[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://clamavDeixo isto aquí por se alguén ten tempo de botarlle un ollo.

Saúdos.

O Xoves, 11 de Agosto de 2011 20:58:28 escribiches:
> Saúdos!
# Galician translation of clamav's debconf templates
# This file is distributed under the same license as the clamav package.
#
# Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>, 2007.
# marce villarino <mvillarino@users.sourceforge.net>, 2009.
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: clamav\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: clamav@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-12 20:00+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "daemon"
msgstr "servizo"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "manual"
msgstr "manual"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Virus database update method:"
msgstr "Método de actualización da base de datos de virus:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Please choose the method for virus database updates."
msgstr "Escolla o método para a actualización da base de datos de virus."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid ""
" daemon: freshclam is running as a daemon all the time. You should choose\n"
"     this option if you have a permanent network connection;\n"
" ifup.d: freshclam will be running as a daemon as long as your Internet\n"
"     connection is up. Choose this one if you use a dialup Internet\n"
"     connection and don't want freshclam to initiate new connections;\n"
" cron:  freshclam is started from cron. Choose this if you want full "
"control\n"
"     of when the database is updated;\n"
" manual: no automatic invocation of freshclam. This is not recommended,\n"
"     as ClamAV's database is constantly updated."
msgstr ""
" servizo: «freshclam» execútase como un servizo todo o tempo. Debería "
"escoller\n"
"      esta opción se ten unha conexión permanente á rede.\n"
" ifup.d:  «freshclam» hase executar como servizo mentres a súa conexión a\n"
"      Internet estea levantada. Escolla isto se emprega unha conexión "
"por\n"
"      módem a Internet e non quere que «freshclam» inicie novas "
"conexións.\n"
" cron:   «freshclam» iníciase desde cron. Escolla isto se quere ter "
"control\n"
"      absoluto sobre cando se actualiza a base de datos.\n"
" manual:  non se chama automaticamente a «freshclam». Non se recomenda, xa "
"que\n"
"      a base de datos de ClamAV actualízase continuamente."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Local database mirror site:"
msgstr "Réplica local da base de datos:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Please select the closest local mirror site."
msgstr "Escolla a réplica local máis próxima."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid ""
"Freshclam updates its database from a world wide network of mirror sites. "
"Please select the closest mirror. If you leave the default setting, an "
"attempt will be made to guess a nearby mirror."
msgstr ""
"«Freshclam» actualiza a súa base de datos mediante unha rede mundial de "
"réplicas. Escolla a réplica máis próxima. Se deixa o valor predeterminado, "
"hase tentar empregar unha réplica próxima."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "HTTP proxy information (leave blank for none):"
msgstr "Información do proxy HTTP (en branco para non usar):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid ""
"If you need to use an HTTP proxy to access the outside world, enter the "
"proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Se ten que usar un proxy HTTP para acceder ao exterior, introduza a "
"información do proxy aquí. Se non, déixeo en branco."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "Please use URL syntax (\"http://host[:port]\";) here."
msgstr "Empregue aquí unha sintaxe de URL (\"http://servidor[:porto]\";)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "Proxy user information (leave blank for none):"
msgstr "Información do usuario do proxy (en branco para non usar):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid ""
"If you need to supply a username and password to the proxy, enter it here. "
"Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Se ten que fornecerse un nome de usuario e contrasinal ao proxy, introdúzaos "
"aquí. Se non, déixeos en branco."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "When entering user information, use the standard form of \"user:pass\"."
msgstr ""
"Ao introducir a información do usuario, empregue a forma estándar «usuario:"
"contrasinal»."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:6001
msgid "Number of freshclam updates per day:"
msgstr "Número de actualizacións de «freshclam» diarias:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid "Network interface connected to the Internet:"
msgstr "Interface de rede conectada a Internet:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface connected to the Internet. "
"Example: eth0."
msgstr ""
"Introduza o nome da interface de rede que está conectada a Internet. Por "
"exemplo, eth0."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"If the daemon runs when the network is down, the log file will be filled "
"with entries like 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.', "
"making it easy to miss when freshclam really can't update the database."
msgstr ""
"Se o servizo se executa coa rede desconectada, o ficheiro de rexistro hase "
"encher de entradas semellantes a «ERROR: Connection with database.clamav.net "
"failed.», o que dificulta ver cando «freshclam» realmente ten problemas coa "
"actualización da base de datos."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"You can leave this field blank and the daemon will be started from the "
"initialization scripts instead. You should then make sure the computer is "
"permanently connected to the Internet to avoid filling the log files."
msgstr ""
"Se deixa este campo baleiro, o servizo hase iniciar nos scripts de "
"inicialización. Nese caso, debería asegurarse de que o computador estea "
"permanentemente conectado a Internet para non encher os ficheiros de "
"rexistro."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"If the computer has multiple network interfaces connecting to the Internet "
"use a space-separated list of device names."
msgstr ""
"Se o computador ten varias interfaces de rede conectadas a Internet use unha "
"lista de nomes de interface de rede separada por comas."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid "Should clamd be notified after updates?"
msgstr "Debería avisarse a «clamd» tralas actualizacións?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"Please confirm whether clamd should be notified to reload the database after "
"successful updates."
msgstr ""
"Confirme se quere que se avise a «clamd» para que recargue a base de datos "
"despois dunha actualización con éxito."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"If you do not choose this option, clamd's database reloads will be notably "
"delayed (it performs this check every 6 hours by default), posing the risk "
"that a new virus may slip through even if the database is up to date. Do not "
"use this if you do not use clamd, as it will produce errors."
msgstr ""
"Se non escolle esta opción, as recargas da base de datos de «clamd» hanse "
"atrasar moito (por omisión fai esta comprobación cada 6 horas), o que ten o "
"risco de que un novo virus pase as comprobacións incluso se a base de datos "
"está actualizada. Non a escolla se non usa «clamd», xa que ha producir erros."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001 ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Handle the configuration file automatically?"
msgstr "Desexa xestionar o ficheiro de configuración automaticamente?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-base."
msgstr "Hai que configurar algunhas opcións para «clamav-base»."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid ""
"The ClamAV suite won't work if it isn't configured. If you do not configure "
"it automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamd.conf manually "
"or run 'dpkg-reconfigure clamav-base' later. In any case, manual changes in /"
"etc/clamav/clamd.conf will be respected."
msgstr ""
"O sistema ClamAV non ha funcionar se non está configurado. Se non o "
"configura automaticamente, ha ter que configurar /etc/clamav/clamd.conf a "
"man ou executar «dpkg-reconfigure clamav-base» despois. En calquera caso, "
"hanse respectar os cambios manuais en /etc/clamav/clamd.conf."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Socket type:"
msgstr "Tipo de socket:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Please choose the type of socket clamd will be listening on."
msgstr "Escolla o tipo de socket no que «clamd» ha escoitar."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid ""
"If you choose TCP, clamd can be accessed remotely. If you choose local UNIX "
"sockets, clamd can be accessed through a file. Local UNIX sockets are "
"recommended for security reasons."
msgstr ""
"Se escolle TCP, hase poder acceder de xeito remoto a «clamd». Se escolle "
"sockets UNIX locais, hase poder acceder a «clamd» mediante un ficheiro. "
"Recoméndanse os sockets UNIX locais por motivos de seguridade."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:4001
msgid "Local (UNIX) socket clamd will listen on:"
msgstr "Socket local (UNIX) no que «clamd» ha escoitar:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:5001
msgid "Gracefully handle left-over UNIX socket files?"
msgstr "Desexa xestionar correctamente os ficheiros de socket UNIX sobrantes?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:6001
msgid "Group owner of clamd local (UNIX) socket:"
msgstr "Grupo propietario do socket local (UNIX) de «clamd»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid "Creation mode for clamd local (UNIX) socket:"
msgstr "Modo de creación do socket local (UNIX) de «clamd»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "TCP port clamd will listen on:"
msgstr "Porto TCP no que «clamd» ha escoitar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid "IP address clamd will listen on:"
msgstr "Enderezo IP no que «clamd» ha escoitar:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid ""
"Enter \"any\" to listen on every IP address configured. If you want to "
"listen on a single address or host name, enter it here."
msgstr ""
"Introduza «any» para escoitar en todos os enderezos IP configurados. Se "
"quere escoitar nun só enderezo ou nome de servidor, introdúzao aquí."

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid "Mandatory numeric value"
msgstr "Valor numérico obrigatorio"

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid "This question requires a numeric answer."
msgstr "Esta pregunta precisa dunha resposta numérica."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "Do you want to enable mail scanning?"
msgstr "Desexa activar o exame do correo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
#| msgid ""
#| "This option enables scanning mail contents for viruses. You need this "
#| "option enabled if you want to use clamav-milter. It is recommended that "
#| "you use a separate unpacker to extract any MIME parts of email messages "
#| "if you want to scan email."
msgid ""
"This option enables scanning mail contents for viruses. You need this option "
"enabled if you want to use clamav-milter, or if you want to enable phishing "
"checks."
msgstr ""
"Esta opción activa o exame do contido dos correos á procura de virus. "
"Precisa activar esta opción se quere empregar «clamav-milter» ou se quere "
"activar a comprobación de phishing."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid "Do you want to enable archive scanning?"
msgstr "Desexa activar o exame de arquivos?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid ""
"If archive scanning is enabled, the daemon will extract archives such as "
"bz2, tar.gz, deb and many more, to check their contents for viruses."
msgstr ""
"De activar o exame de arquivos, o servizo ha extraer os arquivos tales como "
"bz2, tar.gz, deb e moitos máis, para explorar o seu contido na busca de "
"virus."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid ""
"For more information about what archives are supported, see /usr/share/doc/"
"clamav-docs/clamdoc.pdf or the manpage clamscan(5)."
msgstr ""
"Para obter máis información sobre os arquivos soportados, consulte "
"/usr/share/doc/"
"clamav-docs/clamdoc.pdf ou a páxina de manual clamscan(5)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001
msgid "Maximum stream length (unit Mb) allowed:"
msgstr "Lonxitude de fluxo máxima (en Mb) admitida:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001
msgid "You can set a limit on the stream length that can be scanned."
msgstr ""
"Pode estabelecer un límite na lonxitude dos fluxos que se poden examinar."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid "Maximum directory depth that will be allowed:"
msgstr "Profundidade máxima de directorio admitida:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid ""
"This value must be set if you want to allow the daemon to follow directory "
"symlinks."
msgstr ""
"Hase estabelecer este valor se quere que o servizo poida seguir ligazóns "
"simbólicas a directorios."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid "Entering '0' will disable this limit."
msgstr "Se introduce «0» o límite ha quedar desactivado."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Do you want the daemon to follow directory symlinks?"
msgstr "Desexa que o servizo siga ligazóns simbólicas a directorios?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:16001
msgid "Do you want the daemon to follow regular file symlinks?"
msgstr "Desexa que o servizo siga ligazóns simbólicas a ficheiros normais?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:17001
msgid "Timeout for stopping the thread-scanner (seconds):"
msgstr "Tempo límite para o explorador de fíos (segundos):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:17001
msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgstr "Se introduce «0» hase desactivar o límite de tempo."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid "Number of threads for the daemon:"
msgstr "Número de fíos para o servizo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:19001
msgid "Number of pending connections allowed:"
msgstr "Número de conexións pendentes permitidas:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:20001
msgid "Do you want to use the system logger?"
msgstr "Desexa empregar o sistema de rexistro do sistema?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:20001
msgid ""
"It is possible to log the daemon activity to the system logger. This can be "
"done independently of whether you want to log activity to a special file."
msgstr ""
"É posíbel rexistrar a actividade do servizo no sistema de rexistro do "
"sistema. Isto pódese facer tanto se quere como se non quere rexistrar a "
"actividade nun ficheiro especial."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid "Log file for clamav-daemon (enter none to disable):"
msgstr ""
"Ficheiro de rexistro para «clamav-daemon» (non introduza nada para "
"desactivar):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid "Do you want to log time information with each message?"
msgstr "Desexa rexistrar a hora con cada mensaxe?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Delay in seconds between daemon self checks:"
msgstr "Retardo en segundos entre as comprobacións automáticas do servizo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid ""
"During the SelfCheck the daemon checks if it needs to reload the virus "
"database. It also tries to repair problems caused by bugs in the daemon, "
"(that is, in some cases it's able to repair broken data structures)."
msgstr ""
"Durante a autocomprobación, o servizo comproba se ten que recargar a base de "
"datos de virus. Tamén tenta arranxar os problemas causados por erros no "
"servizo (é dicir, nalgúns casos pode reparar estruturas de datos rotas)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:24001
msgid "User to run clamav-daemon as:"
msgstr "Usuario co que executar «clamav-daemon»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:24001
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to use "
"clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. Please "
"see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Recoméndase executar os programas de ClamAV como un usuario sen privilexios. "
"Isto ha funcionar coa maioría dos MTA cuns pequenos axustes, pero se quere "
"empregar «clamd» para facer exames do sistema de ficheiros, probabelmente "
"sexa "
"inevitábel executalos como administrador. Consulte o ficheiro README.Debian "
"no paquete «clamav-base» para ter máis detalles."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:25001
msgid "Groups for clamav-daemon (space-separated):"
msgstr "Grupos para «clamav-daemon» (separados por espazos):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:25001
msgid "Please enter any extra groups for clamd."
msgstr "Introduza os grupos extra para «clamd», se hai algún."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:25001
msgid ""
"By default, clamd runs as a non-privileged user. If you need clamd to be "
"able to access files owned by another user (e.g., in combination with an "
"MTA), then you will need to add clamd to the group for that piece of "
"software. Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Por omisión, «clamd» execútase cun usuario sen privilexios. Se «clamd» ten "
"que "
"poder acceder a ficheiros que pertenzan a outro usuario (por ex., en "
"combinación cun MTA), ha ter que engadir a «clamd» ao grupo dese programa. "
"Consulte o ficheiro README.Debian no paquete «clamav-base» para ter máis "
"detalles."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:26001
#| msgid "Do you want to log time information with each message?"
msgid "Do you want to load bytecode from the database?"
msgstr "Desexa cargar bytecode desde a base de datos?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-base.templates:27001
msgid "TrustSigned"
msgstr "Confiar na signatura"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-base.templates:27001
msgid "Paranoid"
msgstr "Paranoico"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:27002
msgid "Security level to apply to the bytecode:"
msgstr "Nivel de seguridade a aplicar ao bytecode:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:27002
msgid ""
" - TrustSigned : trust bytecode loaded from signed virus database files,\n"
"         but insert runtime safety checks for bytecode loaded\n"
"         from unsigned sources\n"
" - Paranoid  : always insert runtime checks"
msgstr ""
" - Confiar na sinatura : confiar no bytecode cargado de ficheiros de bases "
"de\n"
"             datos asinados, pero introducir comprobacións de\n"
"             seguridade en tempo de execución para o bytecode "
"cargado\n"
"             de fontes sen asinar\n"
" - Paranoico      : introducir comprobacións de seguridade en tempo de\n"
"             execución sempre"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:28001
msgid "Bytecode execution timeout in miliseconds:"
msgstr "Tempo límite para a execución do bytecode en milisegundos:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-milter."
msgstr "Hai que configurar algunhas opcións para «clamav-milter»."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
msgid ""
"It won't work if it isn't configured. If you do not configure it "
"automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamav-milter.conf "
"manually or run \"dpkg-reconfigure clamav-milter\" later. In any case, "
"manual changes in /etc/clamav/clamav-milter.conf will be respected."
msgstr ""
"O sistema ClamAV non ha funcionar se non está configurado. Se non o "
"configura automaticamente, ha ter que configurar /etc/clamav/clamd-milter."
"conf á man ou executar «dpkg-reconfigure clamav-milter» despois. En calquera "
"caso, hanse respectar os cambios manuais en /etc/clamav/clamd-milter.conf."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid "Communication interface with Sendmail:"
msgstr "Interface de comunicación con «Sendmail»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid ""
"Please choose the method that should be used by clamav-milter to communicate "
"with Sendmail. The following formats can be used:\n"
" - Unix domain socket: [[unix|local]:]/path/to/file\n"
" - IPv4 socket    : inet:port@[hostname|ip-address]\n"
" - IPv6 socket    : inet6:port@[hostname|ip-address]"
msgstr ""
"Escolla o método que debe empregar «clamav-milter» para comunicarse con "
"«Sendmail». Pode empregar os seguintes formatos:\n"
" - Socket de dominio Unix: [[unix|local]:]/ruta/ao/ficheiro\n"
" - Socket IPv4   : inet:porto@[maquina|enderezo-ip]\n"
" - Socket IPv6   : inet6:porto@[máquina|enderezo-ip]"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:4001
msgid "Remove stale socket after unclean shutdown?"
msgstr "Desexa elimininar os sockets residuais tras un peche non limpo?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
#| msgid "Groups for clamav-milter (space-separated):"
msgid "Group owner of clamav-milter local (UNIX) socket:"
msgstr "Grupo propietario do socket local (UNIX) de «clamav-milter»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
msgid "Creation mode for clamav-milter local (UNIX) socket:"
msgstr "Modo de creación do socket local (UNIX) de «clamav-milter»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid "User to run clamav-milter as:"
msgstr "Usuario co que executar «clamav-milter»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking."
msgstr ""
"Recoméndase executar os programas de ClamAV como un usuario sen privilexios. "
"Isto ha funcionar coa maioría dos MTA cuns pequenos axustes."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001 ../clamav-milter.templates:8001
msgid "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Consulte o ficheiro README.Debian no paquete «clamav-base» para obter máis "
"detalles."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:8001
msgid "Groups for clamav-milter (space-separated):"
msgstr "Grupos para «clamav-milter» (separados por espazos):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:8001
msgid ""
"By default, clamav-milter runs as a non-privileged user. If you need clamav-"
"milter to be able to access files owned by another user (for instance when "
"it is used in combination with an MTA), the user running clamav-milter need "
"to be added to the relevant group(s)."
msgstr ""
"Por omisión, «clamav-milter» execútase cun usuario sen privilexios. Se ten "
"que "
"poder acceder a ficheiros que pertenzan a outro usuario (por ex., en "
"combinación cun MTA), ha ter que engadir a «clamav-milter» aos grupos "
"correspondentes."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "Wait timeout for data coming from clamd:"
msgstr "Tempo límite de espera polos datos procedentes de «clamd»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid ""
"Please enter the delay (in seconds) before clamav-milter times out when it "
"is waiting for incoming data from clamd."
msgstr ""
"Indique o retardo (en segundos) antes de que «clamav-milter» esgote o tempo "
"límite cando estea a agardar por datos procedentes de «clamd»."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "Choosing \"0\" will disable this timeout."
msgstr "Se escolle «0» hase desactivar este límite de tempo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
msgid "Should clamav-milter stay in foreground (not forking)?"
msgstr "Debe «clamav-milter» ficar no primeiro plano (non facer fork)?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid "Chroot to directory:"
msgstr "Facer chroot ao directorio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid ""
"Clamav-milter can run in a chroot jail. It will enter it after reading the "
"configuration file and before dropping root privileges."
msgstr ""
"«Clamav-milter» pode executarse nunha gaiola chroot. Entrará nela tras ler o "
"ficheiro de configuración e antes de renunciar aos privilexios de root."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid "If this field is left empty, no chrooting will occur."
msgstr "Se deixa este campo en branco, non se fará chroot."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid "PID file:"
msgstr "Ficheiro de PID:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid ""
"Please specify the process identifier file location for clamav-milter's "
"listening daemon (main thread)."
msgstr ""
"Indique a localización do ficheiro de identificación do proceso do servizo "
"de "
"escoita de «clamav-milter» (o fío principal)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "Temporary directory path:"
msgstr "Ruta ao directorio temporal:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
#| msgid ""
#| "Please specify the directory for clamav-milter's temporary files. If "
#| "unset, $TMPDIR and $TEMP will be honored."
msgid ""
"Please specify the directory for clamav-milter's files that are temporarily "
"buffered for scanning. If unset, $TMPDIR and $TEMP will be honored."
msgstr ""
"Indique o directorio para os ficheiros temporais de «clamav-milter» que son "
"temporalmente gardados para examinar. Se non o fai, usaranse os valores de "
"$TMPDIR e $TEMP."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid "Clamd socket to connect to for scanning:"
msgstr "Socket de «clamd» ao que conectar para os exames:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Please specify the socket to use to connect to the ClamAV daemon for "
"scanning purposes. Possible choices are:\n"
" - a local unix socket using an absolute path, in \"unix:path\" format\n"
"  (for example: unix:/var/run/clamd/clamd.socket);\n"
" - a local or remote TCP socket in \"tcp:host:port\" format (for example:\n"
"  tcp:192.168.0.1). The \"host\" value can be either a hostname or an IP\n"
"  address, and the \"port\" is only required for IPv6 addresses,\n"
"  defaulting to 3310 otherwise."
msgstr ""
"Indique o socket a empregar para conectar co servizo de exames de ClamAV. As "
"opcións posíbeis son:\n"
" - un socket local de unix cunha ruta absoluta, no formato «unix:path»\n"
"  (por ex.: unix:/var/run/clamd/clamd.socket),\n"
" - un socket TCP local ou remoto no formato «tcp:máquina:porto» (por \n"
"  ex.: tcp:192.168.1.1). O valor da «máquina» pode ser ou un nome de\n"
"  máquina ou un enderezo IP, e o «porto» só é obrigatorio para enderezos\n"
"  IPv6, noutro caso terá o valor predeterminado de 3310."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"You may specify multiple choices, separated by spaces. In such case, the "
"clamd servers will be selected in a round-robin fashion."
msgstr ""
"Pode indicar varias opcións, separadas por espazos. Neste caso escolleránse "
"os servidores de «clamd» ao estilo round-robin."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Hosts excluded from scanning:"
msgstr "Máquinas excluídas do exame:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid ""
"Please specify, in CIDR notation (host(name)/mask), the hosts for which no "
"scanning should be performed on incoming mail. Multiple entries should be "
"separated by spaces. The \"local\" shortcut can be used to specify locally-"
"originated (non-SMTP) email."
msgstr ""
"Indique, coa notación CIDR (máquina(nome)/máscara), as máquinas nas que non "
"se deben examinar o correo entrante. Se pon varias debe separalas por "
"espazos. Pode empregar o atallo «local» para especificar correo orixinado "
"localmente (non por SMTP)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "If this field is left empty, all incoming mail will be scanned."
msgstr "Se deixa este campo en branco, examinarase todo o correo entrante."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Mail addresses whitelist:"
msgstr "Lista branca de enderezos de correo:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid ""
"Please specify the path to a whitelist file, listing email addresses that "
"should cause scanning to be bypassed."
msgstr ""
"Indique a ruta a un ficheiro de lista branca, que contén enderezos de correo "
"electrónico que deben facer que se omita o exame."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid ""
"Each line in this file should be a POSIX regular expression; lines starting "
"with \"#\", \":\" or \"!\" will be ignored as comments."
msgstr ""
"Cada liña deste ficheiro deberá ser unha expresión regular POSIX, onde as "
"liñas que comecen por #, : ou ! serán ignoradas como comentarios."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16001
msgid ""
"Lines may start with \"From:\" (with no space after the colon) to make the "
"whitelisting apply to matching sender addresses; otherwise, or with a \"To:"
"\" prefix, it affects recipient addresses."
msgstr ""
"Pode comezar liñas con «From:» (sen espazo tras os dous puntos) para que a "
"lista branca se aplique a casar os enderezos dos remitentes. En caso "
"contrario, "
"ou cun prefixo «To:», afectará ao enderezo do destinatario."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001 ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Accept"
msgstr "Aceptar"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001 ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Reject"
msgstr "Rexeitar"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001 ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Defer"
msgstr "Demorar"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Blackhole"
msgstr "Furado negro"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Quarantine"
msgstr "Corentena"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17002
msgid "Action to perform on infected messages:"
msgstr "Acción a realizar coas mensaxes infectadas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17002
msgid "Please choose the action to perform on \"infected\" messages:"
msgstr "Escolla a acción a realizar coas mensaxes «infectadas»:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17002
msgid ""
" - Accept  : accept the message for delivery;\n"
" - Reject  : immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer   : return a temporary failure message (4xx);\n"
" - Blackhole : accept the message then drop it;\n"
" - Quarantine: accept the message then quarantine it. With\n"
"        Sendmail, the quarantine queue can be examined\n"
"        with \"mailq -qQ\". With Postfix, such mails are placed\n"
"        on hold."
msgstr ""
" - Aceptar   : acepta que a mensaxe sexa enviada,\n"
" - Rexeitar  : rexeita inmediatamente o envío (cun erro 5xx),\n"
" - Demorar   : devolve unha mensaxe de fallo temporal (4xx),\n"
" - Furado negro: acepta a mensaxe e logo elimínaa,\n"
" - Corentena  : acepta a mensaxe e logo pona en corentena. Con\n"
"        «Sendmail», a fila da cuarentena pode examinarse\n"
"        mediante «mailq -qQ». Con «Postfix», estes correos\n"
"        póñense en espera."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18002
msgid "Action to perform on error conditions:"
msgstr "Acción a realizar en condicións de erro:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18002
msgid ""
"Please choose the action to perform on errors such as failure to allocate "
"data structures, no scanners available, network timeouts, unknown scanner "
"replies...:"
msgstr ""
"Escolla a acción a realizar cando hai erros tales como un fallo ao asignar "
"estruturas de datos, que non haxa escáneres dispoñíbeis, esgotamentos de "
"tempos límite da rede, respostas descoñecidas dos escáneres, …:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18002
msgid ""
" - Accept: accept the message for delivery;\n"
" - Reject: immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer : return a temporary failure message (4xx)."
msgstr ""
" - Aceptar : acepta o envío da mensaxe,\n"
" - Rexeitar: rexeita inmediatamente a mensaxe (cun erro 5xx),\n"
" - Demorar : devolve unha mensaxe de fallo temporal (4xx)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid "Specific rejection reason for infected messages:"
msgstr "Causa específica do rexeite das mensaxes infectadas:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid ""
"Please specify the rejection reason that will be included in reject mails."
msgstr "Indique a causa do rexeite para incluíla nos correos de recusación:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid "This option is only useful together with \"OnInfected Reject\"."
msgstr "Esta opción só é útil xunto con «OnInfected Reject»."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
#, no-c-format
msgid "The \"%v\" string may be used to include the virus name."
msgstr "A cadea «%v» pode utilizarse para incluír o nome do virus."

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Replace"
msgstr "Substituír"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Yes"
msgstr "Si"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "No"
msgstr "Non"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Add"
msgstr "Engadir"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20002
msgid "Add headers to processed messages?"
msgstr "Desexa engadir cabeceiras ás mensaxes procesadas?"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20002
msgid ""
"If you choose this option, \"X-Virus-Scanned\" and \"X-Virus-Status\" "
"headers will be attached to each processed message, possibly replacing "
"existing similar headers."
msgstr ""
"Se escolle esta opción, engadiranse as cabeceiras «X-Virus-Scanned» e «X-"
"Virus-Status» a cada mensaxe procesada, posibelmente substituíndo cabeceiras "
"xa existentes semellantes."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid "Log file for clamav-milter:"
msgstr "Ficheiro de rexistro de «clamav-milter»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
#| msgid ""
#| "Specify the full path to the clamav-milter log file, which must be "
#| "writable for the clamav daemon."
msgid ""
"Specify the full path to the clamav-milter log file, which must be writable "
"for the clamav daemon. Enter none to disable."
msgstr ""
"Indique a ruta completa ao ficheiro de rexistro de «clamav-milter», onde "
"debe "
"poder escribir o servizo clamav. Deixe en branco para desactivar."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid "Logging via syslog is configured independently of this setting."
msgstr ""
"O rexistro mediante «syslog» configúrase independentemente de este parámetro."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:22001
msgid "Disable log file locking?"
msgstr "Desexa desactivar o bloqueo do ficheiro de rexistro?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:22001
msgid ""
"By default the log file is locked for writing. The lock protects against "
"running clamav-milter multiple times. This option disables log file locking."
msgstr ""
"Por omisión bloquéase o ficheiro de rexistro para a escritura. Este bloqueo "
"evita que se execute «clamav-milter» varias veces. Esta opción desactiva "
"este "
"bloqueo."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
msgid "Maximum size of the log file (MB):"
msgstr "Tamaño máximo do ficheiro de rexistro (MB):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
msgid ""
"Please specify the maximum size for the log file. Using \"0\" will allow "
"that file to grow indefinitely."
msgstr ""
"Indique o tamaño máximo do ficheiro de rexistro. Se emprega «0» permitirá "
"que o ficheiro medre indefinidamente."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
msgid "Log time with each message?"
msgstr "Desexa rexistrar a hora con cada mensaxe?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:25001
msgid "Use system logger?"
msgstr "Desexa empregar o sistema de rexistro do sistema?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:25001
msgid ""
"Please choose whether you want to use the system logger (syslog). This "
"option can be used along with logging in a dedicated file."
msgstr ""
"Indique se desexa empregar o sistema de rexistro do sistema (syslog). Esta "
"opción pode empregarse xunto co rexistro nun ficheiro adicado."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Type of syslog messages:"
msgstr "Tipo de mensaxes de «syslog»:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid ""
"Please choose the type of syslog messages as detailed in the system logger's "
"documentation."
msgstr ""
"Escolla o tipo de mensaxes de «syslog» como se detalla na documentación do "
"sistema de rexistro do sistema."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid "Enable verbose logging?"
msgstr "Desexa activar o rexistro detallado?"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:28001 ../clamav-milter.templates:29001
msgid "Off"
msgstr "Desactivado"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:28001 ../clamav-milter.templates:29001
msgid "Basic"
msgstr "Básico"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:28001 ../clamav-milter.templates:29001
msgid "Full"
msgstr "Completo"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:28002
msgid "Information to log on infected messages:"
msgstr "Información a rexistrar ao aparecer mensaxes infectadas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:28002
msgid ""
"Please choose the level of information that will be logged when infected "
"messages are found:\n"
" - Off : no logging;\n"
" - Basic: minimal information;\n"
" - Full : verbose information."
msgstr ""
"Escolla o nivel de información que se rexistrará cando se atopen mensaxes "
"infectadas:\n"
" - Desactivado: non se rexistrará,\n"
" - Básico   : información mínima,\n"
" - Completo  : información detallada."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:29002
#| msgid "Information to log on infected messages:"
msgid "Information to log if no threat is found:"
msgstr "Información a rexistrar se non se atopan ameazas:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:29002
#| msgid ""
#| "Please choose the level of information that will be logged when infected "
#| "messages are found:\n"
#| " - Off : no logging;\n"
#| " - Basic: minimal information;\n"
#| " - Full : verbose information."
msgid ""
"Please choose the level of information that will be logged when no threat is "
"found in a scanned message (this is useful in debugging but drastically "
"increases the log size):\n"
" - Off : no logging;\n"
" - Basic: minimal information;\n"
" - Full : verbose information."
msgstr ""
"Escolla o nivel de información que se rexistrará cando non se atopen ameazas "
"nunha mensaxe examinada (isto é útil para depurar erros, pero incrementa "
"esaxeradamente o tamaño do rexistro:\n"
" - Desactivado: non se rexistrará,\n"
" - Básico   : información mínima,\n"
" - Completo  : información detallada."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:30001
msgid "Size limit for scanned messages (MB):"
msgstr "Límite de tamaño das mensaxes examinadas (MB):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:30001
msgid ""
"Please specify the maximum size for scanned messages. Messages bigger than "
"this limit will not be scanned."
msgstr ""
"Indique o tamaño máximo das mensaxes examinadas. As mensaxes maiores que "
"este límite non se examinarán."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:30001
msgid ""
"You should check that this value is lower than the value of \"StreamMaxLength"
"\" in the clamd.conf file."
msgstr ""
"Debería verificar que este valor é menor que o de «StreamMaxLength» no "
"ficheiro clamd.conf."

#, fuzzy
#~ msgid "Set to a value of '0' to disable the timeout."
#~ msgstr "Se introduce \"0\" hase desactivar o límite de tempo."

#, fuzzy
#~ msgid "Value of 0 disables the limit."
#~ msgstr "Se introduce \"0\" o límite ha quedar desactivado."

#~ msgid "Do you want to enable RAR archive scanning?"
#~ msgstr "¿Quere activar a exploración de arquivos RAR?"

#~ msgid ""
#~ "This enables the builtin RAR archiver. Use with caution, as the RAR code "
#~ "may have memory leaks. Clamscan can also use external RAR programs, such "
#~ "as unrar, although clamd does not."
#~ msgstr ""
#~ "Isto activa o arquivador RAR incorporado. Emprégueo con coidado, xa que o "
#~ "código de RAR pode ter perdas de memoria. Clamscan tamén pode empregar "
#~ "programas RAR externos, tales coma unrar, aínda que clamd non."

#~ msgid "Limit on the Archive recursion:"
#~ msgstr "Límite na recursión de arquivos:"

#~ msgid ""
#~ "This setting places a limit on recursion within archives, for example, a "
#~ "tar file that is also gzipped."
#~ msgstr ""
#~ "Esta configuración pon un límite na recursión dentro dos arquivos; por "
#~ "exemplo, un ficheiro tar que tamén está comprimido con gzip."

#~ msgid "Limit on Archive compression:"
#~ msgstr "Límite na compresión de arquivos:"

#~ msgid ""
#~ "This setting places a limit on compression within archives, to guard "
#~ "against archive bombs (small files that expand to massive ones, a form of "
#~ "Denial of Service attack). However, this limit may be too low for some "
#~ "settings."
#~ msgstr ""
#~ "Esta configuración pon un límite na compresión dentro dos arquivos, para "
#~ "evitar bombas de arquivos (ficheiros pequenos que se expanden para crear "
#~ "ficheiros enormes, unha forma de ataque de denegación de servizo). "
#~ "Nembargantes, este límite pode ser pequeno de máis para algunhas "
#~ "circunstancias."

#~ msgid "Limit for the maximum number of files in an archive:"
#~ msgstr "Límite para o número máximo de ficheiros nun arquivo:"

#~ msgid "Largest file size in Mb you will scan inside archives:"
#~ msgstr ""
#~ "Tamaño máximo de ficheiro en Mb que pode explorar dentro dos arquivos:"

#~| msgid "The use of mirrors.txt is no longer supported"
#~ msgid "Use of mirrors.txt no longer supported"
#~ msgstr "Xa non se soporta o emprego de mirrors.txt"

#~| msgid ""
#~| "During the transition to handling its mirror database through DNS, the "
#~| "clamav team dropped support for the 'mirrors.txt' config file."
#~ msgid ""
#~ "During the transition to handling its mirror database through DNS, the "
#~ "ClamAV team dropped support for the 'mirrors.txt' configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Durante a transición ao manexo da base de datos de réplicas mediante DNS, "
#~ "o equipo de ClamAV eliminou o soporte do ficheiro de configuración "
#~ "\"mirrors.txt\"."

#~| msgid ""
#~| "If you have entered additional mirrors there, your file will be backed "
#~| "up as /var/lib/clamav/mirrors.txt.BACKUP."
#~ msgid ""
#~ "If additional mirrors are mentioned there, this file will be backed up "
#~ "as /var/lib/clamav/mirrors.txt.BACKUP."
#~ msgstr ""
#~ "Se se indican aí réplicas adicionais, ese ficheiro hase copiar a /var/lib/"
#~ "clamav/mirrors.txt.BACKUP."

#~| msgid ""
#~| "If your file was modified, your old mirrors (which may be way too many) "
#~| "will be added to the new /etc/clamav/freshclam.conf configuration file, "
#~| "using the DatabaseMirror keyword. Please examine freshclam.conf "
#~| "carefully after the update is through."
#~ msgid ""
#~ "If the file was modified, old mirrors (which may be way too many) will be "
#~ "added to the new /etc/clamav/freshclam.conf configuration file, using the "
#~ "DatabaseMirror keyword. Please examine freshclam.conf carefully after the "
#~ "update completes."
#~ msgstr ""
#~ "Se se modificou o ficheiro, as réplicas antigas (que poden ser "
#~ "demasiadas) hanse engadir ao novo ficheiro de configuración /etc/clamav/"
#~ "freshclam.conf empregando a clave DatabaseMirror. Examine o ficheiro "
#~ "freshclam.conf con coidado despois da actualización."

#~| msgid "Clamav sockets and pids now in /var/run/clamav"
#~ msgid "ClamAV sockets and PID files now in /var/run/clamav"
#~ msgstr "Os sockets e ficheiros PID de ClamAV agora están en /var/run/clamav"

#~| msgid ""
#~| "ClamAV now runs as the non-priviledged user clamav by default. If your "
#~| "previous configuration relied on a socket or pid in /var/run, clam will "
#~| "not start after this upgrade. Please run dpkg-reconfigure clamav-base, "
#~| "and when asked about the socket, please change its location to /var/run/"
#~| "clamav/, and update the configuration of any software that uses this "
#~| "socket (e.g., exim, amavis)."
#~ msgid ""
#~ "ClamAV now runs as the non-privileged user clamav by default. If the "
#~ "previous configuration relied on a socket or pid in /var/run, clam will "
#~ "not start after this upgrade. Please run 'dpkg-reconfigure clamav-base', "
#~ "and when asked about the socket, change its location to /var/run/clamav/, "
#~ "and update the configuration of any software that uses this socket (e.g., "
#~ "Exim, AMaVis)."
#~ msgstr ""
#~ "Agora ClamAV execútase por defecto co usuario sen privilexios \"clamav\". "
#~ "Se a configuración anterior dependía dun socket ou pid de /var/run, clam "
#~ "non se ha iniciar trala actualización. Execute \"dpkg-reconfigure clamav-"
#~ "base\", e cando se lle pregunte polo socket, cambie a súa ubicación a /"
#~ "var/run/clamav/ e actualice a configuración do software que empregue este "
#~ "socket (p.ex., Exim, AMaVis)."

#~ msgid "daemon, ifup.d, cron, manual"
#~ msgstr "servizo, ifup.d, cron, manual"

#~ msgid ""
#~ "If you don't know what network interface you use to connect to the "
#~ "internet leave this field blank and the daemon will be started from the "
#~ "init scripts instead."
#~ msgstr ""
#~ "Se non sabe que interface de rede emprega para se conectar a Internet, "
#~ "deixe este campo en branco e o servizo hase iniciar desde os scripts de "
#~ "inicio."

#~ msgid ""
#~ "If you do leave it blank make sure the computer is connected to the "
#~ "internet at all times or your logs will be really hard to interpret."
#~ msgstr ""
#~ "Se o deixa en branco asegúrese de que o ordenador estea sempre conectado "
#~ "a Internet ou os seus rexistros han ser difíciles de interpretar."

#~ msgid "Example: eth0"
#~ msgstr "Exemplo: eth0"

#~ msgid "A numeric value is mandatory"
#~ msgstr "É obrigatorio un valor numérico"

#~ msgid "A non numerical answer to this question cannot be understood."
#~ msgstr "Non se pode entender unha resposta non numérica a esta pregunta."

#~ msgid ""
#~ "You need to answer this question if you want to allow the daemon to "
#~ "follow directory symlinks. The value 0 disables maximal directory depth "
#~ "limit."
#~ msgstr ""
#~ "Ten que respostar a esta pregunta se quere permitirlle ao servizo seguir "
#~ "ligazóns simbólicas a directorios. O valor 0 desactiva o límite de "
#~ "profundidade máxima de directorio."

Reply to: