[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/dutch/opl.wmlDag iedereen, 


In het git-archief webwml werd dutch/opl.wml
als nieuwe vertaling toegevoegd.
In bijlage de vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

#use wml::debian::template title="Open Publicatie-licentie" NOCOPYRIGHT="true"
#use wml::debian::translation-check translation="d54152841794e2e9a156f6f2abb5445fb98cb218"

  <p><strong>v1.0, 8 juni 1999</strong></p>


  <h2 id="section1">I. VEREISTEN VOOR ZOWEL ONGEWIJZIGDE ALS GEWIJZIGDE VERSIES</h2>

  <p>De Open Publicatie-werken mogen geheel of gedeeltelijk worden
   gereproduceerd en gedistribueerd op elk fysiek of elektronisch medium op
   voorwaarde dat de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd en dat
   deze licentie of een opname ervan door middel van verwijzing (met alle
   opties die door de auteur(s) en/of uitgever worden gekozen) wordt
   weergegeven in de reproductie.</p>

  <p>De juiste vorm voor een opneming door middel van verwijzing is als
   volgt:
   Copyright (c) &lt;jaar&gt; op &lt;naam van auteur of aangewezen
   persoon&gt;. Dit materiaal mag alleen worden verspreid onder de
   voorwaarden en bepalingen van de Open Publicatie-licentie, vX.Y of later
   (de laatste versie is momenteel beschikbaar op
   <url "http://www.opencontent.org/openpub/"; />). De referentie moet
   onmiddellijk worden gevolgd door eventuele opties gekozen door de
   auteur(s) en/of uitgever van het document (zie <a href="#section6">sectie
   VI</a>).</p>

  <p>Commerciële herverspreiding van materiaal met Open Publicatie-licentie is
   toegestaan.</p>

  <p>Bij elke publicatie in de vorm van een standaardboek (op papier) moeten
   de naam van de oorspronkelijke uitgever en van de auteur worden vermeld.
   De naam van de uitgever en van de auteur worden op alle buitenkanten van
   het boek vermeld. Op alle buitenkanten van het boek moet de naam van de
   oorspronkelijke uitgever even groot zijn als de titel van het werk en
   moet deze met betrekking tot de titel als de bezitter ervan worden
   vermeld.</p>


  <h2 id="section2">II. COPYRIGHT</h2>

  <p>Het auteursrecht op elke Open Publicatie berust bij de auteur(s) of
   aangewezen persoon.</p>


  <h2 id="section3">III. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LICENTIE</h2>

  <p>De volgende licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle
  Open Publicatie-werken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het
  document.</p>

  <p>Het louter samenvoegen van Open Publicatie-werken of een deel van een
  Open Publicatie-werk met andere werken of programma's op dezelfde media
  heeft niet tot gevolg dat deze licentie van toepassing is op die andere
  werken. Het samengestelde werk dient een kennisgeving te bevatten waarin de
  opname van het Open Publicatie-materiaal en een passende
  copyrightverklaring worden vermeld.</p>

  <p><em>SCHEIDBAARHEID</em>. Indien een deel van deze licentie in een
  rechtsgebied niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige delen van
  de licentie van kracht.</p>

  <p><em>GEEN GARANTIE</em>. Open Publicatie-werken worden in licentie
  gegeven en geleverd <q>zoals ze zijn</q> zonder enige vorm van garantie,
  expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
  impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald
  doel of een garantie van niet-inbreuk.</p>


  <h2 id="section4">IV. VEREISTEN VOOR GEWIJZIGDE WERKEN</h2>

  <p>Alle gewijzigde versies van documenten die onder deze licentie vallen,
  inclusief vertalingen, bloemlezingen, compilaties en deeldocumenten, moeten
  aan de volgende vereisten voldoen:</p>

  <ul>
   <li>De gewijzigde versie moet als zodanig worden gemarkeerd.</li>
   <li>De persoon die de wijzigingen aanbrengt moet worden geïdentificeerd
   en de wijzigingen moeten worden gedateerd.</li>
   <li>De vermelding van de oorspronkelijke auteur en de uitgever, indien
   van toepassing, moet worden gehandhaafd volgens de normale academische
   citeerpraktijken.</li>
   <li>De plaats waar het originele ongewijzigde document zich bevindt, moet
   worden bepaald.</li>
   <li>De naam/namen van de oorspronkelijke auteur(s) mag/mogen niet zonder
   de toestemming van de oorspronkelijke auteur(s) worden
   gebruikt om te beweren of te impliceren dat het resulterende document
   wordt goedgekeurd.</li>
  </ul>


  <h2 id="section5">V. AANBEVELINGEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN</h2>

  <p>Naast de vereisten van deze licentie, wordt het volgende gevraagd van en
  sterk aanbevolen aan herverdelers:</p>

  <ul>
   <li>Als u Open Publicatie-werken op papier of cd verspreidt, stelt u de
   auteurs ten minste dertig dagen voor het voltooien van het manuscript of
   de media per e-mail op de hoogte van uw voornemen tot herverspreiding, om
   de auteurs de tijd te geven bijgewerkte documenten aan te leveren. Deze
   kennisgeving moet eventuele wijzigingen aan het document beschrijven.</li>
   <li>Alle inhoudelijke wijzigingen (met inbegrip van schrappingen) moeten
   hetzij duidelijk in het document worden aangegeven, hetzij in een bijlage
   bij het document worden beschreven.</li>
   <li>Tenslotte, hoewel het niet verplicht is onder deze licentie, wordt
   het beschouwd als een goede gewoonte om aan de auteur(s) een gratis kopie
   aan te bieden van elke heruitgave op papier of cd van een werk met een
   Open Publicatie-licentie.</li>
  </ul>


  <h2 id="section6">VI. LICENTIEOPTIES</h2>

  <p>De auteur(s) en/of uitgever van een document met een
  Open Publicatie-licentie kunnen bepaalde opties kiezen door tekst toe te
  voegen aan de verwijzing naar of de kopie van de licentie. Deze opties
  worden beschouwd als onderdeel van het licentie-exemplaar en moeten samen
  met de licentie (of de opname ervan door middel van verwijzing) in
  afgeleide werken worden opgenomen.</p>

  <p>A. Om het verspreiden van inhoudelijk gewijzigde versies zonder de
  uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) te verbieden. <q>Inhoudelijke
  wijziging</q> wordt gedefinieerd als een wijziging van de semantische
  inhoud van het document, en sluit loutere wijzigingen van het formaat of
  typografische correcties uit.</p>

  <p>Om dit te bereiken, voegt u de zin <q>Distributie van substantieel
  gewijzigde versies van dit document is verboden zonder de uitdrukkelijke
  toestemming van de houder van het auteursrecht.</q> toe aan de
  licentieverwijzing of -kopie.</p>

  <p>B. Om te verbieden dat dit werk of afgeleide werken in hun geheel of
  gedeeltelijk worden gepubliceerd in de vorm van een standaardboek (op
  papier) voor commerciële doeleinden, tenzij daarvoor voorafgaande
  toestemming is verkregen van de houder van het auteursrecht.</p>

  <p>Om dit te bereiken voegt u de zin <q>Distributie van het werk of een
  afgeleide van het werk in enige standaardboekvorm (op papier) is verboden
  tenzij voorafgaande toestemming is verkregen van de houder van het
  auteursrecht.</q> toe aan de licentieverwijzing of -kopie.</p>

Reply to: