[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package man-db 2.4.4-4Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
man-db. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, July 11, 2007.

Thanks,

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: man-db 2.4.2-12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: cjwatson@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-27 18:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-04-20 22:00+0200\n"
"Last-Translator: Robert Luberda <robert@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid "Should man and mandb be installed 'setuid man'?"
msgstr "Czy man i mandb mają być zainstalowane 'setuid man'?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid ""
"The man and mandb program can be installed with the set-user-id bit set, so "
"that they will run with the permissions of the 'man' user. This allows "
"ordinary users to benefit from the caching of preformatted manual pages "
"('cat pages'), which may aid performance on slower machines."
msgstr ""
"Programy man i mandb mogą być zainstalowane z ustawionym bitem set-user-id, "
"tak że będą się uruchamiać z uprawnieniami użytkownika 'man'. Pozwala to "
"zwykłym użytkownikom na korzystanie z buforowania preformatowanych stron "
"podręcznika (tzw. \"strony cat\"), co może powiększyć wydajność działania "
"programu man na wolniejszych komputerach."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid ""
"Cached man pages only work if you are using an 80-column terminal, to avoid "
"one user causing cat pages to be saved at widths that would be inconvenient "
"for other users. If you use a wide terminal, you can force man pages to be "
"formatted to 80 columns anyway by setting MANWIDTH=80."
msgstr ""
"Buforowanie preformatowanych stron podręcznika jest dostępne tylko na "
"terminalach o szerokości 80 znaków, aby uniknąć sytuacji, gdy strona "
"podręcznika zachowana przez jednego użytkownika sprawiałaby kłopot innym "
"użytkownikom. Jeżeli używany jest szeroki terminal, można wymusić na "
"programie man zachowywanie preformatowanych stron o szerokości 80 znaków "
"ustawiając zmienną środowiska MANWIDTH=80."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:2001
msgid ""
"Enabling this feature may be a security risk, so it is disabled by default. "
"If in doubt, you should leave it disabled."
msgstr ""
"Włączenie tej opcji może być groźne dla bezpieczeństwa systemu, więc jest "
"domyślnie wyłączona. W razie wątpliwości, sugerujemy pozostawienie jej "
"wyłączonej."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:3001 ../templates.master:4001
msgid "Should mandb build its database now?"
msgstr "Czy mandb powinien teraz zbudować swoją bazę danych?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:3001
msgid ""
"You do not yet have a database of manual page descriptions. Building one may "
"take some time, depending on how many pages you have installed; it will "
"happen in the background, possibly slowing down the installation of other "
"packages."
msgstr ""
"W systemie nie ma jeszcze bazy danych opisów stron podręcznika. Jej "
"tworzenie może zająć trochę czasu, w zależności od liczby zainstalowanych "
"stron podręcznika; będzie jednak uruchomione w tle, co najprawdopodobniej "
"spowolni instalację innych pakietów."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:3001 ../templates.master:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you do not build the database now, it will be built the next time /etc/"
#| "cron.weekly/mandb runs, or you can do it yourself using 'mandb -c' as "
#| "user 'man'. In the meantime, the 'whatis' and 'apropos' commands will not "
#| "be able to display any output."
msgid ""
"If you do not build the database now, it will be built the next time /etc/"
"cron.weekly/man-db runs (automatically or manually). Until then, the "
"'whatis' and 'apropos' commands will not be able to display any output."
msgstr ""
"Jeżeli baza nie zostanie teraz zbudowana, to odbędzie się to następnym "
"razem, gdy uruchomi się /etc/cron.weekly/mandb. Można to także zrobić "
"ręcznie, wykonując polecenie 'mandb -c' jako użytkownik 'man'. Dopóki baza "
"nie zostanie zbudowana, nie będą działać polecenia 'whatis' i 'apropos'."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4001
msgid ""
"This version of man-db is incompatible with your existing database of manual "
"page descriptions, so that database needs to be rebuilt. This may take some "
"time, depending on how many pages you have installed; it will happen in the "
"background, possibly slowing down the installation of other packages."
msgstr ""
"Ta wersja pakietu man-db jest niekompatybilna z istniejącą bazą danych "
"opisów stron podręcznika, tak więc baza ta powinna być zbudowana na nowo. "
"Jej tworzenie może zająć trochę czasu, w zależności od liczby "
"zainstalowanych stron podręcznika; będzie jednak uruchomione w tle, co "
"najprawdopodobniej spowolni instalację innych pakietów."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.master:4001
msgid "Incompatible changes like this should happen rarely."
msgstr "Takie niekompatybilne zmiany jak ta są raczej rzadkie."

Reply to: