[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/issues.poDag iedereen, 


In de git-opslagplaats release-notes werd de vertaling van
nl/issues.po bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/issues.po b/nl/issues.po
index b20ebad5..80971749 100644
--- a/nl/issues.po
+++ b/nl/issues.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
-"POT-Creation-Date: 2023-04-04 21:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-04-04 23:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2023-04-08 21:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2023-04-08 23:49+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -304,13 +304,309 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/issues.dbk:163
+msgid "Changes to system logging"
+msgstr "Wijzigingen in verband met systeemregistratie"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:165
+msgid ""
+"The <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> package is no longer "
+"needed on most systems and you may be able to remove it."
+msgstr ""
+"Het pakket <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> is op de meeste "
+"systemen niet meer nodig en u kunt het misschien verwijderen."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:170
+msgid ""
+"Many programs produce log messages to inform the user of what they are "
+"doing. These messages can be managed by systemd's <quote>journal</quote> or "
+"by a <quote>syslog daemon</quote> such as <literal>rsyslog</literal>."
+msgstr ""
+"Veel programma's produceren logberichten om de gebruiker te informeren over "
+"wat ze doen. Deze berichten kunnen worden beheerd door het <quote>journal</"
+"quote> van systemd of door een <quote>syslog achtergronddienst</quote> zoals "
+"<literal>rsyslog</literal>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:176
+msgid ""
+"In &oldreleasename;, <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> was "
+"installed by default and the systemd journal was configured to forward log "
+"messages to rsyslog, which writes messages into various text files such as "
+"<filename>/var/log/syslog</filename>."
+msgstr ""
+"In &oldreleasename; was <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> "
+"standaard geïnstalleerd en was het systemd journal geconfigureerd om "
+"logberichten door te sturen naar rsyslog, dat berichten opschrijft in "
+"verschillende tekstbestanden, zoals <filename>/var/log/syslog</filename>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:183
+msgid ""
+"From &releasename;, <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> is no "
+"longer installed by default. If you do not want to continue using "
+"<literal>rsyslog</literal>, after the upgrade you can mark it as "
+"automatically installed with"
+msgstr ""
+"Vanaf &releasename; wordt <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> "
+"niet meer standaard geïnstalleerd. Als u <literal>rsyslog</literal> niet "
+"wilt blijven gebruiken, kunt u het na de upgrade markeren als automatisch "
+"geïnstalleerd met"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
+#: en/issues.dbk:187
+#, no-wrap
+msgid ""
+"apt-mark auto\n"
+"    rsyslog"
+msgstr ""
+"apt-mark auto\n"
+"    rsyslog"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:188
+msgid "and then an"
+msgstr "en daarna zal een"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
+#: en/issues.dbk:188
+#, no-wrap
+msgid ""
+"apt\n"
+"    autoremove"
+msgstr ""
+"apt\n"
+"    autoremove"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:189
+msgid ""
+"will remove it, if possible. If you have upgraded from older Debian "
+"releases, and not accepted the default configuration settings, the journal "
+"may not have been configured to save messages to persistent storage: "
+"instructions for enabling this are in <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/"
+"systemd/journald.conf.5.html\">journald.conf(5)</ulink>."
+msgstr ""
+"het indien mogelijk verwijderen. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf "
+"oudere releases van Debian, en de standaard configuratie-instellingen niet "
+"hebt geaccepteerd, is het journaal misschien niet geconfigureerd om "
+"berichten op te slaan in een permanente opslag: instructies om dit in te "
+"schakelen staan in <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/systemd/journald."
+"conf.5.html\">journald.conf(5)</ulink>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:197
+msgid ""
+"If you decide to switch away from <systemitem role=\"package\">rsylog</"
+"systemitem> you can use the <command>journalctl</command> command to read "
+"log messages, which are stored in a binary format under <filename>/var/log/"
+"journal</filename>. For example,"
+msgstr ""
+"Als u besluit om af te stappen van <systemitem role=\"package\">rsylog</"
+"systemitem> kunt u het commando <command>journalctl</command> gebruiken om "
+"logboekberichten te lezen, die in een binair formaat worden opgeslagen onder "
+"<filename>/var/log/journal</filename>. Bijvoorbeeld,"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
+#: en/issues.dbk:202
+#, no-wrap
+msgid "journalctl -e"
+msgstr "journalctl -e"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:202
+msgid "shows the most recent log messages in the journal and"
+msgstr "toont de meest recente logboekberichten in het journaal en"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
+#: en/issues.dbk:203
+#, no-wrap
+msgid "journalctl -ef"
+msgstr "journalctl -ef"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:204
+msgid "shows new messages as they are written (similar to running"
+msgstr ""
+"toont nieuwe berichten terwijl ze worden geschreven (vergelijkbaar met het "
+"uitvoeren van"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
+#: en/issues.dbk:205
+#, no-wrap
+msgid "tail -f /var/log/syslog"
+msgstr "tail -f /var/log/syslog"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:205
+msgid ")."
+msgstr ")."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:210
+msgid "rsyslog changes affecting log analyzers such as logcheck"
+msgstr ""
+"wijzigingen in verband met rsyslog die van invloed zijn op programma's voor "
+"het analyseren van logboekberichten zoals logcheck"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:212
+msgid ""
+"<systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> now defaults to "
+"<quote>high precision timestamps</quote> which may affect other programs "
+"that analyze the system logs. There is further information about how to "
+"customize this setting in <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/rsyslog/"
+"rsyslog.conf.5.html\">rsyslog.conf(5)</ulink>."
+msgstr ""
+"<systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> gebruikt nu standaard "
+"<quote>high precision timestamps</quote> (zeer nauwkeurige tijdstempels) die "
+"van invloed kunnen zijn op andere programma's die de systeemlogboeken "
+"analyseren. Er is meer informatie over het aanpassen van deze instelling in "
+"<ulink url=\"&url-man;/&releasename;/rsyslog/rsyslog.conf.5.html\">rsyslog."
+"conf(5)</ulink>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:220
+msgid ""
+"The change in timestamps may require locally-created <systemitem role="
+"\"package\">logcheck</systemitem> rules to be updated. <literal>logcheck</"
+"literal> checks messages in the system log (produced by <literal>systemd-"
+"journald</literal> or <literal>rsyslog</literal>) against a customizable "
+"database of regular expressions known as rules. Rules that match the time "
+"the message was produced will need to be updated to match the new "
+"<literal>rsyslog</literal> format. The default rules, which are provided by "
+"the <systemitem role=\"package\">logcheck-database</systemitem> package, "
+"have been updated, but other rules, including those created locally, may "
+"require updating to recognize the new format. See <ulink url=\"https://salsa.";
+"debian.org/debian/logcheck/-/blob/debian/1.4.0/debian/logcheck-database.NEWS"
+"\">/usr/share/doc/logcheck-database/NEWS.Debian.gz</ulink> for a script to "
+"help update local <literal>logcheck</literal> rules."
+msgstr ""
+"De wijziging in tijdstempels kan vereisen dat lokaal gemaakte regels voor "
+"<systemitem role=\"package\">logcheck</systemitem> worden bijgewerkt. "
+"<literal>logcheck</literal> controleert berichten in het systeemlogboek "
+"(geproduceerd door <literal>systemd-journald</literal> of <literal>rsyslog</"
+"literal>) aan de hand van een aanpasbare database met reguliere expressies, "
+"ook wel regels genoemd. Regels die getoetst worden aan het tijdstip waarop "
+"het bericht is geproduceerd, moeten worden bijgewerkt zodat ze overeenkomen "
+"met de nieuwe door <literal>rsyslog</literal> gebruikte indeling. De "
+"standaardregels, die worden geleverd door het pakket <systemitem role="
+"\"package\">logcheck-database</systemitem>, zijn bijgewerkt, maar andere "
+"regels, waaronder regels die lokaal zijn gemaakt, moeten mogelijk worden "
+"bijgewerkt om de nieuwe indeling te herkennen. Zie <ulink url=\"https://";
+"salsa.debian.org/debian/logcheck/-/blob/debian/1.4.0/debian/logcheck-"
+"database.NEWS\">/usr/share/doc/logcheck-database/NEWS.Debian.gz</ulink> voor "
+"een script om lokale <literal>logcheck</literal>-regels te helpen updaten."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:238
+msgid "rsyslog creates fewer log files"
+msgstr "rsyslog maakt minder logbestanden aan"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:240
+msgid ""
+"<systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> has changed which log "
+"files it creates, and some files in <filename>/var/log</filename> can be "
+"deleted."
+msgstr ""
+"Er zijn wijzigingen in verband met de logbestanden die door <systemitem role="
+"\"package\">rsyslog</systemitem> worden aangemaakt, en sommige bestanden in "
+"<filename>/var/log</filename> kunnen worden verwijderd."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:246
+msgid ""
+"If you are continuing to use <systemitem role=\"package\">rsyslog</"
+"systemitem> (see <xref linkend=\"changes-to-system-logging\"/>), some log "
+"files in <literal>/var/log</literal> will no longer be created by default. "
+"The messages that were written to these files are also in <literal>/var/log/"
+"syslog</literal> but are no longer created by default. Everything that used "
+"to be written to these files will still be available in <literal>/var/log/"
+"syslog</literal>."
+msgstr ""
+"Als u <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> blijft gebruiken "
+"(zie <xref linkend=\"changes-to-system-logging\"/>), worden sommige "
+"logboekbestanden in <literal>/var/log</literal> niet langer standaard "
+"aangemaakt. De berichten die naar deze bestanden werden geschreven staan ook "
+"in <literal>/var/log/syslog</literal> maar de betrokken bestanden worden "
+"niet langer standaard aangemaakt. Alles wat vroeger naar deze bestanden werd "
+"geschreven zal nog steeds beschikbaar zijn in <literal>/var/log/syslog</"
+"literal>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:255
+msgid "The files that are no longer created are:"
+msgstr "De bestanden die niet meer worden aangemaakt zijn:"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:258
+msgid "<literal>/var/log/mail.{info,warn,err,log}*</literal>"
+msgstr "<literal>/var/log/mail.{info,warn,err,log}*</literal>"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:260
+msgid ""
+"These files contained messages from the local mail transport agent (MTA)."
+msgstr ""
+"Deze bestanden bevatten berichten van de lokale mail transport agent (MTA)."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:264
+msgid ""
+"Whether you can delete these depends on which MTA you have installed. If you "
+"were using <systemitem role=\"package\">exim4</systemitem>, the default MTA, "
+"these files can be deleted. Other MTAs may still create some of these files "
+"- consult the documentation in <literal>/usr/share/doc</literal>."
+msgstr ""
+"Of u deze kunt verwijderen hangt af van welke MTA u hebt geïnstalleerd. Als "
+"u <systemitem role=\"package\">exim4</systemitem> gebruikt, de standaard "
+"MTA, kunnen deze bestanden verwijderd worden. Andere MTA's kunnen nog steeds "
+"enkele van deze bestanden aanmaken - raadpleeg de documentatie in <literal>/"
+"usr/share/doc</literal>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:273
+msgid "<literal>var/log/lpr.log*</literal>"
+msgstr "<literal>var/log/lpr.log*</literal>"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:275
+msgid ""
+"These files contained log messages relating to printing. The default print "
+"system in debian is <systemitem role=\"package\">cups</systemitem> which "
+"does not use this file, so unless you installed a different printing system "
+"these files can be deleted."
+msgstr ""
+"Deze bestanden bevatten logboekberichten met betrekking tot afdrukken. Het "
+"standaard afdruksysteem in debian is <systemitem role=\"package\">cups</"
+"systemitem> dat dit bestand niet gebruikt. Dus tenzij u een ander "
+"afdruksysteem hebt geïnstalleerd, kunnen deze bestanden worden verwijderd."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:283
+msgid "<literal>/var/log/{messages,debug,daemon}*</literal>"
+msgstr "<literal>/var/log/{messages,debug,daemon}*</literal>"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
+#: en/issues.dbk:285
+msgid ""
+"These files can be deleted. Everything that used to be written to these "
+"files will still be in <literal>/var/log/syslog</literal>."
+msgstr ""
+"Deze bestanden kunnen worden verwijderd. Alles wat vroeger in deze bestanden "
+"werd opgeschreven, staat nog steeds in <literal>/var/log/syslog</literal>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/issues.dbk:295
 msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
 msgstr ""
 "Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
 "gebeuren"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:166
+#: en/issues.dbk:298
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
@@ -321,7 +617,7 @@ msgstr ""
 "er geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:173
+#: en/issues.dbk:305
 msgid ""
 "When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
 "quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
@@ -341,7 +637,7 @@ msgstr ""
 #. </listitem>
 #. </itemizedlist
 #. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
-#: en/issues.dbk:179
+#: en/issues.dbk:311
 #, no-wrap
 msgid ""
 "\tadd list of items here\n"
@@ -353,17 +649,17 @@ msgstr ""
 "   "
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:192
+#: en/issues.dbk:324
 msgid "Items not limited to the upgrade process"
 msgstr "Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:194
+#: en/issues.dbk:326
 msgid "Limitations in security support"
 msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:196
+#: en/issues.dbk:328
 msgid ""
 "There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
 "backports for security issues. These are covered in the following "
@@ -375,7 +671,7 @@ msgstr ""
 "de volgende paragrafen."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
-#: en/issues.dbk:202
+#: en/issues.dbk:334
 msgid ""
 "The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
 "systemitem> helps to track the security support status of installed packages."
@@ -385,12 +681,12 @@ msgstr ""
 "geïnstalleerde pakketten na te gaan."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:210
+#: en/issues.dbk:342
 msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
 msgstr "Beveiligingstoestand van webbrowsers en hun weergavemechanismen"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
-#: en/issues.dbk:219
+#: en/issues.dbk:351
 msgid ""
 "These engines are shipped in a number of different source packages and the "
 "concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to "
@@ -404,7 +700,7 @@ msgstr ""
 "nieuwe wpewebkit."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:212
+#: en/issues.dbk:344
 msgid ""
 "Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
 "steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
@@ -433,7 +729,7 @@ msgstr ""
 "<emphasis>wel</emphasis> gedekt door de beveiligingsondersteuning."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:230
+#: en/issues.dbk:362
 msgid ""
 "For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
 "kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
@@ -444,13 +740,27 @@ msgstr ""
 "voor de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
 "Thunderbird."
 
+#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
+#: en/issues.dbk:369
+msgid ""
+"Once a release becomes <literal>oldstable</literal>, officially supported "
+"browsers may not continue to receive updates for the standard period of "
+"coverage. For example, Chromium will only receive 6 months of security "
+"support in <literal>oldstable</literal> rather than the typical 12 months."
+msgstr ""
+"Zodra een release <literal>oldstable</literal> wordt, is het mogelijk dat "
+"officieel ondersteunde browsers gedurende de standaard dekkingsperiode geen "
+"updates meer ontvangen. Chromium krijgt bijvoorbeeld slechts 6 maanden "
+"beveiligingsondersteuning in <literal>oldstable</literal> in plaats van de "
+"gebruikelijke 12 maanden."
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:240
+#: en/issues.dbk:379
 msgid "OpenJDK 21"
 msgstr "OpenJDK 21"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:242
+#: en/issues.dbk:381
 msgid ""
 "Debian &releasename; comes with an early access version of <literal>OpenJDK "
 "21</literal> (the next expected <literal>OpenJDK LTS</literal> version after "
@@ -471,12 +781,12 @@ msgstr ""
 "bovenstroomse driemaandelijkse beveiligingsupdate."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:256
+#: en/issues.dbk:395
 msgid "Go-based packages"
 msgstr "OP Go gebaseerde pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:258
+#: en/issues.dbk:397
 msgid ""
 "The Debian infrastructure currently has problems with rebuilding packages of "
 "types that systematically use static linking. Before buster this wasn't a "
@@ -492,7 +802,7 @@ msgstr ""
 "verbeterd is om ze te kunnen behandelen op een wijze die te onderhouden valt."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:267
+#: en/issues.dbk:406
 msgid ""
 "If updates are warranted for Go development libraries, they can only come "
 "via regular point releases, which may be slow in arriving."
@@ -502,12 +812,12 @@ msgstr ""
 "zich laten wachten."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:275
+#: en/issues.dbk:414
 msgid "Python Interpreters marked externally-managed"
 msgstr "Python-interpreters als extern beheerd gemarkeerd"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:277
+#: en/issues.dbk:416
 msgid ""
 "The Debian provided python3 interpreter packages (<systemitem role=\"package"
 "\">python3.11</systemitem> and <systemitem role=\"package\">pypy3</"
@@ -528,7 +838,7 @@ msgstr ""
 "packages</literal> is opgegeven."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:288
+#: en/issues.dbk:427
 msgid ""
 "If you need to install a Python application (or version) that isn't packaged "
 "in Debian, we recommend that you install it with <command>pipx</command> (in "
@@ -545,7 +855,7 @@ msgstr ""
 "zijn vereisten daarin installeren."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:297
+#: en/issues.dbk:436
 msgid ""
 "If you need to install a Python library module (or version) that isn't "
 "packaged in Debian, we recommend installing it into a virtualenv, where "
@@ -576,7 +886,7 @@ msgstr ""
 "<replaceable>blabla</replaceable> </command>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:313
+#: en/issues.dbk:452
 msgid ""
 "See <filename>/usr/share/doc/python3.11/README.venv</filename> for more "
 "details."
@@ -585,27 +895,27 @@ msgstr ""
 "details."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:320
+#: en/issues.dbk:459
 msgid "Something"
 msgstr "Iets"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:322
+#: en/issues.dbk:461
 msgid "Text."
 msgstr "Tekst."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:329
+#: en/issues.dbk:468
 msgid "Obsolescence and deprecation"
 msgstr "Verouderde en achterhaalde zaken"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:331
+#: en/issues.dbk:470
 msgid "Noteworthy obsolete packages"
 msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:333
+#: en/issues.dbk:472
 msgid ""
 "The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
 "linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
@@ -614,7 +924,7 @@ msgstr ""
 "pakketten (zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:336
+#: en/issues.dbk:475
 #, no-wrap
 msgid ""
 "     TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
@@ -636,12 +946,12 @@ msgstr ""
 "\t"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:346
+#: en/issues.dbk:485
 msgid "The list of obsolete packages includes:"
 msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:351
+#: en/issues.dbk:490
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">foo</systemitem> package has been removed "
 "from &releasename;. The successor of foo is <systemitem role=\"package"
@@ -652,7 +962,7 @@ msgstr ""
 "systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:356
+#: en/issues.dbk:495
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> package has been "
 "removed from &releasename;. Its functionalities are now covered by "
@@ -665,7 +975,7 @@ msgstr ""
 "role=\"package\">libnss-sss</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:362
+#: en/issues.dbk:501
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</systemitem> package has been "
 "removed from &releasename;. Its replacement is <systemitem role=\"package"
@@ -676,7 +986,7 @@ msgstr ""
 "\">libpam-ldapd</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:367
+#: en/issues.dbk:506
 msgid ""
 "The <systemitem role=\"package\">fdflush</systemitem> package has been "
 "removed from &releasename;. In its stead, please use <command>blockdev --"
@@ -688,12 +998,12 @@ msgstr ""
 "flushbufs</command> uit <systemitem role=\"package\">util-linux</systemitem>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:379
+#: en/issues.dbk:518
 msgid "Deprecated components for &releasename;"
 msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:381
+#: en/issues.dbk:520
 msgid ""
 "With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed "
 "&nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need to "
@@ -706,12 +1016,12 @@ msgstr ""
 "de opwaardering naar &debian; &nextrelease;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:387
+#: en/issues.dbk:526
 msgid "This includes the following features:"
 msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:394
+#: en/issues.dbk:533
 msgid ""
 "Development of the NSS service <literal>gw_name</literal> stopped in 2015. "
 "The associated package <systemitem role=\"package\">libnss-gw-name</"
@@ -726,12 +1036,12 @@ msgstr ""
 "<systemitem role=\"package\">libnss-myhostname</systemitem> te gebruiken."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/issues.dbk:407
+#: en/issues.dbk:546
 msgid "No-longer-supported hardware"
 msgstr "Niet langer ondersteunde hardware"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:409
+#: en/issues.dbk:548
 msgid ""
 "For a number of `arch`-based devices that were supported in "
 "&oldreleasename;, it is no longer viable for Debian to build the required "
@@ -744,12 +1054,12 @@ msgstr ""
 "niet-ondersteunde apparaten zijn:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/issues.dbk:417
+#: en/issues.dbk:556
 msgid "foo"
 msgstr "foo"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:422
+#: en/issues.dbk:561
 msgid ""
 "Users of these platforms who wish to upgrade to &releasename; nevertheless "
 "should keep the &oldreleasename; APT sources enabled. Before upgrading they "
@@ -761,7 +1071,7 @@ msgstr ""
 "volgende bevat:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
-#: en/issues.dbk:427
+#: en/issues.dbk:566
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Package: linux-image-marvell\n"
@@ -775,7 +1085,7 @@ msgstr ""
 "\t"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/issues.dbk:431
+#: en/issues.dbk:570
 msgid ""
 "The security support for this configuration will only last until "
 "&oldreleasename;'s End Of Life."
@@ -784,12 +1094,12 @@ msgstr ""
 "einde van de levensduur van &oldreleasename; blijven duren."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/issues.dbk:438
+#: en/issues.dbk:577
 msgid "Known severe bugs"
 msgstr "Bekende ernstige bugs"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/issues.dbk:440
+#: en/issues.dbk:579
 msgid ""
 "Although Debian releases when it's ready, that unfortunately doesn't mean "
 "there are no known bugs. As part of the release process all the bugs of "
@@ -813,32 +1123,32 @@ msgstr ""
 "van vrijgeven en zijn het vermelden waard in dit document:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/issues.dbk:458
+#: en/issues.dbk:597
 msgid "Bug number"
 msgstr "Bugnummer"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/issues.dbk:459
+#: en/issues.dbk:598
 msgid "Package (source or binary)"
 msgstr "Pakket (broncode of binair)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/issues.dbk:460
+#: en/issues.dbk:599
 msgid "Description"
 msgstr "Beschrijving"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/issues.dbk:466
+#: en/issues.dbk:605
 msgid "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"
 msgstr "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/issues.dbk:467
+#: en/issues.dbk:606
 msgid "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"
 msgstr "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/issues.dbk:468
+#: en/issues.dbk:607
 msgid ""
 "ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore doesn't "
 "update /etc/ssl/certs/java/cacerts"
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021-2023.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2023-04-08 21:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2023-04-08 23:49+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/issues.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/issues.dbk:9
msgid "Issues to be aware of for &releasename;"
msgstr "Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/issues.dbk:12
msgid ""
"Sometimes, changes introduced in a new release have side-effects we cannot "
"reasonably avoid, or they expose bugs somewhere else. This section documents "
"issues we are aware of. Please also read the errata, the relevant packages' "
"documentation, bug reports, and other information mentioned in <xref linkend="
"\"morereading\"/>."
msgstr ""
"Soms hebben veranderingen die in een nieuwe uitgave geïntroduceerd worden, "
"neveneffecten die redelijkerwijs niet te vermijden zijn en soms brengen zij "
"ergens anders bugs aan het licht. In dit hoofdstuk behandelen we kwesties "
"waarvan wij ons bewust zijn. Gelieve ook de errata te lezen, de documentatie "
"bij de betreffende pakketten, de bugrapporten en de andere informatiebronnen "
"die vermeld worden in <xref linkend=\"morereading\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:20
msgid "Upgrade specific items for &releasename;"
msgstr "Opwaarderingsspecifieke zaken voor &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:22
msgid ""
"This section covers items related to the upgrade from &oldreleasename; to "
"&releasename;."
msgstr ""
"Deze paragraaf behandelt onderwerpen die verband houden met de opwaardering "
"van &oldreleasename; naar &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:29
msgid "Non-free firmware moved to its own component in the archive"
msgstr ""
"Niet-vrije firmware verplaatst naar zijn eigen component in het archief"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:32
msgid ""
"As described in <xref linkend=\"archive-areas\"/>, non-free firmware "
"packages are now served from a dedicated archive component, called "
"<literal>non-free-firmware</literal>. To ensure installed non-free firmware "
"packages receive proper upgrades, changes to the APT configuration are "
"required. Assuming the <literal>non-free</literal> component was only added "
"to the APT sources-list to install firmware, the updated APT source-list "
"entry could look like:"
msgstr ""
"Zoals beschreven wordt in <xref linkend=\"archive-areas\"/>, worden niet-"
"vrije firmwarepakketten nu geleverd vanuit een speciale archiefcomponent, "
"genaamd <literal>non-free-firmware</literal>. Om ervoor te zorgen dat "
"geïnstalleerde niet-vrije firmwarepakketten de juiste upgrades krijgen, zijn "
"wijzigingen in de APT-configuratie nodig. Ervan uitgaande dat de "
"<literal>non-free</literal> component alleen is toegevoegd aan de "
"bronnenlijst van APT om firmware te installeren, zou de bijgewerkte "
"vermelding in de bronnenlijst van APT er als volgt uit kunnen zien:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:42
#, no-wrap
msgid "deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware"
msgstr "deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:45
msgid ""
"If you were pointed to this chapter by <command>apt</command> you can "
"prevent it from continuously notifying you about this change by creating an "
"<ulink url=\"&url-man;/&releasename;/apt/apt.conf.5.html\">apt.conf(5)</"
"ulink> file named <filename>/etc/apt/apt.conf.d/no-bookworm-firmware.conf</"
"filename> with the following content:"
msgstr ""
"Als u door <command>apt</command> naar dit hoofdstuk bent verwezen, kunt u "
"voorkomen dat het u continu op de hoogte stelt van deze wijziging door een "
"<ulink url=\"&url-man;/&releasename;/apt/apt.conf.5.html\">apt.conf(5)</"
"ulink>-bestand aan te maken met de naam <filename>/etc/apt/apt.conf.d/no-"
"bookworm-firmware.conf</filename> en met de volgende inhoud:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:54
#, no-wrap
msgid "APT::Get::Update::SourceListWarnings::NonFreeFirmware \"false\";"
msgstr "APT::Get::Update::SourceListWarnings::NonFreeFirmware \"false\";"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:60
msgid "Puppet configuration management system upgraded to 7"
msgstr "Puppet configuratiebeheersysteem opgewaardeerd naar 7"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:62
msgid ""
"Puppet has been upgraded from 5 to 7, skipping the Puppet 6 series "
"altogether. This introduces major changes to the Puppet ecosystem."
msgstr ""
"Puppet is opgewaardeerd van 5 naar 7, waarbij de Puppet 6-serie helemaal "
"wordt overgeslagen. Dit introduceert grote veranderingen in het Puppet-"
"ecosysteem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:67
msgid ""
"The classic Ruby-based Puppet Master 5.5.x application has been deprecated "
"upstream and is no longer available in Debian. It is replaced by Puppet "
"Server 7.x, provided by the <systemitem role=\"package\">puppetserver</"
"systemitem> package. The package is automatically installed as a dependency "
"of the transitional <systemitem role=\"package\">puppet-master</systemitem> "
"package."
msgstr ""
"De klassieke op Ruby gebaseerde toepassing Puppet Master 5.5.x werd door de "
"bovenstroomse ontwikkelaars verouderd verklaard en is niet langer "
"beschikbaar in Debian. Ze wordt vervangen door Puppet Server 7.x, geleverd "
"door het pakket <systemitem role=\"package\">puppetserver</systemitem>. Het "
"pakket wordt automatisch geïnstalleerd als een vereiste van het "
"overgangspakket <systemitem role=\"package\">puppet-master</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:75
msgid ""
"In some cases, Puppet Server is a drop-in replacement for Puppet Master, but "
"you should review the configuration files available under <literal>/etc/"
"puppet/puppetserver</literal> to ensure the new defaults are suitable for "
"your deployment. In particular the legacy format for the <literal>auth.conf</"
"literal> file is deprecated, see the <ulink url=\"https://www.puppet.com/";
"docs/puppet/7/server/config_file_auth.html\">auth.conf documentation</ulink> "
"for details."
msgstr ""
"In sommige gevallen is Puppet Server een eenvoudige vervanging voor Puppet "
"Master, maar u dient de configuratiebestanden te bekijken die beschikbaar "
"zijn onder <literal>/etc/puppet/puppetserver</literal> om er zeker van te "
"zijn dat de nieuwe standaardinstellingen geschikt zijn voor uw "
"implementatie. Met name de vroegere indeling voor het bestand <literal>auth."
"conf</literal> is verouderd, zie de <ulink url=\"https://www.puppet.com/docs/";
"puppet/7/server/config_file_auth.html\" >auth.conf-documentatie</ulink> voor "
"details."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:86
msgid ""
"The recommended approach is to upgrade the server before clients. The Puppet "
"7 Server is <ulink url=\"https://www.puppet.com/docs/puppet/7/server/";
"compatibility_with_puppet_agent.html\"> backwards compatible with older "
"clients</ulink>; a Puppet 5 Server can still handle upgraded agents but "
"cannot register new Puppet 7 agents. So if you deploy new Puppet 7 agents "
"before upgrading the server, you will not be able to add them to the fleet."
msgstr ""
"De aanbevolen aanpak is om de server vóór de clients op te waarderen. De "
"Puppet 7 Server is <ulink url=\"https://www.puppet.com/docs/puppet/7/server/";
"compatibility_with_puppet_agent.html\"> achterwaarts compatibel met oudere "
"clients</ulink>; een Puppet 5 Server kan nog steeds omgaan met "
"opgewaardeerde clients (agents), maar kan geen nieuwe Puppet 7 agents "
"registreren. Dus als u nieuwe Puppet 7 agents inzet voordat u de server hebt "
"opgewaardeerd, kunt u ze niet aan de vloot toevoegen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:96
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">puppet</systemitem> package has been "
"replaced by the <systemitem role=\"package\">puppet-agent</systemitem> "
"package and is now a transitional package to ensure a smooth upgrade."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">puppet</systemitem> werd vervangen "
"door het pakket <systemitem role=\"package\">puppet-agent</systemitem> en is "
"nu een overgangspakket om een vlotte opwaardering te garanderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:102
msgid ""
"Finally, the <systemitem role=\"package\">puppetdb</systemitem> package was "
"removed in bullseye but is reintroduced in bookworm."
msgstr ""
"Tenslotte werd het pakket <systemitem role=\"package\">puppetdb</systemitem> "
"verwijderd uit bullseye maar opnieuw geïntroduceerd in bookworm."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:109
msgid "youtube-dl replaced with yt-dlp"
msgstr "youtube-dl vervangen door yt-dlp"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:111
msgid ""
"The popular tool <systemitem role=\"package\">youtube-dl</systemitem>, which "
"can download videos from a large variety of websites (including, but not "
"limited to, YouTube) is no longer included in &debian;. Instead, it has "
"been replaced with an empty transitional package that pulls in the "
"<systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> package instead. "
"<systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> is a fork of <systemitem "
"role=\"package\">youtube-dl</systemitem> where new development is currently "
"happening."
msgstr ""
"Het populaire hulpmiddel <systemitem role=\"package\">youtube-dl</"
"systemitem>, dat video's van een grote verscheidenheid aan websites kan "
"downloaden (inclusief, maar niet beperkt tot YouTube), is niet langer "
"opgenomen in &debian;. Het is vervangen door een leeg overgangspakket dat in "
"de plaats ervan het pakket <systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> "
"binnenhaalt. <systemitem role=\"package\">yt-dlp</systemitem> is een "
"afsplitsing van <systemitem role=\"package\">youtube-dl</systemitem> waar "
"momenteel nieuwe ontwikkeling plaatsvindt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:122
msgid ""
"There are no compatibility wrappers provided, so you'll need to modify your "
"scripts and personal behavior to call <command>yt-dlp</command> instead of "
"<command>youtube-dl</command>. The functionality should be mostly the same, "
"although some options and behavioral details have changed. Be sure to check "
"<command>yt-dlp</command>'s <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/yt-dlp/yt-"
"dlp.1.html\">man page</ulink> for details, and in particular the <ulink url="
"\"&url-man;&releasename;/yt-dlp/yt-dlp.1.html#Differences_in_default_behavior"
"\">Differences in default behavior</ulink> section."
msgstr ""
"Er zijn geen compatibiliteitsomkaderingen voorzien, dus u zult uw scripts en "
"persoonlijk gedrag moeten aanpassen om <command>yt-dlp</command> aan te "
"roepen in plaats van <command>youtube-dl</command>. De functionaliteit zou "
"grotendeels hetzelfde moeten zijn, hoewel sommige opties en gedragsdetails "
"zijn veranderd. Zorg ervoor dat u de <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/yt-"
"dlp/yt-dlp.1 .html\">man-pagina</ulink> raadpleegt voor details, en in het "
"bijzonder de sectie over <ulink url=\"&url-man;&releasename;/yt-dlp/yt-dlp.1."
"html#Differences_in_default_behavior\">Verschillen in standaardgedrag</"
"ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:137
msgid "Package fcitx and fcitx5 can no longer be installed together"
msgstr ""
"De pakketten fcitx en fcitx5 kunnen niet langer samen geïnstalleerd worden"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:139
msgid ""
"Package <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> and <systemitem role="
"\"package\">fcitx5</systemitem> provide version 4 and version 5 of the "
"popular Fcitx Input Method Framework. Following upstream author's "
"recommendation, they can no longer be co-installed on the same operating "
"system. Users should determine which version of Fcitx is to be kept if they "
"had co-installed <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> and "
"<systemitem role=\"package\">fcitx5</systemitem> previously."
msgstr ""
"Pakket <systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> en <systemitem role="
"\"package\">fcitx5</systemitem> bieden versie 4 en versie 5 van het "
"populaire Fcitx Input Method Framework (invoermethoderaamwerk). In opvolging "
"van de aanbeveling van de bovenstroomse auteur kunnen ze niet langer samen "
"worden geïnstalleerd op hetzelfde besturingssysteem. Gebruikers moeten "
"bepalen welke versie van Fcitx behouden moet blijven als ze eerder "
"<systemitem role=\"package\">fcitx</systemitem> en <systemitem role=\"package"
"\">fcitx5</systemitem> samen hadden geïnstalleerd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:148
msgid ""
"Before the upgrade, users are strongly encouraged to purge all related "
"packages for the unwanted Fcitx version (<literal>fcitx-*</literal> for "
"Fcitx 4, and <literal>fcitx5-*</literal> for Fcitx 5). When the upgrade is "
"finished, consider executing the <command>im-config</command> again to "
"select the desired input method framework to be used in the system."
msgstr ""
"Gebruikers worden sterk aangeraden om vóór de upgrade alle pakketten die "
"verband houden met de ongewenste Fcitx-versie, te verwijderen "
"(<literal>fcitx-*</literal> voor Fcitx 4, en <literal>fcitx5-*</literal> "
"voor Fcitx 5). Als de upgrade is voltooid, kunt u overwegen het <command>im-"
"config</command> opnieuw uit te voeren om het voor het systeem gewenste "
"invoermethoderaamwerk te selecteren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:155
msgid ""
"You can read more background information in <ulink url=\"https://lists.";
"debian.org/debian-chinese-gb/2021/12/msg00000.html\"> the previous "
"announcement posted in the mailing list</ulink> (text written in Simplified "
"Chinese)."
msgstr ""
"U kunt meer achtergrondinformatie lezen in <ulink url=\"https://lists.debian.";
"org/debian-chinese-gb/2021/12/msg00000.html\">de vorige aankondiging in de "
"mailinglijst</ulink> (tekst geschreven in Vereenvoudigd Chinees)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:163
msgid "Changes to system logging"
msgstr "Wijzigingen in verband met systeemregistratie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:165
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> package is no longer "
"needed on most systems and you may be able to remove it."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> is op de meeste "
"systemen niet meer nodig en u kunt het misschien verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:170
msgid ""
"Many programs produce log messages to inform the user of what they are "
"doing. These messages can be managed by systemd's <quote>journal</quote> or "
"by a <quote>syslog daemon</quote> such as <literal>rsyslog</literal>."
msgstr ""
"Veel programma's produceren logberichten om de gebruiker te informeren over "
"wat ze doen. Deze berichten kunnen worden beheerd door het <quote>journal</"
"quote> van systemd of door een <quote>syslog achtergronddienst</quote> zoals "
"<literal>rsyslog</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:176
msgid ""
"In &oldreleasename;, <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> was "
"installed by default and the systemd journal was configured to forward log "
"messages to rsyslog, which writes messages into various text files such as "
"<filename>/var/log/syslog</filename>."
msgstr ""
"In &oldreleasename; was <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> "
"standaard geïnstalleerd en was het systemd journal geconfigureerd om "
"logberichten door te sturen naar rsyslog, dat berichten opschrijft in "
"verschillende tekstbestanden, zoals <filename>/var/log/syslog</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:183
msgid ""
"From &releasename;, <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> is no "
"longer installed by default. If you do not want to continue using "
"<literal>rsyslog</literal>, after the upgrade you can mark it as "
"automatically installed with"
msgstr ""
"Vanaf &releasename; wordt <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> "
"niet meer standaard geïnstalleerd. Als u <literal>rsyslog</literal> niet "
"wilt blijven gebruiken, kunt u het na de upgrade markeren als automatisch "
"geïnstalleerd met"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:187
#, no-wrap
msgid ""
"apt-mark auto\n"
"    rsyslog"
msgstr ""
"apt-mark auto\n"
"    rsyslog"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:188
msgid "and then an"
msgstr "en daarna zal een"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:188
#, no-wrap
msgid ""
"apt\n"
"    autoremove"
msgstr ""
"apt\n"
"    autoremove"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:189
msgid ""
"will remove it, if possible. If you have upgraded from older Debian "
"releases, and not accepted the default configuration settings, the journal "
"may not have been configured to save messages to persistent storage: "
"instructions for enabling this are in <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/"
"systemd/journald.conf.5.html\">journald.conf(5)</ulink>."
msgstr ""
"het indien mogelijk verwijderen. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanaf "
"oudere releases van Debian, en de standaard configuratie-instellingen niet "
"hebt geaccepteerd, is het journaal misschien niet geconfigureerd om "
"berichten op te slaan in een permanente opslag: instructies om dit in te "
"schakelen staan in <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/systemd/journald."
"conf.5.html\">journald.conf(5)</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:197
msgid ""
"If you decide to switch away from <systemitem role=\"package\">rsylog</"
"systemitem> you can use the <command>journalctl</command> command to read "
"log messages, which are stored in a binary format under <filename>/var/log/"
"journal</filename>. For example,"
msgstr ""
"Als u besluit om af te stappen van <systemitem role=\"package\">rsylog</"
"systemitem> kunt u het commando <command>journalctl</command> gebruiken om "
"logboekberichten te lezen, die in een binair formaat worden opgeslagen onder "
"<filename>/var/log/journal</filename>. Bijvoorbeeld,"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:202
#, no-wrap
msgid "journalctl -e"
msgstr "journalctl -e"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:202
msgid "shows the most recent log messages in the journal and"
msgstr "toont de meest recente logboekberichten in het journaal en"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:203
#, no-wrap
msgid "journalctl -ef"
msgstr "journalctl -ef"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:204
msgid "shows new messages as they are written (similar to running"
msgstr ""
"toont nieuwe berichten terwijl ze worden geschreven (vergelijkbaar met het "
"uitvoeren van"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:205
#, no-wrap
msgid "tail -f /var/log/syslog"
msgstr "tail -f /var/log/syslog"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:205
msgid ")."
msgstr ")."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:210
msgid "rsyslog changes affecting log analyzers such as logcheck"
msgstr ""
"wijzigingen in verband met rsyslog die van invloed zijn op programma's voor "
"het analyseren van logboekberichten zoals logcheck"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:212
msgid ""
"<systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> now defaults to "
"<quote>high precision timestamps</quote> which may affect other programs "
"that analyze the system logs. There is further information about how to "
"customize this setting in <ulink url=\"&url-man;/&releasename;/rsyslog/"
"rsyslog.conf.5.html\">rsyslog.conf(5)</ulink>."
msgstr ""
"<systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> gebruikt nu standaard "
"<quote>high precision timestamps</quote> (zeer nauwkeurige tijdstempels) die "
"van invloed kunnen zijn op andere programma's die de systeemlogboeken "
"analyseren. Er is meer informatie over het aanpassen van deze instelling in "
"<ulink url=\"&url-man;/&releasename;/rsyslog/rsyslog.conf.5.html\">rsyslog."
"conf(5)</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:220
msgid ""
"The change in timestamps may require locally-created <systemitem role="
"\"package\">logcheck</systemitem> rules to be updated. <literal>logcheck</"
"literal> checks messages in the system log (produced by <literal>systemd-"
"journald</literal> or <literal>rsyslog</literal>) against a customizable "
"database of regular expressions known as rules. Rules that match the time "
"the message was produced will need to be updated to match the new "
"<literal>rsyslog</literal> format. The default rules, which are provided by "
"the <systemitem role=\"package\">logcheck-database</systemitem> package, "
"have been updated, but other rules, including those created locally, may "
"require updating to recognize the new format. See <ulink url=\"https://salsa.";
"debian.org/debian/logcheck/-/blob/debian/1.4.0/debian/logcheck-database.NEWS"
"\">/usr/share/doc/logcheck-database/NEWS.Debian.gz</ulink> for a script to "
"help update local <literal>logcheck</literal> rules."
msgstr ""
"De wijziging in tijdstempels kan vereisen dat lokaal gemaakte regels voor "
"<systemitem role=\"package\">logcheck</systemitem> worden bijgewerkt. "
"<literal>logcheck</literal> controleert berichten in het systeemlogboek "
"(geproduceerd door <literal>systemd-journald</literal> of <literal>rsyslog</"
"literal>) aan de hand van een aanpasbare database met reguliere expressies, "
"ook wel regels genoemd. Regels die getoetst worden aan het tijdstip waarop "
"het bericht is geproduceerd, moeten worden bijgewerkt zodat ze overeenkomen "
"met de nieuwe door <literal>rsyslog</literal> gebruikte indeling. De "
"standaardregels, die worden geleverd door het pakket <systemitem role="
"\"package\">logcheck-database</systemitem>, zijn bijgewerkt, maar andere "
"regels, waaronder regels die lokaal zijn gemaakt, moeten mogelijk worden "
"bijgewerkt om de nieuwe indeling te herkennen. Zie <ulink url=\"https://";
"salsa.debian.org/debian/logcheck/-/blob/debian/1.4.0/debian/logcheck-"
"database.NEWS\">/usr/share/doc/logcheck-database/NEWS.Debian.gz</ulink> voor "
"een script om lokale <literal>logcheck</literal>-regels te helpen updaten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:238
msgid "rsyslog creates fewer log files"
msgstr "rsyslog maakt minder logbestanden aan"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:240
msgid ""
"<systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> has changed which log "
"files it creates, and some files in <filename>/var/log</filename> can be "
"deleted."
msgstr ""
"Er zijn wijzigingen in verband met de logbestanden die door <systemitem role="
"\"package\">rsyslog</systemitem> worden aangemaakt, en sommige bestanden in "
"<filename>/var/log</filename> kunnen worden verwijderd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:246
msgid ""
"If you are continuing to use <systemitem role=\"package\">rsyslog</"
"systemitem> (see <xref linkend=\"changes-to-system-logging\"/>), some log "
"files in <literal>/var/log</literal> will no longer be created by default. "
"The messages that were written to these files are also in <literal>/var/log/"
"syslog</literal> but are no longer created by default. Everything that used "
"to be written to these files will still be available in <literal>/var/log/"
"syslog</literal>."
msgstr ""
"Als u <systemitem role=\"package\">rsyslog</systemitem> blijft gebruiken "
"(zie <xref linkend=\"changes-to-system-logging\"/>), worden sommige "
"logboekbestanden in <literal>/var/log</literal> niet langer standaard "
"aangemaakt. De berichten die naar deze bestanden werden geschreven staan ook "
"in <literal>/var/log/syslog</literal> maar de betrokken bestanden worden "
"niet langer standaard aangemaakt. Alles wat vroeger naar deze bestanden werd "
"geschreven zal nog steeds beschikbaar zijn in <literal>/var/log/syslog</"
"literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:255
msgid "The files that are no longer created are:"
msgstr "De bestanden die niet meer worden aangemaakt zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:258
msgid "<literal>/var/log/mail.{info,warn,err,log}*</literal>"
msgstr "<literal>/var/log/mail.{info,warn,err,log}*</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:260
msgid ""
"These files contained messages from the local mail transport agent (MTA)."
msgstr ""
"Deze bestanden bevatten berichten van de lokale mail transport agent (MTA)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:264
msgid ""
"Whether you can delete these depends on which MTA you have installed. If you "
"were using <systemitem role=\"package\">exim4</systemitem>, the default MTA, "
"these files can be deleted. Other MTAs may still create some of these files "
"- consult the documentation in <literal>/usr/share/doc</literal>."
msgstr ""
"Of u deze kunt verwijderen hangt af van welke MTA u hebt geïnstalleerd. Als "
"u <systemitem role=\"package\">exim4</systemitem> gebruikt, de standaard "
"MTA, kunnen deze bestanden verwijderd worden. Andere MTA's kunnen nog steeds "
"enkele van deze bestanden aanmaken - raadpleeg de documentatie in <literal>/"
"usr/share/doc</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:273
msgid "<literal>var/log/lpr.log*</literal>"
msgstr "<literal>var/log/lpr.log*</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:275
msgid ""
"These files contained log messages relating to printing. The default print "
"system in debian is <systemitem role=\"package\">cups</systemitem> which "
"does not use this file, so unless you installed a different printing system "
"these files can be deleted."
msgstr ""
"Deze bestanden bevatten logboekberichten met betrekking tot afdrukken. Het "
"standaard afdruksysteem in debian is <systemitem role=\"package\">cups</"
"systemitem> dat dit bestand niet gebruikt. Dus tenzij u een ander "
"afdruksysteem hebt geïnstalleerd, kunnen deze bestanden worden verwijderd."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:283
msgid "<literal>/var/log/{messages,debug,daemon}*</literal>"
msgstr "<literal>/var/log/{messages,debug,daemon}*</literal>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:285
msgid ""
"These files can be deleted. Everything that used to be written to these "
"files will still be in <literal>/var/log/syslog</literal>."
msgstr ""
"Deze bestanden kunnen worden verwijderd. Alles wat vroeger in deze bestanden "
"werd opgeschreven, staat nog steeds in <literal>/var/log/syslog</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:295
msgid "Things to do post upgrade before rebooting"
msgstr ""
"Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten "
"gebeuren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:298
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete. For the upgrade to &releasename;, there are no "
"special actions needed before performing a reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond. Bij de opwaardering naar &releasename; zijn "
"er geen speciale acties meer nodig voordat u de computer herstart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:305
msgid ""
"When <literal>apt full-upgrade</literal> has finished, the <quote>formal</"
"quote> upgrade is complete, but there are some other things that should be "
"taken care of <emphasis>before</emphasis> the next reboot."
msgstr ""
"Wanneer <literal>apt full-upgrade</literal> beëindigd is, is de opwaardering "
"<quote>formeel</quote> afgerond, maar er zijn nog enkele andere dingen "
"waarvoor gezorgd moet worden <emphasis>voor</emphasis> de volgende herstart "
"van de computer."

#
#. itemizedlist>
#. <listitem>
#. <para>
#. bla bla blah
#. </para>
#. </listitem>
#. </itemizedlist
#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/issues.dbk:311
#, no-wrap
msgid ""
"\tadd list of items here\n"
"\t\n"
"   "
msgstr ""
"\thier een lijst met items toevoegen\n"
"\t\n"
"   "

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:324
msgid "Items not limited to the upgrade process"
msgstr "Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:326
msgid "Limitations in security support"
msgstr "Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:328
msgid ""
"There are some packages where Debian cannot promise to provide minimal "
"backports for security issues. These are covered in the following "
"subsections."
msgstr ""
"Voor sommige pakketten kan Debian niet garanderen dat er bij "
"veiligheidsproblemen minimale backports (oplossingen overgenomen van een "
"recentere pakketversie) beschikbaar gesteld zullen worden. Daarover handelen "
"de volgende paragrafen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/issues.dbk:334
msgid ""
"The package <systemitem role=\"package\">debian-security-support</"
"systemitem> helps to track the security support status of installed packages."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">debian-security-support</systemitem> "
"helpt om de situatie op het gebied van beveiligingsondersteuning van "
"geïnstalleerde pakketten na te gaan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:342
msgid "Security status of web browsers and their rendering engines"
msgstr "Beveiligingstoestand van webbrowsers en hun weergavemechanismen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
#: en/issues.dbk:351
msgid ""
"These engines are shipped in a number of different source packages and the "
"concern applies to all packages shipping them. The concern also extends to "
"web rendering engines not explicitly mentioned here, with the exception of "
"webkit2gtk and the new wpewebkit."
msgstr ""
"Deze mechanismen worden in een aantal verschillende broncodepakketten "
"beschikbaar gesteld en de bezorgdheid betreft alle pakketten die ze "
"beschikbaar stellen. De bezorgdheid betreft ook de weergavemechanismen die "
"hier niet expliciet vermeld worden, met uitzondering van webkit2gtk eb het "
"nieuwe wpewebkit."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:344
msgid ""
"Debian &release; includes several browser engines which are affected by a "
"steady stream of security vulnerabilities. The high rate of vulnerabilities "
"and partial lack of upstream support in the form of long term branches make "
"it very difficult to support these browsers and engines with backported "
"security fixes. Additionally, library interdependencies make it extremely "
"difficult to update to newer upstream releases. Therefore, browsers built "
"upon e.g. the webkit and khtml engines<placeholder type=\"footnote\" id="
"\"0\"/> are included in &releasename;, but not covered by security support. "
"These browsers should not be used against untrusted websites. The "
"webkit2gtk and wpewebkit engines <emphasis>are</emphasis> covered by "
"security support."
msgstr ""
"Debian &release; bevat verscheidene browsermechanismen die te maken hebben "
"met een gestage stroom van veiligheidsproblemen. De hoge frequentie van "
"kwetsbaarheden en het gedeeltelijk ontbreken van bovenstroomse ondersteuning "
"in de vorm van LTS-versies maken het erg moeilijk de betreffende browsers en "
"hun mechanismen te ondersteunen met beveiligingsoplossingen die aan nieuwere "
"versies ontleend moeten worden. Onderlinge afhankelijkheden van bibliotheken "
"maken het bovendien extreem moeilijk om naar nieuwere bovenstroomse versies "
"op te waarderen. Daarom zijn bijvoorbeeld browsers die gebouwd zijn bovenop "
"de mechanismen webkit en khtml<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> wel "
"opgenomen in &releasename; maar niet gedekt door de "
"beveiligingsondersteuning. Met deze browsers zou u geen onbetrouwbare "
"websites moeten bezoeken. De mechanismen webkit2gtk en wpewebkit worden "
"<emphasis>wel</emphasis> gedekt door de beveiligingsondersteuning."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:362
msgid ""
"For general web browser use we recommend Firefox or Chromium. They will be "
"kept up-to-date by rebuilding the current ESR releases for stable. The same "
"strategy will be applied for Thunderbird."
msgstr ""
"Als algemene webbrowser raden we Firefox of Chromium aan. Zij zullen actueel "
"gehouden worden door de huidige ESR-uitgaven ervan opnieuw te compileren "
"voor de stabiele distributie. Dezelfde werkwijze zal gebruikt worden voor "
"Thunderbird."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:369
msgid ""
"Once a release becomes <literal>oldstable</literal>, officially supported "
"browsers may not continue to receive updates for the standard period of "
"coverage. For example, Chromium will only receive 6 months of security "
"support in <literal>oldstable</literal> rather than the typical 12 months."
msgstr ""
"Zodra een release <literal>oldstable</literal> wordt, is het mogelijk dat "
"officieel ondersteunde browsers gedurende de standaard dekkingsperiode geen "
"updates meer ontvangen. Chromium krijgt bijvoorbeeld slechts 6 maanden "
"beveiligingsondersteuning in <literal>oldstable</literal> in plaats van de "
"gebruikelijke 12 maanden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:379
msgid "OpenJDK 21"
msgstr "OpenJDK 21"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:381
msgid ""
"Debian &releasename; comes with an early access version of <literal>OpenJDK "
"21</literal> (the next expected <literal>OpenJDK LTS</literal> version after "
"<literal>OpenJDK 17</literal>), to avoid the rather tedious bootstrap "
"process. The plan is for <literal>OpenJDK 21</literal> to receive an update "
"in &releasename; to the final upstream release announced for September 2023, "
"followed by security updates on a best effort basis, but users should not "
"expect to see updates for every quarterly upstream security update."
msgstr ""
"Debian &releasename; bevat een versie van <literal>OpenJDK 21</literal> (de "
"verwachte toekomstige <literal>LTS</literal>-versie van <literal>OpenJDK</"
"literal> na <literal>OpenJDK 17</literal>) waartoe vroegtijdige toegang "
"verleend werd, om het nogal omslachtige bootstrapproces te vermijden. Voor "
"<literal>OpenJDK 21</literal> wordt in &releasename; een opwaardering "
"voorzien naar de uiteindelijke bovenstroomse uitgave die aangekondigd is "
"voor september 2023, gevolgd door beveiligingsupdates naar best vermogen, "
"maar gebruikers mogen niet verwachten dat er een update komt bij elke "
"bovenstroomse driemaandelijkse beveiligingsupdate."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/issues.dbk:395
msgid "Go-based packages"
msgstr "OP Go gebaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:397
msgid ""
"The Debian infrastructure currently has problems with rebuilding packages of "
"types that systematically use static linking. Before buster this wasn't a "
"problem in practice, but with the growth of the Go ecosystem it means that "
"Go-based packages will be covered by limited security support until the "
"infrastructure is improved to deal with them maintainably."
msgstr ""
"De infrastructuur van Debian heeft momenteel problemen met het opnieuw "
"opbouwen van pakketten die systematisch gebruik maken van statische "
"koppelingen. In de praktijk was dit voor buster geen probleem, maar met de "
"groei van het Go-ecosysteem betekent dit dat op Go gebaseerde pakketten een "
"beperkte beveiligingsondersteuning zullen krijgen, totdat de infrastructuur "
"verbeterd is om ze te kunnen behandelen op een wijze die te onderhouden valt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/issues.dbk:406
msgid ""
"If updates are warranted for Go development libraries, they can only come "
"via regular point releases, which may be slow in arriving."
msgstr ""
"Als updates voor Go-ontwikkelingsbibliotheken gerechtvaardigd zijn, zullen "
"deze enkel via reguliere tussenreleases kunnen gebeuren en deze kunnen op "
"zich laten wachten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:414
msgid "Python Interpreters marked externally-managed"
msgstr "Python-interpreters als extern beheerd gemarkeerd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:416
msgid ""
"The Debian provided python3 interpreter packages (<systemitem role=\"package"
"\">python3.11</systemitem> and <systemitem role=\"package\">pypy3</"
"systemitem>) are now marked as being externally-managed, following <ulink "
"url=\"https://peps.python.org/pep-0668/\";>PEP-668</ulink>. The version of "
"<systemitem role=\"package\">python3-pip</systemitem> provided in Debian "
"follows this, and will refuse to manually install packages on Debian's "
"python interpreters, unless the <literal>--break-system-packages</literal> "
"option is specified."
msgstr ""
"De door Debian geleverde python3-interpreterpakketten (<systemitem role="
"\"package\">python3.11</systemitem> en <systemitem role=\"package\">pypy3</"
"systemitem>) zijn nu gemarkeerd als extern beheerd, in navolging van <ulink "
"url =\"https://peps.python.org/pep-0668/\";>PEP-668</ulink>. De versie van "
"<systemitem role=\"package\">python3-pip</systemitem> in Debian gedraagt "
"zich hiernaar en zal weigeren pakketten handmatig te installeren op de "
"python-interpreters van Debian, tenzij de optie <literal>--break-system-"
"packages</literal> is opgegeven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:427
msgid ""
"If you need to install a Python application (or version) that isn't packaged "
"in Debian, we recommend that you install it with <command>pipx</command> (in "
"the <systemitem role=\"package\">pipx</systemitem> Debian package). "
"<command>pipx</command> will set up an environment isolated from other "
"applications and system Python modules, and install the application and its "
"dependencies into that."
msgstr ""
"Als u een Python-toepassing (of versie) moet installeren die niet wordt "
"verpakt in Debian, raden we u aan die te installeren met <command>pipx</"
"command> (in het Debian-pakket <systemitem role=\"package\">pipx</systemitem "
">). <command>pipx</command> zal een omgeving opzetten die geïsoleerd is van "
"andere toepassingen en Python-modules op het systeem, en de toepassing en "
"zijn vereisten daarin installeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:436
msgid ""
"If you need to install a Python library module (or version) that isn't "
"packaged in Debian, we recommend installing it into a virtualenv, where "
"possible. You can create virtualenvs with the <literal>venv</literal> Python "
"stdlib module (in the <systemitem role=\"package\">python3-venv</systemitem> "
"Debian package) or the <command>virtualenv</command> Python 3rd-party tool "
"(in the <systemitem role=\"package\">virtualenv</systemitem> Debian "
"package). For example, instead of running <command>pip install --user "
"<replaceable>foo</replaceable></command>, run: <command> mkdir -p ~/.venvs "
"&amp;&amp; python3 -m venv ~/.venvs/<replaceable>foo</replaceable> &amp;"
"&amp; ~/.venvs/<replaceable>foo</replaceable>/bin/python -m pip install "
"<replaceable>foo</replaceable> </command> to install it in a dedicated "
"virtualenv."
msgstr ""
"Als u een Python-bibliotheekmodule (of -versie) moet installeren die niet in "
"Debian wordt verpakt, raden we u aan die waar mogelijk in een virtuele "
"omgeving (virtualenv) te installeren. U kunt virtuele omgevingen "
"(virtualenvs) maken met de Python stdlib-module <literal>venv</literal> (in "
"het Debian-pakket <systemitem role=\"package\">python3-venv</systemitem>) of "
"met het van derden afkomstige Python-hulpmiddel <command>virtualenv</"
"command> (in het Debian-pakket <systemitem role=\"package\">virtualenv</"
"systemitem>). Bijvoorbeeld, in plaats van het commando <command>pip install "
"--user <replaceable>blabla</replaceable></command> uit te voeren, voert u "
"het volgende commando uit om de bibliotheek in een speciale virtuele "
"omgeving te installeren: <command> mkdir -p ~/.venvs &amp;&amp; python3 -m "
"venv ~/.venvs/<replaceable>blabla</replaceable> &amp;&amp; ~/.venvs/"
"<replaceable>blabla</replaceable>/bin/python -m pip install "
"<replaceable>blabla</replaceable> </command>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:452
msgid ""
"See <filename>/usr/share/doc/python3.11/README.venv</filename> for more "
"details."
msgstr ""
"Zie <filename>/usr/share/doc/python3.11/README.venv</filename> voor meer "
"details."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:459
msgid "Something"
msgstr "Iets"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:461
msgid "Text."
msgstr "Tekst."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:468
msgid "Obsolescence and deprecation"
msgstr "Verouderde en achterhaalde zaken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:470
msgid "Noteworthy obsolete packages"
msgstr "Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:472
msgid ""
"The following is a list of known and noteworthy obsolete packages (see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/> for a description)."
msgstr ""
"Hierna volgt een lijst van bekende vermeldenswaardige uitgefaseerde "
"pakketten (zie <xref linkend=\"obsolete\"/> voor een beschrijving)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:475
#, no-wrap
msgid ""
"     TODO: Use the change-release information and sort by popcon\n"
"\n"
"     This needs to be reviewed based on real upgrade logs (jfs)\n"
"\n"
"     Alternative, another source of information is the UDD\n"
"     'not-in-testing' page:\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"
msgstr ""
"     TODO: De informatie uit change-release gebruiken en ordenen op basis van popcon\n"
"\n"
"     Dit moet worden nagekenen op basis van echte upgrade-logboeken (jfs)\n"
"\n"
"     Een variant: een andere informatiebron is de UDD-pagina\n"
"     'not-in-testing':\n"
"     https://udd.debian.org/bapase.cgi?t=testing\n";
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:485
msgid "The list of obsolete packages includes:"
msgstr "Tot de uitgefaseerde pakketten behoren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:490
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">foo</systemitem> package has been removed "
"from &releasename;. The successor of foo is <systemitem role=\"package"
"\">bar</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">foo</systemitem> werd verwijderd uit "
"&releasename;. De opvolger van foo is <systemitem role=\"package\">bar</"
"systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:495
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> package has been "
"removed from &releasename;. Its functionalities are now covered by "
"<systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> and <systemitem role="
"\"package\">libnss-sss</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">libnss-ldap</systemitem> werd "
"verwijderd uit &releasename;. De functionaliteit ervan wordt nu opgenomen "
"door <systemitem role=\"package\">libnss-ldapd</systemitem> en <systemitem "
"role=\"package\">libnss-sss</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:501
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</systemitem> package has been "
"removed from &releasename;. Its replacement is <systemitem role=\"package"
"\">libpam-ldapd</systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">libpam-ldap</systemitem> werd "
"verwijderd uit &releasename;. Zijn vervanger is <systemitem role=\"package"
"\">libpam-ldapd</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:506
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">fdflush</systemitem> package has been "
"removed from &releasename;. In its stead, please use <command>blockdev --"
"flushbufs</command> from <systemitem role=\"package\">util-linux</"
"systemitem>."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">fdflush</systemitem> werd verwijderd "
"uit &releasename;. Gebruik ter vervanging ervan <command>blockdev --"
"flushbufs</command> uit <systemitem role=\"package\">util-linux</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:518
msgid "Deprecated components for &releasename;"
msgstr "Verouderde componenten van &releasename;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:520
msgid ""
"With the next release of &debian; &nextrelease; (codenamed "
"&nextreleasename;) some features will be deprecated. Users will need to "
"migrate to other alternatives to prevent trouble when updating to &debian; "
"&nextrelease;."
msgstr ""
"Met de volgende uitgave van &debian; &nextrelease; (codenaam "
"&nextreleasename;) zal sommige functionaliteit verouderd zijn. Gebruikers "
"zullen moeten overschakelen op alternatieven om problemen te voorkomen bij "
"de opwaardering naar &debian; &nextrelease;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:526
msgid "This includes the following features:"
msgstr "Daaronder valt de volgende functionaliteit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:533
msgid ""
"Development of the NSS service <literal>gw_name</literal> stopped in 2015. "
"The associated package <systemitem role=\"package\">libnss-gw-name</"
"systemitem> may be removed in future &debian; releases. The upstream "
"developer suggests using <systemitem role=\"package\">libnss-myhostname</"
"systemitem> instead."
msgstr ""
"De ontwikkeling van de NSS-dienst <literal>gw_name</literal> is in 2015 "
"gestopt. Het bijbehorende pakket <systemitem role=\"package\">libnss-gw-"
"name</systemitem> wordt mogelijk verwijderd in toekomstige &debian; "
"releases. De bovenstroomse ontwikkelaar stelt voor om in plaats daarvan "
"<systemitem role=\"package\">libnss-myhostname</systemitem> te gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/issues.dbk:546
msgid "No-longer-supported hardware"
msgstr "Niet langer ondersteunde hardware"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:548
msgid ""
"For a number of `arch`-based devices that were supported in "
"&oldreleasename;, it is no longer viable for Debian to build the required "
"<literal>Linux</literal> kernel, due to hardware limitations. The "
"unsupported devices are:"
msgstr ""
"Voor een aantal op `arch` gebaseerde apparaten die in &oldreleasename; "
"werden ondersteund, is het door hardwarebeperkingen niet langer haalbaar "
"voor Debian om de vereiste <literal>Linux</literal>-kernel te bouwen. De "
"niet-ondersteunde apparaten zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/issues.dbk:556
msgid "foo"
msgstr "foo"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:561
msgid ""
"Users of these platforms who wish to upgrade to &releasename; nevertheless "
"should keep the &oldreleasename; APT sources enabled. Before upgrading they "
"should add an APT preferences file containing:"
msgstr ""
"Gebruikers van deze platformen die toch willen upgraden naar &releasename; "
"moeten de sources voor APT van &oldreleasename; geactiveerd laten. Voordat "
"ze upgraden moeten ze een preferences-bestand voor APT toevoegen dat het "
"volgende bevat:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><programlisting>
#: en/issues.dbk:566
#, no-wrap
msgid ""
"Package: linux-image-marvell\n"
"Pin: release n=&oldreleasename;\n"
"Pin-Priority: 900\n"
"\t"
msgstr ""
"Package: linux-image-marvell\n"
"Pin: release n=&oldreleasename;\n"
"Pin-Priority: 900\n"
"\t"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/issues.dbk:570
msgid ""
"The security support for this configuration will only last until "
"&oldreleasename;'s End Of Life."
msgstr ""
"De beveiligingsondersteuning voor deze configuratie zal slechts tot het "
"einde van de levensduur van &oldreleasename; blijven duren."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/issues.dbk:577
msgid "Known severe bugs"
msgstr "Bekende ernstige bugs"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/issues.dbk:579
msgid ""
"Although Debian releases when it's ready, that unfortunately doesn't mean "
"there are no known bugs. As part of the release process all the bugs of "
"severity serious or higher are actively tracked by the Release Team, so an "
"<ulink url=\"&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?users=release.debian."
"org@packages.debian.org;tag=&releasename;-can-defer\">overview of those "
"bugs</ulink> that were tagged to be ignored in the last part of releasing "
"&releasename; can be found in the <ulink url=\"&url-bts;\">Debian Bug "
"Tracking System</ulink>. The following bugs were affecting &releasename; at "
"the time of the release and worth mentioning in this document:"
msgstr ""
"Hoewel Debian een release uitbrengt wanneer het er klaar voor is, betekent "
"dat helaas niet dat er geen bekende bugs zijn. Als onderdeel van het "
"releaseproces worden alle bugs met een ernstigheidsgraad ernstig of hoger "
"actief gevolgd door het releaseteam en dus kan een <ulink url=\"&url-bts;cgi-"
"bin/pkgreport.cgi?users=release.debian.org@packages.debian.org;"
"tag=&releasename;-can-defer\">overzicht van de bugs</ulink> die werden "
"gemarkeerd om te worden genegeerd in het laatste deel van het vrijgeven van "
"&releasename;, gevonden worden in het <ulink url=\"&url-bts;\">Debian "
"bugvolgsysteem</ulink>. De volgende bugs troffen &releasename; op het moment "
"van vrijgeven en zijn het vermelden waard in dit document:"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:597
msgid "Bug number"
msgstr "Bugnummer"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:598
msgid "Package (source or binary)"
msgstr "Pakket (broncode of binair)"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/issues.dbk:599
msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:605
msgid "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"
msgstr "<ulink url=\"&url-bts;922981\">922981</ulink>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:606
msgid "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"
msgstr "<systemitem role=\"package\">ca-certificates-java</systemitem>"

#. type: Content of: <chapter><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/issues.dbk:607
msgid ""
"ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore doesn't "
"update /etc/ssl/certs/java/cacerts"
msgstr ""
"ca-certificates-java: /etc/ca-certificates/update.d/jks-keystore werkt /etc/"
"ssl/certs/java/cacerts niet bij"

Reply to: