[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://resolvconfDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten voor
resolvconf.

Eveneens in bijlage een diff-bestand het het verschil met de vorige
versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of resolvconf debconf templates
# Copyright (C) 2011 Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>
# This file is distributed under the same license as the resolvconf package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: resolvconf 1.80\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-15 20:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-16 20:38+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
msgstr "/etc/resolv.conf klaar maken voor automatische bijwerkingen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The resolvconf package contains the infrastructure required for dynamic "
"updating of the resolver configuration file. Part of the necessary "
"infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf to /run/resolvconf/"
"resolv.conf. If you choose this option then this link will be created; the "
"existing /etc/resolv.conf file will be preserved as /etc/resolvconf/resolv."
"conf.d/original, and will be restored if this package is removed."
msgstr ""
"Het resolvconf-pakket bevat de infrastructuur om automatisch bijwerken van "
"het resolver-configuratiebestand mogelijk te maken. Een gedeelte van de "
"noodzakelijke infrastructuur is een symbolische koppeling van /etc/resolv."
"conf naar /run/resolvconf/resolv.conf. Als u deze optie accepteert zal deze "
"koppeling gemaakt worden; het bestaande /etc/resolv.conf-bestand zal worden "
"bewaard als /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original en zal worden "
"teruggeplaatst als het pakket wordt verwijderd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Declining this option will prevent future installations from recreating the "
"symbolic link and therefore the resolver configuration file will not be "
"dynamically updated. Dynamic updating can then be activated following "
"instructions in the README file."
msgstr ""
"Het weigeren van deze optie voorkomt dat toekomstige installaties de "
"symbolische koppeling terug aanmaken; bijgevolg zal het resolver-"
"configuratiebestand niet dynamisch worden bijgewerkt. Dynamisch bijwerken "
"kan alsnog worden geactiveerd door de instructies in de README te volgen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The presence of resolvconf can affect the behavior of other programs, so it "
"should not be left installed if unconfigured."
msgstr ""
"De aanwezigheid van resolvconf kan het gedrag van andere programma's "
"beïnvloeden. Het is dus af te raden om dit pakket ongeconfigureerd, maar wel "
"geïnstalleerd te laten."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Reboot recommended"
msgstr "Herstart aanbevolen"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Suppliers of name server information such as local caching name servers and "
"interface configurers are expected to supply name server information to the "
"resolvconf program. However, although installation of the resolvconf package "
"triggers them to supply their information, some of them fail to do so."
msgstr ""
"Van programma's die naamserver-informatie leveren, zoals lokale naamservers "
"en interface-configuratieprogramma's, wordt verwacht dat zij naamserver-"
"informatie aan het resolvconf programma doorgeven. Sommigen doen dit echter "
"niet, hoewel de installatie van het resolvconf-pakket hun daartoe een "
"signaal geeft."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This bug would lead to loss of valid name server information on installation "
"of the resolvconf package if the following workaround were not adopted: "
"resolvconf includes the full contents of the pre-installation /etc/resolv."
"conf in its database until reboot. This has the drawback that name server "
"information is retained even if the associated interface is later "
"deconfigured. (This incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
"alternative of losing valid information.)"
msgstr ""
"Deze fout kan leiden tot verlies van geldige naamserver-informatie bij "
"installatie van het resolvconf-pakket. Daarom is er de volgende maatregel: "
"resolvconf neemt de volledige inhoud van /etc/resolv.conf van voor zijn "
"installatie over tot aan de volgende herstart. Het nadeel van deze maatregel "
"is dat naamserver-informatie wordt vastgehouden, zelfs als de bijbehorende "
"interface later wordt gedeconfigureerd. Dit op zich onjuiste gedrag wordt "
"beschouwd als minder schadelijk dan het alternatief waarbij geldige "
"informatie verloren gaat."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the only way "
"to ensure that resolvconf has fully correct name server information after "
"the resolvconf package has been installed on a running system is to reboot "
"the system."
msgstr ""
"Totdat de feitelijke fout is verholpen en de maatregel is verwijderd, is "
"herstarten van het systeem de enige manier om te garanderen dat resolvconf "
"na installatie volledig juiste naamserver-informatie heeft."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The removal of the resolvconf package may have resulted in some information "
"about name servers becoming unavailable. To correct this problem it is "
"recommended that the system be rebooted."
msgstr ""
"Door het verwijderen van het resolvconf-pakket is sommige informatie over "
"naamservers mogelijk niet meer beschikbaar. Om dit probleem op te lossen "
"wordt een herstart aanbevolen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Append original file to dynamic file?"
msgstr "Originele bestand aan het eind van dynamische bestand toevoegen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If the original static resolver configuration file (/etc/resolv.conf) "
"contains name server addresses, those addresses should be listed on \"dns-"
"nameservers\" lines in /etc/network/interfaces. For more information, please "
"consult the resolvconf(8) man page and the README file."
msgstr ""
"Als het originele statische resolver-configuratiebestand (/etc/resolv.conf) "
"naamserver-adressen bevatte, dan dienen die adressen te worden genoemd op "
"\"dns-nameservers\"-regels in /etc/network/interfaces. Zie voor nadere "
"informatie de resolvconf(8) manpagina en de README."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected interfaces "
"brought down and up again, the name server addresses will not be included in "
"the dynamically generated resolver configuration file."
msgstr ""
"Tot op het moment waarop /etc/network/interfaces is aangepast en de "
"betreffende netwerk-interfaces opnieuw zijn ingesteld, zullen deze adressen "
"niet in het automatisch gegenereerde resolver-configuratiebestand zijn "
"opgenomen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you choose this option, a temporary workaround will be put in place: a "
"symbolic link will be created (if it does not already exist) from /etc/"
"resolvconf/resolv.conf.d/tail to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. "
"This will cause the whole of that original resolver configuration file to be "
"appended to the dynamically generated file."
msgstr ""
"Indien u deze optie accepteert zal een tijdelijke oplossing worden "
"neergezet: een symbolische koppeling zal worden aangemaakt (als deze nog "
"niet bestaat) van /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail naar /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/original. Hierdoor zal het volledige oorspronkelijke "
"configuratiebestand achter aan het dynamisch gegenereerde bestand worden "
"toegevoegd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"After the required \"dns-nameservers\" lines have been added to /etc/network/"
"interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail link should be replaced "
"by one to /dev/null."
msgstr ""
"Nadat de benodigde \"dns-nameservers\"-regels zijn toegevoegd aan /etc/"
"network/interfaces, dient de symbolische koppeling /etc/resolvconf/resolv."
"conf.d/tail te worden vervangen door één die naar /dev/null wijst."
--- resolvconf_1.80_nl.po	2019-12-16 20:22:23.765864875 +0100
+++ resolvconf_1.80_bijgewerkt_nl.po	2019-12-16 20:38:12.985311007 +0100
@@ -4,16 +4,17 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: resolvconf 1.56\n"
+"Project-Id-Version: resolvconf 1.80\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2019-12-15 20:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-24 14:04+0200\n"
-"Last-Translator: Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-12-16 20:38+0100\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -44,9 +36,9 @@
 "Het resolvconf-pakket bevat de infrastructuur om automatisch bijwerken van "
 "het resolver-configuratiebestand mogelijk te maken. Een gedeelte van de "
 "noodzakelijke infrastructuur is een symbolische koppeling van /etc/resolv."
-"conf naar /etc/resolvconf/run/resolv.conf. Als u deze optie accepteert zal "
-"deze koppeling gemaakt worden; het bestaande /etc/resolv.conf-bestand zal "
-"worden bewaard als /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original en zal worden "
+"conf naar /run/resolvconf/resolv.conf. Als u deze optie accepteert zal deze "
+"koppeling gemaakt worden; het bestaande /etc/resolv.conf-bestand zal worden "
+"bewaard als /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original en zal worden "
 "teruggeplaatst als het pakket wordt verwijderd."
 
 #. Type: boolean

Reply to: