[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#493291: pure-ftpd: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: pure-ftpd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached translation fi.po to the package.

Please consider also changing following things in the templates.

#. Type: select
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:1002
msgid ""
"Pure-ftpd can be run from inetd or as a standalone daemon. Using inetd is a "
"suitable option for small ftp servers because the inetd super-server will "
"only launch pure-ftpd to handle incoming connections. Standalone operation "
"is more efficient for busy ftp sites."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:5001
msgid ""
"The default value for the -u flag stored in /etc/pure-ftpd/conf/MinUID has "
"been changed from 100 to 1000 in order to comply with the Debian policy. "
"This may break your Pure-FTPd setup if you are using virtual users with an "
"uid below 1000."
msgstr ""

FTP and UID could be written in caps.


#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:2001
msgid ""
"The pure-ftpwho program only works with root privileges. Since it's a fairly "
"trivial program, this poses little security risk. Still, it is only "
"recommended that you install any program setuid root if you need it."
msgstr ""

I would move word "only" to the position 
"...setuid root only if you need it."


#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:4001
msgid ""
"You are upgrading an old version of the pure-ftpd debian package that caused "
"any configuration that was in /etc/inetd.conf to be lost.  Your old "
"configuration has been saved in /etc/inetd.conf-pureftpd."
msgstr ""

"Debian" should be written with a capital D. There's also a double space 
before the latter sentence. Futhermore this whole note is a little 
confusing. were the old configurations lost or not? If they are in the 
/etc/inetd.conf-pureftpd, they were not lost (as the first sentence 
says).

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:6001
msgid "Enable virtual chroots ?"
msgstr ""

Remove the space before question mark.


#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:6001
msgid ""
"Chrooted users are usually restricted to their home directory. With virtual "
"chroots symbolic links are always followed, even if they are pointing to "
"directories not located in the user's home directory.  This is useful for "
"having shared directories like a symbolic link to /var/incoming in every "
"home directory."
msgstr ""

There's a double space before the last sentence.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkiTYvwACgkQejjRZhTfFSxOFACfZB0cQcnZbgs9mrbPz5fe/1og
A3AAn2Dy3iwrozAtStmnTKPBvkE3FlfA
=sM5x
-----END PGP SIGNATURE-----
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pure-ftpd\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-01 22:11+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../pure-ftpd-common.templates:1001
msgid "inetd, standalone"
msgstr "inetd, itsenäinen"

#. Type: select
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:1002
msgid "Run pure-ftpd from inetd or as a standalone server:"
msgstr "Ohjelman pure-ftpd ajotapa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:1002
msgid "Pure-ftpd can be run from inetd or as a standalone daemon. Using inetd is a suitable option for small ftp servers because the inetd super-server will only launch pure-ftpd to handle incoming connections. Standalone operation is more efficient for busy ftp sites."
msgstr "Pure-ftpd voidaan ajaa joko inetdistä tai itsenäisenä taustaohjelmana. Pienillä FTP-palvelimilla inetd on hyvä valinta, koska tällöin pure-ftpd käynnistetään vain tulevan yhteyden käsittelemiseksi. Itsenäinen toiminta sopii paremmin vilkkaille FTP-sivuille."

#. Type: select
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:1002
msgid "Keep in mind that a few options only work in standalone mode, such as limiting connections per-IP and binding the server to a specific IP address."
msgstr "Jotkin valitsimet toimivat vain itsenäisessä tilassa, esimerkiksi IP-osoitekohtainen yhteyksien määrän rajoittaminen ja tietyn IP-osoitteen kuunteleminen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:2001
msgid "Do you want pure-ftpwho to be installed setuid root?"
msgstr "Tulisiko pure-ftpwho asentaa asetuksella setuid root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:2001
msgid "The pure-ftpwho program only works with root privileges. Since it's a fairly trivial program, this poses little security risk. Still, it is only recommended that you install any program setuid root if you need it."
msgstr "Ohjelma pure-ftpwho toimii vain pääkäyttäjäoikeuksilla. Koska se on melko yksinkertainen ohjelma, sen aiheuttamat tietoturvariskit ovat pieniä. Tästä huolimatta on suositeltavaa asentaa pääkäyttäjäoikeuksilla ajettavaksi (setuid root) vain ne ohjelmat, joita tarvitaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:2001
msgid "You can always change your mind later by reconfiguring this package with \"dpkg-reconfigure pure-ftpd-common\"."
msgstr "Asetusta voidaan muuttaa myöhemmin ajamalla komento ”dpkg-reconfigure pure-ftpd-common”."

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:3001
msgid "Your installation uses an obsolete configuration method"
msgstr "Käytössä oleva asennus käyttää vanhentunutta asetustapaa"

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:3001
msgid "Older versions of the pure-ftpd debian package used command-line options specified in /etc/default/pure-ftpd. This has been changed because there was no easy way to use these options when the daemon was spawned from inetd."
msgstr "Vanhemmat Debian-paketin pure-ftpd versiot käyttivät tiedostossa /etc/default/pure-ftpd määriteltyjä komentorivivalitsimia. Tätä muutettiin, koska näitä valitsimia ei saataisi käyttöön, kun taustaohjelma käynnistetään inetdistä."

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:3001
msgid "Pure-ftpd now uses the /etc/pure-ftpd.conf file (via pure-config.pl) for configuration in either standalone or inetd mode. You should check that any customization you've made in the /etc/default/pure-ftpd OPTIONS are reflected in /etc/pure-ftpd.conf, as it is not possible for the moment to use a way to do this automatically that would work for all cases. You can then delete the unused OPTIONS line to avoid seeing this message in the future."
msgstr "Nykyään pure-ftpd käyttää asetustiedostoa /etc/pure-ftpd.conf (luodaan ohjelmalla pure-config.pl) itsenäisessä ja inetd-tilassa. Varmista, että tiedoston /etc/default/pure-ftpd OPTIONS-riville tehdyt muutokset näkyvät tiedostossa /etc/pure-ftpd.conf. Tätä tarkistusta ei voida kaikissa tilanteissa tehdä automaattisesti. Tarkistuksen jälkeen OPTIONS-rivi voidaan poistaa, jolloin tätä viestiä ei enää näytetä tulevaisuudessa."

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:4001
msgid "Your old pure-ftpd configuration from inetd.conf has been saved"
msgstr "Vanhat pure-ftpd:n asetukset tiedostosta inetd.conf on tallennettu"

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:4001
msgid "You are upgrading an old version of the pure-ftpd debian package that caused any configuration that was in /etc/inetd.conf to be lost.  Your old configuration has been saved in /etc/inetd.conf-pureftpd."
msgstr "Olet päivittämässä vanhasta pure-ftpd:n Debian-paketista, jonka takia kaikki tiedostossa /etc/inetd.conf olleet asetukset hävisivät. Vanhat asetukset on tallennettu tiedostoon /etc/inetd.conf-pureftpd."

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:5001
msgid "Default MinUID value has been changed to 1000"
msgstr "MinUID:n oletusarvoksi on vaihdettu 1000"

#. Type: note
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:5001
msgid "The default value for the -u flag stored in /etc/pure-ftpd/conf/MinUID has been changed from 100 to 1000 in order to comply with the Debian policy. This may break your Pure-FTPd setup if you are using virtual users with an uid below 1000."
msgstr "Valitsimen -u tiedostoon /etc/pure-ftpd/conf/MinUID tallennettu oletusarvo on vaihdettu arvosta 100 arvoon 1000 Debianin sääntöjen noudattamiseksi. Tämä saattaa rikkoa pure-ftpd:n toiminnan, jos käytössä on virtuaalisia käyttäjiä, joiden UID on pienempi kuin 1000."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:6001
msgid "Enable virtual chroots ?"
msgstr "Käytetäänkö virtuaalisia chrooteja?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../pure-ftpd-common.templates:6001
msgid "Chrooted users are usually restricted to their home directory. With virtual chroots symbolic links are always followed, even if they are pointing to directories not located in the user's home directory.  This is useful for having shared directories like a symbolic link to /var/incoming in every home directory."
msgstr "Käyttäjät, jotka luodaan chrootin kanssa rajoitetaan yleensä omaan kotihakemistoonsa. Virtuaalisten chrootien kanssa symbolisia linkkejä seurataan aina, myös jos ne osoittavat muualle kuin käyttäjän kotihakemistoon. Tämän avulla voidaan luoda jaettuja hakemistoja, esimerkiksi jokaiseen kotihakemistoon voidaan laittaa symbolinen linkki hakemistoon /var/incoming."


Reply to: