[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: Re: symmetoxi sto 2o synedrio]γεια σε όλους

προωθώ στη λίστα την απάντηση του Γιώργου
Πορτοκάλογλου από την οργανωτική επιτροπή του
fosscomm 2 σχετικά με την συμμετοχή μας εκεί.
Κάποιος "εθελοντής"?


----------------------------- Αρχικό Μήνυμα ------------------------------
Θέμα:    Re: symmetoxi sto 2o synedrio
Από:     "George Portokaloglou" <georgeportokaloglou@gmail.com>
Ημερομηνία: Τρι, Φεβρουάριος 3, 2009 20:50
Προς:    galas@tee.gr
       linuxteam@linuxteam.cs.teilar.gr
       epitropi_synedrio@hellug.gr
       epitropi@fosscomm.gr
--------------------------------------------------------------------------

Καλησπέρα Μανώλη,

ναι υπάρχει η δυνατότητα για συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή. Όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση για το 2ο Fosscomm, κάθε κοινότητα μπορεί να έχει
έναν εκπρόσωπο στην επιτροπή, αρκεί να στείλεις ένα email στο
epitropi@fosscomm.gr, με τα στοιχεία του υπεύθυνου.

Φιλικά,
Γιώργος Πορτοκάλογλου μέλος Linux Team ΤΕΙ Λάρισας
ÊáëçóðÝñá Ìáíþëç,

íáé õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá ãéá óõììåôï÷Þ óôçí ïñãáíùôéêÞ åðéôñïðÞ. ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí áíáêïßíùóç ãéá ôï 2ï Fosscomm, êÜèå êïéíüôçôá ìðïñåß íá Ý÷åé Ýíáí åêðñüóùðï óôçí åðéôñïðÞ, áñêåß íá óôåßëåéò Ýíá email óôï epitropi@fosscomm.gr, ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ õðåýèõíïõ.

ÖéëéêÜ,
Ãéþñãïò ÐïñôïêÜëïãëïõ ìÝëïò Linux Team ÔÅÉ ËÜñéóáò

Reply to: