[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#530273: strongswan: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: strongswan
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Jonathan, sorry for being a little late.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkoYKF0ACgkQejjRZhTfFSzIUACeLFf3sps0vfaE4YkIn1dZx/f5
+o8AnRW0qyx2rY7gaNxkVnAJGeJVwcmj
=LAOv
-----END PGP SIGNATURE-----
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the strongswan package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: strongswan\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: strongswan@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-11 22:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-23 19:32+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "earliest"
msgstr "mahdollisimman aikaisin"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "after NFS"
msgstr "NFS:n jälkeen"

#. Type: select
#. Choices
#: ../strongswan-starter.templates:2001
msgid "after PCMCIA"
msgstr "PCMCIA:n jälkeen"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2002
msgid "When to start strongSwan:"
msgstr "Koska strongSwan käynnistetään:"

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2002
msgid ""
"StrongSwan starts during system startup so that it can protect filesystems "
"that are automatically mounted."
msgstr ""
"StrongSwan käynnistetään järjestelmän käynnistyessä, jotta se voi suojella "
"automaattisesti liitettäviä levyjärjestelmiä."

#. Type: select
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:2002
msgid ""
" * earliest: if /usr is not mounted through NFS and you don't use a\n"
"  PCMCIA network card, it is best to start strongSwan as soon as\n"
"  possible, so that NFS mounts can be secured by IPSec;\n"
" * after NFS: recommended when /usr is mounted through NFS and no\n"
"  PCMCIA network card is used;\n"
" * after PCMCIA: recommended if the IPSec connection uses a PCMCIA\n"
"  network card or if it needs keys to be fetched from a locally running "
"DNS\n"
"  server with DNSSec support."
msgstr ""
"* mahdollisimman aikaisin: Jos hakemistoa /usr ei liitetä NFS:n avulla,\n"
" eikä käytössä ole PCMCIA-verkkokortteja, strongSwan kannattaa\n"
" käynnistää mahdollisimman aikaisin, jotta liitettävät NFS-järjestelmät\n"
" voidaan suojata IPSecillä.\n"
"* NFS:n jälkeen: suositeltava, kun käytössä ei ole PCMCIA-verkkokortteja\n"
" ja /usr liitetään NFS:n avulla.\n"
"* PCMCIA:n jälkeen: suositeltava, jos IPSec-yhteys käyttää\n"
" PCMCIA-verkkokorttia tai hakee avaimia paikalliselta DNS-palvelimelta\n"
" DNSSec-tuen avulla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid "Restart strongSwan now?"
msgstr "Käynnistetäänkö strongSwan uudelleen nyt?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"Restarting strongSwan is recommended, because if there is a security fix, it "
"will not be applied until the daemon restarts. However, this might close "
"existing connections and then bring them back up."
msgstr ""
"On suositeltavaa käynnistää strongSwan-taustaohjelma uudelleen, koska "
"mahdolliset tietoturvapäivitykset eivät tule käyttöön ennen tätä. Tämä "
"saattaa kuitenkin katkaista olemassa olevat yhteydet ja avata ne sitten "
"uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:3001
msgid ""
"If you don't restart strongSwan now, you should do so manually at the first "
"opportunity."
msgstr ""
"Jos et käynnistä strongSwania nyt uudelleen, tee se käsin mahdollisimman "
"pian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid "Start strongSwan's IKEv1 daemon?"
msgstr "Käynnistetäänkö strongSwanin IKEv1-taustaohjelma?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:4001
msgid ""
"The pluto daemon must be running to support version 1 of the Internet Key "
"Exchange protocol."
msgstr ""
"Internet Key Exchange -protokollan version 1 tuki vaatii, että "
"pluto-taustaohjelma on käynnissä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid "Start strongSwan's IKEv2 daemon?"
msgstr "Käynnistetäänkö strongSwanin IKEv2-taustaohjelma?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:5001
msgid ""
"The charon daemon must be running to support version 2 of the Internet Key "
"Exchange protocol."
msgstr ""
"Internet Key Exchange -protokollan version 2 tuki vaatii, että "
"charon-taustaohjelma on käynnissä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid "Create an RSA public/private keypair for this host?"
msgstr ""
"Luodaanko tälle koneelle julkisesta ja salaisesta avaimesta koostuva "
"RSA-avainpari?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid ""
"StrongSwan can use a Pre-Shared Key (PSK) or an RSA keypair to authenticate "
"IPSec connections to other hosts. RSA authentication is generally considered "
"more secure and is easier to administer. You can use PSK and RSA "
"authentication simultaneously."
msgstr ""
"StrongSwan voi käyttää ennalta vaihdettua avainta (Pre-Shared Key, PSK) tai "
"RSA-avainparia varmentaessaan IPSec-yhteyksiä toisiin koneisiin. "
"RSA-varmennusta pidetään yleisesti turvallisempana ja helpommin "
"ylläpidettävänä. PSK- ja RSA-varmennuksia voidaan käyttää yhtä aikaa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:6001
msgid ""
"If you do not want to create a new public/private keypair, you can choose to "
"use an existing one in the next step."
msgstr ""
"Jos et halua luoda uutta avainparia, voi valita olemassa olevan parin "
"seuraavassa vaiheessa."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid "Use an existing X.509 certificate for strongSwan?"
msgstr "Tulisiko strongSwanin käyttää olemassa olevaa X.509-varmennetiedostoa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:7001
msgid ""
"The required information can automatically be extracted from an existing "
"X.509 certificate with a matching RSA private key. Both parts can be in one "
"file, if it is in PEM format. You should choose this option if you have such "
"an existing certificate and key file and want to use it for authenticating "
"IPSec connections."
msgstr ""
"Vaadittavat tiedot voidaan automaattisesti erottaa olemassa olevasta X."
"509-varmennetiedostosta täsmäävällä salaisella RSA-avaimella. Avaimen "
"molemmat osat voivat olla samassa tiedostossa, jos se on PEM-muodossa. "
"Valitse tämä vaihtoehto, jos tällaiset varmenne- ja avaintiedostot ovat "
"olemassa ja haluat käyttää niitä IPSec-yhteyksien varmentamiseen."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid "File name of your X.509 certificate in PEM format:"
msgstr "PEM-muodossa olevan X.509-varmennetiedoston nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:8001
msgid ""
"Please enter the full location of the file containing your X.509 certificate "
"in PEM format."
msgstr ""
"Anna PEM-muodossa olevan, X.509-varmenteen sisältävän tiedoston täydellinen "
"polku."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid "File name of your existing X.509 private key in PEM format:"
msgstr "PEM-muotoisen, olemassa olevan, salaisen X.509-avaimen tiedostonimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:9001
msgid ""
"Please enter the full location of the file containing the private RSA key "
"matching your X.509 certificate in PEM format. This can be the same file as "
"the X.509 certificate."
msgstr ""
"Anna PEM-muodossa olevaan X.509-varmenteeseen täsmäävän salaisen RSA-avaimen "
"täydellinen polku. Tämä voi olla sama tiedosto kuin X.509-varmenteen "
"sisältävä."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid "RSA key length:"
msgstr "RSA-avaimen pituus:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:10001
msgid ""
"Please enter the length of RSA key you wish to generate. A value of less "
"than 1024 bits is not considered secure. A value of more than 2048 bits "
"will probably affect performance."
msgstr ""
"Anna luotavan RSA-avaimen pituus. 1024 bittiä lyhyempiä avaimia ei pidetä "
"turvallisina. 2048 bittiä pidemmät avaimet luultavasti heikentävät "
"suorituskykyä."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid "Create a self-signed X.509 certificate?"
msgstr "Luodaanko itseallekirjoitettu X.509-varmenne?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"Only self-signed X.509 certificates can be created automatically, because "
"otherwise a certificate authority is needed to sign the certificate request."
msgstr ""
"Vain itseallekirjoitettu X.509-varmenne voidaan luoda automaattisesti, koska "
"muussa tapauksessa tarvitaan ulkoinen varmentaja allekirjoittamaan "
"varmennepyyntö."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you accept this option, the certificate created can be used immediately "
"to connect to other IPSec hosts that support authentication via an X.509 "
"certificate. However, using strongSwan's PKI features requires a a trust "
"path to be created by having all X.509 certificates signed by a single "
"authority."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, luotua varmennetta voidaan heti käyttää "
"yhteyksien ottamiseen toisiin IPSEc-koneisiin, jotka tukevat varmentamista X."
"509-varmenteilla. StrongSwanin PKI-ominaisuuksien käyttö kuitenkin vaatii "
"varmennuspolun, jossa sama varmentaja on allekirjoittanut kaikki X."
"509-varmenteet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:11001
msgid ""
"If you do not accept this option, only the RSA private key will be created, "
"along with a certificate request which you will need to have signed by a "
"certificate authority."
msgstr ""
"Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, luodaan vain salainen RSA-avain ja "
"varmennepyyntö, joka pitää lähettää ulkoisen varmentajan "
"allekirjoitettavaksi."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "Country code for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509-varmennepyynnön maakoodi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid ""
"Please enter the two-letter ISO3166 country code that should be used in the "
"certificate request."
msgstr "Anna varmennepyynnössä käytettävä kaksikirjaiminen ISO-3166-maakoodi."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:12001
msgid "This field is mandatory; otherwise a certificate cannot be generated."
msgstr "Tämä kenttä on pakollinen. Ilman sitä varmennetta ei voida luoda."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid "State or province name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509-varmennepyynnön osavaltio, lääni tai maakunta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:13001
msgid ""
"Please enter the full name of the state or province to include in the "
"certificate request."
msgstr ""
"Anna varmennepyyntöön sisällytettävä osavaltion, läänin tai maakunnan koko "
"nimi."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid "Locality name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509-varmennepyynnön paikkakunta:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:14001
msgid ""
"Please enter the locality name (often a city) that should be used in the "
"certificate request."
msgstr "Anna varmennepyynnössä käytettävä paikkakunnan nimi (usein kaupunki)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid "Organization name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509-varmennepyynnön järjestön nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:15001
msgid ""
"Please enter the organization name (often a company) that should be used in "
"the certificate request."
msgstr "Anna varmennepyynnössä käytettävä järjestön nimi (usein yritys)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid "Organizational unit for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509-varmennepyynnön järjestön yksikkö:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:16001
msgid ""
"Please enter the organizational unit name (often a department) that should "
"be used in the certificate request."
msgstr "Valitse varmennepyynnössä käytettävä järjestön yksikkö (usein osasto)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid "Common name for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509-varmennepyynnön yleinen nimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:17001
msgid ""
"Please enter the common name (such as the host name of this machine) that "
"should be used in the certificate request."
msgstr ""
"Anna varmennepyynnössä käytettävä yleinen nimi (kuten tämän koneen "
"verkkonimi)."

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid "Email address for the X.509 certificate request:"
msgstr "X.509-varmennepyynnön sähköpostiosoite:"

#. Type: string
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:18001
msgid ""
"Please enter the email address (for the individual or organization "
"responsible) that should be used in the certificate request."
msgstr ""
"Anna varmennepyynnössä käytettävä sähköpostiosoite (yksityinen ja järjestön)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid "Enable opportunistic encryption?"
msgstr "Käytetäänkö opportunistista salausta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"This version of strongSwan supports opportunistic encryption (OE), which "
"stores IPSec authentication information in DNS records. Until this is widely "
"deployed, activating it will cause a significant delay for every new "
"outgoing connection."
msgstr ""
"StrongSwanin tämä versio tukee opportunistista salausta (opportunistic "
"encryption, OE), joka tallentaa IPSec-varmennustietoja DNS-tietueisiin. "
"Ennen kuin tämä käytäntö yleistyy laajalti, sen käyttö aiheuttaa merkittävän "
"viiveen jokaiseen uuteen ulospäin otettavaan yhteyteen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../strongswan-starter.templates:19001
msgid ""
"You should only enable opportunistic encryption if you are sure you want it. "
"It may break the Internet connection (default route) as the pluto daemon "
"starts."
msgstr ""
"Valitse opportunistinen salaus vain, jos olet varma, että haluat sen "
"käyttöön. Se saattaa rikkoa Internet-yhteyden (oletusreitityksen), kun "
"pluto-taustaohjelma käynnistyy."

Reply to: