[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://release-notes/nl/whats-new.po



Dag iedereen, 


In het git-archief release-notes werd de vertaling van nl/whats-new.po
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de wijzigingen
tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

diff --git a/nl/whats-new.po b/nl/whats-new.po
index 5fdee30d..e4f9b7e3 100644
--- a/nl/whats-new.po
+++ b/nl/whats-new.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/whats-new\n"
-"POT-Creation-Date: 2021-03-19 20:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-03-25 21:35+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-03-27 11:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-03-27 15:45+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -74,7 +74,6 @@ msgstr "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/whats-new.dbk:51
 msgid "little-endian MIPS (<literal>mipsel</literal>)"
 msgstr "little-endian MIPS (<literal>mipsel</literal>)"
 
@@ -147,29 +146,91 @@ msgstr ""
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:103
-msgid "SANE and driverless scanning"
-msgstr "SANE en scannen zonder stuurprogramma"
+msgid "Driverless scanning and printing"
+msgstr "Scannen en afdrukken zonder stuurprogramma"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
 #: en/whats-new.dbk:105
 msgid ""
-"Driverless scanning is the ability to scan without requiring a free or non-"
-"free backend driver specific to that scanner model. It is mainly associated "
-"with modern multi-function devices, but some modern standalone scanners are "
-"known to work driverless. <quote>Modern</quote> refers to devices that have "
-"been marketed in the past five years or so."
+"Both printing with <literal>CUPS</literal> and scanning with <literal>SANE</"
+"literal> are increasingly likely to be possible without the need for any "
+"driver (often non-free) specific to the model of the hardware, especially in "
+"the case of devices marketed in the past five years or so."
 msgstr ""
-"Scannen zonder stuurprogramma is de mogelijkheid om te scannen zonder dat "
-"een al dan niet vrij stuurprogramma nodig is dat specifiek is voor dat "
-"scannermodel. Dit heeft vooral betrekking op moderne multifunctionele "
-"apparaten, maar ook van sommige moderne autonome scanners is bekend dat zij "
-"zonder stuurprogramma werken. <quote>Modern</quote> verwijst naar apparaten "
-"die in de afgelopen vijf jaar of zo op de markt zijn gebracht.\n"
-"\n"
-"Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)"
+"Zowel afdrukken met <literal>CUPS</literal> als scannen met <literal>SANE</"
+"literal> zal steeds vaker mogelijk zijn zonder de noodzaak van een (vaak "
+"niet-vrij) stuurprogramma dat specifiek is voor het model van de hardware, "
+"vooral in het geval van apparaten die de afgelopen vijf jaar of zo op de "
+"markt zijn gebracht."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
 #: en/whats-new.dbk:113
+msgid "CUPS and driverless printing"
+msgstr "CUPS en afdrukken zonder stuurprogramma"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:115
+msgid ""
+"Modern printers connected by ethernet or wireless can already use <ulink url="
+"\"https://wiki.debian.org/CUPSQuickPrintQueues\";>driverless printing</"
+"ulink>, implemented via <literal>CUPS</literal> and <systemitem role="
+"\"package\">cups-filters</systemitem>, as was described in the <ulink url="
+"\"https://www.debian.org/releases/buster/amd64/release-notes/ch-whats-new.";
+"html#driverless-printing\">Release Notes for buster</ulink>. Debian 11 "
+"<quote>bullseye</quote> brings the new package <systemitem role=\"package"
+"\">ipp-usb</systemitem>, which is recommended by <systemitem role=\"package"
+"\">cups-daemon</systemitem> and uses the vendor-neutral <ulink url=\"https://";
+"wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\">IPP-over-USB</ulink> "
+"protocol supported by many modern printers. This allows a USB device to be "
+"treated as a network device, extending driverless printing to include USB-"
+"connected printers. The specifics are outlined <ulink url=\"https://wiki.";
+"debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ipp-usb\">on the wiki</ulink>."
+msgstr ""
+"Moderne printers die via ethernet of draadloos zijn verbonden, kunnen al "
+"gebruik maken van <ulink url=\"https://wiki.debian.org/CUPSQuickPrintQueues";
+"\">afdrukken zonder stuurprogramma</ulink>, geïmplementeerd via "
+"<literal>CUPS</literal> en <systemitem role=\"package\">cups-filters</"
+"systemitem>, zoals beschreven werd in de <ulink url=\"https://www.debian.org/";
+"releases/buster/amd64/release-notes/ch-whats-new.html#driverless-printing"
+"\">Notities bij de uitgave van buster</ulink>. Met Debian 11 "
+"<quote>bullseye</quote> komt het nieuwe pakket <systemitem role=\"package"
+"\">ipp-usb</systemitem>, dat aanbevolen wordt door <systemitem role=\"package"
+"\">cups-daemon</systemitem> en gebruik maakt van het "
+"leveranciersonafhankelijke protocol <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
+"CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\">IPP-over-USB</ulink> dat door veel "
+"moderne printers wordt ondersteund. Hierdoor kan een USB-apparaat worden "
+"behandeld als een netwerkapparaat, waardoor afdrukken zonder stuurprogramma "
+"kan worden uitgebreid tot printers die via USB zijn aangesloten. De details "
+"worden uiteengezet <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
+"CUPSDriverlessPrinting#ipp-usb\"> op de wiki</ulink>."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:132
+msgid ""
+"The systemd service file included in the <systemitem role=\"package\">ipp-"
+"usb</systemitem> package starts the <literal>ipp-usb</literal> daemon when a "
+"USB-connected printer is plugged in, thus making it available to print to. "
+"By default <systemitem role=\"package\">cups-browsed</systemitem> should "
+"configure it automatically, or it can be <ulink url=\"https://wiki.debian.";
+"org/SystemPrinting\">manually set up with a local driverless print queue</"
+"ulink>."
+msgstr ""
+"Het systemd-servicebestand dat is opgenomen in het pakket <systemitem role="
+"\"package\">ipp-usb</systemitem> start de achtergronddienst <literal>ipp-"
+"usb</literal> wanneer een via USB verbonden printer wordt aangesloten, "
+"waardoor deze beschikbaar wordt om naar af te drukken. Standaard zou "
+"<systemitem role=\"package\">cups-browsed</systemitem> dit automatisch "
+"moeten configureren, of dit kan <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
+"SystemPrinting\">handmatig worden ingesteld met een lokale "
+"stuurprogrammaloze afdrukwachtrij</ulink>. "
+#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
+#: en/whats-new.dbk:144
+msgid "SANE and driverless scanning"
+msgstr "SANE en scannen zonder stuurprogramma"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:146
 msgid ""
 "The official <literal>SANE</literal> driverless backend is provided by "
 "<literal>sane-escl</literal> in <systemitem role=\"package\">libsane1</"
@@ -190,33 +251,56 @@ msgstr ""
 "org/SaneOverNetwork#wsd\">WSD</ulink>-protocol gebruiken. Gebruikers zouden "
 "moeten overwegen om beide backends op hun systemen te hebben."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/whats-new.dbk:126
+#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:159
 msgid ""
 "<literal>eSCL</literal> and <literal>WSD</literal> are network protocols. "
 "Consequently they will operate over a USB connection if the device is an "
-"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\";>IPP-"
-"over-USB</ulink> device. Note that <systemitem role=\"package\">libsane1</"
-"systemitem> has <systemitem role=\"package\">ipp-usb</systemitem> as a "
-"recommended package. This leads to a suitable device being automatically set "
-"up to use a driverless backend driver when it is connected to a USB port."
+"<literal>IPP-over-USB</literal> device (see above). Note that <systemitem "
+"role=\"package\">libsane1</systemitem> has <systemitem role=\"package\">ipp-"
+"usb</systemitem> as a recommended package. This leads to a suitable device "
+"being automatically set up to use a driverless backend driver when it is "
+"connected to a USB port."
 msgstr ""
 "<literal>eSCL</literal> en <literal>WSD</literal> zijn netwerkprotocollen. "
 "Daarom werken ze via een USB-verbinding als het apparaat een <ulink url="
 "\"https://wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\";>IPP-over-USB</"
-"ulink>-apparaat is. Merk op dat <systemitem role=\"package\">libsane1</"
-"systemitem> het pakket <systemitem role=\"package\">ipp-usb</systemitem> als "
-"aanbevolen pakket heeft. Dit leidt ertoe dat een geschikt apparaat "
-"automatisch wordt ingesteld om een stuurprogrammaloze backend-driver te "
-"gebruiken wanneer deze is aangesloten op een USB-poort."
+"ulink>-apparaat is (zie hierboven). Merk op dat <systemitem role=\"package"
+"\">libsane1</systemitem> het pakket <systemitem role=\"package\">ipp-usb</"
+"systemitem> als aanbevolen pakket heeft. Dit leidt ertoe dat een geschikt "
+"apparaat automatisch wordt ingesteld om een stuurprogrammaloze backend-"
+"driver te gebruiken wanneer deze is aangesloten op een USB-poort."
+#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
+#: en/whats-new.dbk:173
+msgid "New generic open command"
+msgstr "Nieuw generiek commando open"
+#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
+#: en/whats-new.dbk:175
+msgid ""
+"A new <command>open</command> commmand is available as a convenience alias "
+"to <command>xdg-open</command> (by default) or <command>run-mailcap</"
+"command>, managed by the <ulink url=\"&url-man;/bullseye/dpkg/update-"
+"alternatives.1.html\">update-alternatives(1)</ulink> system. It is intended "
+"for interactive use at the command line, to open files with their default "
+"application, which can be a graphical program when available."
+msgstr ""
+"Een nieuw commando <command>open</command> is beschikbaar als een "
+"gemakkelijke alias voor <command>xdg-open</command> (standaard) of "
+"<command>run-mailcap</command>, beheerd door het systeem <ulink url=\"&url-"
+"man;/bullseye/dpkg/update-alternatives.1.html\">update-alternatives(1)</"
+"ulink>. Het is bedoeld voor interactief gebruik aan de commandoregel om "
+"bestanden te openen met hun standaardtoepassing, hetgeen een grafisch "
+"programma kan zijn als dat beschikbaar is."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><title>
-#: en/whats-new.dbk:139
+#: en/whats-new.dbk:186
 msgid "Desktops and well known packages"
 msgstr "Desktops en bekende pakketten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/whats-new.dbk:141
+#: en/whats-new.dbk:188
 msgid ""
 "&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
 "Among others it now includes the desktop environments "
@@ -237,7 +321,7 @@ msgstr ""
 "Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.16."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/whats-new.dbk:151
+#: en/whats-new.dbk:198
 msgid ""
 "Productivity applications have also been upgraded, including the office "
 "suites:"
@@ -246,71 +330,70 @@ msgstr ""
 "kantoorsoftware:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/whats-new.dbk:157
+#: en/whats-new.dbk:204
 msgid ""
 "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> is upgraded "
-"to version 6.1;"
+"to version 7.0;"
 msgstr ""
 "LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> werd "
-"opgewaardeerd naar versie 6.1;"
+"opgewaardeerd naar versie 7.0;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/whats-new.dbk:163
+#: en/whats-new.dbk:210
 msgid ""
 "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> is upgraded to "
-"3.1."
+"3.2."
 msgstr ""
 "Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> werd "
-"opgewaardeerd naar 3.1."
+"opgewaardeerd naar 3.2."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/whats-new.dbk:169
+#: en/whats-new.dbk:216
 msgid ""
-"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> is upgraded to 3.4;"
+"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> is upgraded to 4.4;"
 msgstr ""
 "GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> werd opgewaardeerd "
-"naar 3.4;"
+"naar 4.4;"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><para>
-#: en/whats-new.dbk:190
+#: en/whats-new.dbk:237
 msgid ""
 "Among many others, this release also includes the following software updates:"
 msgstr ""
 "Deze uitgave bevat daarnaast onder meer de volgende bijgewerkte software:"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:200
+#: en/whats-new.dbk:247
 msgid "Package"
 msgstr "Pakket"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:201
+#: en/whats-new.dbk:248
 msgid "Version in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
 msgstr "Versie in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:202
+#: en/whats-new.dbk:249
 msgid "Version in &release; (&releasename;)"
 msgstr "Versie in &release; (&releasename;)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:207
+#: en/whats-new.dbk:254
 msgid "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
 msgstr "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:208
+#: en/whats-new.dbk:255
 msgid "2.4.38"
 msgstr "2.4.38"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:209
+#: en/whats-new.dbk:256
 msgid "2.4.46"
 msgstr "2.4.46"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:212
+#: en/whats-new.dbk:259
 msgid ""
 "BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym> "
 "Server"
@@ -319,33 +402,32 @@ msgstr ""
 "server"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:213
+#: en/whats-new.dbk:260
 msgid "9.11"
 msgstr "9.11"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:214
+#: en/whats-new.dbk:261
 msgid "9.16"
 msgstr "9.16"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:229
+#: en/whats-new.dbk:276
 msgid "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
 msgstr "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:230
+#: en/whats-new.dbk:277
 msgid "2.1"
 msgstr "2.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:231
+#: en/whats-new.dbk:278
 msgid "2.3"
 msgstr "2.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:241
+#: en/whats-new.dbk:288
 msgid ""
 "Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
 "acronym>"
@@ -354,50 +436,49 @@ msgstr ""
 "acronym>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:242
+#: en/whats-new.dbk:289
 msgid "2.3.4"
 msgstr "2.3.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:243
+#: en/whats-new.dbk:290
 msgid "2.3.13"
 msgstr "2.3.13"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:246
+#: en/whats-new.dbk:293
 msgid "Emacs"
 msgstr "Emacs"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:247
+#: en/whats-new.dbk:294
 msgid "26.1"
 msgstr "26.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:248
+#: en/whats-new.dbk:295
 msgid "27.1"
 msgstr "27.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:251
+#: en/whats-new.dbk:298
 msgid ""
 "Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> default e-mail server"
 msgstr ""
 "Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> standaard e-mailserver"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:252
+#: en/whats-new.dbk:299
 msgid "4.92"
 msgstr "4.92"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:253
+#: en/whats-new.dbk:300
 msgid "4.94"
 msgstr "4.94"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:263
+#: en/whats-new.dbk:310
 msgid ""
 "<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection as default "
 "compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
@@ -406,216 +487,207 @@ msgstr ""
 "compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:264
+#: en/whats-new.dbk:311
 msgid "8.3"
 msgstr "8.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:265
+#: en/whats-new.dbk:312
 msgid "10.2"
 msgstr "10.2"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:268
+#: en/whats-new.dbk:315
 msgid "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
 msgstr "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:269
+#: en/whats-new.dbk:316
 msgid "2.10.8"
 msgstr "2.10.8"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:270
+#: en/whats-new.dbk:317
 msgid "2.10.22"
 msgstr "2.10.22"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:273
+#: en/whats-new.dbk:320
 msgid "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
 msgstr "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:274
+#: en/whats-new.dbk:321
 msgid "2.2.12"
 msgstr "2.2.12"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:275
+#: en/whats-new.dbk:322
 msgid "2.2.20"
 msgstr "2.2.20"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:278
+#: en/whats-new.dbk:325
 msgid "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
 msgstr "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:279
+#: en/whats-new.dbk:326
 msgid "0.92.4"
 msgstr "0.92.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:280
+#: en/whats-new.dbk:327
 msgid "1.0.2"
 msgstr "1.0.2"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:283
+#: en/whats-new.dbk:330
 msgid "the <acronym>GNU</acronym> C library"
 msgstr "de <acronym>GNU</acronym> C-bibliotheek"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:284
+#: en/whats-new.dbk:331
 msgid "2.28"
 msgstr "2.28"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:285
+#: en/whats-new.dbk:332
 msgid "2.31"
 msgstr "2.31"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:288
+#: en/whats-new.dbk:335
 msgid "lighttpd"
 msgstr "lighttpd"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:289
+#: en/whats-new.dbk:336
 msgid "1.4.53"
 msgstr "1.4.53"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:290
+#: en/whats-new.dbk:337
 msgid "1.4.58"
 msgstr "1.4.58"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:293
+#: en/whats-new.dbk:340
 msgid "Linux kernel image"
 msgstr "Linux kernel-image"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:294
+#: en/whats-new.dbk:341
 msgid "4.19 series"
 msgstr "4.19-serie"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:295
+#: en/whats-new.dbk:342
 msgid "5.10 series"
 msgstr "5.10-serie"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:298
+#: en/whats-new.dbk:345
 msgid "LLVM/Clang toolchain"
 msgstr "LLVM/Clang-gereedschapsset"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:299
+#: en/whats-new.dbk:346
 msgid "6.0.1 and 7.0.1 (default)"
 msgstr "6.0.1 en 7.0.1 (standaard)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:300
+#: en/whats-new.dbk:347
 msgid "9.0.1 and 11.0.1 (default)"
 msgstr "9.0.1 en 11.0.1 (standaard)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:303
+#: en/whats-new.dbk:350
 msgid "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
 msgstr "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:304
+#: en/whats-new.dbk:351
 msgid "10.3"
 msgstr "10.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:305
+#: en/whats-new.dbk:352
 msgid "10.5"
 msgstr "10.5"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:308
+#: en/whats-new.dbk:355
 msgid "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
 msgstr "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:309
+#: en/whats-new.dbk:356
 msgid "1.14"
 msgstr "1.14"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:310
+#: en/whats-new.dbk:357
 msgid "1.18"
 msgstr "1.18"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:320
+#: en/whats-new.dbk:367
 msgid "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
 msgstr "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:321 en/whats-new.dbk:322 en/whats-new.dbk:346
+#: en/whats-new.dbk:368 en/whats-new.dbk:369 en/whats-new.dbk:393
 msgid "11"
 msgstr "11"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:325
+#: en/whats-new.dbk:372
 msgid "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
 msgstr "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:326
+#: en/whats-new.dbk:373
 msgid "7.9p1"
 msgstr "7.9p1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:327
+#: en/whats-new.dbk:374
 msgid "8.4p1"
 msgstr "8.4p1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:330
+#: en/whats-new.dbk:377
 msgid "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
 msgstr "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:331
+#: en/whats-new.dbk:378
 msgid "5.28"
 msgstr "5.28"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:332
+#: en/whats-new.dbk:379
 msgid "5.32"
 msgstr "5.32"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:335
+#: en/whats-new.dbk:382
 msgid "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
 msgstr "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:336
+#: en/whats-new.dbk:383
 msgid "7.3"
 msgstr "7.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:337
+#: en/whats-new.dbk:384
 msgid "7.4"
 msgstr "7.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:340
+#: en/whats-new.dbk:387
 msgid ""
 "Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
 "acronym>"
@@ -624,84 +696,81 @@ msgstr ""
 "acronym>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:341
+#: en/whats-new.dbk:388
 msgid "3.4"
 msgstr "3.4"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:342
+#: en/whats-new.dbk:389
 msgid "3.5"
 msgstr "3.5"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:345
+#: en/whats-new.dbk:392
 msgid "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
 msgstr "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:347
+#: en/whats-new.dbk:394
 msgid "13"
 msgstr "13"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:357
+#: en/whats-new.dbk:404
 msgid "Python 3"
 msgstr "Python 3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:358
+#: en/whats-new.dbk:405
 msgid "3.7.3"
 msgstr "3.7.3"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:359
+#: en/whats-new.dbk:406
 msgid "3.9.1"
 msgstr "3.9.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:362
+#: en/whats-new.dbk:409
 msgid "Rustc"
 msgstr "Rustc"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:363
+#: en/whats-new.dbk:410
 msgid "1.41 (1.34 for <literal>armel</literal>)"
 msgstr "1.41 (1.34 voor <literal>armel</literal>)"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:364
+#: en/whats-new.dbk:411
 msgid "1.48"
 msgstr "1.48"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:367
+#: en/whats-new.dbk:414
 msgid "Samba"
 msgstr "Samba"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:368
+#: en/whats-new.dbk:415
 msgid "4.9"
 msgstr "4.9"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:369
+#: en/whats-new.dbk:416
 msgid "4.13"
 msgstr "4.13"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:372
+#: en/whats-new.dbk:419
 msgid "Vim"
 msgstr "Vim"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:373
+#: en/whats-new.dbk:420
 msgid "8.1"
 msgstr "8.1"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
-#: en/whats-new.dbk:374
+#: en/whats-new.dbk:421
 msgid "8.2"
 msgstr "8.2"
# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2019, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/whats-new\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-27 11:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-27 15:45+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/whats-new.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/whats-new.dbk:9
msgid "What's new in &debian; &release;"
msgstr "Nieuwigheden in &debian; &release;"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/whats-new.dbk:11
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki</ulink> has more information "
"about this topic."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-wiki-newinrelease;\">Wiki-pagina</ulink> bevat meer "
"informatie over dit onderwerp."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:22
msgid "Supported architectures"
msgstr "Ondersteunde architecturen"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:25
msgid ""
"The following are the officially supported architectures for &debian; "
"&release;:"
msgstr ""
"Dit zijn de officieel ondersteunde architecturen voor &debian; &release;:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:31
msgid ""
"32-bit PC (<literal>i386</literal>) and 64-bit PC (<literal>amd64</literal>)"
msgstr ""
"32-bits PC (<literal>i386</literal>) en 64-bits PC (<literal>amd64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:36
msgid "64-bit ARM (<literal>arm64</literal>)"
msgstr "64-bits ARM (<literal>arm64</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:41
msgid "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"
msgstr "ARM EABI (<literal>armel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:46
msgid "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"
msgstr "ARMv7 (EABI hard-float ABI, <literal>armhf</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:51
msgid "little-endian MIPS (<literal>mipsel</literal>)"
msgstr "little-endian MIPS (<literal>mipsel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:56
msgid "64-bit little-endian MIPS (<literal>mips64el</literal>)"
msgstr "64-bits little-endian MIPS (<literal>mips64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:61
msgid "64-bit little-endian PowerPC (<literal>ppc64el</literal>)"
msgstr "64-bits little-endian PowerPC (<literal>ppc64el</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:66
msgid "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"
msgstr "IBM System z (<literal>s390x</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:72
msgid ""
"You can read more about port status, and port-specific information for your "
"architecture at the <ulink url=\"&url-ports;\">Debian port web pages</ulink>."
msgstr ""
"U vindt meer over de status van de voor een bepaalde architectuur geschikt "
"gemaakte versies van Debian (ports genoemd in het taalgebruik van "
"ingewijden) en port-specifieke informatie voor uw architectuur op de <ulink "
"url=\"&url-ports;\">Webpagina's van de Debian ports</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/whats-new.dbk:80
msgid "What's new in the distribution?"
msgstr "Nieuwigheden in de distributie"

#. type: Content of: <chapter><section><programlisting>
#: en/whats-new.dbk:83
#, no-wrap
msgid ""
" TODO: Make sure you update the numbers in the .ent file\n"
"   using the changes-release.pl script found under ../\n"
msgstr ""
" TEDOEN: Zorg ervoor dat u de cijfers in het .ent-bestand bijwerkt\n"
"   met behulp van het script changes-release.pl te vinden onder ../\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/whats-new.dbk:88
msgid ""
"This new release of Debian again comes with a lot more software than its "
"predecessor &oldreleasename;; the distribution includes over &packages-new; "
"new packages, for a total of over &packages-total; packages. Most of the "
"software in the distribution has been updated: over &packages-updated; "
"software packages (this is &packages-update-percent;% of all packages in "
"&oldreleasename;). Also, a significant number of packages (over &packages-"
"removed;, &packages-removed-percent;% of the packages in &oldreleasename;) "
"have for various reasons been removed from the distribution. You will not "
"see any updates for these packages and they will be marked as \"obsolete\" "
"in package management front-ends; see <xref linkend=\"obsolete\"/>."
msgstr ""
"Deze nieuwe uitgave van Debian bevat opnieuw veel meer software dan zijn "
"voorganger &oldreleasename;; de distributie bevat meer dan &packages-new; "
"nieuwe pakketten, en in totaal meer dan &packages-total; pakketten. De "
"meeste software in de distributie is bijgewerkt: meer dan &packages-updated; "
"softwarepakketten (dit is &packages-update-percent;% van alle pakketten in "
"&oldreleasename;). Er is ook een significant aantal pakketten (meer dan "
"&packages-removed;, &packages-removed-percent;% van de pakketten in "
"&oldreleasename;) verwijderd uit de distributie om diverse redenen. Deze "
"pakketten zullen niet meer worden bijgewerkt en ze zullen als 'achterhaald' "
"of 'verouderd' worden gemarkeerd in de frontends voor pakketbeheer. Zie "
"<xref linkend=\"obsolete\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:103
msgid "Driverless scanning and printing"
msgstr "Scannen en afdrukken zonder stuurprogramma"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:105
msgid ""
"Both printing with <literal>CUPS</literal> and scanning with <literal>SANE</"
"literal> are increasingly likely to be possible without the need for any "
"driver (often non-free) specific to the model of the hardware, especially in "
"the case of devices marketed in the past five years or so."
msgstr ""
"Zowel afdrukken met <literal>CUPS</literal> als scannen met <literal>SANE</"
"literal> zal steeds vaker mogelijk zijn zonder de noodzaak van een (vaak "
"niet-vrij) stuurprogramma dat specifiek is voor het model van de hardware, "
"vooral in het geval van apparaten die de afgelopen vijf jaar of zo op de "
"markt zijn gebracht."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:113
msgid "CUPS and driverless printing"
msgstr "CUPS en afdrukken zonder stuurprogramma"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:115
msgid ""
"Modern printers connected by ethernet or wireless can already use <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/CUPSQuickPrintQueues\";>driverless printing</"
"ulink>, implemented via <literal>CUPS</literal> and <systemitem role="
"\"package\">cups-filters</systemitem>, as was described in the <ulink url="
"\"https://www.debian.org/releases/buster/amd64/release-notes/ch-whats-new.";
"html#driverless-printing\">Release Notes for buster</ulink>. Debian 11 "
"<quote>bullseye</quote> brings the new package <systemitem role=\"package"
"\">ipp-usb</systemitem>, which is recommended by <systemitem role=\"package"
"\">cups-daemon</systemitem> and uses the vendor-neutral <ulink url=\"https://";
"wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\">IPP-over-USB</ulink> "
"protocol supported by many modern printers. This allows a USB device to be "
"treated as a network device, extending driverless printing to include USB-"
"connected printers. The specifics are outlined <ulink url=\"https://wiki.";
"debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ipp-usb\">on the wiki</ulink>."
msgstr ""
"Moderne printers die via ethernet of draadloos zijn verbonden, kunnen al "
"gebruik maken van <ulink url=\"https://wiki.debian.org/CUPSQuickPrintQueues";
"\">afdrukken zonder stuurprogramma</ulink>, geïmplementeerd via "
"<literal>CUPS</literal> en <systemitem role=\"package\">cups-filters</"
"systemitem>, zoals beschreven werd in de <ulink url=\"https://www.debian.org/";
"releases/buster/amd64/release-notes/ch-whats-new.html#driverless-printing"
"\">Notities bij de uitgave van buster</ulink>. Met Debian 11 "
"<quote>bullseye</quote> komt het nieuwe pakket <systemitem role=\"package"
"\">ipp-usb</systemitem>, dat aanbevolen wordt door <systemitem role=\"package"
"\">cups-daemon</systemitem> en gebruik maakt van het "
"leveranciersonafhankelijke protocol <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\">IPP-over-USB</ulink> dat door veel "
"moderne printers wordt ondersteund. Hierdoor kan een USB-apparaat worden "
"behandeld als een netwerkapparaat, waardoor afdrukken zonder stuurprogramma "
"kan worden uitgebreid tot printers die via USB zijn aangesloten. De details "
"worden uiteengezet <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"CUPSDriverlessPrinting#ipp-usb\"> op de wiki</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:132
msgid ""
"The systemd service file included in the <systemitem role=\"package\">ipp-"
"usb</systemitem> package starts the <literal>ipp-usb</literal> daemon when a "
"USB-connected printer is plugged in, thus making it available to print to. "
"By default <systemitem role=\"package\">cups-browsed</systemitem> should "
"configure it automatically, or it can be <ulink url=\"https://wiki.debian.";
"org/SystemPrinting\">manually set up with a local driverless print queue</"
"ulink>."
msgstr ""
"Het systemd-servicebestand dat is opgenomen in het pakket <systemitem role="
"\"package\">ipp-usb</systemitem> start de achtergronddienst <literal>ipp-"
"usb</literal> wanneer een via USB verbonden printer wordt aangesloten, "
"waardoor deze beschikbaar wordt om naar af te drukken. Standaard zou "
"<systemitem role=\"package\">cups-browsed</systemitem> dit automatisch "
"moeten configureren, of dit kan <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"SystemPrinting\">handmatig worden ingesteld met een lokale "
"stuurprogrammaloze afdrukwachtrij</ulink>. "

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:144
msgid "SANE and driverless scanning"
msgstr "SANE en scannen zonder stuurprogramma"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:146
msgid ""
"The official <literal>SANE</literal> driverless backend is provided by "
"<literal>sane-escl</literal> in <systemitem role=\"package\">libsane1</"
"systemitem>. An independently developed driverless backend is <systemitem "
"role=\"package\">sane-airscan</systemitem>. Both backends understand the "
"<ulink url=\"https://wiki.debian.org/SaneOverNetwork#escl\";>eSCL protocol</"
"ulink> but <systemitem role=\"package\">sane-airscan</systemitem> can also "
"use the <ulink url=\"https://wiki.debian.org/SaneOverNetwork#wsd\";>WSD</"
"ulink> protocol. Users should consider having both backends on their systems."
msgstr ""
"De officiële stuurprogrammaloze backend voor <literal>SANE</literal> wordt "
"aangeboden door <literal>sane-escl</literal> in <systemitem role=\"package"
"\">libsane1</systemitem>. Een onafhankelijk ontwikkelde stuurprogrammaloze "
"backend is <systemitem role=\"package\">sane-airscan</systemitem>. Beide "
"backends kunnen overweg met het <ulink url=\"https://wiki.debian.org/";
"SaneOverNetwork#escl\">eSCL-protocol</ulink> maar <systemitem role=\"package"
"\">sane-airscan</systemitem> kan ook het <ulink url=\"https://wiki.debian.";
"org/SaneOverNetwork#wsd\">WSD</ulink>-protocol gebruiken. Gebruikers zouden "
"moeten overwegen om beide backends op hun systemen te hebben."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:159
msgid ""
"<literal>eSCL</literal> and <literal>WSD</literal> are network protocols. "
"Consequently they will operate over a USB connection if the device is an "
"<literal>IPP-over-USB</literal> device (see above). Note that <systemitem "
"role=\"package\">libsane1</systemitem> has <systemitem role=\"package\">ipp-"
"usb</systemitem> as a recommended package. This leads to a suitable device "
"being automatically set up to use a driverless backend driver when it is "
"connected to a USB port."
msgstr ""
"<literal>eSCL</literal> en <literal>WSD</literal> zijn netwerkprotocollen. "
"Daarom werken ze via een USB-verbinding als het apparaat een <ulink url="
"\"https://wiki.debian.org/CUPSDriverlessPrinting#ippoverusb\";>IPP-over-USB</"
"ulink>-apparaat is (zie hierboven). Merk op dat <systemitem role=\"package"
"\">libsane1</systemitem> het pakket <systemitem role=\"package\">ipp-usb</"
"systemitem> als aanbevolen pakket heeft. Dit leidt ertoe dat een geschikt "
"apparaat automatisch wordt ingesteld om een stuurprogrammaloze backend-"
"driver te gebruiken wanneer deze is aangesloten op een USB-poort."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:173
msgid "New generic open command"
msgstr "Nieuw generiek commando open"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:175
msgid ""
"A new <command>open</command> commmand is available as a convenience alias "
"to <command>xdg-open</command> (by default) or <command>run-mailcap</"
"command>, managed by the <ulink url=\"&url-man;/bullseye/dpkg/update-"
"alternatives.1.html\">update-alternatives(1)</ulink> system. It is intended "
"for interactive use at the command line, to open files with their default "
"application, which can be a graphical program when available."
msgstr ""
"Een nieuw commando <command>open</command> is beschikbaar als een "
"gemakkelijke alias voor <command>xdg-open</command> (standaard) of "
"<command>run-mailcap</command>, beheerd door het systeem <ulink url=\"&url-"
"man;/bullseye/dpkg/update-alternatives.1.html\">update-alternatives(1)</"
"ulink>. Het is bedoeld voor interactief gebruik aan de commandoregel om "
"bestanden te openen met hun standaardtoepassing, hetgeen een grafisch "
"programma kan zijn als dat beschikbaar is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/whats-new.dbk:186
msgid "Desktops and well known packages"
msgstr "Desktops en bekende pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:188
msgid ""
"&debian; again ships with several desktop applications and environments. "
"Among others it now includes the desktop environments "
"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.38, KDE "
"Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 5.20, "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 11, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.16, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.24, and "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.16."
msgstr ""
"&debian; wordt weer geleverd met verscheidene desktoptoepassingen en -"
"omgevingen. Het bevat nu onder andere de desktopomgevingen "
"GNOME<indexterm><primary>GNOME</primary></indexterm> 3.38, KDE "
"Plasma<indexterm><primary>KDE</primary></indexterm> 5.20, "
"LXDE<indexterm><primary>LXDE</primary></indexterm> 11, "
"LXQt<indexterm><primary>LXQt</primary></indexterm> 0.16, "
"MATE<indexterm><primary>MATE</primary></indexterm> 1.24 en "
"Xfce<indexterm><primary>Xfce</primary></indexterm> 4.16."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:198
msgid ""
"Productivity applications have also been upgraded, including the office "
"suites:"
msgstr ""
"Ook de productiviteitstoepassingen zijn opgewaardeerd, waaronder de "
"kantoorsoftware:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:204
msgid ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> is upgraded "
"to version 7.0;"
msgstr ""
"LibreOffice<indexterm><primary>LibreOffice</primary></indexterm> werd "
"opgewaardeerd naar versie 7.0;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:210
msgid ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> is upgraded to "
"3.2."
msgstr ""
"Calligra<indexterm><primary>Calligra</primary></indexterm> werd "
"opgewaardeerd naar 3.2."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/whats-new.dbk:216
msgid ""
"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> is upgraded to 4.4;"
msgstr ""
"GNUcash<indexterm><primary>GNUcash</primary></indexterm> werd opgewaardeerd "
"naar 4.4;"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/whats-new.dbk:237
msgid ""
"Among many others, this release also includes the following software updates:"
msgstr ""
"Deze uitgave bevat daarnaast onder meer de volgende bijgewerkte software:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:247
msgid "Package"
msgstr "Pakket"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:248
msgid "Version in &oldrelease; (&oldreleasename;)"
msgstr "Versie in &oldrelease; (&oldreleasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><thead><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:249
msgid "Version in &release; (&releasename;)"
msgstr "Versie in &release; (&releasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:254
msgid "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"
msgstr "Apache<indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:255
msgid "2.4.38"
msgstr "2.4.38"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:256
msgid "2.4.46"
msgstr "2.4.46"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:259
msgid ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym> "
"Server"
msgstr ""
"BIND<indexterm><primary>BIND</primary></indexterm> <acronym>DNS</acronym>-"
"server"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:260
msgid "9.11"
msgstr "9.11"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:261
msgid "9.16"
msgstr "9.16"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:276
msgid "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"
msgstr "Cryptsetup<indexterm><primary>Cryptsetup</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:277
msgid "2.1"
msgstr "2.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:278
msgid "2.3"
msgstr "2.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:288
msgid ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Dovecot<indexterm><primary>Dovecot</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:289
msgid "2.3.4"
msgstr "2.3.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:290
msgid "2.3.13"
msgstr "2.3.13"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:293
msgid "Emacs"
msgstr "Emacs"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:294
msgid "26.1"
msgstr "26.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:295
msgid "27.1"
msgstr "27.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:298
msgid ""
"Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> default e-mail server"
msgstr ""
"Exim<indexterm><primary>Exim</primary></indexterm> standaard e-mailserver"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:299
msgid "4.92"
msgstr "4.92"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:300
msgid "4.94"
msgstr "4.94"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:310
msgid ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection as default "
"compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"
msgstr ""
"<acronym>GNU</acronym> Compiler Collection als standaard-"
"compiler<indexterm><primary>GCC</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:311
msgid "8.3"
msgstr "8.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:312
msgid "10.2"
msgstr "10.2"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:315
msgid "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>GIMP</acronym><indexterm><primary>GIMP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:316
msgid "2.10.8"
msgstr "2.10.8"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:317
msgid "2.10.22"
msgstr "2.10.22"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:320
msgid "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"
msgstr "GnuPG<indexterm><primary>GnuPG</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:321
msgid "2.2.12"
msgstr "2.2.12"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:322
msgid "2.2.20"
msgstr "2.2.20"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:325
msgid "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"
msgstr "Inkscape<indexterm><primary>Inkscape</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:326
msgid "0.92.4"
msgstr "0.92.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:327
msgid "1.0.2"
msgstr "1.0.2"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:330
msgid "the <acronym>GNU</acronym> C library"
msgstr "de <acronym>GNU</acronym> C-bibliotheek"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:331
msgid "2.28"
msgstr "2.28"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:332
msgid "2.31"
msgstr "2.31"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:335
msgid "lighttpd"
msgstr "lighttpd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:336
msgid "1.4.53"
msgstr "1.4.53"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:337
msgid "1.4.58"
msgstr "1.4.58"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:340
msgid "Linux kernel image"
msgstr "Linux kernel-image"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:341
msgid "4.19 series"
msgstr "4.19-serie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:342
msgid "5.10 series"
msgstr "5.10-serie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:345
msgid "LLVM/Clang toolchain"
msgstr "LLVM/Clang-gereedschapsset"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:346
msgid "6.0.1 and 7.0.1 (default)"
msgstr "6.0.1 en 7.0.1 (standaard)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:347
msgid "9.0.1 and 11.0.1 (default)"
msgstr "9.0.1 en 11.0.1 (standaard)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:350
msgid "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"
msgstr "MariaDB<indexterm><primary>MariaDB</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:351
msgid "10.3"
msgstr "10.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:352
msgid "10.5"
msgstr "10.5"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:355
msgid "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"
msgstr "Nginx<indexterm><primary>Nginx</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:356
msgid "1.14"
msgstr "1.14"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:357
msgid "1.18"
msgstr "1.18"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:367
msgid "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"
msgstr "OpenJDK<indexterm><primary>OpenJDK</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:368 en/whats-new.dbk:369 en/whats-new.dbk:393
msgid "11"
msgstr "11"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:372
msgid "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"
msgstr "OpenSSH<indexterm><primary>OpenSSH</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:373
msgid "7.9p1"
msgstr "7.9p1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:374
msgid "8.4p1"
msgstr "8.4p1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:377
msgid "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"
msgstr "Perl<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:378
msgid "5.28"
msgstr "5.28"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:379
msgid "5.32"
msgstr "5.32"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:382
msgid "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"
msgstr "<acronym>PHP</acronym><indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:383
msgid "7.3"
msgstr "7.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:384
msgid "7.4"
msgstr "7.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:387
msgid ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"
msgstr ""
"Postfix<indexterm><primary>Postfix</primary></indexterm> <acronym>MTA</"
"acronym>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:388
msgid "3.4"
msgstr "3.4"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:389
msgid "3.5"
msgstr "3.5"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:392
msgid "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"
msgstr "PostgreSQL<indexterm><primary>PostgreSQL</primary></indexterm>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:394
msgid "13"
msgstr "13"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:404
msgid "Python 3"
msgstr "Python 3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:405
msgid "3.7.3"
msgstr "3.7.3"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:406
msgid "3.9.1"
msgstr "3.9.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:409
msgid "Rustc"
msgstr "Rustc"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:410
msgid "1.41 (1.34 for <literal>armel</literal>)"
msgstr "1.41 (1.34 voor <literal>armel</literal>)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:411
msgid "1.48"
msgstr "1.48"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:414
msgid "Samba"
msgstr "Samba"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:415
msgid "4.9"
msgstr "4.9"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:416
msgid "4.13"
msgstr "4.13"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:419
msgid "Vim"
msgstr "Vim"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:420
msgid "8.1"
msgstr "8.1"

#. type: Content of: <chapter><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry>
#: en/whats-new.dbk:421
msgid "8.2"
msgstr "8.2"

Reply to: