietów."

# type: TP
#: ../deborphan.1:100
#, no-wrap
msgid "B<-R, --del-keep >I<PKG1>...I<PKGn>"
msgstr "B<-R, --del-keep >I<PAKIET1>...I<PAKIETn>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:106
msgid ""
"Remove packages from the list of packages which are never to be reported. "
"You may specify 'B<->' to use standard input. If there are no dependencies "
"for this package next time I<deborphan> is invoked, it will be reported "
"again."
msgstr ""
"Usuwa pakiety z listy pakietów zatrzymanych (tj. nigdy niepokazywanych, "
"niezależnie od ich stanu). Można podać 'B<->', aby lista pakietów była "
"odczytana ze standardowego wejścia. Jeżeli dany pakiet nie ma żadnych "
"zależności, to następne uruchomienie programu I<deborphan> pokaże ten pakiet."

# type: TP
#: ../deborphan.1:106
#, no-wrap
msgid "B<-Z, --zero-keep>"
msgstr "B<-Z, --zero-keep>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:110
msgid ""
"Purge the entire list of packages that are being kept back. The only option "
"possible in combination with this option is B<-A>."
msgstr ""
"Usuwa całą listę zatrzymanych pakietów. Ta opcja działa tylko w połączeniu z "
"opcją B<-A>."

# type: SS
#. debfoster stuff - not compiled in debian
#. \fB\-\-df\-keep\fP
#. Use debfoster's keepfile, regardless of the default setting. Can not be used
#. if deborphan was compiled without support for debfoster.
#. .TP
#. \fB\-\-no\-df\-keep\fP
#. Do not use debfoster's keepfile.
#. .TP
#: ../deborphan.1:120
#, no-wrap
msgid "GUESSING"
msgstr "ZGADYWANIE"

# type: TP
#: ../deborphan.1:123
#, no-wrap
msgid "B<--guess-*>"
msgstr "B<--guess-*>"

# type: Plain text
#. See \fBGUESSING\fP below.
#. .SH GUESSING
#. .PP
#: ../deborphan.1:132
msgid ""
"deborphan can try to guess what packages may not be of much use to you by "
"examining the package's name and/or description. It will pretend the package "
"is in the I<main/libs> section, and report it as if it were a library. This "
"method is in no way perfect or even reliable, so beware when using this!"
msgstr ""
"deborphan może spróbować zgadnąć, które pakiety mogą być niezbyt użyteczne "
"dla Ciebie, analizując nazwę i/lub opis pakietu. Założy, że pakiet jest w "
"sekcji I<main/libs> i pokaże go tak, jakby był biblioteką. Metoda ta pod "
"żadnym względem nie jest doskonała ani wiarygodna, tak więc prosimy, aby "
"używać jej ostrożnie!"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:135
msgid "The following options are to be prefixed by I<--guess->:"
msgstr "Następujące opcje można poprzedzić przez I<--guess>:"

# type: TP
#: ../deborphan.1:136
#, no-wrap
msgid "B<common>"
msgstr "B<common>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:140
msgid ""
"This option tries to find common packages, i.e. packages with names ending "
"in I<-common>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć pakiety współdzielone, tj. pakiety, których nazwa "
"kończy się na I<-common>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:141
#, no-wrap
msgid "B<data>"
msgstr "B<data>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:145
msgid ""
"This option tries to find data packages, i.e. packages with names ending in "
"I<-data>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć pakiety zawierające dane programów, tj. pakiety, "
"których nazwa kończy się na I<-data>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:146
#, no-wrap
msgid "B<debug>"
msgstr "B<debug>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:150
msgid ""
"This option tries to find debugging libraries, i.e. packages with names "
"ending in I<-dbg>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć pakiety używane do debuggowania oprogramowania, tj. "
"pakiety, których nazwa kończy się na I<-dbg>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:151
#, no-wrap
msgid "B<dev>"
msgstr "B<dev>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:155
msgid ""
"This option tries to find development packages, i.e. packages with names "
"ending in I<-dev>. Also see option B<--libdevel>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć pakiety używane do rozwijania oprogramowania, tj. "
"pakiety, których nazwa kończy się na I<-dev>. Patrz także opcja B<--"
"libdevel>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:156
#, no-wrap
msgid "B<doc>"
msgstr "B<doc>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:160
msgid ""
"This option tries to find documentation packages, i.e. packages with names "
"ending in I<-doc>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć pakiety z dokumentacją, tj. pakiety, których nazwa "
"kończy się na I<-doc>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:161
#, no-wrap
msgid "B<dummy>"
msgstr "B<dummy>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:165
msgid ""
"This option tries to find dummy packages, i.e. packages with I<dummy> or "
"I<transitional> in their short description."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć pakiety puste (\"dummy\"), tj. pakiety, których "
"krótki opis zawiera słowo I<dummy> lub I<transational>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:166
#, no-wrap
msgid "B<interpreters>"
msgstr "B<interpreters>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:170
msgid ""
"Try to find all interpreter modules (i.e. imply B<ruby>, B<pike>, B<python> "
"and B<perl>)."
msgstr ""
"Próbuje wyszukać wszystkie moduły interpretatorów (tj. włącza opcje "
"B<ruby>, B<pike>, B<python> i B<perl>)."

# type: TP
#: ../deborphan.1:171
#, no-wrap
msgid "B<perl>"
msgstr "B<perl>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:174
msgid ""
"This option tries to find perl modules. It tries to match I<^lib.*-perl$>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć moduły perla. Próbuje dopasować I<^lib.*-perl$>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:175
#, no-wrap
msgid "B<pike>"
msgstr "B<pike>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:179
msgid ""
"This option tries to find pike modules. It tries to match I<^pike[[:digit:]]"
"*->."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć moduły pike'a. Próbuje dopasować I<^pike[[:digit:]]"
"*->."

# type: TP
#: ../deborphan.1:180
#, no-wrap
msgid "B<python>"
msgstr "B<python>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:184
msgid ""
"This option tries to find python modules. It tries to match I<^python[[:"
"digit:]]*->."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć moduły pythona. Próbuje dopasować I<^python[[:"
"digit:]]*->."

# type: TP
#: ../deborphan.1:185
#, no-wrap
msgid "B<ruby>"
msgstr "B<ruby>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:189
msgid ""
"This option tries to find ruby modules. It tries to match I<^lib.*-ruby$>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje znaleźć moduły ruby'ego. Próbuje dopasować I<^lib.*-ruby$>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:190
#, no-wrap
msgid "B<section>"
msgstr "B<section>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:195
msgid ""
"This option tries to find libraries that were accidentally placed in the "
"wrong section. It tries to match I<^lib>, but not if it ends in one of: I<-"
"dbg>, I<-doc>, I<-perl>, or I<-dev>."
msgstr ""
"Ta opcja próbuje wyszukać biblioteki, które zostały przypadkowo umieszczone "
"w niewłaściwej sekcji. Próbuje dopasować wyrażenie regularne I<^lib>, ale "
"nie wtedy, gdy nazwa pakietu kończy się jednym z: I<-dbg>, I<-doc>, I<-perl> "
"lub I<-dev>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:196
#, no-wrap
msgid "B<all>"
msgstr "B<all>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:199
msgid "Try all of the above."
msgstr "Próbuje wszystkiego z powyższych."

# type: TP
#: ../deborphan.1:200
#, no-wrap
msgid "B<only>"
msgstr "B<only>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:205
msgid ""
"Ignore the package's section completely, and just go for the name and/or "
"description. This option must be used in conjunction with one or more of the "
"B<--guess> options listed above, or deborphan will not display anything."
msgstr ""
"Całkowicie ignoruje sekcje pakietów i wyszukuje po nazwie lub opisie "
"pakietów. Opcja musi być używana w połączeniu z jedną lub większą liczbą "
"powyższych opcji B<--guess>. W przeciwnym razie deborphan nic nie wypisze."

#: ../deborphan.1:206
#, no-wrap
msgid "FILES"
msgstr "PLIKI"

# type: TP
#: ../deborphan.1:207
#, no-wrap
msgid "I</var/lib/dpkg/status>"
msgstr "I</var/lib/dpkg/status>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:212
msgid ""
"Statuses of available packages. See the section B<INFORMATION ABOUT "
"PACKAGES> in I<dpkg>'s man-page for more information."
msgstr ""
"Stany dostępnych pakietów. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji "
"B<INFORMACJE O PAKIETACH> strony podręcznika I<dpkg>."

# type: TP
#: ../deborphan.1:212
#, no-wrap
msgid "I</var/lib/deborphan/keep>"
msgstr "I</var/lib/deborphan/keep>"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:216
msgid ""
"A newline-separated list of packages to keep. Package names are in no "
"particular order."
msgstr ""
"Rozdzielona znakami nowej linii lista pakietów, które należy zachować. Nazwy "
"pakietów nie są wymienione w żadnym konkretnym porządku."

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:223
msgid ""
"B<dpkg>(8), B<dselect>(8), B<orphaner>(8), B<editkeep>(8), B<cruft>(8), "
"B<xargs>(1)"
msgstr ""
"B<dpkg>(8), B<dselect>(8), B<orphaner>(8), B<editkeep>(8), B<cruft>(8), "
"B<xargs>(1)"

#: ../deborphan.1:223
#, no-wrap
msgid "BUGS"
msgstr "BŁĘDY"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:226
msgid ""
"If you report a bug, please include your I</var/lib/dpkg/status> file. That "
"would help in reproducing the bugs."
msgstr ""
"Jeżeli zgłaszasz błąd, prosimy o dołączenie Twojego pliku I</var/lib/dpkg/"
"status>. Pomoże nam to w powtórzeniu błędu."

#: ../deborphan.1:226
#, no-wrap
msgid "AUTHORS"
msgstr "AUTORZY"

# type: Plain text
#: ../deborphan.1:231
#, fuzzy
msgid ""
"deborphan was written by Cris van Pelt E<lt>\"Cris van Pelt\"@tribe.eu."
"orgE<gt>, then maintained by Peter Palfrader E<lt>weasel@debian.orgE<gt> but "
"is nowadays maintained Carsten Hey E<lt>c.hey@web.deE<gt>"
msgstr ""
"deborphan napisał Cris van Pelt E<lt>\"Cris van Pelt\"@tribe.eu.orgE<gt>, "
"ale obecnie opiekuje się nim Peter Palfrader E<lt>weasel@debian.orgE<gt>"

# type: Plain text
#~ msgid ""
#~ "Ignore \"hold\" flags on packages. Normally packages with the \"hold\" "
#~ "flag set will not be displayed."
#~ msgstr ""
#~ "Ignoruje flagę \"hold\" (zatrzymany) pakietu. Bez tej opcji pakiety z "
#~ "flagą \"hold\" nie będą wyświetlane."

Reply to: