[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#573053: debconf: [l10n] Updated Finnish translationPackage: debconf
Version: 1.5.28
Severity: wishlist
Tags: patch, l10n

Here is the updated Finnish translation.

# Finnish translation of debconf
# Copyright (C) 2001 Jaakko Kangasharju
# Jaakko Kangasharju <ashar@iki.fi>, 2001.
# Tommi Vainikainen, 2004-2005, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debconf 1.0.00\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-19 19:52-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-08 16:53+0200\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:76
#, perl-format
msgid "falling back to frontend: %s"
msgstr "siirryn vaihtoehtoiseen liittymään: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:84
#, perl-format
msgid "unable to initialize frontend: %s"
msgstr "liittymän alustus epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/AutoSelect.pm:90
#, perl-format
msgid "Unable to start a frontend: %s"
msgstr "Liittymän käynnistys epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/Config.pm:130
msgid "Config database not specified in config file."
msgstr "Asetustietokantaa ei ole määritelty asetustiedostossa."

#: ../Debconf/Config.pm:134
msgid "Template database not specified in config file."
msgstr "Kyselypohjatietokantaa ei ole määritelty asetustiedostossa."

#: ../Debconf/Config.pm:139
msgid ""
"The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please "
"remove them."
msgstr ""
"Sigils- ja Smileys-valintoja ei enää käytetä asetustiedostossa. Voit poistaa "
"ne."

#: ../Debconf/Config.pm:153
#, perl-format
msgid "Problem setting up the database defined by stanza %s of %s."
msgstr ""
"Ongelma laitettaessa säkeistön %s/%s määrittämää tietokantaa käyttökuntoon."

#: ../Debconf/Config.pm:228
msgid ""
" -f, --frontend\t\tSpecify debconf frontend to use.\n"
" -p, --priority\t\tSpecify minimum priority question to show.\n"
"    --terse\t\t\tEnable terse mode.\n"
msgstr ""
" -f, --frontend\t\tMääritä käytettävä debconf-edusta.\n"
" -p, --priority\t\tMääritä näytettävien kysymysten\n"
"\t\t\t\tminimiprioriteetti.\n"
"    --terse\t\t\tOta lyhytsanainen tila käyttöön.\n"

#: ../Debconf/Config.pm:308
#, perl-format
msgid "Ignoring invalid priority \"%s\""
msgstr "Ohitetaan virheellinen prioriteetti \"%s\""

#: ../Debconf/Config.pm:309
#, perl-format
msgid "Valid priorities are: %s"
msgstr "Kelvolliset prioriteetit ovat: %s"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31
#: ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
msgid "Choices"
msgstr "Valinnat"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:36
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:59
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:28
msgid "yes"
msgstr "kyllä"

#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:39
#: ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:62
#: ../Debconf/Element/Teletype/Boolean.pm:29
msgid "no"
msgstr "ei"

#: ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:32
msgid ""
"(Enter zero or more items separated by a comma followed by a space (', ').)"
msgstr ""
"(Syötä nolla tai useampia pilkulla ja välilyönnillä (', ') erotettuja "
"arvoja.)"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:182
msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"

#: ../Debconf/Element/Gnome.pm:184
msgid "Help"
msgstr "Ohje"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:39
msgid ""
"Debconf was not configured to display this error message, so it mailed it to "
"you."
msgstr ""
"Tämä ilmoitus postitettiin, koska debconf on asetettu olemaan näyttämättä "
"sitä."

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:63
msgid "Debconf"
msgstr "Debconf"

#: ../Debconf/Element/Noninteractive/Error.pm:86
#, perl-format
msgid "Debconf, running at %s"
msgstr "Debconf koneella %s"

#: ../Debconf/Element/Select.pm:95 ../Debconf/Element/Select.pm:110
#, perl-format
msgid ""
"Input value, \"%s\" not found in C choices! This should never happen. "
"Perhaps the templates were incorrectly localized."
msgstr ""
"Arvoa \"%s\" ei löytynyt C-valinnoista! Näin ei pitäisi koskaan käydä. "
"Kyselypohjien paikallistamisessa saattaa olla vikaa."

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:27
msgid "none of the above"
msgstr "ei mikään edellisistä"

#: ../Debconf/Element/Teletype/Multiselect.pm:47
msgid "Enter the items you want to select, separated by spaces."
msgstr "Syötä haluamasi vaihtoehdot välilyönneillä erotettuina."

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:140
#, perl-format
msgid "Unable to load Debconf::Element::%s. Failed because: %s"
msgstr "Debconf::Element::%s:n lataus epäonnistui: %s"

#: ../Debconf/FrontEnd.pm:333
#, perl-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "%s:n asetusten säätö"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:52
msgid "TERM is not set, so the dialog frontend is not usable."
msgstr "Dialog-liittymä ei ole käytettävissä, koska TERM ei ole asetettu."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:55
msgid "Dialog frontend is incompatible with emacs shell buffers"
msgstr "Dialog-liittymää ei voi käyttää emacsin komentotulkkiympäristössä"

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:58
msgid ""
"Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or "
"without a controlling terminal."
msgstr ""
"Dialog-liittymä ei toimi tyhmällä päätteellä, emacsin "
"komentotulkkiympäristössä tai ohjaavan päätteen puuttuessa."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:104
msgid ""
"No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend "
"cannot be used."
msgstr ""
"Ei käyttökelpoista dialog:n kaltaista ohjelmaa asennettuna, joten dialog-"
"pohjaista liittymää ei voi käyttää."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:111
msgid ""
"Dialog frontend requires a screen at least 13 lines tall and 31 columns wide."
msgstr ""
"Dialog-liittymä tarvitsee vähintään 13 riviä pitkän ja 31 saraketta leveän "
"ruudun."

#: ../Debconf/FrontEnd/Dialog.pm:280
msgid "Package configuration"
msgstr "Paketin asetukset"

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:94
msgid ""
"You are using the editor-based debconf frontend to configure your system. "
"See the end of this document for detailed instructions."
msgstr ""
"Käytät debconfin editori-liittymää järjestelmäsi asetusten säätöön. Katso "
"yksityiskohtaiset ohjeet tämän tiedoston lopusta."

#: ../Debconf/FrontEnd/Editor.pm:111
msgid ""
"The editor-based debconf frontend presents you with one or more text files "
"to edit. This is one such text file. If you are familiar with standard unix "
"configuration files, this file will look familiar to you -- it contains "
"comments interspersed with configuration items. Edit the file, changing any "
"items as necessary, and then save it and exit. At that point, debconf will "
"read the edited file, and use the values you entered to configure the system."
msgstr ""
"Debconfin editori-liittymä antaa sinulle käsiteltäviksi yhden tai useampia "
"tekstitiedostoja, kuten tämän. Jos olet jo nähnyt unixin asetustiedostoja, "
"tämänkin tiedoston ulkonäkö on tuttu -- sisältönä on asetustietoja, joiden "
"lomassa on kommentteja. Muuta haluamiasi asetuksia, tallenna tiedosto ja "
"poistu, minkä jälkeen debconf lukee editoidun tiedoston ja säätää asetukset "
"syöttämiesi tietojen perusteella."

#: ../Debconf/FrontEnd/Gnome.pm:97 ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:85
#: ../Debconf/FrontEnd/Kde.pm:96
#, perl-format
msgid "Debconf on %s"
msgstr "Debconf @ %s"

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:47
msgid "This frontend requires a controlling tty."
msgstr "Tämä liittymä tarvitsee ohjaavan päätteen."

#: ../Debconf/FrontEnd/Readline.pm:58
msgid "Term::ReadLine::GNU is incompatable with emacs shell buffers."
msgstr ""
"Term::ReadLine::GNU ei ole yhteensopiva Emacsin komentotulkkipuskureihin."

#: ../Debconf/FrontEnd/Teletype.pm:96
msgid "More"
msgstr "Lisää"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:66
#, perl-format
msgid "Note: Debconf is running in web mode. Go to http://localhost:%i/";
msgstr ""
"Tiedotus: Debconf on seittiajossa. Mene osoitteeseen http://localhost:%i/";

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:166
msgid "Back"
msgstr "Takaisin"

#: ../Debconf/FrontEnd/Web.pm:168
msgid "Next"
msgstr "Seuraava"

#: ../Debconf/Template.pm:91
#, perl-format
msgid ""
"warning: possible database corruption. Will attempt to repair by adding back "
"missing question %s."
msgstr ""
"varoitus: mahdollinen tietokannan turmelus. Yritetään korjata lisäämällä "
"takaisin puuttuva kysymys %s."

#: ../Debconf/Template.pm:206
#, perl-format
msgid ""
"Template #%s in %s has a duplicate field \"%s\" with new value \"%s\". "
"Probably two templates are not properly separated by a lone newline.\n"
msgstr ""
"Kyselypohjassa #%s tiedostossa %s toistuu kenttä \"%s\" uudella arvolla \"%s"
"\". Mahdollisesti kahta eri pohjaa ei ole erotettu rivinvaihdolla "
"toisistaan.\n"

#: ../Debconf/Template.pm:231
#, perl-format
msgid "Unknown template field '%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr "Tuntematon kenttä \"%s\", säkeistössä #%s tiedostossa %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:257
#, perl-format
msgid "Template parse error near `%s', in stanza #%s of %s\n"
msgstr ""
"Kyselypohjan jäsennysvirhe lähellä \"%s\":a rivillä #%s tiedostossa %s\n"

#: ../Debconf/Template.pm:263
#, perl-format
msgid "Template #%s in %s does not contain a 'Template:' line\n"
msgstr "\"Template:\"-rivi puuttuu kyselypohjasta #%s tiedostossa %s\n"

#: ../dpkg-preconfigure:121
#, perl-format
msgid "must specify some debs to preconfigure"
msgstr "esiasetukseen on määritettävä paketteja"

#: ../dpkg-preconfigure:126
msgid "delaying package configuration, since apt-utils is not installed"
msgstr "pakettien esiasetusta ei tehdä, koska apt-utils:ia ei ole asennettu"

#: ../dpkg-preconfigure:133
#, perl-format
msgid "unable to re-open stdin: %s"
msgstr "vakiosyötteen uudelleenavaus epäonnistui: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:164 ../dpkg-preconfigure:176
#, perl-format
msgid "apt-extracttemplates failed: %s"
msgstr "apt-extracttemplates epäonnistui: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:168 ../dpkg-preconfigure:180
#, perl-format
msgid "Extracting templates from packages: %d%%"
msgstr "Puretaan malleja paketeteista: %d %%"

#: ../dpkg-preconfigure:190
msgid "Preconfiguring packages ...\n"
msgstr "Esiräätälöidään paketteja...\n"

#: ../dpkg-preconfigure:202
#, perl-format
msgid "template parse error: %s"
msgstr "kyselypohjan jäsennysvirhe: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:216
#, perl-format
msgid "debconf: can't chmod: %s"
msgstr "debconf: en voi muuttaa oikeuksia: %s"

#: ../dpkg-preconfigure:227
#, perl-format
msgid "%s failed to preconfigure, with exit status %s"
msgstr "%s:n esiasetus epäonnistui; paluukoodi oli %s"

#: ../dpkg-reconfigure:103
msgid ""
"Usage: dpkg-reconfigure [options] packages\n"
" -a, --all\t\t\tReconfigure all packages.\n"
" -u, --unseen-only\t\tShow only not yet seen questions.\n"
"    --default-priority\tUse default priority instead of low.\n"
"    --force\t\t\tForce reconfiguration of broken packages.\n"
"    --no-reload\t\tDo not reload templates. (Use with caution.)"
msgstr ""
"Käyttö: dpkg-reconfigure [VALITSIMET] paketit\n"
" -a, --all\t\t\tUudelleenkonfiguroi kaikki paketit.\n"
" -u, --unseen-only\t\tNäytä vain kysymykset, joita ei ole\n"
"\t\t\t\tvielä näytetty.\n"
"    --default-priority\tKäytä oletusprioriteettia matalan sijaan.\n"
"    --force\t\t\tPakota rikkinäisten pakettien\n"
"\t\t\t\tuudelleenkonfigurointi.\n"
"    --no-reload\t\tÄlä uudelleenlataa mallinteita. (Käytä varoen.)"

#: ../dpkg-reconfigure:117
#, perl-format
msgid "%s must be run as root"
msgstr "%s on ajettava root-oikeuksilla"

#: ../dpkg-reconfigure:150
msgid "please specify a package to reconfigure"
msgstr "tarvitsen käsiteltävän paketin nimen"

#: ../dpkg-reconfigure:171
#, perl-format
msgid "%s is not installed"
msgstr "%s ei ole täysin asennettu"

#: ../dpkg-reconfigure:175
#, perl-format
msgid "%s is broken or not fully installed"
msgstr "%s on rikki tai ei ole täysin asennettu"

#: ../dpkg-reconfigure:254
#, perl-format
msgid "Cannot read status file: %s"
msgstr "Tilatiedoston luku epäonnistui: %s"

#: ../debconf-communicate:53
msgid "Usage: debconf-communicate [options] [package]"
msgstr "Käyttö: debconf-communicate [VALITSIMET] [paketti]"

#: ../debconf-mergetemplate:14
msgid ""
"debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to "
"using po-debconf's po2debconf program."
msgstr ""
"debconf-mergetemplate: Tämä sovellus on vanhentunut. Kannattaa siirtyä "
"käyttämään po-debconf:n po2debconf-ohjelmaa."

#: ../debconf-mergetemplate:66
msgid "Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates"
msgstr ""
"Käyttö: debconf-mergetemplate [VALITSIMET] [templates.ll ...] templates"

#: ../debconf-mergetemplate:71
msgid ""
"\n"
"    --outdated\t\tMerge in even outdated translations.\n"
"\t--drop-old-templates\tDrop entire outdated templates."
msgstr ""
"\n"
"    --outdated\t\tLiitä myös vanhentuneet käännökset.\n"
"\t--drop-old-templates\tPudota kokonaan vanhentuneet mallit."

#: ../debconf-mergetemplate:119
#, perl-format
msgid "%s is missing"
msgstr "%s puuttuu"

#: ../debconf-mergetemplate:123
#, perl-format
msgid "%s is missing; dropping %s"
msgstr "%s puuttuu; jätetään %s"

#: ../debconf-mergetemplate:146
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s"
msgstr "%s on sekava tavusta %s: %s"

#: ../debconf-mergetemplate:151
#, perl-format
msgid "%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it"
msgstr "%s on sekava tavusta %s: %s; jätetään se"

#: ../debconf-mergetemplate:168
#, perl-format
msgid "%s is outdated"
msgstr "%s on päivittämättä"

#: ../debconf-mergetemplate:173
#, perl-format
msgid "%s is outdated; dropping whole template!"
msgstr "%s on päivittämättä; jätetään koko malli!"

#: ../debconf:95
msgid "Usage: debconf [options] command [args]"
msgstr "Käyttö: debconf [VALITSIMET] komento [argumentit]"

#: ../debconf:97
msgid ""
"\n"
" -o, --owner=package\t\tSet the package that owns the command."
msgstr ""
"\n"
" -o, --owner=paketti\t\tAseta paketti, joka omistaa komennon."

#~ msgid "Save (mail) Note"
#~ msgstr "Tallenna (postita) ilmoitus"

#~ msgid "Debconf was asked to save this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr "Debconf tallensi tämän ilmoituksen postittamalla sen sinulle."

#~ msgid "Information"
#~ msgstr "Tiedot"

#~ msgid "The note has been mailed."
#~ msgstr "Ilmoitus on lähetetty."

#~ msgid "Error"
#~ msgstr "Virhe"

#~ msgid "Unable to save note."
#~ msgstr "Ilmoituksen tallennus epäonnistui."

#~ msgid ""
#~ "Debconf was not configured to display this note, so it mailed it to you."
#~ msgstr ""
#~ "Tämä ilmoitus postitettiin, koska debconf on asetettu olemaan näyttämättä "
#~ "sitä."

#~ msgid "preconfiguring %s (%s)"
#~ msgstr "esiräätälöidään %s (%s)"
-- 
Tommi Vainikainen

Reply to: